Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

("Sl. list grada Niša", br. 13/2023 - prečišćen tekst)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom propisuje se komunalni red na teritoriji grada Niša (daljem tekstu: grad) i mere za njegovo sprovođenje. Ovom odlukom ne uređuju se pitanja komunalnog reda koja se uređuju drugim propisima grada.

Član 2

Komunalni red, u smislu odredaba ove odluke, obuhvata:

1. opštu uređenost naselja,

2. uređenost postavljanja objekata i uređaja na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju,

3. raskopavanje površina javne namene i površina u javnom korišćenju i

4. opšta načela za obavljanje delatnosti u ugostiteljskim objektima.

II OPŠTA UREĐENOST NASELJA

Član 3

Opšta uređenost naselja, u smislu odredaba ove odluke, podrazumeva uređenost spoljnih delova zgrade, ograda i površina oko zgrada, uređenost površina javne namene, površina u javnom korišćenju i ostalih površina, kao i uklanjanje snega i leda sa tih površina.

1. Spoljni delovi zgrade

Član 4

Zgrada, u smislu odredaba ove odluke, je objekat namenjen za stanovanje, obavljanje delatnosti ili za smeštaj i čuvanje životinja, robe i opreme za različite proizvodne i uslužne delatnosti. Spoljni delovi zgrade, u smislu odredaba ove odluke, su: fasada i svi elementi fasade, krov, dimnjak i drugi elementi krova, oluk i olučne cevi, terasa, balkon, lođa, prozor, vrata, izlog i drugi otvori na zgradi, nadstrešnica i drugi spoljni elementi zgrade.

Član 5

Spoljni delovi zgrade moraju se držati u urednom stanju. Uredno stanje spoljnih delova zgrade podrazumeva da ti delovi nisu oštećeni, oronuli, zaprljani, ispisani, iscrtani, izlepljeni plakatima, odnosno da na drugi način svojim izgledom ne narušavaju opštu uređenost grada.

Član 6

O urednom stanju spoljnih delova zgrade dužan je da se stara vlasnik zgrade, odnosno korisnik zgrade.

O urednom stanju zajedničkih spoljnih delova zgrade za kolektivno stanovanje i poslovno-stambene zgrade, dužni su da se staraju vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade, odnosno zakupci stanova u javnoj svojini.

O urednom stanju spoljnih delova zgrade koji je u sastavu određenog stana, odnosno drugog posebnog dela zgrade (terasa, lođa, prozor i sl.), dužan je da se stara vlasnik tog stana, odnosno zakupac stana, odnosno vlasnik tog posebnog dela zgrade.

O urednom stanju zajedničkih spoljnih delova poslovne zgrade sa više posebnih delova, dužni su da se staraju vlasnici posebnih delova zgrade, odnosno korisnici posebnih delova zgrade u javnoj svojini.

O urednom stanju spoljnih delova poslovne zgrade koji je u sastavu određenog posebnog dela zgrade, dužan je da se stara vlasnik tog posebnog dela zgrade, odnosno korisnik tog posebnog dela u javnoj svojini.

Član 7

Pri izvođenju radova na spoljnim delovima zgrade subjekti iz člana 6. ove odluke dužni su da se staraju da se ti radovi izvedu stručno i kvalitetno i da izborom vrste materijala i boja ne naruše celokupan izgled zgrade i okoline.

Na zgradama koje su utvrđene kao kulturna dobra ili predstavljaju dobra koja uživaju prethodnu zaštitu, odnosno koje se nalaze u prostornim kulturno-istorijskim celinama ili celinama koje uživaju prethodnu zaštitu, pre izvođenja radova na spoljnim delovima zgrade potrebno je pribaviti uslove i saglasnost nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Član 8

Pasaži i prostor ispred ulaza u zgradu moraju biti osvetljeni za sve vreme trajanja javne rasvete.

O osvetljenosti prostora iz stava 1. ovog člana staraju se subjekti iz člana 6. ove odluke.

Član 9

Zabranjeno je spoljne delove zgrade oštećivati, ispisivati, crtati, lepiti plakate, prljati ih ili na drugi način narušavati njihov izgled.

Zabranjeno je na spoljnim delovima zgrade koji su okrenuti prema ulici ili trgu, držati posteljinu ili tepihe, kao i odlagati druge stvari na način kojim se narušava izgled zgrade.

U BID, centralnoj i ekstra zoni i području Niške Banje koje pripada prvoj zoni, nije dozvoljeno sušenje rublja na prozorima, terasama, lođama i balkonima vidljivih sa površina javne namene.

Zone iz stava 3. ovog člana određene su Odlukom o lokalnim komunalnim taksama.

Član 10

Izlog poslovnog prostora u zgradi i vitrina koja služi u svrhu izlaganja robe moraju se držati u urednom i čistom stanju i moraju biti aranžirani.

Izuzetno od odredaba člana 6. ove odluke, o urednom i čistom stanju izloga i vitrine stara se lice koje obavlja poslovnu delatnost u tom poslovnom prostoru.

Ako se u poslovnom prostoru ne obavlja delatnost, o urednom i čistom stanju izloga i vitrine, kao i poslovnog prostora kome izlog, odnosno vitrina pripada, dužan je da se stara vlasnik, odnosno korisnik tog poslovnog prostora.

Izlog poslovnog prostora i vitrina u prizemlju zgrade sa ulične strane moraju biti osvetljeni za sve vreme trajanja javne rasvete.

Zabranjeno je u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu.

Zabranjeno je na ulaznim vratima, prozorima i okvirima izloga poslovnog prostora izlagati robu.

Član 11

Murali, u smislu ove odluke, jesu likovna dela nekomercijalne sadržine, koja se oslikavaju na spoljnim delovima zgrada i objektima javne namene, u cilju stvaranja i razvoja kulturnog ambijenta i estetskog izgleda Grada.

Oslikavanje murala na spoljnim delovima zgrada i objektima javne namene može se vršiti na osnovu odobrenja Gradske uprave za društvene delatnosti. Postupak izdavanja odobrenja pokreće se zahtevom koji podnosi pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice. Pre odlučivanja o zahtevu, Gradska uprava za društvene delatnosti, pribavlja mišljenje Saveta za kulturno stvaralaštvo.

Za dobijanje odobrenja iz stava 3. ovog člana, potrebna je saglasnost vlasnika, odnosno korisnika zgrade ili skupštine stambene zajednice, odnosno objekta javne namene, kao i saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture, u slučaju kad se mural oslikava na spoljnim delovima zgrade koja predstavlja kulturno dobro, odnosno spomenik kulture.

Bliži uslovi za oslikavanje murala na spoljnim delovima zgrade, kao i na objektima javne namene, uređuju se posebnim aktom Gradske uprave za društvene delatnosti.

Član 12

Na prozorima, terasama, lođama i balkonima zgrade mogu se držati odgovarajuće posude se biljnim zasadom.

Gajenje biljnih zasada i postavljanje posuda iz stava 1. ovog člana vrši se tako da se ne oštećuje zgrada ili njeni posebni delovi i ne ugrožava bezbednost građana.

Član 13

Na zgradama sa ulične strane mogu se isticati zastave pod uslovima i na način utvrđen posebnim propisima.

Istaknute zastave moraju biti čiste i neoštećene.

Član 14

Iznad otvora na spoljnom delu zgrade može se postaviti perda, pod uslovima i na način utvrđen propisima kojima se uređuje izvođenje radova na ugradnji postrojenja, instalacija i opreme.

Perda iz stava 1. ovog člana ne može se oslanjati na površinu javne namene, odnosno površinu u javnom korišćenju.

Tenda koja je sastavni deo mobilijara bašte ugostiteljskog objekta postavlja se i uklanja u skladu sa propisom grada kojim se uređuje bašta ugostiteljskog objekta.

Tenda se mora držati u urednom i čistom stanju, da je od lako sklopive konstrukcije i da se pomera tokom zimskog perioda, o čemu je dužno da se stara lice iz člana 6. ove odluke, odnosno lice kome je odobreno postavljanje bašte ugostiteljskog objekta.

Član 15

Klima-uređaj, antenski i solarni uređaj, gromobran, uređaj za video nadzor i drugi uređaj može se postaviti na spoljni deo zgrade, pod uslovima i po postupku utvrđenom propisima kojima se uređuje izvođenje radova na ugradnji postrojenja, instalacija i opreme.

Uređaji iz stava 1. ovog člana postavljaju se na način kojim se ne dovodi do oštećivanja same zgrade, susedne zgrade i ne ugrožava bezbednost građana i okoline.

Klima uređaj postavlja se tako da se onemogući izlivanje kondenzata iz klima-uređaja na spoljne delove te zgrade, susedne zgrade, kao i direktno izlivanje na površinu javne namene, odnosno površinu u javnom korišćenju.

Nadležni zavod za zaštitu kulturnih dobara izdaje uslove i saglasnost za izvođenje radova iz stava 1. ovog člana, kada se ovi radovi izvode na spoljnim delovima zgrade koja je utvrđena kao kulturno dobro, koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

Član 16

Spoljni delovi pomoćnog i ekonomskog objekta moraju se držati u urednom stanju.

O urednom stanju spoljnih delova objekta iz stava 1. ovog člana dužan je da se stara vlasnik, odnosno korisnik tog objekta.

Zabranjeno je spoljne delove objekta iz stava 1. ovog člana oštećivati, ispisivati, crtati, lepiti plakate, prljati ih ili na drugi način narušavati izgled objekta.

2. Površine oko zgrade i ograde

Član 17

Površina oko zgrade i ograda moraju se držati u urednom stanju.

O urednom stanju površine oko zgrade i ograde stara se vlasnik, odnosno korisnik zgrade, odnosno svi vlasnici i korisnici posebnih delova zgrade.

Površina oko zgrade, u smislu odredaba ove odluke, je preostali deo građevinske parcele te zgrade, ograđen ili neograđen, u okviru koje mogu biti dvorište, bašta, vrt, interne saobraćajnice, površine za parkiranje vozila stanara i korisnika zgrade ili drugi slični elementi uređenja površine oko zgrade.

Lica iz stava 2. ovog člana su dužna da popravljaju i zamenjuju oštećene delove ograde, a površinu oko zgrade redovno čiste, kose travu, orezuju živu ogradu i drugo rastinje, uklanjaju korov, održavaju betonske površine, trotoare, prilazne staze i stepenište, interne saobraćajnice, protivpožarne staze, uklanjaju građevinski i drugi otpad, kao i da preduzimaju druge radove kako bi prostor oko zgrade bio u urednom stanju, osim ako drugim propisom grada nije drugačije predviđeno.

Nadležni zavod za zaštitu kulturnih dobara izdaje uslove i saglasnost za izvođenje radova iz stava 4. ovog člana koji se izvode na ogradi i na površini oko zgrade koja je utvrđena kao kulturno dobro, koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

Ograda, zelenilo i drugi elementi uređenja površina oko zgrade moraju se održavati tako da ne oštećuju zgradu i instalacije, omogućavaju korišćenje zgrade, tih površina i površina sa kojima se graniče (ulica, susedna zgrada i parcela i sl.).

Član 18

Zabranjeno je uništavati i oštećivati ogradu, zelenilo i druge elemente uređenja površine oko zgrade.

Član 19

O urednom stanju neizgrađenog građevinskog zemljišta, dužan je da se stara vlasnik, odnosno korisnik, odnosno neposredni držalac tog zemljišta.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da redovno kosi travu tako da trava ne prelazi 20 santimetara, uklanja korov, uklanja građevinski i drugi otpad, orezuje suve grane, šiblje i drugo rastinje, kao i da preduzima druge radove kako bi to zemljište bilo u urednom stanju.

3. Površine javne namene, površine u javnom korišćenju i ostale površine

Član 20

Površina javne namene, u smislu odredaba ove odluke, jeste prostor utvrđen planskim dokumentom za uređenje ili izgradnju javnih objekata ili javnih površina i to:

1. javne saobraćajne površine: kolovozi, trotoari, razdelne i zaštitne trake i pojasevi, pešačke i biciklističke staze, pešačka ostrva, trgovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, mostovi i dr.,

2. javne zelene površine: parkovi, spomen parkovi, zelene površine na skverovima, trgovima, pjacetama, zelene površine duž i u okviru puta (razdelne i zaštitne trake i pojasevi), travnjaci, drvoredi i drugi zasadi, zelene površine duž obala reka i drugih vodenih površina, zelene površine pored i oko stambenih i poslovnih zgrada, u okviru i između blokova stambenih i poslovnih zgrada, pošumljeni tereni, rekreacione površine i dr.,

3. površina oko objekta javne namene (prosvetnih, kulturnih, naučnih, zdravstvenih, socijalnih ustanova i organizacija, kao i drugih objekata za čiju izgradnju se može utvrditi javni interes u skladu sa zakonom),

4. neizgrađeno građevinsko zemljište namenjeno za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina.

Površine u javnom korišćenju, u smislu odredaba ove odluke, su površine koje planskim dokumentom nisu određene kao površine javne namene, a dostupne su većem broju građana, kao što su nekategorisani (atarski) putevi, izgrađene i uređene saobraćajne i zelene površine unutar i između blokova zgrada, između zgrada, unutar otvorenih tržnih centara, kolonade, pasaži i sl.

Ostale površine, u smislu odredaba ove odluke, su površine koje nisu obuhvaćene stavom 1. i 2. ovog člana.

Član 21

Površine javne namene koriste se u skladu sa njihovom namenom.

Površine javne namene moraju se držati u urednom i čistom stanju, što podrazumeva i uklanjanje ostataka ulja, maziva, parafina i guma za žvakanje sa trotoara, trgova i pešačkih staza.

O urednom i čistom stanju uređenih i izgrađenih površina iz stava 1. ovog člana staraju se pravna i fizička lica određena posebnim propisima grada kojima je uređeno održavanje čistoće, parkova i drugih zelenih i rekreacionih površina, grobalja, pijaca, ulica i drugih opštinskih puteva i javnih parkirališta.

O urednom stanju neizgrađenog građevinskog zemljišta namenjenog za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina, dužan je da se stara vlasnik, odnosno korisnik, odnosno neposredni držalac tog zemljišta.

Lice iz stava 4. ovog člana dužno je da redovno kosi travu tako da trava ne prelazi 20 santimetara, uklanja korov, uklanja građevinski i drugi otpad, orezuje suve grane, šiblje i drugo rastinje, kao i da preduzima druge radove kako bi to zemljište bilo u urednom stanju.

Član 22

Površine u javnom korišćenju moraju se držati u urednom stanju.

O urednom stanju površina iz stava 1. ovog člana koje se nalaze unutar otvorenog tržnog centra, dužan je da se stara vlasnik tržnog centra, odnosno svi vlasnici poslovnih prostora u tom centru.

O urednom stanju površina iz stava 1. ovog člana koje predstavljaju deo zgrade (kolonade, pasaži), dužan je da se stara vlasnik zgrade, odnosno vlasnici posebnih delova zgrade.

Korisnik zgrade u javnoj svojini i zakupac stana u javnoj svojini imaju iste obaveze kao lica iz stava 3. ovog člana u pogledu održavanja površina u javnom korišćenju.

O urednom stanju površina iz stava 1. ovog člana koje se nalaze unutar ili između stambenog, odnosno poslovnog bloka ili između zgrada, kao i drugih površina koje su dostupne većem broju građana, dužni su da se staraju vlasnici, odnosno korisnici tih površina, ako drugim propisom grada nije drugačije predviđeno.

Član 23

Zabranjeno je na ulici, trgu i drugoj površini javne namene i na površini u javnom korišćenju, prodavati robu ili vršiti druge delatnosti izvan prodajnog objekta (prodavnica ili privremenih objekata i sl.), osim u slučajevima kada je to dozvoljeno zakonom ili drugim propisima grada.

Zabranjeno je po kolovozima i trotoarima, kao i drugim saobraćajnim površinama ispisivati reklame i druge natpise ili te površine na drugi način prljati i oštećivati.

Zabranjeno je na površinama javne namene i na površinama u javnom korišćenju ostavljati i smeštati objekte kao što su daščare, garaže, ostave, šupe i slično.

Objekti, uređaji i predmeti mogu se postaviti na površinama javne namene i na površinama u javnom korišćenju, kao i spoljnim delovima zgrada u skladu sa uslovima utvrđenim ovom odlukom, na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Član 24

U cilju zaštite površina javne namene i površina u javnom korišćenju zabranjeno je:

1. kretanje, zaustavljanje ili parkiranje vozila na javnoj zelenoj površini, zelenoj površini oko objekta javne namene i zelenoj površini u javnom korišćenju,

2. ometanje korišćenja ulice ili drugog opštinskog puta zaustavljanjem ili ostavljanjem vozila naročito na:

- delu trotoara koji nije obeležen za parkiranje, odnosno na parkiralištu izvan granice obeleženih parking mesta; u pešačkoj zoni; trgu i pjaceti; zoni usporenog saobraćaja, osim na obeleženim mestima za parkiranje; pešačkom prelazu; biciklističkoj stazi; mestu na kome bi se onemogućio ili otežao pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak vozila sa parkirališta; kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade ili dvorišta, kolskom prolazu između stambenih zgrada, protivpožarnom putu i slično,

- stajalištu javnog prevoza ili na drugom delu puta na način kojim se ometa korišćenje stajališta; saobraćajnoj traci namenjenoj isključivo za kretanje vozila javnog prevoza putnika; taksi stajalištu; delu javne saobraćajne površine rezervisane za postavljanje sudova za odlaganje smeća i slično,

- i u drugim slučajevima kada se zaustavljenim, parkiranim i ostavljenim vozilom ometa korišćenje ulice i drugog opštinskog puta, ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju, odnosno onemogućava odvijanje saobraćaja,

3. zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa korišćenje pešačke komunikacije, prilaz objektima, interne saobraćajnice, kretanje, zaustavljanje ili parkiranje vozila na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju koje su popločane i na kojima su postavljene taktilne staze i slično,

4. ostavljanje neregistrovanih, havarisanih ili odbačenih vozila, priključnih vozila, priključne opreme, agregata, kao i čamaca i poljoprivrednih mašina, kamp opreme, kamp kućice i kamp vozila na površini javne namene i na površini u javnom korišćenju,

5. ostavljanje, zaustavljanje ili parkiranje na javnoj površini i površini u javnom korišćenju vozila čija je registarska tablica ili registraciona nalepnica, radnjom lica, učinjena neprepoznatljivom, nečitkom, odnosno nepodobnom za identifikaciju vozila, vlasnika ili korisnika vozila odnosno vozača (prekrivanje registarskih tablica ili nalepnice i dr.),

6. uzurpirati nekategorisane (atarske) puteve.

Ukoliko lice koje je izvršilo zabranjenu radnju iz stava 1. ovog člana nije zatečeno na licu mesta, vlasnik, odnosno korisnik vozila, obavezan je da, u roku od osam dana, da potpune i tačne podatke o identitetu lica kome je omogućeno upravljanje vozilom i dokaz na osnovu kojeg se na nesporan način može utvrditi da je to lice upravljalo vozilom u određeno vreme.

Dokazom iz stava 2. ovog člana smatraće se i pisana izjava overena od strane nadležnog organa kojom lice čije je podatke dao vlasnik, odnosno korisnik vozila, potvrđuje da je upravljalo vozilom u određeno vreme.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, vlasnik, odnosno korisnik vozila neće odgovarati ukoliko dokaže neovlašćenu upotrebu vozila.

Član 25

Radi bezbednosti pešaka i sigurnosti saobraćaja, svi otvori na kolovozima, trotoarima kao i drugim saobraćajnim površinama, pijacama, parkovima, dvorištima, prolazima i drugim sličnim mestima moraju biti pokriveni odgovarajućim poklopcima, rešetkama ili drugim zatvaračima.

Otvorima u smislu stava 1. ovog člana smatraju se naročito:

1. otvori za vodovodne, kanalizacione, toplovodne, električne, telefonske i druge instalacije i uređaje,

2. otvori za ubacivanje ogrevnog i drugog materijala, podrumski prozori, otvori za osvetljavanje prostorija (vodoravni svetlarnici) i slično.

Član 26

Zatvarači za otvore iz člana 25. ove odluke moraju biti izrađeni tako da je onemogućena klizavost nagazne površine, može biti obezbeđen (zabravljivanjem), a ako se nalaze na kolovozu mogu imati i uložak protiv buke.

Oštećeni i klizavi zatvarači moraju se zameniti.

Za vreme izvođenja radova u otvoru, lice koje izvodi radove dužno je da otvor ogradi preprekama i obeleži vidljivim znacima, a po završetku radova otvor propisno zatvori i površinu oko otvora dovede u čisto i uredno stanje.

O održavanju otvora iz člana 25. stav 2. tačka 1. ove odluke staraju se subjekti kojima pripadaju instalacije i uređaji u otvoru.

O održavanju otvora iz člana 25. stav 2. tačka 2. ove odluke staraju se lica iz člana 6. ove odluke.

Zabranjeno je oštećivati i uklanjati zatvarače sa otvora iz člana 25. ove odluke.

Član 27

Podzemni pešački prolaz sa pripadajućim elementima (stepenice, pokretne stepenice, nadstrešnice, ograde, javna rasveta i sl.) mora biti osvetljen, bezbedan, u ispravnom i urednom stanju i obavezno lako dostupan za osobe sa invaliditetom.

O osvetljenosti, bezbednosti, ispravnosti, urednom stanju, kao i dostupnosti osobama sa invaliditetom, podzemnog prolaza iz stava 1. ovog člana, stara se subjekt koji upravlja podzemnim prolazom.

O čišćenju, pranju i uklanjanju smeća sa pokretnih stepenica, stepenica i nadstrešnica, stara se Grad.

U slučaju da podzemni prolaz iz stava 1. ovog člana nije predat na upravljanje subjektu iz stava 2. ovog člana, o osvetljenosti, ispravnosti i urednom stanju tog podzemnog prolaza stara se investitor izgradnje tog prolaza.

Na poslovni prostor, izloge i vitrine za izlaganje robe koji se nalaze unutar podzemnog prolaza iz stava 1. ovog člana, primenjuju se odredbe ove odluke koje se odnose na poslovni prostor, izloge i vitrine za izlaganje robe u zgradi.

Vlasnik, odnosno lice koje obavlja delatnost u poslovnom prostoru iz stava 4. ovog člana, dužan je da omogući pristup zajedničkim instalacijama i uređajima subjektu koji upravlja podzemnim prolazom radi pregleda, popravke ili održavanja tih instalacija.

Član 28

Tereni za sport i rekreaciju sa svim pratećim sanitarnim i drugim uređajima i opremom (kupališta, bazeni, stadioni, hipodromi, autodromi, igrališta, strelišta, izletišta i drugi slični prostori i objekti) i prostori u funkciji korišćenja ovih objekata, moraju biti u ispravnom i urednom stanju, o čemu se stara vlasnik, odnosno pravno ili fizičko lice koji te prostore koristi i održava.

Na prostorima i objektima iz stava 1. ovog člana na vidnom mestu ističu se higijenska i tehnička uputstva i pravila o redu na ovim prostorima i objektima.

Član 29

Stovarište, skladište otpadnog materijala, auto-otpad i sličan poslovni prostor otvorenog tipa, koji se nalazi uz površinu javne namene, mora biti ograđen tako da se ne vidi unutrašnjost tog objekta.

Ograda ili drugi elementi ograđivanja prostora iz stava 1. ovog člana mora se držati u urednom stanju (da budu čisti, neoštećeni, ofarbani, bez plakata, natpisa i sl.), o čemu je dužno da se stara lice koje obavlja delatnost u tom prostoru.

Član 30

Ograda gradilišta i gradilišne skele (uključujući i zaštitne prekrivače), postavljeni na delu površine javne namene, odnosno na drugoj površini vidljivoj sa površine javne namene, moraju biti u urednom stanju (čisti, neoštećeni, bez plakata i sl.).

Ako se radovi izvode na zgradi koja je utvrđena kao kulturno dobro ili predstavlja dobro koje uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu ili se zgrada gradi u tim celinama, zaštitni prekrivač skele može biti oslikan izgledom fasade objekta u razmeri 1:1.

O urednom stanju ograde gradilišta, gradilišne skele i zaštitnog prekrivača gradilišne skele dužan je da se stara investitor, odnosno izvođač radova.

Član 31

Ostale površine iz člana 20. stav 3. ove odluke u BID, centralnoj i ekstra zoni i području Niške Banje koje pripada prvoj zoni (neizgrađeno građevinsko zemljište), koje su vidljive sa površine javne namene ili površine u javnom korišćenju), vlasnik, odnosno korisnik, odnosno neposredni držalac, mora držati u urednom stanju i to tako da trava ne prelazi 20 santimetara, da uklanja korov, redovno orezuje živu ogradu, seče šiblje i suve grane, uklanja smeće i građevinski i drugi otpad, kao i da ogradu postavljenu oko tih površina popravlja i zamenjuje oštećene delove.

Član 32

Ako se ne može odrediti lice koje je u skladu sa odredbama ove odluke dužno da se stara o urednom stanju pojedinih površina iz člana 20. ove odluke, sredstva za izvođenje neodložnih radova na uređivanju tih površina, u skladu sa mogućnostima, obezbeđuje grad na području gradskih opština.

4. Uklanjanje snega i leda sa površina javne namene i površina u javnom korišćenju

Član 33

U cilju obezbeđivanja uslova za bezbedno i nesmetano odvijanje života u gradu u zimskom periodu, sa određenih površina javne namene i površina u javnom korišćenju obavezno se uklanja sneg i led, kao i ledenice sa krovova i isturenih delova zgrada.

Član 34

Za uklanjanje snega i leda sa površina javne namene i površina u javnom korišćenju, u skladu sa odredbama ove odluke, odgovorni su:

1) javno komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je poverena komunalna delatnost održavanja ulica i puteva - za uklanjanje snega i leda na kolovozu u zimskom periodu;

2) javno komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je poverena komunalna delatnost održavanja čistoće na površinama javne namene - za uklanjanje snega i leda sa stajališta javnog prevoza, sa pešačkih zona, javnih stepeništa, trotoara širih od 5 m, trotoara ispred pešačkih prelaza i podzemnih prolaza;

3) javno komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je poverena komunalna delatnost održavanja javnih zelenih površina - za uklanjanje snega i leda sa pešačkih staza u parkovima i sa trotoara oko parkova;

4) javno komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je poverena komunalna delatnost upravljanja javnim parkiralištima - za uklanjanje snega i leda sa javnih parkirališta;

5) javno komunalno preduzeće osnovano za obavljanje komunalne delatnosti snabdevanja vodom za piće i prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda - za uklanjanje snega i leda sa slivnika i slivničkih veza;

6) javno komunalno preduzeće osnovano za obavljanje komunalne delatnosti upravljanja grobljima i pogrebne usluge - za uklanjanje snega i leda sa pešačkih staza na gradskim grobljima i sa trotoara oko groblja na tom području;

7) javno komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je poverena komunalna delatnost upravljanja pijacama - za uklanjanje snega i leda sa pijačnih komunikacija i potrebnog broja prodajnih mesta.

Uklanjanje snega i leda sa površina iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa programom rada zimske službe, koji donosi Operativni štab zimske službe, na koji saglasnost daje Gradonačelnik Grada Niša, najkasnije do 15. novembra tekuće godine. Programom rada zimske službe iz stava 2. ovog člana određuju se način uklanjanja snega i leda, usklađuju aktivnosti svih subjekata, određuju prioriteti, odnosno redosled uklanjanja snega i leda sa određenih površina i određuje način sprovođenja i praćenja sprovođenja planiranih aktivnosti i dr.

Član 35

Javne saobraćajne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i klizanja, posipati odgovarajućim materijalom, a površine uz drvorede posipati samo sredstvima koja imaju ateste ili deklaraciju o neškodljivosti za stabla.

Zabranjeno je javne saobraćajne površine koje imaju izgrađenu kišnu kanalizaciju posipati kamenim materijalom.

Zabranjeno je javne saobraćajne površine uz drvorede posipati solju, odnosno sredstvima koja nemaju ateste ili deklaraciju o neškodljivosti za stabla.

Član 36

Za uklanjanje snega i leda sa železničkih i autobuskih stanica, otvorenih tržnih centara, sajmova, sportskih objekata i sličnih prostora, odgovorno je pravno lice, odnosno preduzetnik koji koristi ili održava navedenu površinu.

Član 37

Za uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do 5 m koji se nalazi ispred zgrade, odnosno pripadajuće građevinske parcele, ispred poslovnih zgrada i poslovnih prostora, ispred stambeno-poslovnih zgrada, ispred objekata u izgradnji, ispred i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta, odgovorna su pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti kao vlasnici, odnosno korisnici nepokretnosti ili kao zakupci ili kao neposredni držaoci te nepokretnosti.

Obaveze iz stava 1. ovog člana odnose se i na druge saobraćajne površine u javnom korišćenju (interne saobraćajnice, prilazne staze, pešačke staze oko ili između zgrada i sl.).

Za uklanjanje snega i leda oko montažnih objekata privremenog karaktera postavljenih na delu javne saobraćajne površine, u širini do 5 m oko objekta, odgovorno je lice kome je odobreno postavljanje tog objekta.

Investitori i izvođači radova odgovorni su za uklanjanje snega i leda sa trotoara i pešačkih staza koje se graniče sa površinama na kojima se izvode radovi.

Uklanjanje snega i leda sa površina iz st. 1. do 4. ovog člana, vrši se tako da se ne zatrpavaju slivnici, a sneg i led se odlaže na ivici trotoara, a ako je trotoar manje širine od 1,5 m na ivičnjak kolovoza, tako da ne ometaju saobraćaj na kolovozu i prolaz pešaka trotoarom.

Član 38

Sa krova i drugih spoljnih delova zgrade koja se graniči sa javnom saobraćajnom površinom ili saobraćajnom površinom u javnom korišćenju, vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je da uklanja ledenice radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti za život i zdravlje ljudi i bezbednosti dobara i okoline.

Za uklanjanje ledenica sa krovova zgrada i drugih zajedničkih spoljnih delova zgrade, odgovorna su lica iz člana 6. stav 2. i 4. ove odluke.

Za uklanjanje ledenica sa spoljnog dela zgrade koji je u sastavu određenog stana ili drugog posebnog dela zgrade, a koji je dostupan za uklanjanje, odgovoran je vlasnik, odnosno korisnik tog dela zgrade.

U slučaju da nije moguće uklanjanje ledenica sa zgrade, lica iz stava 1, 2. i 3. ovog člana dužna su da blagovremeno postave oznake upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica, kao i odgovarajuće zapreke radi obilaženja ugroženih delova površine iz stava 1. ovog člana.

III USLOVI I NAČIN POSTAVLJANJA OBJEKATA I UREĐAJA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I POVRŠINAMA U JAVNOM KORIŠĆENJU

Član 39

Na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju mogu se pod uslovima i na način utvrđen ovom odlukom postaviti:

1. namenski montažni objekti,

2. montažno-demontažni objekti za potrebe održavanja kulturnih, poslovnih, sportskih, rekreativnih, zabavnih, humanitarnih, političkih i drugih manifestacija,

3. žardinjere i druge posude za biljne zasade,

4. klupe i slični objekti namenjeni sedenju,

5. oprema za igru i rekreaciju,

6. poštanski sandučići i telefonske govornice,

7. stubovi, ograde i druge vrste zapreka,

8. korpe za otpatke i đubrijere,

9. javni časovnici,

10. javne česme i fontane,

11. javni toaleti,

12. rashladni uređaji za prodaju industrijski zapakovanog sladoleda i napitaka u originalnom pakovanju,

13. aparati, automati i bankomati,

14. dečiji automobili, motori i slično,

15. izložbeni pultovi,

16. oprema za umetničke aktivnosti.

Na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju mogu se postaviti i drugi pokretni objekti, uređaji, predmeti i sl. pored navedenih u prethodnom stavu ako se obezbedi:

- minimalna širina trotoara od 1,6 m, odnosno od 2,4 m, na mestima gde je povećana frekvencija pešaka,

- minimalna udaljenost od ivice kolovoza ili parkirališta od 0,65 m, a 0,50 m od ivice biciklističke staze, i pod uslovom da njihovo postavljanje nije regulisano posebnim odlukama grada kojima se uređuje obavljanje komunalne delatnosti, odnosno drugim propisima grada (spomenici i spomen-obeležja, stajališta gradskog prevoza, saobraćajni znaci i drugi putokazi, oglasni panoi i druga sredstva za oglašavanje, manji montažni objekti privremenog karaktera i slično).

Urbana oprema i urbani mobilijar iz stava 1. i 2. ovog člana koja se postavlja na površinama iz člana 20. stav 1. tačka 1. i 2. na delu teritorije Grada Niša u okviru Generalnog urbanističkog plana Grada Niša, osim zelene površine pored i oko stambenih i poslovnih zgrada, mora ispunjavati uslove definisane Katalogom urbane opreme Grada Niša (u daljem tekstu: katalog), izuzev urbane opreme i urbanog mobilijara koji nije obuhvaćen Katalogom ili se postavlja na osnovu autorskih rešenja po sprovedenom konkursu.

Katalog iz stava 3. ovog člana izrađuje JP Zavod za urbanizam Niš, a donosi Gradsko Veće Grada Niša, na osnovu mišljenja Radne grupe koju obrazuje Gradonačelnik.

Odobrenje za zauzeća koja nisu propisana stavom 1. ovog člana izdaje uprava gradske opštine po prethodno pribavljenoj saglasnosti Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove i Gradske uprave za građevinarstvo.

Član 40

O objektima i uređajima postavljenim na površinu javne namene i površinu u javnom korišćenju, osim objekata iz člana 39. stav 1. tačka 1, 2, 6, 12, 13, 14, 15. i 16. ove odluke, vodi se evidencija.

Evidenciju o objektima i uređajima iz stava 1. ovog člana, vodi javno komunalno preduzeće koje postavlja i održava te objekte i uređaje odnosno, drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno postavljanje i održavanje tih objekata, odnosno uređaja.

Član 41

Objekti i uređaji postavljeni na površini javne namene i površini u javnom korišćenju moraju se držati u urednom stanju.

Uredno stanje objekata i uređaja iz stava 1. ovog člana podrazumeva da nisu oštećeni, zaprljani, ispisani, iscrtani, izlepljeni plakatima, odnosno da na drugi način svojim izgledom ne narušavaju opštu uređenost grada.

Namenski montažni objekti

Član 42

Namenski montažni objekat je manji montažni objekat privremenog karaktera koji se postavlja na površini javne namene i površini u javnom korišćenju za potrebe obezbeđivanja konzularnih predstavništava, objekata državnih organa i drugih objekata javne namene (čuvarska kućica i slični objekat u funkciji obavljanja poslova obezbeđenja), odnosno za potrebe obavljanja delatnosti javnih komunalnih preduzeća (terminusni objekat, montažni objekat za smeštaj alata, opreme i sl.).

Član 43

Namenski montažni objekat postavlja se na osnovu odobrenja koje, na zahtev lica za čije potrebe se objekat postavlja, izdaje uprava nadležne gradske opštine.

Odobrenje za postavljanje objekta iz stava 1. ovog člana izdaje se na vreme od jedne godine.

Odobrenje za postavljanje objekta iz stava 1. ovog člana izdaje se po prethodno pribavljenoj saglasnosti:

- Gradske uprave komunalne delatnosti i inspekcijske poslove, kada se objekat postavlja na delu javne saobraćajne površine, odnosno subjekata koji upravlja drugom površinom na kojoj se objekat postavlja i

- Gradske uprave za građevinarstvo, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se objekat postavlja ispred zgrade koja je utvrđena za kulturno dobro, odnosno koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu;

- i drugih preduzeća koja na toj površini javne namene i površini u javnom korišćenju postavljaju i održavaju podzemne instalacije.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje objekata iz stava 1. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rešenja i sadrži naročito: mesto postavljanja, površinu koja se zauzima, izgled objekta i vreme na koje se odobrava postavljanje, rok za uklanjanje po isteku važenja odobrenja i obavezu dovođenja površine u uredno stanje nakon uklanjanja.

Član 44

O urednom stanju namenskog montažnog objekta dužno je da se stara lice kome je odobreno postavljanje tog objekta.

Montažno-demontažni objekti za potrebe održavanja kulturnih, poslovnih, sportskih, rekreativnih, zabavnih, humanitarnih, političkih i drugih manifestacija

Član 45

Montažno-demontažni objekti za potrebe održavanja kulturnih, poslovnih, sportskih, rekreativnih, zabavnih, humanitarnih, političkih i drugih manifestacija (tribine, pozornice, promo pultovi, šatori, kampovi, zabavni parkovi, cirkusi i slično), postavljaju se na delu površine javne namene i površine u javnom korišćenju na osnovu odobrenja koje na zahtev organizatora manifestacije izdaje uprava nadležne gradske opštine.

Odobrenje za postavljanje objekta iz stava 1. ovog člana izdaje se za vreme trajanja manifestacije.

Odobrenje za postavljanje objekta iz stava 1. ovog člana izdaje se po prethodno pribavljenoj saglasnosti:

- Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove, kada se objekat postavlja na delu javne saobraćajne površine (trotoar, trg i dr.);

- Gradske uprave za građevinarstvo, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se objekat postavlja ispred zgrade koja je utvrđena za kulturno dobro, odnosno koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu;

- javnog komunalnog preduzeća, odnosno drugog privrednog društva ili preduzetnika kome je poverena komunalna delatnost održavanje javnih zelenih površina, kada se objekat postavlja na javnoj zelenoj površini;

- i drugih preduzeća koja na toj površini javne namene i površini u javnom korišćenju postavljaju i održavaju podzemne instalacije, u slučaju kada se objekat postavlja na period duži od 10 dana.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje objekata iz stava 1. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100 i tehnička dokumentacija objekta u skladu sa zakonom.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rešenja i sadrži naročito: mesto postavljanja, površinu koja se zauzima, izgled objekata i vreme na koje se odobrava postavljanje, rok za uklanjanje po isteku važenja odobrenja i rok i obavezu dovođenja površine u uredno stanje nakon uklanjanja.

Organizator manifestacije dužan je da postavljene objekte iz stava 1. ovog člana drži u urednom i ispravnom stanju, a mesto održavanja manifestacije po završetku manifestacije dovede u prvobitno stanje bez odlaganja, a najkasnije u roku utvrđenom rešenjem.

Žardinjere i druge posude za biljne zasade

Član 46

Žardinjere i druge posude za biljne zasade (u daljem tekstu: žardinjere), mogu se postavljati na delu ulice koji se ne koristi za saobraćaj motornih vozila, na razdelnim i zaštitnim trakama i pojasevima, na delu trotoara ili trga, na stubovima javne rasvete, kao i na površinama u javnom korišćenju.

Žardinjere se postavljaju tako da se njihovim postavljanjem ne ometa kretanje pešaka, prilaz zgradi, protivpožarni put i slično.

Član 47

Žardinjere iz člana 46. ove odluke postavlja i održava JKP "Mediana" Niš.

Subjekt iz stava 1. ovog člana postavlja žardinjere na javnim saobraćajnim površinama po prethodno pribavljenoj saglasnosti Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove i Gradske uprave za građevinarstvo, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se objekat postavlja ispred zgrade koja je utvrđena za kulturno dobro, odnosno koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu i drugih preduzeća koja na toj površini javne namene i površini u javnom korišćenju postavljaju i održavaju podzemne instalacije.

Ako se žardinjera postavlja na stub javne rasvete, subjekt iz stava 1. ovog člana pribavlja i prethodnu saglasnost subjekta koji održava stub javne rasvete.

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti za postavljanje žardinjere podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanom žardinjerom u razmeri 1:100, prikaz žardinjere sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, žardinjere mogu postavljati, ispred poslovnih prostorija koje se nalaze uz površinu javne namene ili površinu u javnom korišćenju, vlasnici, odnosno lica koja obavljaju delatnost u tim prostorijama.

Žardinjera iz stava 5. ovog člana postavlja se na osnovu odobrenja koje u formi rešenja izdaje nadležna uprava gradske opštine po prethodno pribavljenoj saglasnosti subjekata iz stava 2. ovog člana.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje žardinjere iz stava 5. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanom žardinjerom u razmeri 1:100, prikaz žardinjere sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, kao i saglasnost vlasnika, odnosno korisnika zgrade, odnosno posebnih delova zgrade ako se žardinjera postavlja na delu površine u javnom korišćenju koja pripada poslovnoj odnosno stambeno poslovnoj zgradi.

Žardinjere na površini u javnom korišćenju koja je unutar otvorenog tržnog centra može postaviti vlasnik tržnog centra, odnosno vlasnik poslovnog prostora u tom centru uz saglasnost svih ostalih vlasnika poslovnog prostora u tom centru.

Lica iz stava 5. i 8. ovog člana su dužna da žardinjere ispred poslovnog prostora drže u urednom stanju.

Klupe i slični objekti namenjeni sedenju

Član 48

Na delu saobraćajne površine koji se ne koristi za saobraćaj motornih vozila, na trgu, kao i na površinama u javnom korišćenju, mogu se postavljati klupe i slični objekti namenjeni sedenju (u daljem tekstu: klupa), tako da se njihovim postavljanjem ne ometa kretanje pešaka, prilaz zgradi, protivpožarni put i slično.

Klupe postavlja i održava JKP "Mediana" Niš.

Subjekt iz stava 2. ovog člana postavlja klupe na javnim saobraćajnim površinama po prethodno pribavljenoj saglasnosti Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove i Gradske uprave za građevinarstvo, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se objekat postavlja ispred zgrade koja je utvrđena za kulturno dobro, odnosno koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti za postavljanje klupe podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanom klupom u razmeri 1:100, prikaz klupe sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, klupu na površini u javnom korišćenju može postaviti zainteresovano pravno ili fizičko lice.

Klupa iz stava 5. ovog člana postavlja se na osnovu odobrenja koje u formi rešenja izdaje uprava nadležne gradske opštine po prethodno pribavljenoj saglasnosti subjekata iz stava 3. ovog člana.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje klupe iz stava 5. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanom klupom u razmeri 1:100, prikaz klupe sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, kao i saglasnost vlasnika, odnosno korisnika zgrade, odnosno posebnih delova zgrade ako se klupa postavlja na delu površine u javnom korišćenju koja pripada poslovnoj odnosno stambeno-poslovnoj zgradi.

Klupe na površini u javnom korišćenju koja je unutar otvorenog tržnog centra može postaviti vlasnik tržnog centra, odnosno vlasnik poslovnog prostora u tom centru uz saglasnost svih ostalih vlasnika poslovnog prostora u tom centru.

Lica iz stava 5. i 8. ovog člana su dužna da klupe postavljene na površini u javnom korišćenju drže u urednom stanju.

Oprema za igru i rekreaciju

Član 49

Na površini javne namene i površini u javnom korišćenju može se postaviti oprema za igru dece (ljuljaška, tobogan, penjalica, vrteška i slična oprema za igru dece), kao i oprema za rekreaciju građana (fitnes oprema, oprema za skejt, oprema za šah i slično), koja je namenjena za besplatno korišćenje većeg broja građana.

Oprema iz stava 1. ovog člana postavlja se na osnovu odobrenja koje, na zahtev zainteresovanog lica, izdaje Gradska uprava za građevinarstvo.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje opreme iz stava 1. ovog člana dostavlja se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanom opremom u razmeri 1:100 overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu, prikaz opreme sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, kao i saglasnost za postavljanje koju izdaje subjekt koji održava površinu na koju se postavlja oprema.

Odobrenje iz stava 2. ovog člana izdaje se u formi rešenja i sadrži naročito: mesto postavljanja, površinu koja se zauzima, broj i vrstu opreme, kao i rok u kome je korisnik odobrenja dužan da postavljenu opremu preda na održavanje subjektu koji održava površinu na koju se postavlja.

Opremu iz stava 1. ovog člana na površini u javnom korišćenju koja je unutar otvorenog tržnog centra može postaviti vlasnik tržnog centra, odnosno vlasnik poslovnog prostora u tom centru uz saglasnost svih ostalih vlasnika poslovnog prostora u tom centru.

O urednom i ispravnom stanju opreme iz stava 5. ovog člana dužno je da se stara lice koje je opremu postavilo.

Oprema iz stava 1. ovog člana mora biti atestirana i postavljena u skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača.

Poštanski sandučići i telefonske govornice

Član 50

Poštanski sandučići i telefonske govornice mogu se postavljati na površinama javne namene, površinama u javnom korišćenju i na fasadama zgrada.

Objekte iz stava 1. ovog člana postavlja pravno lice koje obavlja poslove poštanskog, odnosno telefonskog saobraćaja, na osnovu odobrenja koje izdaje Gradska uprava za građevinarstvo.

Odobrenje za postavljanje objekta iz stava 1. ovog člana izdaje se po prethodno pribavljenoj saglasnosti:

- Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove, kada se objekat postavlja na delu javne saobraćajne površine, odnosno kada svojim delom zahvata ovu površinu, odnosno subjekata koji upravlja drugom površinom na kojoj se objekat postavlja i

- nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se objekat postavlja ispred ili na fasadi zgrade koja je utvrđena za kulturno dobro, odnosno koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje objekata iz stava 1. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100 overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu u zavisnosti od namene površine na koju se objekat postavlja, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, kao i saglasnost subjekta koji upravlja površinom u javnom korišćenju, odnosno vlasnika, odnosno korisnika zgrade, odnosno posebnih delova zgrade ako se objekat postavlja na fasadi zgrade.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rešenja kojim se određuje mesto postavljanja i površina koja se zauzima.

O urednom i ispravnom stanju objekta iz stava 1. ovog člana dužno je da se stara lice kome je odobreno postavljanje tog objekta.

Stubovi, ograde i druge vrste zapreka

Član 51

Na delu javne saobraćajne površine mogu se postaviti stubovi, ograde i druge vrste zapreka, radi zaprečavanja ili usmeravanja saobraćaja.

Postavljanje zapreka iz stava 1. ovog člana kao i poziciju, veličinu, tip, oblik i druge bliže karakteristike objekta obezbeđuje Gradska uprava za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove, preko nadležnog javnog preduzeća.

Zapreke iz stava 1. ovog člana mogu se postaviti na delu javne zelene površine radi zaštite te površine od oštećivanja ili uništavanja.

Postavljanje zapreka iz stava 3. ovog člana obezbeđuje JKP "Parking-servis" - Niš.

Zapreke iz stava 1. i 3. ovog člana ne mogu se postavljati na drugim površinama javne namene i na površinama u javnom korišćenju, osim ako se u okviru građevinske parcele postavljaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

O urednom stanju zapreka iz stava 1, 3. i 5. ovog člana stara se subjekt koji je zapreku postavio.

Javni časovnici

Član 52

Javni časovnik je časovnik koji se nalazi na javnoj saobraćajnoj površini (trg, trotoar, pešačka zona i sl.) ili na javnoj zelenoj površini (park, zelena površina na skveru i sl.), a koji održava javno komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je grad poverio te objekte na održavanje.

Javni časovnik može se postaviti na izgrađenu i uređenu javnu površinu iz stava 1. ovog člana kao element urbanog opremanja te površine.

Postavljanje javnih časovnika obezbeđuje grad, preko javnog komunalnog preduzeća, odnosno privrednog društva, odnosno preduzetnika kome te objekte poveri na održavanje.

Subjekt iz stava 3. ovog člana postavlja javni časovnik po prethodno pribavljenoj saglasnosti:

- Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove, kada se objekat postavlja na javnoj saobraćajnoj površini;

- Gradske uprave za građevinarstvo, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se objekat postavlja ispred zgrade koja je utvrđena za kulturno dobro, odnosno koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu;

- subjekta koji upravlja javnom zelenom površinom na koju se objekat postavlja;

- i drugih preduzeća koja na toj površini javne namene i površini u javnom korišćenju postavljaju i održavaju podzemne instalacije.

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti iz stav 4. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom.

Javni časovnik mora biti u urednom i ispravnom stanju i pokazivati tačno vreme.

Član 53

Fizičko i pravno lice može postaviti časovnik na zgradi koju koristi.

Časovnik iz stava 1. ovog člana ne smatra se javnim časovnikom u smislu odredaba ove odluke.

Časovnik iz stava 1. ovog člana postavlja se na osnovu odobrenja Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove, a na zahtev zainteresovanog lica.

Odobrenje iz stava 3. ovog člana izdaje se po prethodno pribavljenoj saglasnosti Gradske uprave za građevinarstvo, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se časovnik postavlja na zgradi koja je utvrđena za kulturno dobro, odnosno koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja iz stava 3. ovog člana, dostavlja se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim časovnikom, prikaz časovnika sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, kao i saglasnost vlasnika, odnosno korisnika zgrade, odnosno posebnih delova zgrade na koju se časovnik postavlja.

Časovnik iz stava 1. ovog člana, koji sadrži oglasnu poruku, postavlja se pod uslovima i na način predviđen propisom kojim se uređuje oglašavanje na teritoriji grada. Oglasnom porukom ne smatra se naziv proizvođača časovnika koji je sastavni deo časovnika.

Časovnik iz stava. 1. ovog člana mora biti u urednom i ispravnom stanju i pokazivati tačno vreme, o čemu se stara lice kome je odobreno postavljanje.

Javne česme i fontane

Član 54

Javne česme i fontane su česme i fontane koje su izgrađene na površini javne namene ili površini u javnom korišćenju.

Održavanje javnih česmi obezbeđuje nadležna gradska opština preko nadležnog javno komunalnog preduzeća u slučaju da su priključene na gradski vodovodni sistem, dok se održavanje javnih česmi sa sopstvenom kaptažom ili priključenih na seoski vodovod obezbeđuje u skladu sa zakonom.

Održavanje fontana obezbeđuje grad u skladu sa zakonom i propisima grada.

Javna česma je i česma postavljena na uređenom i izgrađenom delu površine javne namene ili površine u javnom korišćenju (park, trg, zelena i rekreaciona površina, odnosno druga površina na kojoj se građani okupljaju i zadržavaju), a koju održava subjekt iz stava 2. ovog člana.

Javne česme se postavljaju po prethodno pribavljenoj saglasnosti:

- Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove, kada se javna česma postavlja na javnoj saobraćajnoj površini;

- Gradske uprave za građevinarstvo, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se javna česma postavlja ispred zgrade koja je utvrđena za kulturno dobro, odnosno koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu;

- subjekta koji upravlja javnom zelenom površinom na koju se objekat postavlja;

- i drugih preduzeća koja na toj površini javne namene i površini u javnom korišćenju postavljaju i održavaju podzemne instalacije.

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti iz stava 5. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom.

Javne česme i fontane moraju biti u urednom i ispravnom stanju.

Javni toaleti

Član 55

Javni toalet je komunalni objekat koji mora da ispunjava tehničko-sanitarne i higijenske uslove utvrđene posebnim propisima.

Javni toalet montažnog tipa u finalnom obliku može se postaviti na površinu javne namene i to na: trgovima, parkovima, zelenim i rekreacionim površinama, odnosno na drugim mestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju.

Javni toalet iz stava 1. ovog člana po pravilu se priključuje na javni vodovod i kanalizaciju.

Javni toalet iz stava 1. ovog člana mora biti priključen na elektromrežu i osvetljen, a može biti i automatizovan.

Postavljanje javnih toaleta obezbeđuje investitor po prethodno pribavljenoj saglasnosti:

- Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove, kada se javni toalet postavlja na javnoj saobraćajnoj površini;

- Gradske uprave za građevinarstvo, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se javni toalet postavlja u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu;

- subjekta koji upravlja javnom zelenom površinom na koju se objekat postavlja;

- i drugih preduzeća koja na toj površini javne namene i površini u javnom korišćenju postavljaju i održavaju podzemne instalacije.

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti iz stava 5. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom i tehnička dokumentacija za postavljanje i priključenje objekta na električnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu.

Javni toaleti moraju biti u urednom i ispravnom stanju o čemu se stara Grad preko nadležnog javnog preduzeća.

Član 56

Za potrebe održavanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, organizator manifestacije može na površini na kojoj se održava manifestacija postaviti privremeni, pokretni toalet u vidu kabine sa patronama koje se prazne.

Pokretni toalet iz stava 1. ovog člana postavlja se na osnovu odobrenja koje u formi rešenja izdaje uprava nadležne gradske opštine. Rešenjem se određuje broj i raspored postavljanja pokretnih toaleta u toku trajanja manifestacije.

Organizator manifestacije je dužan da za sve vreme trajanja manifestacije obezbedi:

1. sanitarnu, tehničku i higijensku ispravnost pokretnog toaleta,

2. urednost, čistoću i funkcionalnost pokretnog toaleta.

Rashladni uređaji za prodaju industrijski zapakovanog sladoleda i napitaka u originalnom pakovanju

Član 57

Rashladni uređaji za prodaju industrijski zapakovanog sladoleda i napitaka u originalnom pakovanju mogu da se postave na površinama javne namene i na površinama u javnom korišćenju na mestima gde postoji mogućnost priključka na električnu mrežu.

Elektro-energetski kabl za snabdevanje uređaja električnom energijom mora se postaviti tako da se obezbedi slobodan i bezbedan prolaz pešaka i motornih vozila, kojima je u pešačkim zonama dozvoljen prolaz i zaustavljanje.

Rashladni uređaji za prodaju industrijski zapakovanog sladoleda i napitaka u originalnom pakovanju mogu da se postave na površinama javne namene i na površinama u javnom korišćenju ako se obezbedi:

- minimalna širina trotoara od 1,6 m, odnosno od 2,4 m, na mestima gde je povećana frekvencija pešaka,

- minimalna udaljenost vitrine od ivice kolovoza ili parkirališta od 0,65 m, a 0,50 m od ivice biciklističke staze.

Član 58

Rashladni uređaji na površinama javne namene i na površinama u javnom korišćenju u BID, centralnoj i ekstra zoni postavljaju se u skladu sa ovom odlukom i Planom postavljanja rashladnih uređaja.

Plan postavljanja rashladnih uređaja za BID, centralnu i ekstra zonu donosi Gradska uprava za građevinarstvo i objavljuje se u "Službenom listu grada Niša".

Stručne poslove izrade plana obavlja Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš.

Odobrenje za postavljanje rashladnih uređaja izdaje uprava nadležne gradske opštine po sprovedenom postupku javnog oglasa u skladu sa propisom gradske opštine.

Član 59

Veće gradske opštine rešenjem određuje mesta za postavljanje rashladnih uređaja na površinama javne namene i na površinama u javnom korišćenju koje ne pripadaju BID, centralnoj i ekstra zoni, i koje sadrži nazive ulica, bulevara i trgova i drugih javnih površina, broj uređaja, bliže naznačenje mesta njihovog rasporeda i period u kome se uređaji mogu postavljati.

Odobrenje za postavljanje rashladnih uređaja izdaje uprava nadležne gradske opštine po postupku propisanom odlukom gradske opštine.

Član 60

Lice koje je dobilo odobrenje za postavljanje rashladnog uređaja dužno je da obezbedi korpu za otpatke i da ih održava u čistom i ispravnom stanju.

Aparati, automati i bankomati

Član 61

Aparati i automati su tipski, lako pokretni objekti-uređaji za pripremu i prodaju odgovarajućih prehrambenih proizvoda (kokice, kestenje i sl.) odnosno zabavu (aparat za izvlačenje lutkica i dr.) čija bruto površina ne može biti veća od 2 m2. Aparati i automati mogu se postavljati na trotoarima, pešačkim stazama i drugim pešačkim površinama javne namene odnosno površinama u javnom korišćenju pod uslovom da ne remete prolaz pešaka odnosno vozila koja imaju pravo kretanja po pešačkim površinama.

Član 62

Korisniku nije dozvoljeno da:

- prenosi pravo korišćenja mesta postavljanja na drugo lice, ili objekat izdaje u zakup i podzakup,

- fiksira, ili na drugi način vezuje aparat odnosno automat za tlo, ili za objekat u neposrednoj blizini,

- pripadajući funkcionalni prostor objekta koristi za izlaganje robe.

Član 63

Bankomat, aparat i automat iz člana 61. ove odluke postavlja korisnik na osnovu odobrenja koje izdaje uprava nadležne gradske opštine. Odobrenje se izdaje u formi rešenja koje sadrži: mesto postavljanja, površinu koja se zauzima, izgled i namenu objekta, vreme na koje se odobrava postavljanje, rok za uklanjanje po isteku važenja odobrenja i rok i obavezu dovođenja površine u uredno stanje nakon uklanjanja. Rešenje može da sadrži i: radno vreme, rok u kome je korisnik dužan da otpočne obavljanje delatnosti, uklanjanje nakon radnog vremena i drugo.

Dečiji automobili, motori i slično

Član 64

Dečiji automobili, motori i slično su uređaji za igru i zabavu koji se mogu postaviti na uređenim stazama i platoima parkovskih površina i sličnim površinama javne namene odnosno površinama u javnom korišćenju.

Član 65

Dečije automobile, motore i slično postavlja korisnik na osnovu odobrenja koje izdaje uprava nadležne gradske opštine. Odobrenje se izdaje u formi rešenja koje sadrži: mesto postavljanja, površinu koja se zauzima, izgled i namenu uređaja, vreme na koje se odobrava postavljanje, rok za uklanjanje po isteku važenja odobrenja i rok i obavezu dovođenja površine u uredno stanje nakon uklanjanja. Rešenje može da sadrži i: radno vreme, rok u kome je korisnik dužan da otpočne obavljanje delatnosti, uklanjanje nakon radnog vremena, definisanu površinu za kretanje ukoliko uređaji imaju mogućnost slobodnog kretanja i drugo.

Izložbeni pult

Član 66

Izložbeni pult je montažna konstrukcija koja može da zauzima najviše 2 m2 površine javne namene odnosno površine u javnom korišćenju, koja se postavlja uz poslovni objekat radi izlaganja robe koja se u objektu prodaje.

Član 67

Izložbeni pult postavlja korisnik na osnovu odobrenja koje izdaje uprava nadležne gradske opštine. Odobrenje se izdaje u formi rešenja koje sadrži: mesto postavljanja, površinu koja se zauzima, izgled izložbenog pulta, vreme na koje se odobrava postavljanje koje ne može biti kraće od 3 meseca, rok za uklanjanje po isteku važenja odobrenja i rok i obavezu dovođenja površine u uredno stanje nakon uklanjanja.

Oprema za umetničke aktivnosti

Član 68

Opremu za umetničke aktivnosti (muzičke, likovne i sl.) postavlja korisnik na osnovu odobrenja koje izdaje uprava nadležne gradske opštine.

Odobrenje se izdaje u formi rešenja koje sadrži: mesto postavljanja, površinu koja se zauzima, vreme na koje se odobrava postavljanje, radno vreme, rok za uklanjanje po isteku važenja odobrenja i rok i obavezu dovođenja površine u uredno stanje nakon uklanjanja.

Oprema za umetničke aktivnosti na površini javne namene ili površini u javnom korišćenju može da zauzme najviše 4 m2.

Odobrenje se izdaje na predlog komisije koju obrazuje nadležna opština, a koja je sastavljena od priznatih umetnika iz određene oblasti.

Član 69

Zabranjeno je postavljati objekte i uređaje iz člana 39. ove odluke suprotno odredbama ove odluke.

Zabranjeno je objekte i uređaje iz člana 39. ove odluke koristiti suprotno njihovoj nameni.

Zabranjeno je objekte iz člana 39. ove odluke premeštati, prljati, oštećivati, ispisivati, crtati, lepiti plakate ili na drugi način narušavati njihov izgled.

Deponovanje građevinskog materijala

Član 70

Na površinama javne namene i na površinama u javnom korišćenju može se privremeno deponovati građevinski materijal i postaviti građevinska skela u cilju izvođenja građevinskih radova, radi izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja objekta, odnosno građevinski materijal koji je nastao rušenjem objekta, ako za to ne postoji mogućnost na građevinskoj parceli.

Izvođač radova je dužan da nakon isteka roka za završetak građevinskih radova, privremeno zauzetu javnu površinu odmah opere, očisti i dovede u prvobitno stanje.

Član 71

Deponovanje građevinskog materijala i postavljanje građevinske skele na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju vrši se u skladu sa pribavljenim odobrenjem uprave nadležne gradske opštine, kojim se određuju uslovi, način i rok istovara i deponovanja građevinskog materijala i postavljanja građevinske skele.

Zabranjeno je deponovanje građevinskog materijala i postavljanje građevinske skele na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju bez pribavljenog odobrenja ili suprotno uslovima, načinu i roku istovara i deponovanja građevinskog materijala i postavljanja građevinske skele, koji su određeni odobrenjem iz stava 1. ovog člana.

Član 72

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za deponovanje građevinskog materijala i postavljanje građevinske skele na površini javne namene i površini u javnom korišćenju dužan je da uz zahtev priloži odobrenje, odnosno drugi akt u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, kojim mu je odobrena izgradnja objekata, odnosno izvođenje radova na objektu.

Uprava nadležne gradske opštine, odobrenje za deponovanje građevinskog materijala i postavljanje građevinske skele na površini javne namene i površini u javnom korišćenju, izdaje u skladu sa odobrenjem Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove o izmeni režima saobraćaja, kada je u pitanju javna saobraćajna površina i neophodnost izmene režima saobraćaja.

Podnosilac zahteva kome je odobreno zauzeće površine javne namene i površine u javnom korišćenju iz stava 2. ovog člana, dužan je da postavi saobraćajnu signalizaciju u skladu sa saobraćajno-tehničkim rešenjem, definisanim odobrenjem o izmeni režima saobraćaja, koje izdaje Gradska uprava za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove.

Zabranjeno je deponovanje građevinskog materijala i postavljanje građevinske skele na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju bez pribavljenog odobrenja o izmeni režima saobraćaja ili suprotno saobraćajno-tehničkom rešenju koje je definisano odobrenjem o izmeni režima saobraćaja iz stava 2. ovog člana.

Istovar ili utovar ogreva

Član 73

Istovar ili utovar ogreva može se obavljati na trotoaru ili drugoj površini javne namene i površini u javnom korišćenju samo ako za to ne postoji druga mogućnost.

Ogrev se mora ukloniti u roku od 12 sati od momenta istovara ili utovara, a površine javne namene i površine u javnom korišćenju oprati, očistiti i dovesti u prvobitno stanje. Za istovar ili utovar ogreva, koji traje duže od 12 sati mora se pribaviti odobrenje uprave nadležne gradske opštine za privremeno zauzeće javne površine.

Dekoracija spoljnih delova zgrada, površina javne namene i površina u javnom korišćenju i objekata

Član 74

Dekorisanje spoljnih delova zgrada, površina javne namene, površina u javnom korišćenju i objekata dekorativnim elementima, za vreme novogodišnjih, državnih i verskih praznika, proslava, kulturnih i drugih javnih manifestacija, poseta grada od strane izuzetnih ličnosti i u drugim slučajevima, vrši JKP "Parking-servis" - Niš, na osnovu programa preduzeća za tekuću godinu, na koji saglasnost daje Gradsko veće Grada Niša.

Član 75

Dekorisanje grada u delu postavljanja i održavanja urbanog mobilijara (klupe, žardinjere, dečiji mobilijar i sl.) vrši JKP "Mediana" Niš, na osnovu posebnog programa za tekuću godinu, na koji saglasnost daje Gradsko veće Grada Niša.

Član 76

Programima iz člana 74. i 75. određuje se kada će se i u kojim prilikama grad ukrasiti, koji delovi grada, način dekorisanja i održavanja dekorativnih elemenata i slično.

Naknada za poslove dekorisanja grada isplaćuje se iz sredstava budžeta za te namene.

IV OPŠTA NAČELA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

Član 77

Vlasnici, odnosno korisnici ugostiteljskih objekata i objekata u kojima se priređuju zabavne igre i igre na sreću moraju organizovati rad u njima tako da ne remete javni red i mir.

Zabranjuje se licima iz stava 1. ovog člana da oštećuju stabla prilikom postavljanja tendi, podijuma, ekstenzija, zvučnika, reklama, rasvete i slično.

Član 78

Ugostiteljski objekti na teritoriji grada mogu biti otvoreni radnim danom do 24,00 sata, a petkom na subotu i subotom na nedelju do 02,00 sata.

Odredba iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na ugostiteljske objekte u sastavu autobuske, železničke stanice i aerodroma, ugostiteljske objekte van naseljenih mesta i ugostiteljske objekte za smeštaj turista.

Radno vreme noćnog bara, kabare bara, disko kluba i slično je od 22,00 do 04,00 sata, ukoliko ispunjava uslove utvrđene propisima kojima su regulisani uslovi i načini obavljanja ugostiteljske delatnosti, način pružanja ugostiteljskih usluga, kao i razvrstavanje ugostiteljskih objekata.

Član 79

Dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, radno vreme ugostiteljskih objekata, reguliše se podzakonskim aktom Vlade Republike Srbije, kojim se propisuju mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Član 80

Priređivanje muzičkog programa, odnosno emitovanje muzike u ugostiteljskim objektima dozvoljeno je radnim danom do 23,00 sata, a petkom na subotu i subotom na nedelju do 02,00 sata.

Priređivanje muzičkog programa, odnosno emitovanje muzike nije dozvoljeno pre 8,00 sati, kao i u vreme popodnevnog odmora od 15,00 do 18,00 sati.

Priređivanje muzičkog programa, odnosno emitovanje muzike na otvorenom prostoru, kao i u samom ugostiteljskom objektu dozvoljeno je do jačine utvrđene propisima kojima je regulisana zaštita od buke u životnoj sredini.

Član 81

Gradske opštine mogu svojim propisom regulisati radno vreme ugostiteljskih objekata i priređivanje muzičkog programa, odnosno emitovanje muzike u njima u dužem trajanju od propisanog: u dane dočeka Nove godine i Srpske nove godine; slava grada i gradskih opština; održavanja značajnih manifestacija ("Filmski susreti Niš", Muzički festival "Nisomnia" i slično) i u slučajevima organizovanog porodičnog slavlja (svadbe, rođendani i slično).

Za produženje radnog vremena i priređivanje muzičkog programa, odnosno emitovanja muzike u dužem trajanju od propisanog, vlasnicima, odnosno korisnicima ugostiteljskih objekata potrebno je posebno odobrenje uprave gradske opštine.

Za dane dočeka Nove godine i Srpske Nove godine nije potrebno odobrenje za produženje radnog vremena i priređivanje muzičkog programa, odnosno emitovanje muzike u dužem trajanju od propisanog.

Član 82

Objekti u kojima se priređuju zabavne igre i igre na sreću, osim kazina, objekti za obavljanje vašarskih aktivnosti, bez obzira da li pored navedenih obavljaju i ugostiteljsku delatnost i internet klubovi mogu biti otvoreni do 23,00 sata.

V NADZOR

Član 83

Nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši Gradska uprava za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove.

Inspekcijski nadzor nad primenom ove odluke vrši komunalna inspekcija gradske opštine, u skladu sa nadležnostima utvrđenim posebnim propisima grada.

Poslove komunalne milicije i druge poslove na održavanju komunalnog reda uređenog ovom odlukom i kontrolu primene odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj miliciji i drugim propisima, vrši komunalna milicija.

Član 84

U vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor ima prava i dužnosti utvrđene zakonom kojim se regulišu komunalne delatnosti.

Član 85

Kada komunalni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da se zaustavljanjem ili ostavljanjem vozila, odnosno postavljanjem ili ostavljanjem objekata, uređaja i drugih predmeta suprotno odredbama ove odluke ometa vršenje komunalne usluge, korišćenje komunalnih objekata ili puta ili kada je neophodno preduzimanje hitnih mera u javnom interesu u skladu sa zakonom, narediće rešenjem korisniku, odnosno vlasniku ako je prisutan da odmah ukloni to vozilo, objekat, uređaj ili drugu stvar, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Ukoliko se korisnik, odnosno vlasnik, ne nalazi na licu mesta, ili odbije da ukloni vozilo, objekat, uređaj i drugi predmet iz stava 1. ovog člana, komunalni inspektor će doneti rešenje kojim će naložiti da se vozilo, objekat, uređaj i drugi predmet ukloni u najkraćem mogućem roku, koji se može odrediti i na minute.

Rešenje iz stava 2. ovog člana se uručuje ili na pogodan način pričvršćuje na vozilo, objekat, uređaj i drugi predmet uz naznačenje dana i časa kada je nalepljeno i time se smatra da je dostavljanje izvršeno, a docnije oštećenje, uništenje ili uklanjanje ovog rešenja ne utiče na valjanost dostavljanja.

Ako lice iz stava 1. ovog člana ne postupi po datom nalogu, komunalni inspektor će odrediti da se vozilo, objekat, uređaj i drugi predmet ukloni o trošku korisnika, odnosno vlasnika, na mesto koje je za to određeno.

Trošak iz stava 4. ovog člana obuhvata: troškove odnošenja, premeštanja, ležarine i druge dospele troškove.

Žalba protiv rešenja iz stava 1. i 2. ovog člana ne odlaže njegovo izvršenje.

Vršilac komunalne delatnosti ima pravo da vozilo, objekat, uređaj i drugi predmet uklonjen po nalogu nadležnog organa, zadrži dok mu ne bude isplaćeno potraživanje.

Vlasnici prinudno uklonjenih vozila, objekata, uređaja i drugih predmeta su dužni da ih preuzmu od vršioca komunalne delatnosti u roku od 120 dana.

Uslovi i način na koji vršilac komunalne delatnosti može ostvariti pravo da vozilo proda, ako se ne preuzme u roku iz stava 8. ovog člana, da bi se namirili nastali troškovi, regulišu se posebnom odlukom u skladu sa Zakonom.

Član 86

U vršenju poslova komunalne milicije, komunalni milicionar prisustvom na mestu održavanja reda:

- sprečava narušavanje komunalnog reda propisanog ovom odlukom, a naročito: prljanje i oštećivanje fasada i drugih spoljnih delova zgrade; ispisivanje poruka, obaveštenja, crteža na spoljnim delovima zgrade; izlaganje robe izvan izloga ili poslovnog prostora; izlaganje veša, posteljine, tepiha i drugih predmeta na spoljnim delovima zgrade; lepljenje plakata; uništavanje i oštećivanje ograde, zelenila i drugih elemenata uređenja površina oko zgrade; prodaju robe, odnosno obavljanje delatnosti izvan poslovnog prostora; prljanje, oštećivanje ili premeštanje objekata i uređaja na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju; ostavljanje građevinskog i drugog otpada na površinama javne namene; ometanje korišćenja i oštećivanje površina javne namene i u javnom korišćenju parkiranjem, ostavljanjem i zaustavljanjem vozila na tim površinama; oštećivanje i uklanjanje zatvarača sa otvora na površinama javne namene i u javnom korišćenju; postavljanje zapreka za vozila suprotno odredbama ove odluke; vršenje drugih radnji kojima se narušava urednost i čistoća grada;

- kontroliše izvršavanje propisanih obaveza u pogledu: urednosti i čistoće zgrada, prostora oko zgrada, ograda, dvorišta, vrta, kao i objekata i uređaja postavljenih na površini javne namene ili u javnom korišćenju; urednosti i čistoće izloga i vitrina za izlaganje robe, tendi, zastava i drugih predmeta i uređaja na spoljnim delovima zgrada; uklanjanja snega i leda; drugih obaveza kojima se uspostavlja i održava komunalni red u gradu;

- uspostavlja narušeni komunalni red primenom svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom.

Kada komunalni milicionar ustanovi povredu komunalnog reda propisanog ovom odlukom, pored ovlašćenja koja su utvrđena zakonom, ovlašćen je da:

- izdaje prekršajni nalog u skladu sa odredbama ove odluke,

- podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo i

- obavesti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Član 87

Radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja, komunalni milicionar je ovlašćen za preduzimanje mera uklanjanja, odnosno premeštanja vozila, kao i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila.

Mere i ovlašćenje iz stava 1. ovog člana, komunalni milicionar preduzima prilikom ostvarivanja nadzora i kontrole parkiranja, kada zatekne vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama zakona kojim se reguliše bezbednost saobraćaja na putevima, odnosno kada na putu, odnosno mestu na kome je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila, zatekne odbačeno vozilo.

Komunalni milicionar, kada uoči nepropisno parkirano ili zaustavljeno vozilo, izdaće vozaču usmeno naređenje da odmah ukloni vozilo pod pretnjom prinudnog izvršenja, a kada vozač nije prisutan na licu mesta donosi rešenje u pisanoj formi, kojim nalaže uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od jednog minuta.

Rešenje iz stava 3. ovog člana, komunalni milicionar postavlja na prednje vetrobransko staklo vozila i time se smatra da je isto uručeno vozaču.

U slučaju kada komunalni milicionar uoči odbačeno vozilo, postupiće u skladu sa odredbama st. 3. i 4. ovog člana, koje se odnose na nepropisno parkirano ili zaustavljeno vozilo, a kada vozač nije zatečen na licu mesta.

Ukoliko vozač, odnosno vlasnik odbačenog vozila u ostavljenom roku propisanim zakonom ne ukloni, odnosno ne premesti vozilo, komunalni milicionar izdaće nalog za uklanjanje vozila.

Uklanjanje vozila na teritoriji Grada obavlja vršilac komunalne delatnosti ovlašćen za organizaciju funkcionisanja, upravljanja i održavanja javnih parkirališta o trošku vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila.

Komunalni milicionar izdaje vršiocu komunalne delatnosti nalog za postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila (blokiranje vozila) u slučaju kada uoči nepropisno parkirano vozilo koje se iz tehničkih razloga ne može ukloniti. Ukoliko komunalni milicionar otkrije prekršaj putem video nadzora ili foto-zapisa može, kada za to postoje uslovi, da u elektronskoj formi donese rešenje, odnosno izda nalog, u skladu sa zakonom.

Na sadržinu rešenja, odnosno naloga, na utvrđivanje mesta nepropisnog parkiranja, odnosno zaustavljanja vozila, na postupak uklanjanja, premeštanja i blokiranja vozila, kao i na štetu nastalu na vozilu za vreme uklanjanja vozila shodno se primenjuju odredbe akta kojim se bliže uređuje način vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima, kao i vođenje obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja.

Protiv rešenja komunalnog milicionara može se izjaviti žalba Gradskom veću Grada Niša u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Komunalna milicija vodi evidencije o primeni mera i ovlašćenja uklanjanja, odnosno premeštanja vozila, kao i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila prilikom ostvarivanja nadzora i kontrole parkiranja na teritoriji Grada shodno odredbama akta kojim se bliže uređuje način vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima, kao i vođenje obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja.

VI KAZNENE ODREDBE

Član 88

Novčanom kaznom u iznosu od 60.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1. spoljni deo zgrade ne drži u urednom stanju (član 5.);

2. ne obezbedi stručno i kvalitetno izvođenje radova na uređenju spoljnih delova zgrade ili izborom vrste materijala ili boja naruši celokupan izgled zgrade i okoline (član 7. stav 1);

3. ne pribavi uslove i saglasnost nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture (član 7. stav 2);

4. pasaž, odnosno prostor ispred ulaza u zgradu ne osvetli za sve vreme trajanja javne rasvete (član 8.);

5. postupa suprotno zabrani iz člana 9. stav 2. i 3. ove odluke;

6. izlog poslovnog prostora ili vitrinu u zgradi ili podzemnom pešačkom prolazu koja služi u svrhu izlaganja robe ne drži u urednom i čistom stanju ili ih ne aranžira (član 10. stav 1. i član 27. stav 5);

7. izlog ili vitrinu, odnosno poslovni prostor kome izlog, odnosno vitrina pripada, ne drži u urednom i čistom stanju u vreme kad se u poslovnom prostoru ne obavlja delatnost (član 10. stav 3. i član 27. stav 5);

8. izlog ili vitrinu u prizemlju zgrade sa ulične strane ne osvetljava za sve vreme trajanja javne rasvete (član 10. stav 4);

9. u izlogu drži ambalažu ili skladišti robu ili na ulaznim vratima, prozorima i okvirima izloga poslovnog prostora izlaže robu (član 10. stav 5. i 6);

10. gaji biljne zasade i postavlja posude na način kojim se oštećuje zgrada, ili njeni posebni delovi, ili ugrožava bezbednost građana (član 12. stav 2);

11. na zgradama sa ulične strane ističe zastave koje su prljave, ili oštećene (član 13. stav 2);

12. perdu oslanja na površinu javne namene ili površinu u javnom korišćenju (član 14. stav 2);

13. postupa suprotno odredbi člana 14. stav 4. ove odluke;

14. uređaje iz člana 15. stav 1. ove odluke postavlja na način kojim se dovodi do oštećivanja zgrade ili ugrožava bezbednost građana i okoline (član 15. stav 2);

15. klima uređaj postavi tako da se kondenzat iz tog uređaja izliva na spoljne delove zgrade, susedne zgrade, odnosno direktno izliva na površinu javne namene, ili površinu u javnom korišćenju (član 15. stav 3);

16. uređaje iz člana 15. stav 1. ove odluke postavi bez uslova i saglasnosti nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara (član 15. stav 4);

17. spoljni deo pomoćnog i ekonomskih objekata ne drži u urednom stanju (član 16. stav 1);

18. postupa suprotno zabrani iz člana 16. stav 3. ove odluke;

19. površinu oko zgrade ili ogradu ne drži u urednom stanju ili za radove na ogradi ili na površini oko zgrade ne pribavi uslove, saglasnost nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara (član 17. stav 1. i 5);

20. ogradu, zelenilo ili druge elemente uređenja površina oko zgrade drži tako da oštećuju zgradu ili instalacije ili onemogućavaju korišćenje zgrade, tih površina ili površina sa kojima se graniče (član 17. stav 6);

21. postupa suprotno zabrani iz člana 18. ove odluke;

22. površine iz člana 19. stav 1. ne drži u urednom stanju (član 19. stav 1. i 2. ove odluke);

23. površine iz člana 21. stav 4. ne drži u urednom stanju (član 21. stav 4. i 5);

24. površinu u javnom korišćenju ne drži u urednom stanju (član 22. stav 1);

25. postupa suprotno zabranama iz člana 23. stav 1, 2. i 3. ove odluke;

26. bez odobrenja nadležnog organa ili suprotno izdatom odobrenju objektom, uređajem i drugim predmetom zauzima površinu javne namene i površinu u javnom korišćenju (član 23. stav 4);

27. postupa suprotno zabranama iz člana 24. stav 1. tačka 1. ove odluke;

28. postupa suprotno zabranama iz člana 24. stav 1. tačke 2, 3, 4, 5. i 6. ove odluke;

29. otvore iz člana 25. ove odluke ne pokrije poklopcima, rešetkama ili drugim zatvaračima (član 25. stav 1);

30. otvore iz člana 25. ove odluke ne pokrije zatvaračima izrađenim od materijala koji onemogućavaju klizavost (član 26. stav 1);

31. na otvorima iz člana 25. ove odluke ne zameni oštećene ili klizave zatvarače (član 26. stav 2);

32. postupa suprotno odredbi člana 26. stav 3. ove odluke;

33. postupa suprotno zabranama iz člana 26. stav 6. ove odluke;

34. postupa suprotno odredbi člana 27. stav 1. ove odluke;

35. ne omogući pristup zajedničkim instalacijama i uređajima subjektu koji upravlja podzemnim pešačkim prolazom radi pregleda, popravke ili održavanja tih instalacija (član 27. stav 6);

36. prostore i objekte, odnosno uređaje ili opremu iz člana 28. ove odluke, ne drži u ispravnom ili urednom stanju (član 28. stav 1);

37. na prostorima i objektima iz člana 28. stav 1. ove odluke na vidnom mestu ne istakne higijenska ili tehnička uputstva ili pravila o redu (član 28. stav 2);

38. ne ogradi poslovni prostor otvorenog tipa, tako da se onemogući uvid u unutrašnjost tog objekta, ili ogradu ne drži u urednom stanju (član 29. stav 1. i 2);

39. ograde gradilišta ili gradilišne skele (uključujući i zaštitne prekrivače), ne drži u urednom stanju (član 30.);

40. postupa suprotno odredbama člana 31. ove odluke;

41. postupa suprotno odredbama člana 34, 35. i 36. ove odluke;

42. postupa suprotno odredbama člana 38. ove odluke;

43. sa objektima ili uređajima iz člana 39. ove odluke postupa suprotno odredbama člana 41. i člana 60;

44. postupa suprotno odredbi člana 45. stav 6. ove odluke;

45. postavljenim žardinjerama i klupama ometa kretanje pešaka, prilaz zgradi, protivpožarni put i slično (član 46. stav 2. i član 48. stav 1);

46. žardinjere i klupe ne drži u urednom stanju (član 47. stav 9. i član 48. stav 9);

47. postupa suprotno odredbi člana 49. stav 7. ove odluke;

48. zauzima površinu javne namene ili površinu u javnom korišćenju zaprekom za vozila postavljenom suprotno odredbi člana 51. stav 5. ove odluke;

49. časovnik ne održava u urednom ili ispravnom stanju ili časovnik ne pokazuje tačno vreme (član 53. stav 7);

50. ne postupa u skladu sa članom 56. ove odluke;

51. postupa suprotno zabranama iz člana 69. stav 1. i 2. odluke;

52. ne održava u čistom stanju površinu javne namene i površinu u javnom korišćenju nakon deponovanja građevinskog materijala i postavljanja građevinske skele (član 70. stav 2);

53. postupa suprotno zabranama iz člana 71. stav 2. i člana 72. stav 4. ove odluke;

54. ne održava u čistom stanju površinu javne namene i površinu u javnom korišćenju nakon istovara ili utovara ogreva (član 73. stav 2);

55. postupa suprotno zabrani iz člana 77. stav 2. odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 6.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 1-8, 10-26, 29-37, 39-41, 43-45, 47-52. kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 6.000 dinara.

Za prekršaje iz stava 1. tačka 27. ovog člana kazniće se vlasnik odnosno korisnik vozila odnosno vozač novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara.

Za prekršaje iz stava 1. tačka 28. ovog člana kazniće se vlasnik odnosno korisnik vozila odnosno vozač novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara.

Član 89

Novčanom kaznom u iznosu od 80.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne postupi u skladu sa članom 24. stav 2. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000,00 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 40.000,00 dinara preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000,00 dinara fizičko lice.

Član 90

Novčanom kaznom u iznosu od 60.000 dinara kazniće se za prekršaj javno komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo ili drugo pravno lice, ako:

1. postupa suprotno odredbi člana 27. stav 1. i 2. ove odluke;

2. postupa suprotno odredbama člana 34. i 35. ove odluke;

3. ne vodi evidenciju iz člana 40. ove odluke;

4. žardinjere i klupe ne postavlja, ili ne održava u skladu sa članom 46, 47. i 48. ove odluke;

5. opremu za igru i rekreaciju ne postavlja, ili ne održava u skladu sa članom 49. ove odluke;

6. korpe za otpatke i đubrijere ne postavlja, ili ne održava u skladu sa članom 53. ove odluke;

7. javni časovnik ne postavi, ili ne održava u skladu sa članom 52. ove odluke;

8. javne česme ne postavlja, odnosno javne česme i fontane ne održava u skladu sa članom 54. ove odluke;

9. javne i pokretne toalete ne postavlja, ili ne održava u skladu sa članom 55. ove odluke;

10. postupa suprotno zabranama iz člana 69. stav 1. i 2. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u javnom komunalnom preduzeću, odnosno privrednom društvu ili pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 6.000 dinara. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara.

Član 91

Kazniće se za prekršaj pravno lice novčanom kaznom u iznosu od 60.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara kao i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 6.000 dinara ako drže otvoren ugostiteljski objekat u dužem trajanju od propisanog, bez posebnog odobrenja (član 81. stav 2).

Član 92

Kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 60.000 dinara pravno lice, novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara preduzetnik, a novčanom kaznom u iznosu od 6.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice ako:

1. postupa suprotno zabrani iz člana 9. stav 1;

2. postupa suprotno odredbama člana 37;

3. postupa suprotno odredbama člana 69. stav 3.

Član 93

Kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 120.000 dinara pravno lice, novčanom kaznom u iznosu od 40.000 dinara preduzetnik, a novčanom kaznom u iznosu od 12.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice ako:

1. postupa suprotno odredbama člana 78;

2. postupa suprotno odredbama člana 80;

3. postupa suprotno odredbama člana 82.

Član 94

Novčanom kaznom u iznosu od 150.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, novčanom kaznom od 75.000 kazniće se preduzetnik i novčanom kaznom od 25.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice, ako postupa suprotno odredbama člana 79.

Član 95

Za prekršaje propisane ovom odlukom, komunalni inspektor, odnosno komunalni milicionar izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.