Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA KUĆNOG REDA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA

("Sl. list grada Smedereva", br. 10/2017)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom Odlukom propisuju se opšta pravila kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama (u daljem tekstu: zgrada) na teritoriji grada Smedereva.

Pod kućnim redom, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumevaju se opšta pravila ponašanja u zgradama, obavezna za sve stanare, čijim će se poštovanjem obezbediti red, mir i sigurnost u zgradi, svim stanarima neometano korišćenje posebnih i zajedničkih delova zgrade, kao i zemljišta za redovnu upotrebu zgrade, očuvanje zajedničkih delova u čistom, ispravnom i upotrebljivom stanju, sigurnom za korišćenje.

Ovom Odlukom naročito se određuje dozvoljeni nivo buke u korišćenju posebnih delova zgrade, kao i uslovi pod kojima se mogu obavljati određene privredne delatnosti u zgradi, kako se vlasnicima stanova ne bi remetio mir u korišćenju stanova.

Član 2

Stanar zgrade, u smislu ove Odluke, je vlasnik, zakupac posebnog dela zgrade (stana ili poslovnog prostora), članovi njihovog porodičnog domaćinstva (supružnik, vanbračni partner, njihova deca, rođena u braku ili van njega, usvojena ili pastorčad, njihovi roditelji i lica koja su oni dužni po zakonu da izdržavaju, a koji stanuju u istom stanu), lica koja su zaposlena u poslovnim prostorima, kao i lice koje je korisnik posebnog dela zgrade po nekom drugom pravnom osnovu (u daljem tekstu: stanar).

Član 3

Stambena zgrada je zgrada namenjena za stanovanje i koristi se za tu namenu, a sastoji se od najmanje tri stana.

Stambeno-poslovna zgrada je zgrada koja se sastoji od najmanje jednog stana i jednog poslovnog prostora.

Poseban deo zgrade je posebna funkcionalna celina u zgradi koja može da predstavlja stan, poslovni prostor, garažu, garažno mesto ili garažni boks.

Zajednički prostori zgrade, u smislu ove Odluke, su: tavanski prostor, vešernica, podrum, biciklarnica, prostorija za rad organa stambene zajednice, prostorija za smeštaj smeća i raznog otpada, ostava za smeštaj opreme za tekuće održavanje zgrade, zajednička ostava i druge prostorije namenjene zajedničkoj upotrebi vlasnika posebnih ili samostalnih delova zgrade i slično.

Zajednički građevinski elementi zgrade, u smislu ove Odluke, su: hodnici, krov, dimnjaci, fasada, svetlarnici, temelji, noseći zidovi i slično.

Zajedničke instalacije, oprema i uređaji zgrade, u smislu ove Odluke, su: unutrašnje električne, vodovodne i kanalizacione, gasovodne i toplovodne instalacije, lift, gromobrani, aparati za gašenje, otkrivanje i javljanje požara, bezbednosna rasveta, telefonske instalacije i svi komunalni priključci koji su namenjeni zajedničkom korišćenju, ako ne predstavljaju sastavni deo samostalnog dela zgrade i ne predstavljaju deo instalacija, opreme i uređaja koji isključivo služi jednom posebnom delu zgrade.

Zajednički prostori, zajednički građevinski elementi i zajedničke instalacije, oprema i uređaji zgrade predstavljaju zajedničke delove zgrade ako ne predstavljaju poseban ili samostalan deo zgrade, koji služi posebnim ili samostalnim delovima zgrade, odnosno zgradi kao celini.

Član 4

Stanari su dužni da posebne i zajedničke delove zgrade i zemljište za redovnu upotrebu koriste sa potrebnom pažnjom i čuvaju ih od oštećenja i kvara, na način da ne ometaju ostale stanare zgrade u mirnom korišćenju posebnog i zajedničkog dela zgrade i zemljišta za redovnu upotrebu zgrade i ne ugrožavaju bezbednost drugih.

Član 5

O kućnom redu u zgradi staraju se stanari i organi stambene zajednice.

Organi upravljanja zgradom, u smislu ove Odluke su skupština stambene zajednice i upravnik.

Skupštinu stambene zajednice čine svi vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Član 6

Organ upravljanja stambene zgrade dužan je da na vidnom mestu na ulasku u stambenu zgradu, osim akata propisanih posebnim zakonom, istakne:

- ovu Odluku ili pravila vlasnika doneta po odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada,

- vreme odmora,

- spisak zajedničkih delova zgrade sa naznakom njihove namene,

- obaveštenje kod koga se nalaze ključevi od zajedničkih prostora i prostorija sa tehničkim uređajima, prostorija transformatorske stanice i skloništa,

- obaveštenje kom javnom preduzeću, pravnom licu ili preduzetniku je povereno održavanje zgrade,

- uputstvo o načinu prijave kvara i oštećenja na instalacijama, uređajima i opremi zgrade, kao i

- druge informacije i odluke skupštine stambene zajednice, bitne za stanare i uspostavljanje reda, mira i poštovanja odredaba posebnih zakona i ove Odluke.

Član 7

Spisak stanara, koji sadrži ime i prezime stanara i članova njegovog domaćinstva, broj stana i sprat, i spisak zajedničkih prostorija sa naznakom njihove namene, dužan je da poseduje upravnik. U slučaju promene stanara, odnosno broja stanara, upravnik je dužan da ažurira spisak stanara.

Vlasnik stana dužan je da upravniku prijavi promenu stanara, odnosno broj stanara u roku od osam dana od dana nastale promene. Vlasnik poslovne prostorije dužan je da upravniku prijavi promenu zakupca ako je poslovnu prostoriju izdao u zakup, u roku od osam dana od dana nastale promene.

Član 8

Stanovi moraju biti obeleženi brojevima, a stanari su dužni da brojeve uredno održavaju.

II KORIŠĆENJE ZAJEDNIČKIH I POSEBNIH DELOVA ZGRADE

Član 9

Zajednički delovi zgrade su delovi koji služe za korišćenje posebnih ili samostalnih delova zgrade i smatraju se jednom stvari nad kojom vlasnici posebnih delova zgrade imaju pravo zajedničke nedeljive svojine.

Stanar upotrebljava zajedničke delove zgrade u skladu sa njihovom namenom u meri u kojoj to odgovara njegovim potrebama i potrebama članova njegovog domaćinstva, odnosno potrebama obavljanja delatnosti.

Stanar je dužan da trpi upotrebu zajedničkih delova zgrade od strane ostalih stanara, u skladu sa njihovom namenom.

Član 10

Stanari su dužni da zajedničke prostorije zgrade, zajedničke instalacije, opremu i uređaje i zemljište za redovnu upotrebu zgrade, posle upotrebe dovedu u red, a ključ od zajedničke prostorije odnosno zajedničkog dela zgrade, vrate licu koje je odredio organ upravljanja zgradom.

U zajedničkim prostorijama, osim stvari koje su nužne za namensko korišćenje, zabranjeno je držati druge stvari.

Zajedničke prostorije zgrade, zajednički građevinski elementi, zajedničke instalacije, oprema i uređaji i zemljište za redovnu upotrebu zgrade, služe za potrebe svih stanara i stanari su dužni da ih koriste sa pažnjom dobrog domaćina i da ih čuvaju od oštećenja i kvara.

Član 11

Stanari su dužni da održavaju čistoću zajedničkih prostorija i obezbede nesmetan i slobodan prolaz kroz njih.

Zabranjeno je bacati ili ostavljati otpatke, smeće i slično na stepeništu ili drugim zajedničkim prostorijama liftu, instalacijama, opremi i uređajima u zgradi i u dvorištu.

Zabranjeno je crtati, pisati ili na bilo koji drugi način uništavati zidove, vrata, prozore, instalaciju, opremu uređaje i druge delove zgrade.

Član 12

Natpise i reklame na vratima stana, zidovima hodnika i na zemljištu za redovnu upotrebu zgrade, kao i natpise, reklame i firme na fasadi i drugim spoljnim delovima zgrade, stanar može postavljati ukoliko obavlja poslovnu delatnost, u skladu sa važećim propisima i obaveznom saglasnošću skupštine stambene zajednice.

Po iseljenju, stanar je dužan da natpise i reklame ukloni i da prostor na kome su bili postavljeni dovede u prvobitno stanje.

Član 13

Organ upravljanja zgradom dužan je da na vidnom mestu u zgradi istakne uputstvo za upotrebu lifta.

U slučaju kvara na liftu, isti se mora odmah isključiti iz upotrebe. Na svim vratima lifta se mora istaći jasno i čitljivo upozorenje da je u kvaru. O nastalom kvaru se mora obavestiti pravno lice ili preduzetnik kome je povereno održavanje lifta, o čemu se stara organ upravljanja zgradom.

Član 14

Organ upravljanja zgradom dužan je da redovno vrši kontrolu ispravnosti lifta, protivpožarnih uređaja i uređaja za uzbunu u zgradi.

Član 15

Organ upravljanja zgradom dužan je da se stara o ispravnosti i redovnom servisiranju gromobrana i električnih instalacija.

Poslove servisiranja i ispitivanja gromobranskih instalacija i otklanjanja nedostataka, kao i servisiranja i ispitivanja električnih instalacija i mere zaštite od električnog udara i otklanjanje kvarova mogu vršiti samo stručna lica, na osnovu pravila propisanih posebnim zakonom.

Član 16

Zabranjeno je nanositi štetu i uništavati bezbedonosnu rasvetu.

Član 17

Zabranjeno je neovlašćeno otvaranje razvodnih kutija i ormarića sa električnim uređajima koji služe zgradi kao celini ili zajedničkim delovima zgrade.

Popravka kvarova na električnim instalacijama i kontrolno otvaranje kutija i ormarića mogu obavljati samo stručna lica ovlašćena za obavljanje ovih poslova.

Član 18

Stanari su dužni da vodovodne i kanalizacione instalacije drže u ispravom i urednom stanju.

Zabranjeno je bacanje otpadaka i drugih predmeta u lavaboe, kade i druge sanitarne uređaje koji su povezani na kanalizacionu instalaciju.

Član 19

Kotlarnicom i instalacijama grejanja u zgradi može rukovati samo stručno lice.

Član 20

Radovi na tekućem održavanju zajedničkih delova zgrade obuhvataju:

1. redovno servisiranje liftova

2. popravke ili zamenu automata za zajedničko osvetljenje, prekidača, sijalica i dr.

3. redovne preglede i servisiranje hidroforskih postrojenja u zgradi, instalacija centralnog grejanja (kotlarnica, podstanica, mreže sa grejnim telima, ventila, dimnjaka centralnog grejanja) i drugih instalacija i uređaja za gašenje požara u zgradi, gromobranskih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradi, elektro-instalacija, uređaja za nužno svetlo, uređaja i opreme za klimatizaciju i ventilaciju zgrade.

Radove na tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade iz stava 1. ovog člana mogu da obavljaju privredni subjekti ili preduzetnici koji su registrovani za obavljanje navedenih delatnosti.

Član 21

Privredna delatnost čije obavljanje u zgradi je dozvoljeno posebnim propisima, mora se obavljati tako da ne remeti mir u korišćenju stanova.

Para, dim, mirisi i buka koja se stvaraju obavljanjem privredne delatnosti moraju biti izolovani i uređeni tako da ne ometaju stanovanje i zdravlje stanara.

Član 22

Zabranjeno je vikom, trčanjem, skakanjem, igranjem lopte i sličnim postupcima praviti buku u vreme odmora i narušavati mir u zgradi.

Korišćenje kućnih aparata (veš mašina, usisivača i slično), ventilacionih sistema, klima uređaja, uređaja za muzičku reprodukciju, TV prijemnika i drugih uređaja, mašina i aparata u zgradi u vreme odmora, dozvoljeno je samo do sobne jačine zvuka.

Vreme odmora mora se poštovati i pri korišćenju mašina za održavanje zelenih površina oko zgrade (kosačica, motorna testera i slično).

Buka u zatvorenim prostorima zgrade, u vreme odmora ne sme preći graničnu vrednost od 30DB, dok na otvorenom prostoru, u vreme odmora, buka ne sme preći graničnu vrednost od 45DB u stambenoj zgradi i 50DB u stambeno-poslovnim zgradama.

U slučaju porodičnih slavlja, stanari su dužni da postavljanjem obaveštenja na vidnom mestu u zgradi o tome obaveste ostale stanare, s tim da slavlje ne može trajati duže od 01,00 časa posle ponoći.

Član 23

Stanari su dužni da ulaznu kapiju ili ulazna vrata drže zaključana u vremenu od 23,00 do 6,00 sata narednog dana leti i od 22,00 do 6,00 sati narednog dana zimi.

U zgradama u kojima postoje spoljni signalni uređaji za pozivanje stanara, skupština stambene zajednice može doneti odluku da ulazna vrata u zgradi stalno budu zaključana.

Stanari koji daljinskim upravljačem otvaraju ulaznu kapiju radi ulaska ili izlaska vozila iz garaže ili dvorišta, dužni su da provere da li je kapija zaključana posle ulaska ili izlaska vozila iz garaže ili dvorišta.

Član 24

Radnim danima u vremenu od 15,00 do 18,00 sati i od 22,00 do 7,00 sati narednog dana, a u danima vikenda (subota i nedelja) i praznika u vremenu od 14,00 do 18,00 sati i od 22,00 do 8,00 sati narednog dana, stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje potpuni mir i tišinu u zgradi (vreme odmora).

Član 25

Na terasama, balkonima i lođama zabranjeno je držati stvari koje narušavaju izgled zgrade, kao što su: stari nameštaj, ogrevni materijal i slično.

Nije dozvoljeno kroz prozore, vrata, balkone i lođe bacati bilo kakve predmete, kućno smeće, ostatke hrane, prosipati vodu, tresti posteljinu, stolnjake, krpe i slično.

Zabranjeno je na prozorima, terasama, balkonima i lođama držanje stvari, odnosno predmeta koji bi usled pada mogli povrediti, oštetiti ili uprljati prolaznike i vozila.

Cveće u saksijama može se držati na prozorima, terasama, balkonima i lođama ili na ivici istih samo u određenim sigurnosnim posudama, a zalivanje cveća mora se obavljati tako da voda ne kvasi fasadu zgrade, balkone, terase ili prolaznike i vozila.

Član 26

Stanar koji izvodi građevinske, građevinsko-zanatske i instalaterske radove u zgradi ili na zgradi, dužan je da prethodno o tome obavesti organ upravljanja zgradom i pokaže mu odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova, ukoliko je posebnim zakonom propisana obaveza pribavljanja odobrenja za izvođenje tih građevinskih radova, a potom da postavljanjem obaveštenja na vidnom mestu u zgradi obavesti stanare o danu početka izvođenja radova, vrsti i trajanju radova.

Stanar koji izvodi radove iz stava 1. ovog člana dužan je da po završetku radova delove zgrade na kojima su izvođeni radovi, delove zgrade i zemljište za redovnu upotrebu koje je korišćeno za izvođenje radova vrati u prvobitno stanje.

Radovi iz stava 1. ovoga člana, osim u slučajevima havarije i potrebe za hitnim intervencijama, ne mogu se izvoditi u vreme odmora.

Član 27

Ulazna vrata podruma moraju biti zaključana.

Stanari moraju imati ključ od podruma.

U podrumu nije dozvoljeno držati zapaljive predmete i tečnosti.

Član 28

Ulazna vrata na tavanu moraju biti zaključana, a ključ dostupan stanarima zgrade.

Na tavanu je zabranjeno držanje i upotreba zapaljivih predmeta i tečnosti.

Član 29

Stanari mogu držati ogrevni materijal samo u prostorijama koje su namenjene ili odlukom stambene zajednice određene za to.

Zabranjeno je cepati ogrevni materijal u stanovima i drugim mestima koja nisu za to određena.

Član 30

Na neprohodnu terasu i krov zgrade pristup je dozvoljen samo stručnim licima radi popravki, postavljanja antena i sličnih uređaja, uklanjanja snega, leda i slično.

Prilikom postavljanja antena i drugih sličnih uređaja ne sme se oštetiti krov, kao ni drugi zajednički deo zgrade.

Član 31

Spoljni delovi zgrade (vrata, prozori, izlozi i sl.) moraju biti čisti.

O čistoći spoljnih delova poslovnih prostorija u zgradi staraju se korisnici tih prostorija, a stanari o ostalim spoljnim delovima zgrade.

Vrata, prozori, roletne i sl. u prizemlju zgrade moraju se koristiti i držati tako da ne ometaju kretanje prolaznika.

Prilikom pojedinačne zamene roletni na prozorima i vratima u stanovima i zajedničkim prostorijama, mora se voditi računa da roletne budu jednoobrazne sa postojećim roletnama u stambenoj zgradi.

Član 32

Zemljište za redovnu upotrebu zgrade služi svim stanarima.

Skupština stambene zajednice odlučuje o načinu korišćenja i održavanja zemljišta za redovnu upotrebu zgrade, u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom.

Odlukom skupštine stambene zajednice na zemljištu za redovnu upotrebu zgrade može biti određen deo za igru dece, parkiranje automobila i drugih motornih vozila, kao i vršenje drugih, uobičajenih, zajedničkih potreba stanara.

Član 33

Stambena zajednica odgovorna je za održavanje zemljišta za redovnu upotrebu zgrade i redovno popravljanje i zamenu oštećenih delova ograde, čišćenje, košenje trave, orezivanje žive ograde i drugog rastinja, uklanjanje korova, održavanje betonskih površina, trotoara, prilaznih staza i stepeništa, protivpožarne staze i preduzima druge radnje kako bi prostor oko zgrade bio u urednom stanju.

Na zemljištu za redovnu upotrebu zgrade ne sme se deponovati građevinski materijal, osim ukoliko se izvode građevinski radovi, za koje stanar ima potrebno odobrenje nadležnog organa i saglasnost skupštine stambene zajednice.

Ograda, zelenilo i drugi elementi uređenja zemljišta za redovnu upotrebu zgrade moraju se održavati tako da ne oštećuju zgradu i instalacije, omogućavaju korišćenje zgrade, tih površina i površina sa kojima se graniče (ulica, susedna zgrada i parcela i sl.).

Zabranjeno je uništavati ogradu, zelenilo i druge elemente uređenja površine oko zgrade.

Član 34

Stanari mogu u skladu sa posebnim propisima držati kućne ljubimce, ali su dužni da vode računa da njihovi kućni ljubimci ne stvaraju nečistoće u zajedničkim prostorijama i ne narušavaju mir i tišinu u zgradi.

Član 35

Stanari su dužni da za vreme kiše, snega i drugih vremenskih nepogoda, obezbede da prozori i ulazi na zajedničkim prostorijama i zajedničkim delovima zgrade budu zatvoreni.

Stanari su dužni da sa prozora, terasa, balkona i lođa uklanjaju sneg i led, pri čemu moraju voditi računa da ne oštete zajedničke prostorije i zajedničke delove fasada, i da ne ugrožavaju bezbednost ostalih stanara i prolaznika.

Stanari su dužni da obezbede čišćenje snega i uklanjanje leda ispred zgrade.

Stanari, odnosno organ upravljanja zgradom, dužni su da u zimskom periodu preduzmu mere zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodnih, kanalizacionih i toplovodnih instalacija i uređaja u stanovima, odnosno zajedničkim i poslovnim prostorijama.

Stanari su dužni da obezbede prozore i druge otvore na podrumu rešetkom ili gustom žičanom mrežom.

III NADZOR

Član 36

Nadzor nad primenom odredaba ove Odluke vrši odeljenje Gradske uprave nadležno za poslove stanovanja.

Poslove inspekcijskog nadzora vrši odeljenje gradske uprave nadležno za inspekcijske poslove, preko komunalnog inspektora i građevinskog inspektora, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.

U vršenju inspekcijskog nadzora nad primenom odredbama ove Odluke, inspektor iz stava 2. ovog člana ima ovlašćenje da izda prekršajni nalog za prekršaje za koje su ovom Odlukom propisane novčane kazne u fiksnom iznosu i vrši druge poslove u skladu sa ovlašćenjima iz zakona i ove Odluke.

Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog prihvata odgovornost za prekršaj plaćanjem polovine izrečene kazne u roku od 8 dana od dana prijema prekršajnog naloga, čime se oslobađa plaćanja druge polovine izrečene kazne.

Komunalno-policijske poslove, kojima se obezbeđuje izvršavanje odredaba ove Odluke, obavlja komunalna policija grada Smedereva, preko komunalnog policajca.

U obavljanju poslova iz stava 5. ovog člana, komunalni policajac ima ovlašćenja da preduzima zakonom propisane mere i izdaje prekršajni nalog za prekršaje za koje su ovom Odlukom propisane novčane kazne u fiksnom iznosu.

Upravnik stambene zajednice je dužan da pruži pomoć službenom licu iz stava 5. ovog člana, tako što ukazuje na pojedinačne propuste stanara i daje podatke o stanarima koji se ne pridržavaju kućnog reda u zgradi.

IV KAZNENE ODREDBE

Član 37

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 2.000 dinara kazniće se za prekršaj stanar kao fizičko lice, ako:

1. ne postupa u skladu sa članom 7. stav 2. ove Odluke;

2. ne postupa u skladu sa članom 8. ove Odluke;

3. ne postupa u skladu sa članom 10. ove Odluke;

4. ne postupa u skladu sa članom 11. ove Odluke;

5. ne postupa u skladu sa članom 17. stav 1. ove Odluke;

6. ne postupa u skladu sa članom 25. ove Odluke;

7. ne postupa u skladu sa članom 27. stav 3. ove Odluke;

8. ne postupa u skladu sa članom 28. stav 2. ove Odluke;

9. ne postupa u skladu sa članom 29. stav 2. ove Odluke;

10. ne postupa u skladu sa članom 30. stav 1. ove Odluke;

11. ne postupa u skladu sa članom 31. ove Odluke;

12. ne postupa u skladu sa članom 35. ove Odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara, odnosno pravno lice novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000 dinara.

Član 38

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj stanar kao fizičko lice, ako:

1. ne postupa u skladu sa članom 12. stav 2. ove Odluke;

2. ne postupa u skladu sa članom 16. ove Odluke;

3. ne postupa u skladu sa članom 18. ove Odluke;

4. ne postupa u skladu sa članom 22. ove Odluke;

5. ne postupa u skladu sa članom 26. ove Odluke.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000,00 dinara kazniće se pravno lice za prekršaje iz stavova 4. i 5. ovog člana, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000,00 dinara.

Za prekršaje iz stavova 4. i 5. ovog člana preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 39

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara, kazniće se za prekršaj zgrada kao pravno lice, ako organ upravljanja zgradom:

1. ne postupa u skladu sa članom 6. ove Odluke;

2. ne postupa u skladu sa članom 7. stav 1. ove Odluke;

3. ne postupa u skladu sa članom 13. ove Odluke;

4. ne postupa u skladu sa članom 14. ove Odluke;

5. ne postupa u skladu sa članom 15. ove Odluke;

6. ne postupa u skladu sa članom 19. ove Odluke;

7. ne postupa u skladu sa članom 33. ove Odluke.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40

Organ upravljanja stambene zgrade je dužan da na vidnom mestu u zgradi istakne ovu Odluku, kao i izvod iz propisa kojima se uređuju mere zaštite od požara u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 41

Na pitanja o kućnom redu koja nisu uređena ovom Odlukom primenjivaće se odredbe Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 104/2016) i drugih propisa koji regulišu određena pitanja iz ove oblasti.

Član 42

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o kućnom redu u stambenim i stambeno poslovnim zgradama na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 3/2014-prečišćen tekst i 5/2015).

Član 43

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Smedereva".