Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA KUĆNOG REDA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 26/2017 i 21/2022)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom uređuju se opšta pravila kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama (u daljem tekstu: zgrada) na teritoriji grada Zrenjanina.

Pod kućnim redom, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumevaju se opšta pravila ponašanja u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, obavezna za sve stanare, čijim poštovanjem će se obezbediti red, mir i sigurnost u stambenoj i stambeno - poslovnoj zgradi, svim stanarima neometano korišćenje posebnih i zajedničkih delova zgrade, očuvanje zajedničkih delova u čistom, ispravnom i upotrebljivom stanju, sigurnom za korišćenje.

Član 2

Stambena zgrada je zgrada namenjena za stanovanje i koristi se za tu namenu, a sastoji se od najmanje tri stana.

Stambeno-poslovna zgrada je zgrada koja se sastoji od najmanje jednog stana i jednog poslovnog prostora.

Poseban deo zgrade je posebna funkcionalna celina u zgradi koja može da predstavlja stan, poslovni prostor, garažu, garažno mesto ili garažni boks.

Zajednički delovi zgrade su delovi zgrade koji ne predstavljaju poseban ili samostalni deo zgrade, koji služe za korišćenje posebnih ili samostalnih delova zgrade, odnosno zgradi kao celini, kao što su: zajednički prostori (stepenište, ulazni prostori i vetrobrani, zajednički hodnik i galerija, tavanski prostor, podrum, biciklarnica, sušionica za veš, zajednička terasa i druge prostorije namenjene zajedničkoj upotrebi vlasnika posebnih ili samostalnih delova zgrade i dr.), zajednički građevinski elementi (temelji, noseći zidovi i stubovi, međuspratne i druge konstrukcije, konstruktivni deo zida ili zidna ispuna, izolacija i završna obrada zida prema spoljašnjem prostoru ili prema zajedničkom delu zgrade, strehe, fasade, krov, dimnjaci, kanali za provetravanje, svetlarnici, konstrukcija i prostori za lift i druge posebne konstrukcije i dr.), kao i zajedničke instalacije, oprema i uređaji (unutrašnje električne, vodovodne i kanalizacione, gasovodne i toplovodne instalacije, lift, gromobrani, aparati za gašenje, otkrivanje i javljanje požara, bezbednosna rasveta, telefonske instalacije i svi komunalni priključci koji su namenjeni zajedničkom korišćenju i dr.), ako ne predstavljaju sastavni deo samostalnog dela zgrade i ne čine sastavni deo posebnog dela zgrade, odnosno ne predstavljaju deo instalacija, opreme i uređaja koji isključivo služi jednom posebnom delu.

Stambena zajednica ima status pravnog lica i nju čine svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade.

Organ upravljanja, u smislu odredaba ove odluke, je upravnik ili profesionalni upravnik stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade, kome su povereni poslovi upravljanja.

Stanar, u smislu ove odluke, je vlasnik, zakupac posebnog dela zgrade (stana ili poslovnog prostora), njihovi članovi porodičnog domaćinstva (supružnik i vanbračni partner, njihova deca, rođena u braku ili van njega, usvojena ili pastorčad, njihovi roditelji i lica koja su oni dužni po zakonu da izdržavaju, a koji stanuju u istom stanu), lica koja su zaposlena u poslovnim prostorijama, kao i lice koje je korisnik posebnog dela zgrade po nekom drugom pravnom osnovu.

II POSEBNE ODREDBE

Član 3

O kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama dužni su da se staraju stanari i organ upravljanja.

Član 4

Stanari su dužni da posebne i zajedničke delove zgrade koriste sa potrebnom pažnjom i čuvaju ih od oštećenja i kvara, na način da ne ometaju ostale stanare u mirnom korišćenju posebnog i zajedničkog dela zgrade i ne ugrožavaju bezbednost drugih.

Vreme odmora

Član 5

Stanari se moraju ponašati na način kojim se obezbeđuje potpuni mir i tišina u zgradi (vreme odmora):

- radnim danima u vremenu od 16,00 do 18,00 i od 22,00 do 07,00 časova narednog dana,

- u danima vikenda u vremenu od 14,00 do 17,00 časova i od 22,00 do 08,00 časova subotom i nedeljom.

Vremenski period od 16,00 časova 31. decembra do 4,00 časa 01. januara se ne smatra vremenom za odmor.

Buka u vreme odmora

Član 6

Zabranjeno je vikom, trčanjem, skakanjem, igranjem lopte i sličnim postupcima praviti buku u vreme odmora i narušavati mir u zgradi.

Vreme odmora mora se poštovati i pri korišćenju mašina za održavanje zelenih površina oko zgrade (kosačica, motorna testera i slično).

U slučaju održavanja porodičnih slavlja u vreme odmora, stanari su dužni da pribave saglasnost većine članova skupštine stambene zajednice i da postavljanjem obaveštenja na vidnom mestu u zgradi, o tome obaveste ostale stanare, s tim da slavlje ne može trajati duže od 01,00 časa posle ponoći.

1. KORIŠĆENJE POSEBNIH DELOVA ZGRADE

Član 7

Na terasama, lođama i balkonima zabranjeno je držati i deponovati stvari koje narušavaju izgled zgrade, kao što su: stari nameštaj, ogrevni materijal i slično.

Nije dozvoljeno kroz prozore, vrata, balkone i lođe bacati bilo kakve predmete, kućno smeće, ostatke hrane, prosipati vodu, tresti posteljinu, stoljnjake, krpe i druge slične predmete.

Zabranjeno je na delovima zgrade iz stava 1. ovog člana držati neobezbeđene saksije sa cvećem i druge predmete koji padom mogu povrediti, oštetiti ili uprljati prolaznike i vozila.

Držanje kućnih ljubimaca

Član 8

Stanari mogu, u skladu sa posebnim propisima, držati kućne ljubimce, ali su dužni da vode računa da te životinje ne stvaraju nečistoću u zajedničkim prostorijama i ne narušavaju mir i tišinu u zgradi.

Obavljanje privredne delatnosti u stambenoj zgradi, odnosno stambeno-poslovnoj zgradi

Član 9

Privredna delatnost čije obavljanje u stambenoj zgradi, odnosno stambeno- poslovnoj zgradi je dozvoljeno posebnim propisima, mora se obavljati tako da ne remeti mir u korišćenju stanova.

Para, dim, mirisi i buka koja se stvaraju obavljanjem privredne delatnosti moraju biti izolovani i uređeni tako da ne ometaju stanovanje i zdravlje stanara.

Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova u zgradi

Član 10

Stanar koji izvodi građevinske, građevinsko-zanatske i instalaterske radove u zgradi ili na zgradi, dužan je da prethodno o tome obavesti ogran upravljanja zgradom i prikaže mu odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova, ukoliko je posebnim zakonom propisana obaveza pribavljanja odobrenja za izvođenje tih građevinskih radova, a potom postavljanjem obaveštenja na vidnom mestu u zgradi obavesti stanare o danu početka izvođenja radova, vrsti i trajanju radova.

Stanar koji izvodi radove iz stava 1. ovog člana dužan je da po završetku radova delove zgrade na kojima su izvođeni radovi i zemljište oko zgrade koje je korišćeno za izvođenje radova, vrati u prvobitno stanje.

Radovi iz stava 1. ovoga člana, osim u slučajevima havarije i potrebe za hitnim intervencijama, ne mogu se izvoditi u vreme odmora.

2. KORIŠĆENJE ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE

Član 11

Zajednički delovi zgrade su delovi koji služe za korišćenje posebnih ili samostalnih delova zgrade, smatraju se jednom stvari nad kojom vlasnici posebnih delova zgrade imaju pravo zajedničke nedeljive svojine.

Stanari upotrebljavaju zajedničke delove zgrade u skladu sa njihovom namenom u meri u kojoj to odgovara njihovim potrebama i potrebama članova njihovog domaćinstva, odnosno obavljanja delatnosti.

Stanar je dužan da trpi upotrebu zajedničkih delova zgrade od strane ostalih stanara, u skladu sa njihovom namenom.

Kapija i ulazna vrata

Član 12

Kapija i ulazna vrata na zgradi moraju biti zaključena u period od 23,00 do 6,00 časova narednog dana leti, i od 22,00 do 6,00 časova narednog dana zimi.

U zgradama u kojim postoje spoljni signalni uređaji za pozivanje stanara, stanari na skupštini stambene zajednice mogu doneti odluku da ulazna vrata u zgradu budu stalno zaključana.

Stanari koji daljinskim upravljačem otvaraju ulaznu kapiju radi ulaska ili izlaska vozila iz garaže ili dvorišta, dužni su da provere da li je kapija zaključana nakon ulaska ili izlaska vozila iz garaže ili dvorišta.

Brava na ulaznim vratima u stambenoj zgradi, odnosno stambeno-poslovnoj zgradi, mora biti u ispravnom stanju i redovno se održavati.

Ulaz u zgradu

Član 13

Organ upravljanja stambene zgrade dužan je da na vidnom mestu na ulasku u stambenu zgradu, osim akata propisanih posebnim zakonima, istakne:

- ovu odluku ili pravila vlasnika doneta po odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada,

- vreme odmora,

- spisak zajedničkih delova zgrade, sa naznakom njihove namene,

- obaveštenje kod koga se nalaze ključevi od zajedničkih prostora i prostorija sa tehničkim uređajima, prostorija transformatorske stanice i skloništa (kućna i blokovska),

- obaveštenje kom javnom preduzeću, pravnom licu ili preduzetniku je povereno održavanje zgrade,

- uputstvo o načinu prijave kvara i oštećenja na instalacijama, uređajima i opremi zgrade, kao i

- druge informacije i odluke skupštine stambene zajednice, bitne za stanare i uspostavljanje reda, mira i poštovanje odredaba posebnih zakona i ove odluke.

Na vidnom mestu na ulasku u stambenu zgradu, organ upravljanja može postaviti i spisak stanara po spratu i stanu, koji sadrži ime i prezime stanara, ali uz pisani pristanak svakog pojedinačnog stanara.

Ako organ upravljanja zgradom ne istakne na vidnom mestu spisak svih stanara, dužan je da na vidnom mestu

istakne obaveštenje o tome kod koga se spisak nalazi, kako bi bio dostupan svim stanarima i nadležnim organima.

Zajednički prostori

Član 14

Zajednički prostori u zgradi (stepenište, ulazni prostori i vetrobrani, zajednički hodnik i galerija, tavanski prostor, podrum, biciklarnica, sušionica za veš, zajednička terasa i druge prostorije namenjene zajedničkoj upotrebi vlasnika posebnih ili samostalnih delova zgrade i dr.) služe za potrebe svih stanara i koriste se u skladu sa njihovom namenom.

Član 15

Skupština stambene zajednice određuje raspored korišćenja prostorija namenjenih zajedničkoj upotrebi, a organ upravljanja stambene zgrade se stara o njihovoj pravilnoj upotrebi i pridržavanju rasporeda korišćenja.

Stanari su dužni da prostorije namenjene zajedničkoj upotrebi posle svake upotrebe očiste i dovedu u red, a ključ od ovih prostorija vrate licu/licima zaduženim za njihovo čuvanje.

Član 16

Stanari su dužni da vode računa o ekonomičnosti i da upotrebom zajedničkih prostora ne povećavaju neopravdano ukupne troškove (svetla, bez potrebe otvaranje prozora u zimskom periodu, itd).

Član 17

U zajedničkim prostorima, osim stvari koje su nužne za namensko korišćenje tih prostorija, zabranjeno je držati druge stvari.

Stanari su dužni da održavaju čistoću zajedničkih prostora i obezbede nesmetan i slobodan prolaz kroz njih.

Zabranjeno je bacati odnosno držati smeće, obuću i druge stvari po stepeništu, hodnicima ili drugim zajedničkim prostorima.

Zabranjeno je pušenje na stepeništu i drugim zajedničkim prostorima u zgradi.

Zabranjeno je crtati, pisti ili na bilo koji način oštećivati zidove, vrata, prozore, uređaje i druge delove zgrade.

Član 18

Ulazni hodnik i stepenište zgrade koja nema uređaj za automatsko osvetljenje moraju noću biti osvetljeni do zaključivanja ulaznih vrata.

Član 19

Natpise i reklame na vratima stana i zidovima hodnika, natpise, reklame i firme na fasadi i drugim spoljnim delovima zgrade, stanar može postavljati ukoliko obavlja poslovnu delatnost, u skladu sa važećim propisima i obaveznom saglasnošću skupštine stambene zajednice.

Po iseljenju, stanar je dužan da natpise i reklame ukloni i da prostor na kome su bili postavljeni dovede u ispravno stanje.

Član 20

Stanovi moraju biti obeleženi brojevima, a stanari su dužni da brojeve uredno održavaju.

Podrumske prostorije

Član 21

Ulazna vrata u podrum moraju biti zaključana.

Stanari moraju imati ključ od vrata podruma.

U podrumu nije dozvoljeno držanje zapaljivih predmeta i tečnosti.

Ogrevni materijal

Član 22

Stanari mogu držati ogrevni materijal samo u prostorijama koje su namenjene ili odlukom skupštine stambene zajednice određene za to.

Zabranjeno je cepati ogrevni materijal u stanovima i na drugim mestima koja za to nisu određena.

Tavan

Član 23

Ulazna vrata na tavan moraju biti stalno zaključana, a ključ dostupan stanarima zgrade.

Na tavanu je zabranjeno držanje i upotreba zapaljivih predmeta i tečnosti.

Terasa i krov zgrade

Član 24

Na neprohodnu terasu i krov stambene zgrade pristup je dozvoljen samo stručnim licima radi popravki, postavljanja antena i sličnih uređaja, uklanjanja snega, leda i slično.

Prilikom postavljanja antena i drugih sličnih uređaja ne sme se oštetiti krov, kao ni drugi zajednički deo zgrade.

Spoljni delovi zgrade

Član 25

Spoljni delovi zgrade (vrata, prozori, izlozi i sl.) moraju biti čisti i ispravni.

O čistoći i ispravnosti spoljnih delova poslovnih prostorija u zgradi staraju se korisnici tih prostorija, a stanari o ostalim spoljnim delovima zgrade.

Vrata, prozori, kapci, roletne i sl. u prizemlju zgrade moraju se koristiti i držati tako da ne ometaju kretanje prolaznika.

Obezbeđenje zgrade u slučaju vremenskih nepogoda

Član 26

Organ upravljanja zgradom je dužan da za vreme kiše, snega i drugih vremenskih nepogoda, obezbede da prostori na stepeništu, svetlarnicima, tavanu, podrumu i drugim zajedničkim prostorima zgrade budu zatvoreni.

Stanari su dužni da sa prozora, terase, balkona i lođe uklanjaju sneg i led, pri čemu moraju voditi računa da ne oštete zajedničke prostorije i zajedničke delove zgrade, i da ne ugrožavaju bezbednost ostalih stanara i prolaznika.

Stanari, su dužni da u zimskom periodu preduzmu mere zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija i uređaja u stanovima i poslovnim prostorijama.

Organ upravljanja zgradom je dužan u zimskom periodu obezbediti preduzimanje mera zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija i uređaja u zajedničkim prostorijama.

3. KORIŠĆENJE ZAJEDNIČKIH INSTALACIJA, OPREME I UREĐAJA

Unutrašnje električne instalacije

Član 27

Nije dozvoljeno neovlašćeno otvaranje razvodnih kutija i ormarića sa električnim uređajima koji služe zgradi kao celini ili zajedničkim delovima zgrade.

Popravku kvarova na električnim instalacijama i kontrolno otvaranje kutija i ormarića mogu obavljati samo stručna lica ovlašćena za obavljanje poslova.

Vodovodne i kanalizacione instalacije

Član 28

Stanari su dužni da vodovodne i kanalizacione instalacije drže u ispravnom i urednom stanju.

U lavaboe, kade i druge sanitarne uređaje koji su povezani na kanalizacionu instalaciju, nije dozvoljeno bacanje otpadaka i drugih predmeta koji mogu zagušiti ili oštetiti instalacije.

Kotlarnica i instalacije grejanja

Član 29

Kotlarnicom i instalacijama grejanja u zgradi može rukovati samo stručno lice.

Skupština stambene zajednice (većinom članova skupštine) određuje vreme početka, odnosno vreme prestanka korišćenja individualne ili blokovske kotlarnice kojom upravljaju stanari zgrade.

Kod zgrada priključenih na daljinski sistem grajanja, režim grejanja uređen je posebnim gradskim propisom.

Lift, protivpožarni uređaji i uređaj za uzbunu u zgradi

Član 30

Organ upravljanja zgradom dužan je da redovno vrši kontrolu ispravnosti lifta, protivpožarnih uređaja i uređaja za uzbunu u zgradi.

Organ upravljanja zgradom dužan je da na vidnom mestu u zgradi istakne uputstvo za upotrebu lifta.

U slučaju kvara, lift se mora isključiti iz upotrebe, na svim vratima lifta istaći upozorenje da je u kvaru i o nastalom kvaru obavestiti preduzeće kome je povereno održavanje zgrade, o čemu se stara organ upravljanja.

Gromobrani i električne instalacije

Član 31

Organ upravljanja zgradom dužan je da se stara o ispravnosti i redovnom servisiranju gromobrana i električnih instalacija.

Poslove servisiranja i ispitivanja gromobranskih instalacija i otklanjanje nedostataka, kao i servisiranje i ispitivanje električnih instalacija i mera zaštite od električnog udara i otklanjanje kvarova mogu vršiti samo stručna lica, na osnovu pravila propisanih posebnim zakonom.

Aparati za gašenje, otkrivanje i javljanje požara

Član 32

Stanari su dužni da vode računa o ispravnosti i čuvaju od oštećenja opremu, uređaje i sredstva za gašenje požara, kao i da preduzimaju druge preventivne mere propisane odredbama posebnog zakona.

Bezbednosna rasveta

Član 33

Zabranjeno je oštećivati i uništavati bezbednosnu rasvetu.

Radovi na tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade

Član 34

Radovi na tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade obuhvataju:

1) redovno servisiranje liftova;

2) popravke ili zamenu automata za drugo;

3) redovne preglede i servisiranje hidroforskih postrojenja u zgradi, instalacija centralnog grejanja (kotlarnica, podstanica, mreže sa grejnim telima, ventila, dimnjaka centralnog grejanja) i drugih instalacija i uređaja za gašenje požara u zgradi, gromobranskih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradi, elektroinstalacija, uređaja za nužno svetlo, uređaja i opreme za klimatizaciju i ventilaciju zgrade.

Radove na tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade iz stava 1. ovog člana mogu da obavljaju privredni subjekti ili preduzetnici koji su registrovani za obavljanje navedenih delatnosti.

4. OSTALE ODREDBE

Član 35

Zabranjeno je u zajedničkim delovima zgrade izvođenje radova na postavljanju i demontiranju instalacija, uređaja i delova zgrade, kao i građevinskih radova bez potrebnog odobrenja nadležnog državnog organa i bez saglasnosti skupštine stambene zajednice.

Član 36

Za nepoštovanje kućnog reda odgovorni su stanari i organ upravljanja.

Vlasnik i zakupac posebnog dela zgrade odgovoran je i za ponašanje svog maloletnog deteta, usvojenika ili lica nad kojim ima starateljstvo, kao i za ponašanje drugih lica koja su u njegovom stanu ili poslovnoj prostoriji, a nisu stanari u smislu odredaba ove odluke.

Član 37

O nepoštovanju kućnog reda stanari najpre obaveštavaju organ upravljanja zgradom, koji će po prijemu obaveštenja poučiti prekršioca da je u obavezi da poštuje kućni red, o datoj pouci sačiniti belešku, a nakon toga, ukoliko je to potrebno, učinjeni prekršaj prijaviti i nadležnoj inspekciji kako bi preduzela mere u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada i ovom Odlukom.

III NADZOR

Član 38

Nadzor nad primenom odredaba ove Odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave nadležan za poslove stanovanja.

Poslove inspekcijskog nadzora vrši organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za inspekcijske poslove, preko komunalnog inspektora i građevinskog inspektora, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.

U vršenju inspekcijskog nadzora nad odredbama ove Odluke, inspektora iz stava 2. ovog člana ima ovlašćenje da izda prekršajni nalog za prekršaje za koje su ovom Odlukom propisane novčane kazne u fiksnom iznosu i vrši druge poslove u skladu sa ovlašćenima iz Zakona i ovom Odlukom.

Komunalno-milicijske poslove obavlja komunalni milicionar koji, pored zakonom utvrđenih ovlašćenja, izriče kaznu propisanu ovom Odlukom, izdavanjem prekršajnog naloga.

IV KAZNENE ODREDBE

Član 39

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000,00 dinara kazniće se za prekršaj stanara fizičko lice ukoliko:

1. Postupi suprotno odredbama člana 6.

2. Postupi suprotno odredbama člana 7.

3. Postupi suprotno odredbama člana 10.

4. Postupi suprotno odredbama člana 17.

5. Postupi suprotno odredbama člana 19. stav 2.

6. Postupi suprotno odredbama člana 20.

7. Postupi suprotno odredbama člana 21.

8. Postupi suprotno odredbama člana 22.

9. Postupi suprotno odredbama člana 23. stav 2.

10. Postupi suprotno odredbama člana 24.

11. Postupi suprotno odredbama člana 25.

12. Postupi suprotno odredbama člana 26. stav 2. i 3.

13. Postupi suprotno odredbama člana 27.

14. Postupi suprotno odredbama člana 28.

15. Postupi suprotno odredbama člana 29.

16. Postupi suprotno odredbama člana 32.

17. Postupi suprotno odredbama člana 33.

18. Postupi suprotno odredbama člana 35.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 70.000,00 dinara kazniće se pravno lice za prekršaje iz stav 1. ovog člana, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000,00 dinara.

Za prekršaje iz stav 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000,00 dinara.

Član 40

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 25.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj organ upravljanja zgradom ukoliko:

1. Postupi suprotno članu 12. stav 4.

2. Postupi suprotno članu 13.

3. Postupi suprotno članu 15.

4. Postupi suprotno članu 26. stav 1. i 4.

5. Postupi suprotno članu 30.

6. Postupi suprotno članu 31.

7. Postupi suprotno članu 34.

V PRIMENA PROPISA

Član 41

Na pitanja o kućnom redu koja nisu uređena ovom odlukom primenjuju se odredbe Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 104/2016).

VI ZAVRŠNE I PRELAZNE ODREDBE

Član 42

Kućni red propisan pravilima vlasnika posebnih delova u stambenoj zajednici ne može biti u suprotnosti sa opštim pravilima kućnog reda propisanim ovom Odlukom.

Član 43

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama ("Službeni list grada Zrenjanina", br. 11/2011).

Član 44

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Zrenjanina".