Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/93, 15/93, 3/94, 11/94, 10/97 - dr. odluka, 16/98 - dr. odluka, 28/2000 - dr. odluka, 10/2001 - dr. odluka, 6/2002 - dr. odluka, 22/2006 - dr. odluka i 47/2006 - dr. odluka)

 

Čl. 1 - 33*

(Prestalo da važi)

V DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

Član 34*

Deratizacija obuhvata sistematsko uništavanje pacova i miševa (u daljem tekstu: deratizacija), a dezinsekcija uništavanje štetnih insekata (buba-švabe, muve, žuti mravi, komarci i buve), u cilju očuvanja zdravlja stanovništva i uklanjanja izvora oboljenja od zaraznih bolesti i smanjenja mogućnosti njihovog prenošenja, suzbijanja uzroka bolesti saniranjem sredine, sprečavanja nastanka ekonomskih šteta i unapređenja higijenskih uslova života.

Član 35*

Preduzeće za deratizaciju i dezinsekciju dužno je da, prema Programu deratizacije i dezinsekcije (u daljem tekstu: Program) pruža usluge deratizacije i dezinsekcije korisnicima usluga.

Preduzeće za deratizaciju i dezinsekciju je dužno da, do 15. oktobra tekuće godine, donese Program za narednu godinu po pribavljenoj saglasnosti Izvršnog odbora. Preduzeće je, prilikom izrade Programa, dužno da ostvari saradnju sa Institutom za biologiju i drugim naučnim organizacijama.

Član 36*

Program naročito sadrži: način pružanja usluga deratizacije i dezinsekcije, cene i način plaćanja usluga, naznačenje područja i objekata na kojima će se sprovoditi deratizacija i dezinsekcija, trajanje i raspored radnog vremena u pružanju komunalne usluge, način informisanja korisnika usluga i dr.

Član 37*

Usluge deratizacije i dezinsekcije obuhvataju:

- javne površine,

- komunalne objekte,

- poslovne i pomoćne prostorije preduzeća i drugih organizacija, i

- dvorišta, podrume, tavane, skladišta, stovarišta i kućnu kanalizaciju svih poslovnih, stambenih i stambeno-poslovnih zgrada i porodičnih stambenih zgrada.

Usluge dezinsekcije obuhvataju, osim površina i objekata iz stava 1. ovog člana i stanove i porodične stambene zgrade.

Član 38*

Preduzeće za deratizaciju i dezinsekciju sprovodi deratizaciju i dezinsekciju dva, a po potrebi i više puta godišnje, sredstvima čija je upotreba odobrena i efikasnost proverena.

Deratizacija se sprovodi u periodu februar - april i septembar - novembar, a dezinsekcija neprekidno, tokom cele godine, po Programu.

Preduzeće za deratizaciju i dezinsekciju je dužno da blagovremeno, putem sredstava javnog informisanja, obavesti korisnike o vremenu i načinu sprovođenja deratizacije i dezinsekcije i merama zaštite koje treba preduzeti.

Član 39*

Cene usluga deratizacije i dezinsekcije plaćaju se:

- za javne površine i komunalne objekte - iz sredstava javnih prihoda namenjenih zajedničkoj komunalnoj potrošnji;

- za poslovne i pomoćne prostorije - iz sredstava nosioca prava korišćenja, vlasnika i zakupaca, i

za dvorišta, podrume, tavane, kućnu kanalizaciju stambenih zgrada, stanova i porodičnih stambenih zgrada koje se nalaze u vlasništvu - iz sredstava vlasnika odnosno zakupaca, a kada se isti nalaze u društvenoj svojini - nosioca stanarskog prava odnosno nosioca prava korišćenja.

Cene usluga iz stava 1. alineja 2 i 3 ovog člana plaćaju se mesečno putem objedinjene naplate.

Član 40*

Korisnici plaćaju cenu usluge dezinsekcije i deratizacije prema površini stana, porodične stambene zgrade, odnosno poslovnih prostorija.

Površine iz stava 1. ovog člana utvrđuju se prema evidenciji koju vodi preduzeće koja obavlja poslove katastra, odnosno, za stanove u društvenoj svojini i svojini građana, prema podacima koji su osnov za naplatu stanarine, odnosno naknade koju plaćaju sopstvenici stanova.

Čl. 41 - 142*

(Prestalo da važi)

Član 143*

Novčanom kaznom 5.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se Preduzeća za deratizaciju i dezinsekciju ako:

1. ne pruža usluge deratizacije i dezinsekcije prema Programu (član 35. stav 1.);

2. u određenom roku ne donese Program (član 35. stav 2.);

3. usluge deratizacije i dezinsekcije ne pruža sredstvima čija je upotreba odobrena i efikasnost proverena i u predviđenim rokovima (član 38. stav 1. i 2.); i

4. ne obavesti korisnike blagovremeno putem sredstava javnog informisanja o vremenu i načinu sprovođenja deratizacije i deizinsekcije i merama zaštite koja treba preduzeti (član 38. stav 3.).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 250,00 do 25.000,00 dinara odgovorno lice u Preduzeću za deratizaciju i dezinsekciju.

Čl. 144 - 166*

(Prestali da važe)