Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 23/2017)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red na teritoriji grada Leskovca (u daljem tekstu: Grad) i mere za njegovo sprovođenje. Ovom Odlukom ne uređuju se pitanja komunalnog reda koja se uređuju drugim propisima grada.

Član 2

Komunalni red, u smislu odredaba ove Odluke, obuhvata:

• opštu uređenost naselja,

• uređenost postavljanja objekata i uređaja na površinama javne namene,

• raskopavanje površina javne namene.

II OPŠTA UREĐENOST NASELJA

Član 3

Opšta uređenost naselja, u smislu odredaba ove Odluke, podrazumeva uređenost spoljnih delova zgrade, ograda i površina oko zgrada, uređenost površina javne namene, ostalih površina i otvorenih površina, kao i uklanjanje snega i leda sa tih površina.

1. Spoljni delovi zgrade

Član 4

Zgrada je objekat sa krovom i spoljnim zidovima, izgrađena kao samostalna upotrebna celina koja pruža zaštitu od vremenskih i spoljnih uticaja, a namenjena je za stanovanje, obavljanje neke delatnosti ili za smeštaj i čuvanje životinja, robe, motornih vozila, opreme za različite proizvodne i uslužne delatnosti i dr. (Zgradama se smatraju i objekti koji imaju krov, ali nemaju (sve) zidove (npr. nadstrešnica), kao i objekti koji su pretežno ili potpuno smešteni ispod površine zemlje (skloništa, podzemne garaže i sl.).

Član 5

Spoljni delovi zgrade moraju se držati u urednom stanju. Uredno stanje spoljnih delova zgrade podrazumeva da ti delovi nisu oštećeni, zaprljani, ispisani, iscrtani, izlepljeni plakatima, odnosno da na drugi način svojim izgledom ne narušavaju opštu uređenost grada.

Član 6

O urednom stanju spoljnih delova zgrade dužan je da se stara vlasnik zgrade ili vlasnici posebnih delova zgrade, odnosno korisnik posebnog dela zgrade i organ upravljanja.

O urednom stanju zajedničkih spoljnih delova zgrade za kolektivno stanovanje i poslovno-stambene zgrade, dužni su da se staraju vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade, odnosno zakupci stanova i organ upravljanja.

O urednom stanju spoljnih delova zgrade koji je u sastavu određenog stana, odnosno drugog posebnog dela zgrade (terasa, lođa, prozor i sl.), dužan je da se stara vlasnik tog stana, odnosno zakupac stana odnosno vlasnik tog posebnog dela zgrade.

O urednom stanju zajedničkih spoljnih delova poslovne zgrade sa više posebnih delova, dužni su da se staraju vlasnici posebnih delova zgrade, odnosno korisnici posebnih delova zgrade.

O urednom stanju spoljnih delova poslovne zgrade koji je u sastavu određenog posebnog dela zgrade, dužan je da se stara vlasnik tog posebnog dela zgrade, odnosno korisnik tog posebnog dela.

Član 7

Pri izvođenju radova na spoljnim delovima zgrade subjekti iz člana 6. ove Odluke dužni su da se staraju da se ti radovi izvedu stručno i kvalitetno i da izborom vrste materijala i boja ne naruše celokupan izgled zgrade i okoline.

Na zgradama koje su utvrđene kao kulturna dobra ili predstavljaju dobra koja uživaju prethodnu zaštitu, odnosno koje se nalaze u prostornim kulturno-istorijskim celinama ili celinama koje uživaju prethodnu zaštitu, pre izvođenja radova na spoljnim delovima zgrade potrebno je pribaviti uslove i saglasnost nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš.

Član 8

Pasaži i prostor ispred ulaza u zgradu moraju biti osvetljeni i za sve vreme trajanja javne rasvete.

O osvetljenosti prostora iz stava 1. ovog člana staraju se subjekti iz člana 6. ove odluke.

Član 9

Zabranjeno je spoljne delove zgrade oštećivati, ispisivati, crtati, lepiti plakate, prljati ih ili na drugi način narušavati njihov izgled.

Član 10

Izlog poslovnog prostora u zgradi i vitrina koja služi u svrhu izlaganja robe moraju se držati u urednom i čistom stanju i moraju biti aranžirani.

O urednom i čistom stanju stara se lice koje obavlja poslovnu delatnost u tom poslovnom prostoru.

Ako se u poslovnom prostoru ne obavlja delatnost, o urednom i čistom stanju izloga i vitrine, kao i poslovnog prostora kome izlog, odnosno vitrina pripada, dužan je da se stara vlasnik, odnosno korisnik tog poslovnog prostora.

Izlog poslovnog prostora i vitrina u prizemlju zgrade sa ulične strane moraju biti osvetljeni za sve vreme trajanja javne rasvete.

Zabranjeno je u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu.

Zabranjeno je izvan izloga, odnosno poslovnog prostora izlagati robu (na ulaznim vratima, prozorima, okvirima izloga, tendama, perdama i slično).

Član 11

Na spoljnim delovima zgrade mogu se naslikati murali, po odobrenju nadležnog Odeljenja Gradske uprave grada Leskovca.

Murali, u smislu ove Odluke, su likovna dela nekomercijalne sadržine, koji se slikaju na spoljnim delovima zgrade u cilju stvaranja kulturnog ambijenta i estetskog izgleda grada.

Na muralu se može staviti znak sponzora i potpis projektanta murala.

Za dobijanje odobrenja iz stava 1. ovog člana potrebna je saglasnost vlasnika, odnosno korisnika zgrade ili stambene zajednice, ako je u pitanju zgrada kolektivnog stanovanja i saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, u slučaju kad se mural slika na spoljnim delovima zgrade koja predstavlja kulturno dobro, odnosno spomenik kulture.

Član 12

Na prozorima, terasama, lođama i balkonima zgrade mogu se držati odgovarajuće posude sa biljnim zasadom.

Gajenje biljnih zasada i postavljanje posuda iz stava 1.ovog člana vrši se tako da se ne oštećuje zgrada ili njeni posebni delovi i ne ugrožava bezbednost građana.

Član 13

Na zgradama sa ulične strane mogu se isticati zastave pod uslovima i na način utvrđen Zakonom.

Istaknute zastave moraju biti čiste i neoštećene.

Član 14

Tenda je konzolna montažna konstrukcija sa odgovarajućim zastorom, koja se postavlja na fasadu zgrade iznad zidnog otvora, pod uslovima i na način utvrđen propisima kojima se uređuje izvođenje radova na ugradnji postrojenja, instalacija i opreme.

Tenda se ne može oslanjati na površinu javne namene.

Tenda se mora držati u urednom i čistom stanju o čemu se stara lice kome je odobreno postavljanje, odnosno lice koje drži istu.

Tenda se postavlja na fasadu zgrade konzolno iznad ulaza u poslovne prostorije i koristi se za zaštitu poslovnog prostora.

Tenda - senilo rasklopivog tipa postavljeno na fasadi zgrade, koja je sastavni deo bašte ugostiteljskog objekta postavlja se i uklanja u skladu sa propisom grada kojim se uređuje bašta ugostiteljskog objekta.

Tenda - senilo rasklopivog tipa postavljeno na fasadi zgrade, koja je sastavni deo bašte ugostiteljskog objekta mora se držati u urednom i čistom stanju o čemu se stara lice kome je odobreno postavljanje bašte ugostiteljskog objekta.

Oblik tende mora da prati oblik zidnog otvora iznad kojeg se postavlja. Sve tende na istoj zgradi moraju biti jednoobrazne.

Postavljanje tende iznad terase stambenog objekta vrši se na osnovu rešenja Odeljenja za komunalno-stambnene poslove, saobraćaj i infrastrukturu Gradske uprave grada Leskovac, nakon dobijanja saglasnosti organa upravljanja.

Rešenje iz stava 8. naročito sadrži dimenzije, konstrukciju, oblik i boju tende.

Postavljanje tende iznad terase novoizgrađenog stambenog objekta vrši se na osnovu rešenja Odeljenja za komunalno-stambnene poslove, saobraćaj i infrastrukturu Gradske uprave grada Leskovac, po prethodno pribavljenim urbanističkim uslovima Odeljenja za urbanizam Gradske uprave grada Leskovac koji se izdaju za celu zgradu i sadrže dimenzije, konstrukciju, oblik i boju tende.

Član 15

Klima uređaji, antenski i solarni uređaji, gromobrani, uređaji za video nadzor i drugi uređaji mogu se postaviti na spoljnim delovima zgrada, na način kojim se ne dovodi do oštećivanja same zgrade, susedne zgrade i ne ugrožava bezbednost građana i okoline.

Klima uređaj postavlja se tako da se onemogući izlivanje kondenzata iz klima uređaja na spoljne delove te zgrade, susedne zgrade, kao i direktno izlivanje na površinu javne namene.

Nadležni Zavod za zaštitu kulturnih dobara izdaje uslove i saglasnost za izvođenje radova iz stava 1. ovog člana, kada se ovi radovi izvode na spoljnim delovima zgrade koja je utvrđena kao kulturno dobro, koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

Član 16

Spoljni delovi pomoćnog prostora objekta i ekonomskog objekta moraju se držati u urednom stanju.

O urednom stanju spoljnih delova objekta iz stava 1.ovog člana dužan je da se stara vlasnik, vlasnik zgrade ili vlasnici posebnih delova zgrade, odnosno korisnici posebnih delova zgrade i organ upravljanja, odnosno korisnik tog objekta.

Zabranjeno je spoljne delove objekta iz stava 1. ovog člana oštećivati, ispisivati, crtati, lepiti plakate, prljati ih ili na drugi način narušavati izgled objekta.

2. Površine oko zgrade i ograde

Član 17

Površina oko zgrade i ograda moraju se držati u urednom stanju.

O urednom stanju površine oko zgrade i ograde stara se vlasnik, vlasnik zgrade ili vlasnici posebnih delova zgrade, odnosno korisnici posebnih delova zgrade i organ upravljanja.

Površina oko zgrade, u smislu odredaba ove Odluke, preostali je deo građevinske parcele te zgrade, ograđen ili neograđen, u okviru koje mogu biti dvorište, bašta, vrt, interne saobraćajnice, površine za parkiranje vozila stanara i korisnika zgrade ili drugi slični elementi uređenja površine oko zgrade.

Lica iz stava 2. ovog člana su dužna da popravljaju i zamenjuju oštećene delove ograde, a površinu oko zgrade redovno čiste, kose travu, orezuju živu ogradu i drugo rastinje, uklanjaju korov, održavaju betonske površine, trotoare, prilazne staze i stepenište, interne saobraćajnice, protivpožarne staze, uklanjaju građevinski i drugi otpad, kao i da preduzimaju druge radove kako bi prostor oko zgrade bio u urednom stanju, osim ako drugim propisom grada nije drugačije predviđeno.

Nadležni Zavod za zaštitu kulturnih dobara izdaje uslove i saglasnost za izvođenje radova iz stava 4. ovog člana koji se izvode na ogradi i na površini oko zgrade, koja je utvrđena kao kulturno dobro, koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

Ograda, zelenilo i drugi elementi uređenja površina oko zgrade moraju se održavati tako da ne oštećuju zgradu i instalacije, omogućavaju korišćenje zgrade, tih površina i površina sa kojima se graniče (ulica, susedna zgrada i parcela i sl.).

Član 18

Zabranjeno je uništavati i oštećivati ogradu, zelenilo i druge elemente uređenja površine oko zgrade.

Zabranjeno je vršenje nužde, izlivanje otpadnih voda, paljenje vatre otvorenim plamenom, postavljanje i loženje peći i slično na površinama oko zgrade i ograde, prolazima između zgrada, haustorima, trotoarima i drugim površinama javne namene.

3. Površine javne namene i ostale površine

Član 19

Površina javne namene, jeste prostor određen planskim dokumentom za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina za koje je predviđeno utvrđivanje javnog interesa u skladu sa posebnim Zakonom (ulice, trgovi, parkovi i dr.) i to:

- javne saobraćajne površine: kolovozi, trotoari, razdelne i zaštitne trake i pojasevi, pešačke i biciklističke staze, pešačka ostrva, trgovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, mostovi, kolonade, pasaži i drugo;

- zelene površine javne namene: gradski parkovi, specijalizovani vangradski parkovi, park-šume, skverovi (zelena površina manja od 1 ha), skverovi uz saobraćajnice (zaštitni pojasevi, razdelne trake), zelene površine u okviru vodnog zemljišta, javne površine unutar i između blokova zgrada, zelene i saobraćajne površine;

- površine javne namene oko objekata obrazovanja, nauke, kulture, zdravstva, socijalne i dečije zaštite, centralnih delatnosti (objekti administracije i uprave), infrastrukture, objekata javnog prevoza, komunalnih objekata, sportsko-rekreativnih objekata, objekata informisanja i izdavaštva, objekata za čiju izgradnju se može utvrditi javni interes u skladu sa zakonom;

- neizgrađeno građevinsko zemljište namenjeno za uređenje ili izgradnju objekata javne namene.

Ostale površine i otvorene površine, u smislu odredaba ove Odluke, su površine koje nisu obuhvaćene stavom 1. ovog člana.

Otvorena površina u smislu oglašavanja je površina koja se nalazi izvan zatvorenog prostora, koja je dostupna javnosti, odnosno neodređenom broju primalaca sa koje se mogu upućivati vizuelne oglasne poruke dostupne javnosti i to: javna površina, ostala površina i površina objekta.

Član 20

Površine javne namene koriste se u skladu sa njihovom namenom.

Površine javne namene moraju se držati u urednom i čistom stanju, što podrazumeva i uklanjanje ostataka ulja, maziva, parafina, guma za žvakanje i slično sa trotoara, trgova, pešačkih staza i stepeništa.

O urednom i čistom stanju uređenih i izgrađenih površina iz stava 1.ovog člana staraju se pravna i fizička lica određena posebnim propisima Grada kojima je uređeno održavanje čistoće, parkova i drugih zelenih i rekreacionih površina, grobalja, pijaca, ulica i drugih opštinskih puteva i javnih parkirališta.

O urednom stanju neizgrađenog građevinskog zemljišta namenjenog za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina, dužan je da se stara vlasnik, odnosno korisnik, odnosno neposredni držalac tog zemljišta.

Lice iz stava 4. ovog člana dužno je da redovno kosi travu, uklanja korov, uklanja građevinski i drugi otpad, orezuje grane, šiblje i drugo rastinje, kao i da preduzima druge radove kako bi to zemljište bilo u urednom stanju.

Član 21

O urednom stanju površina koje se nalaze unutar otvorenog tržnog centra, dužan je da se stara vlasnik tržnog centra, odnosno svi vlasnici, odnosno korisnici poslovnih prostora u tom centru u širini poslovnog prostora.

O urednom stanju površina koje predstavljaju deo zgrade (kolonade, pasaži), dužan je da se stara vlasnik zgrade, odnosno vlasnici posebnih delova zgrade i organ upravljanja.

Korisnik zgrade i zakupac stana imaju iste obaveze kao lica iz stava 2. ovog člana u pogledu održavanja površina javne namene.

O urednom stanju površina iz stava 1. ovog člana koje se nalaze unutar ili između stambenog, odnosno poslovnog bloka ili između zgrada, kao i drugih površina koje su dostupne većem broju građana, dužni su da se staraju vlasnici, odnosno korisnici tih površina, ako drugim propisom grada nije drugačije predviđeno.

Zabranjeno je deponovanje smeća i drugog ambalažnog otpada na površinama javne namene ili bacanje istog u ulične kante od strane vlasnika ili zakupaca lokala.

Član 22

Zabranjeno je na ulici, trgu i drugoj površini javne namene, izlagati, prodavati, smeštati robu ili vršiti druge delatnosti izvan prodajnog objekta (prodavnica ili privremenih objekata i sl.), osim u slučajevima kada je to dozvoljeno Zakonom ili drugim propisima Grada.

Zabranjeno je po kolovozima i trotoarima, kao i drugim saobraćajnim površinama ispisivati reklame i druge natpise ili te površine na drugi način prljati i oštećivati.

Zabranjeno je na površinama javne namene ostavljati i smeštati objekte kao što su daščare, garaže, ostave, šupe, žičane i slične konstrukcije.

Zabranjeno je na ostalim površinama i otvorenim površinama, rekama, potocima i kanalima deponovanje smeća i čvrstog komunalnog otpada, paliti vatru otvorenim plamenom i izlivati otpadne i fekalne vode.

Objekti, uređaji i predmeti mogu se postaviti na površinama javne namene, kao i spoljnim delovima zgrada u skladu sa uslovima utvrđenim ovom Odlukom a na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Član 23

U cilju zaštite površina javne namene zabranjeno je:

1. Kretanje, zaustavljanje ili parkiranje vozila na uređenoj javnoj zelenoj površini, parkovskim stazama, uređenoj zelenoj površini oko objekta javne namene i drugim zelenim površinama;

2. Ometanje korišćenja ulice ili drugog opštinskog puta zaustavljanjem ili ostavljanjem vozila naročito na:

- delu trotoara koji nije obeležen za parkiranje, odnosno na parkiralištu izvan granice obeleženih parking mesta; u pešačkoj zoni; zoni usporenog saobraćaja, osim na obeleženim mestima za parkiranje; pešačkom prelazu; biciklističkoj stazi; mestu na kome bi se onemogućio ili otežao pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak vozila sa parkirališta; kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade ili dvorišta, kolskom prolazu između stambenih zgrada, protivpožarnom putu i slično;

- stajalištu javnog prevoza ili na drugom delu puta na način kojim se ometa korišćenje stajališta; saobraćajnoj traci namenjenoj isključivo za kretanje vozila javnog prevoza putnika; taksi stajalištu; delu javne saobraćajne površine rezervisane za postavljanje sudova za odlaganje smeća i slično;

3. Zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa korišćenje pešačke komunikacije, prilaz objektima, interne saobraćajnice i slično;

4. Ostavljanje neregistrovanih, odnosno vozila čijoj registracionoj nalepnici je istekao rok važenja ili vozila na kojima registarske tablice nisu postavljene, kao i havarisanih ili odbačenih vozila, priključnih vozila, priključne opreme, agregata, građevinskih mašina, poljoprivrednih mašina, čamaca, kamp opreme, kamp kućice i kamp vozila i sl. na površinama javne namene.

Za radnje iz stava 1. odgovorno je lice koje je radnju izvršilo, odnosno vlasnik vozila ili stvari, ako lice koje je radnju izvršilo nije zatečeno u vršenju radnje.

Član 24

Radi bezbednosti pešaka i sigurnosti saobraćaja, svi otvori na površinama javne namene odnosno na kolovozima, trotoarima kao i drugim saobraćajnim površinama, pijacama, parkovima, dvorištima, prolazima i drugim sličnim mestima moraju biti pokriveni odgovarajućim poklopcima, rešetkama ili drugim zatvaračima.

Otvorima, u smislu stava 1. ovog člana smatraju se naročito:

- otvori za vodovodne, kanalizacione, toplovodne, električne, telefonske i druge instalacije i uređaje i

- otvori za ubacivanje ogrevnog i drugog materijala, podrumski prozori, otvori za osvetljavanje prostorija (vodoravni svetlarnici) i slično.

Član 25

Zatvarači za otvore iz člana 24. ove Odluke moraju biti izrađeni tako da je onemogućena klizavost nagazne površine, može biti obezbeđen (zabravljivanjem), a ako se nalaze na kolovozu mogu imati i uložak protiv buke i moraju biti u nivou podloge.

Oštećeni i klizavi zatvarači i okviri moraju se zameniti.

Za vreme izvođenja radova u otvoru, lice koje izvodi radove dužno je da otvor ogradi preprekama i obeleži vidljivim znacima, a po završetku radova otvor propisno zatvori i površinu oko otvora dovede u čisto i uredno stanje.

O održavanju otvora iz člana 24. stav 2. alineje 1. ove Odluke staraju se subjekti kojima pripadaju instalacije i uređaji u otvoru.

O održavanju otvora iz člana 24. stav 2. alineje 2. ove Odluke staraju se lica iz člana 6. ove Odluke.

Zabranjeno je oštećivati i uklanjati zatvarače sa otvora iz člana 24.ove Odluke.

U slučaju nedostatka ili oštećenja zatvarača, otvor se mora vidno obeležiti.

Obeležavanje će sprovesti subjekti shodno primenom stava 4. i 5. ovog člana.

Član 26

O čišćenju, pranju i održavanju podvožnjaka stara se Grad. Grad svojom Odlukom poverava održavanje podvožnjaka.

Član 27

Tereni za sport i rekreaciju sa svim pratećim sanitarnim i drugim uređajima i opremom (balon sale, kupališta, bazeni, stadioni, hipodromi, autodromi, igrališta, strelišta, izletišta i drugi slični prostori i objekti) i prostori u funkciji korišćenja ovih objekata, moraju biti u ispravnom i urednom stanju, o čemu se stara vlasnik, odnosno pravno ili fizičko lice koji te prostore koristi i održava, odnosno subjekat kome je dato na upravljanje i korišćenje.

Na prostorima i objektima iz stava 1. ovog člana na vidnom mestu ističu se higijenska i tehnička uputstva i pravila o redu na ovim prostorima i objektima.

Član 28

Stovarište, skladište otpadnog materijala, auto - otpad i sličan poslovni prostor otvorenog tipa, koji se nalazi uz površinu javne namene, mora biti ograđen tako da se ne vidi unutrašnjost tog objekta. Postavljanje ograde vrši se prema uslovima nadležnog Odeljenja Gradske uprave grada Leskovca.

Ograda ili drugi elementi ograđivanja prostora iz stava 1. ovog člana mora se držati u urednom stanju (da budu čisti, neoštećeni, ofarbani, bez plakata, natpisa i sl.), o čemu je dužno da se stara lice koje obavlja delatnost u tom prostoru.

Član 29

Ograda gradilišta i gradilišne skele (uključujući i zaštitne prekrivače), postavljeni na delu površine javne namene, odnosno na drugoj površini vidljivoj sa površine javne namene, moraju biti u urednom stanju (čisti, neoštećeni, bez plakata i sl.).

Ako se radovi izvode na zgradi koja je utvrđena kao kulturno dobro ili predstavlja dobro koje uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno - istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu ili se zgrada gradi u tim celinama, zaštitni prekrivač skele može biti oslikan izgledom fasade objekta u razmeri 1:1.

O urednom stanju ograde gradilišta, gradilišne skele i zaštitnog prekrivača gradilišne skele dužan je da se stara investitor, odnosno izvođač radova.

Član 30

Ostale površine i otvorene površine iz člana 19. stav 2. i stav 3. ove Odluke, koje su vidljive sa površine javne namene, vlasnik, odnosno korisnik, odnosno neposredni držalac, mora držati u urednom stanju, da uklanja korov, redovno orezuje živu ogradu, seče šiblje i suve grane, uklanja havarisana vozila, smeće i građevinski i drugi otpad, ne izliva otpadne i fekalne vode, kao i da ogradu postavljenu oko tih površina drži u urednom stanju, popravlja i zamenjuje oštećene delove.

Član 31

Ako se ne može odrediti lice koje je u skladu sa odredbama ove Odluke dužno da se stara o urednom stanju pojedinih površina iz člana 19. ove Odluke, sredstva za izvođenje neodložnih radova na uređivanju tih površina, u skladu sa mogućnostima, obezbeđuje grad Leskovac.

4. Uklanjanje snega i leda sa površina javne namene

Član 32

U cilju obezbeđivanja uslova za bezbedno i nesmetano odvijanje života u gradu u zimskom periodu, sa određenih površina javne namene obavezno se uklanja sneg i led, kao i ledenice sa krovova i isturenih delova zgrada.

Član 33

Za uklanjanje snega i leda sa površina javne namene, u skladu sa odredbama ove Odluke, odgovorni su:

1. Javno komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je poverena komunalna delatnost održavanja ulica i puteva - za uklanjanje snega i leda na kolovozu u zimskom periodu;

2. Javno komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je poverena komunalna delatnost održavanja čistoće na površinama javne namene - za uklanjanje snega i leda sa stajališta javnog prevoza, sa pešačkih zona, javnih stepeništa, trotoara širih od 5,00 m, trotoara ispred pešačkih prelaza;

3. Javno komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je poverena komunalna delatnost održavanja javnih zelenih površina - za uklanjanje snega i leda sa pešačkih staza u parkovima i sa trotoara oko parkova;

4. Javno komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je poverena komunalna delatnost upravljanja javnim parkiralištima - za uklanjanje snega i leda sa javnih parkirališta;

5. Javno komunalno preduzeće osnovano za obavljanje komunalne delatnosti snabdevanja vodom za piće i prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda - za uklanjanje snega i leda sa slivnika i slivničkih veza;

6. Javno komunalno preduzeće osnovano za obavljanje komunalne delatnosti upravljanja grobljima i pogrebne usluge - za uklanjanje snega i leda sa pešačkih staza na gradskim grobljima i sa trotoara oko groblja na tom području;

7. Javno komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je poverena komunalna delatnost upravljanja pijacama - za uklanjanje snega i leda sa pijačnih komunikacija i potrebnog broja prodajnih mesta.

Uklanjanje snega i leda sa površina iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa programom rada zimske službe.

Programom rada zimske službe iz stava 2. ovog člana određuju se način uklanjanja snega i leda, usklađuju aktivnosti svih subjekata, određuju prioriteti, odnosno redosled uklanjanja snega i leda sa određenih površina i određuje način sprovođenja i praćenja sprovođenja planiranih aktivnosti i dr.

Član 34

Javne saobraćajne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i klizanja, posipati odgovarajućim materijalom, a površine uz drvorede posipati samo sredstvima koja imaju ateste ili deklaraciju o neškodljivosti za stabla.

Javne saobraćajne površine koje imaju izgrađenu atmosfersku kanalizaciju posipaju se odgovarajućim materijalom.

Zabranjeno je javne saobraćajne površine uz drvorede posipati solju, odnosno sredstvima koja nemaju ateste ili deklaraciju o neškodljivosti za stabla.

Član 35

Za uklanjanje snega i leda sa železničkih i autobuskih stanica, otvorenih tržnih centara, sajmova, sportskih objekata, benzinske pumpe i gas stanice i sličnih prostora, odgovorno je pravno lice, odnosno preduzetnik koji koristi ili održava navedenu površinu.

Član 36

Za uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do 5,00 m koji se nalazi ispred zgrade, odnosno pripadajuće građevinske parcele, ispred poslovnih zgrada i poslovnih prostora, ispred stambeno-poslovnih zgrada, ispred objekata u izgradnji, ispred i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta, odgovorna su pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti kao vlasnici, vlasnici zgrade ili vlasnici posebnih delova zgrade, odnosno korisnik posebnog dela zgrade i organ upravljanja, kao i zakupci neposredni držaoci te nepokretnosti.

Obaveze iz stava 1. ovog člana odnose se i na druge saobraćajne površine (interne saobraćajnice, prilazne staze, pešačke staze oko ili između zgrada i sl.).

Za uklanjanje snega i leda oko montažnih objekata privremenog karaktera postavljenih na delu javne saobraćajne površine, u širini do 5,00 m oko objekta, odgovorno je lice kome je odobreno postavljanje tog objekta.

Investitori i izvođači radova odgovorni su za uklanjanje snega i leda sa trotoara i pešačkih staza koje se graniče sa površinama na kojima se izvode radovi.

Uklanjanje snega i leda sa površina iz st. 1. do 4. ovog člana, vrši se tako da se ne zatrpavaju slivnici, a sneg i led se odlaže na ivici trotoara, a ako je trotoar manje širine od 1,50 m na ivičnjak kolovoza, tako da ne ometaju saobraćaj na kolovozu i prolaz pešaka trotoarom.

Član 37

Sa krova i drugih spoljnih delova zgrade koja se graniči sa javnom saobraćajnom površinom, vlasnik, vlasnik zgrade ili vlasnici posebnih delova zgrade, odnosno korisnik posebnog dela zgrade i organ upravljanja, odnosno korisnik zgrade dužan je da uklanja ledenice radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti za život i zdravlje ljudi i bezbednosti dobara i okoline.

Za uklanjanje ledenica sa krovova zgrada i drugih zajedničkih spoljnih delova zgrade, odgovorna su lica iz člana 6. stav 2. i 4. ove Odluke.

Za uklanjanje ledenica sa spoljnog dela zgrade koji je u sastavu određenog stana ili drugog posebnog dela zgrade, a koji je dostupan za uklanjanje, odgovoran je vlasnik, odnosno korisnik tog dela zgrade.

U slučaju da nije moguće uklanjanje ledenica sa zgrade, lica iz stava 1, 2. i 3. ovog člana dužna su da blagovremeno postave oznake upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica, kao i odgovarajuće zapreke radi obilaženja ugroženih delova površine iz stava 1. ovog člana.

III USLOVI I NAČIN POSTAVLJANJA OBJEKATA I UREĐAJA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE

Član 38

Na površinama javne namene mogu se pod uslovima i na način utvrđen ovom odlukom postaviti:

1. Manji montažni objekti i namenski montažni objekti;

2. Montažno-demontažni objekti za potrebe održavanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija;

3. Žardinjere i druge posude za biljne zasade;

4. Klupe i slični objekti namenjeni sedenju;

5. Oprema za igru i rekreaciju;

6. Poštanski sandučići i telefonske govornice;

7. Stubići, ograde i druge vrste zapreka, parking-držači za bicikle;

8. Korpe za otpatke, đubrijere i kontejneri;

9. Javni časovnici;

10. Javne česme i fontane;

11. Javni toaleti;

12. Sredstva za oglašavanje-oglasni pano (bilbord), plakat, displej, svetleće oznake i slično.

Na površinama javne namene mogu se postaviti i drugi objekti i uređaji, pod uslovima i na način predviđen posebnim Odlukama grada, kojima se uređuje obavljanje komunalne delatnosti, odnosno drugim propisima Grada i odgovarajućim Zakonima i uredbama: spomenici i spomen-obeležja, stajališta gradskog prevoza, saobraćajni znaci i drugi putokazi, stubovi javne rasvete, elektro, PTT i drugih mreža, manji montažni objekti privremenog karaktera i slično.

Član 39

Objekti i uređaji postavljeni na površini javne namene moraju se držati u urednom stanju.

Uredno stanje objekata i uređaja iz stava 1. ovog člana podrazumeva da nisu oštećeni, zaprljani, ispisani, iscrtani, izlepljeni plakatima, odnosno da na drugi način svojim izgledom ne narušavaju opštu uređenost grada.

1. Manji montažni objekti i namenski montažni objekti

Član 40

Manji montažni objekti su:

- kiosci,

- bašte (otvorenog i zatvorenog tipa),

- pokretni objekti i

- drugi objekti i uređaji koji su privremenog karaktera i mogu se postavljati na površini javne namene za potrebe obavljanja određene vrste delatnosti, u skladu sa članom 38. stav 2. ove Odluke.

Namenski montažni objekat je montažni objekat privremenog karaktera koji se postavlja na površini javne namene za potrebe obezbeđivanja objekata državnih organa i drugih objekata javne namene (čuvarska kućica i slični objekat u funkciji obavljanja poslova obezbeđenja), odnosno za potrebe obavljanja delatnosti javnih komunalnih preduzeća (terminusni objekat, montažni objekat za smeštaj alata, opreme i sl.).

Član 41

Manji i Namenski montažni objekat postavlja se na osnovu rešenja koje izdaje Odeljenje Gradske uprave grada Leskovca.

Rešenje za postavljanje objekta iz stava 1. ovog člana izdaje se na period do jedne godine.

Uz zahtev za izdavanje rešenja za postavljanje objekata iz stava 1.ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, overen od strane stručnog lica.

Rešenje sadrži naročito: mesto postavljanja, površinu koja se zauzima, izgled objekta i vreme na koje se odobrava postavljanje, rok za uklanjanje po isteku važenja odobrenja i obavezu dovođenja površine u uredno stanje nakon uklanjanja.

Član 42

O urednom stanju namenskog montažnog objekta dužno je da se stara lice kome je odobreno postavljanje tog objekta.

2. Montažno-demontažni objekti za potrebe održavanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija

Član 43

Montažno demontažni objekti za potrebe kulturnih, sportskih i drugih manifestacija (tribine, pozornice i slično), postavljaju se na delu površine javne namene na osnovu odobrenja koje na zahtev organizatora manifestacije izdaje nadležno Odeljenje Gradske uprave grada Leskovca.

Odobrenje za postavljanje objekta iz stava 1.ovog člana izdaje se za vreme trajanja manifestacije.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje objekata iz stava 1.ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100 i tehnička dokumentacija objekta u skladu sa Zakonom.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rešenja i sadrži naročito: mesto postavljanja, površinu koja se zauzima, izgled objekata i vreme na koje se odobrava postavljanje, rok za uklanjanje po isteku važenja odobrenja i rok i obavezu dovođenja površine u uredno stanje nakon uklanjanja.

Organizator manifestacije dužan je da postavljene objekte iz stava 1. ovog člana drži u urednom i ispravnom stanju, a mesto održavanja manifestacije po završetku manifestacije dovede u prvobitno stanje bez odlaganja, a najkasnije u roku koji je utvrđen rešenjem.

3. Žardinjere i druge posude za biljne zasade

Član 44

Žardinjere i druge posude za biljne zasade (u daljem tekstu: žardinjere), mogu se postavljati na delu ulice koji se ne koristi za saobraćaj motornih vozila, na razdelnim i zaštitnim trakama i pojasevima, na delu trotoara ili trga i na stubovima javne rasvete. Žardinjere se postavljaju tako da se njihovim postavljanjem ne ometa kretanje pešaka, prilaz zgradi, protivpožarni put i slično.

Član 45

Žardinjere iz člana 44. ove Odluke, postavlja i održava javno komunalno preduzeće koje je osnovao grad za obavljanje poslova uređenja i održavanja javnih zelenih površina, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno obavljanje tih poslova, odnosno subjekat koji upravlja površinom javne namene na koju se postavlja.

Ako se žardinjera postavlja na stub javne rasvete, subjekt iz stava 1.ovog člana pribavlja i prethodnu saglasnost subjekta koji održava stub javne rasvete.

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti za postavljanje žardinjere, podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanom žardinjerom u razmeri 1:100, prikaz žardinjere sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, žardinjere mogu postavljati, ispred poslovnih prostorija koje se nalaze uz površinu javne namene, vlasnici, odnosno lica koja obavljaju delatnost u tim prostorijama.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje žardinjere iz stava 4. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanom žardinjerom u razmeri 1:100, prikaz žardinjere sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom overen od strane stručnog lica, kao i saglasnost vlasnika, vlasnika zgrade ili vlasnika posebnog dela zgrade, odnosno korisnika posebnog dela zgrade i organa upravljanja, odnosno korisnika zgrade, odnosno posebnih delova zgrade ako se žardinjera postavlja na delu površine koja pripada poslovnoj odnosno stambeno poslovnoj zgradi.

Žardinjeru koja je unutar otvorenog tržnog centra može postaviti vlasnik tržnog centra, odnosno vlasnik poslovnog prostora u tom centru uz saglasnost svih ostalih vlasnika poslovnog prostora u tom centru i dužni su da je održavaju u urednom stanju.

4. Klupe i slični objekti namenjeni sedenju

Član 46

Na delu ulice koji se ne koristi za saobraćaj motornih vozila, na trgu, mogu se postavljati klupe i slični objekti namenjeni sedenju (u daljem tekstu: klupa), tako da se njihovim postavljanjem ne ometa kretanje pešaka, prilaz zgradi, protivpožarni put i slično.

Klupe postavlja i održava javno komunalno preduzeće koje je osnovao grad za obavljanje poslova uređenja i održavanja javnih zelenih površina, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno obavljanje tih poslova, odnosno subjekat koji upravlja površinom javne namene na koju se postavlja.

Subjekat iz stava 2. ovog člana postavlja klupe na površinama iz stava 1. ovog člana po pribavljenom odobrenju nadležnog Odeljenja Gradske uprave grada Leskovca.

Uz zahtev za izdavanje rešenja za postavljanje klupe podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanom klupom u razmeri

1:100, prikaz klupe sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom kao i saglasnost vlasnika, vlasnika zgrade ili vlasnika posebnog dela zgrade, odnosno korisnika posebnog dela zgrade i organa upravljanja, odnosno korisnika zgrade, odnosno posebnih delova zgrade ako se klupa postavlja na delu površine koja pripada poslovnoj odnosno stambeno-poslovnoj zgradi.

Klupe koje su unutar otvorenog tržnog centra može postaviti vlasnik tržnog centra, odnosno vlasnik poslovnog prostora u tom centru uz saglasnost svih ostalih vlasnika poslovnog prostora u tom centru i dužni su da održavaju u urednom stanju.

5. Oprema za igru i rekreaciju

Član 47

Na izgrađenoj i uređenoj zelenoj površini javne namene može se postaviti oprema za igru dece (ljuljaška, tobogan, penjalica, vrteška i slična oprema za igru dece), kao i oprema za rekreaciju građana (fitnes oprema, oprema za skejt, oprema za šah i slično), koja je namenjena za besplatno korišćenje većeg broja građana.

Oprema iz stava 1. ovog člana postavlja se na osnovu rešenja koje, na zahtev zainteresovanog lica, izdaje nadležno Odeljenje Gradske uprave grada Leskovca.

Uz zahtev za izdavanje rešenja za postavljanje opreme iz stava 1. ovog člana dostavlja se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanom opremom u razmeri 1:100, overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu, prikaz opreme sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, kao i saglasnost za postavljanje koju izdaje subjekt koji održava površinu na koju se postavlja oprema, preduzeće odnosno preduzetnik kome je povereno održavanje javne zelene površine.

Rešenja iz stava 2. ovog člana sadrži naročito: mesto postavljanja, površinu koja se zauzima, broj i vrstu opreme, kao i rok u kome je korisnik odobrenja dužan da postavljenu opremu preda na održavanje subjektu koji održava površinu na koju se postavlja.

Opremu za igru i rekreaciju postavlja i održava Javno Komunalno preduzeće koje je osnovao Grad za obavljanje poslove uređenja i održavanja javnih zelenih površina odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno obavljanje tih poslova, odnosno subjekat koji upravlja površinom javne namene na koju se postavlja.

Opremu iz stava 1. ovog člana koja je unutar otvorenog tržnog centra može postaviti vlasnik tržnog centra, odnosno vlasnik poslovnog prostora u tom centru uz saglasnost svih ostalih vlasnika poslovnog prostora u tom centru.

O urednom i ispravnom stanju opreme iz stava 5. i 6. ovog člana dužno je da se stara lice koje je opremu postavilo.

Oprema iz stava 1. ovog člana mora biti atestirana i postavljena u skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača.

Izložbe na otvorenom i druge umetničke instalacije se postavljaju i održavaju pod uslovima i na način propisan posebnim propisima Grada, a uz odobrenje nadležnog Odeljenja Gradske uprave grada Leskovca.

6. Poštanski sandučići i telefonske govornice

Član 48

Poštanski sandučići i telefonske govornice mogu se postavljati na površinama javne namene i na fasadama zgrada.

Objekte iz stava 1. ovog člana postavlja pravno lice koje obavlja poslove poštanskog, odnosno telefonskog saobraćaja, na osnovu odobrenja koje izdaje Odeljenje za komunalne-stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu Gradske uprave grada Leskovca.

Uz zahtev za izdavanje rešenja za postavljanje objekata iz stava 1. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100 overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu u zavisnosti od namene površine na koju se objekat postavlja, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, kao i saglasnost subjekta koji upravlja javnom površinom, odnosno vlasnika, vlasnika zgrade ili vlasnika posebnog dela zgrade, odnosno korisnika posebnog dela zgrade i organa upravljanja, korisnika zgrade, odnosno posebnih delova zgrade ako se objekat postavlja na fasadi zgrade.

Rešenje iz stava 1. ovog člana posebno određuje mesto postavljanja i površinu koja se zauzima.

O urednom i ispravnom stanju objekta iz stava 1. ovog člana dužno je da se stara lice kome je izdato rešenje o postavljanju tog objekta.

7. Stubići, ograde i druge vrste zapreka; parking-držači za bicikle

Član 49

Na površinama javne namene i delu javne saobraćajne površine mogu se postaviti stubići, ograde i druge vrste zapreka radi zaprečavanja ili usmeravanja saobraćaja i parking-držači za bicikle.

Postavljanje zapreka iz stava 1. ovog člana, kao i poziciju, veličinu, tip, oblik i druge bliže karakteristike objekta obezbeđuje nadležno Odeljenje Gradske uprave grada Leskovca.

Postavljanje zapreka iz stava 1. ovog člana vrši javno preduzeće, privredno društvo ili preduzetnik kome je grad poverio poslove uređenja i održavanja površine javne namene.

Zapreke iz stava 1. ovog člana ne mogu se postavljati na drugim površinama javne namene, osim ako se u okviru građevinske parcele postavljaju u skladu sa Zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

Zabranjeno je na površinama javne namene formirati zapreke postavljanjem pojedinačnog kamenja, panjeva, gajbi, stolica i sličnih predmeta i stvari.

O urednom i ispravnom stanju zapreka stara se subjekat koji je zapreku postavio.

Parking-držači za bicikle mogu se postaviti na površinama javne namene od strane javnih preduzeća, privrednih društava ili preduzetnika kojima je grad poverio poslove uređenja i održavanja tih površina, a na osnovu rešenja nadležnog Odeljenja Gradske uprave grada Leskovca. O urednom i ispravnom stanju stara se subjekat koji ga je postavio.

8. Korpe za otpatke, đubrijere i kontejneri

Član 50

Na površinama javne namene, izuzev kolovoza i biciklističke staze, mogu se postavljati korpe za otpatke, đubrijere i kontejneri.

Korpe za otpatke, đubrijere i kontejneri moraju biti izrađene od prikladnog materijala i estetske oblikovane.

Član 51

Korpe za otpatke, đubrijere i kontejnere na površinama javne namene postavlja i održava javno komunalno preduzeće osnovano za obavljanje poslova održavanja javnih i javnih zelenih površina, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome su povereni poslovi održavanja zelenih površina odnosno javno preduzeće, privredno društvo, preduzetnik kome je povereno obavljanje komunalne delatnosti održavanje čistoće na teritoriji grada Leskovca.

Korpe za otpatke na površini mogu se postaviti na stubovima javne rasvete, ogradama i sl., uz prethodnu saglasnost lica koje održava navedene objekte.

Korpe za otpatke, đubrijere i kontejneri na javnim i javnim zelenim površinama postavljaju se po Planu JP Urbanizam i izgradnja Leskovac, odnosno nadležnog Zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se objekti postavljaju u prostornim kulturno-istorijskim celinama ili celinama koje uživaju prethodnu zaštitu.

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti iz stava 2. i 3. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom.

9. Javni časovnici

Član 52

Javni časovnik je časovnik koji se nalazi na javnoj saobraćajnoj površini (trg, trotoar, pešačka zona i sl.) ili na javnoj zelenoj površini (park, zelena površina na skveru i sl.), a koji održava javno komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je Grad poverio te objekte na održavanje.

Javni časovnik može se postaviti na izgrađenu i uređenu javnu površinu iz stava 1.ovog člana kao element urbanog opremanja te površine.

Postavljanje javnih časovnika obezbeđuje Grad, a postavlja i održava Javno komunalno preduzeće koje je osnovao Grad za obavljanje poslova uređenja i održavanja javnih zelenih površina, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno obavljanje tih poslova, odnosno subjekat koji upravlja površinom javne namene na koju se postavlja.

Javni časovnik mora biti u urednom i ispravnom stanju i pokazivati tačno vreme.

Član 53

Fizičko i pravno lice može postaviti časovnik na zgradi koju koristi.

Časovnik iz stava 1. ovog člana ne smatra se javnim časovnikom u smislu odredaba ove Odluke.

Časovnik iz stava 1. ovog člana postavlja se na osnovu odobrenja nadležnog Odeljenja Gradske uprave grada Leskovca, a na zahtev zainteresovanog lica.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja iz stava 3. ovog člana, dostavlja se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim časovnikom, prikaz časovnika sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, overen od strane stručnog lica, kao i saglasnost vlasnika, vlasnika zgrade ili vlasnika posebnog dela zgrade, odnosno korisnika posebnog dela zgrade i organa upravljanja, odnosno korisnika zgrade, odnosno posebnih delova zgrade na koju se časovnik postavlja.

Časovnik iz stava 1.ovog člana, koji sadrži oglasnu poruku, postavlja se pod uslovima i na način predviđen propisom kojim se uređuje posebnom odlukom. Oglasnom porukom ne smatra se naziv proizvođača časovnika koji je sastavni deo časovnika.

Časovnik iz stava. 1. ovog člana mora biti u urednom i ispravnom stanju i pokazivati tačno vreme, o čemu se stara lice kome je odobreno postavljanje.

10. Javne česme i fontane

Član 54

Javne česme i fontane su česme i fontane koje su izgrađene na površini javne namene.

Održavanje javnih česmi obezbeđuje nadležno Javno komunalno preduzeće u slučaju da su priključene na gradski vodovodni sistem, dok se održavanje javnih česmi sa sopstvenom kaptažom ili priključenih na seoski vodovod obezbeđuje u skladu sa Zakonom.

Održavanje fontana obezbeđuje Grad u skladu sa Zakonom i propisima Grada.

Javna česma je i česma postavljena na uređenom i izgrađenom delu površine javne namene (park, trg, zelena i rekreaciona površina, odnosno druga površina na kojoj se građani okupljaju i zadržavaju), a koju održava subjekt iz stava 2. ovog člana.

Rešenje o postavljanju javnih česmi i fontana donosi nadležno Odeljenje Gradske uprave grada Leskovca.

Uz zahtev za izdavanje Rešenja iz stava 5. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, uz prethodnu saglasnost po Planu JP Urbanizam i izgradnja Leskovac, odnosno saglasnosti nadležnog Zavoda za zaštitu kulturnih dobara Niš kada se javna česma postavlja ispred zgrade koja je utvrđena za kulturno dobro, tj. koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, tj. celini koja uživa prethodnu zaštitu.

Javne česme i fontane moraju biti u urednom i ispravnom stanju.

11. Javni toaleti

Član 55

Javni toalet je komunalni objekat koji mora da ispunjava tehničko-sanitarne i higijenske uslove utvrđene posebnim propisima.

Javni toalet montažnog tipa u finalnom obliku može se postaviti na površinu javne namene i to na: trgovima, parkovima, zelenim i rekreacionim površinama, odnosno na drugim mestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju.

Javni toalet iz stava 1. ovog člana po pravilu se priključuje na javni vodovod i kanalizaciju.

Javni toalet iz stava 1. ovog člana mora biti priključen na elektromrežu i osvetljen, a može biti i automatizovan.

Uz zahtev za izdavanje Rešenja, podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom i tehnička dokumentacija za postavljanje i priključenje objekta na električnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu.

Javni toaleti moraju biti u urednom i ispravnom stanju o čemu se stara Grad preko nadležnog Javnog preduzeća.

Član 56

Za potrebe održavanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, organizator manifestacije može na površini na kojoj se održava manifestacija postaviti privremeni, pokretni toalet u vidu kabine sa patronama koje se prazne.

Pokretni toalet iz stava 1. ovog člana postavlja se na osnovu odobrenja koje u formi rešenja izdaje nadležno Odeljenje Gradske uprave grada Leskovca.

Rešenjem se određuje broj i raspored postavljanja pokretnih toaleta u toku trajanja manifestacije.

Organizator manifestacije je dužan da za sve vreme trajanja manifestacije obezbedi:

1. Sanitarnu, tehničku i higijensku ispravnost pokretnog toaleta,

2. Urednost, čistoću i funkcionalnost pokretnog toaleta.

12. Sredstva za oglašavanje-oglasni pano (bilbord), plakat, displej, svetleće oznake i slično

Član 57

Oglašavanje u smislu ove odluke je predstavljanje u bilo kom obliku, u vezi sa poslovanjem odnosno profesionalnom ili poslovnom delatnošću, radi podsticanja prodaje robe i usluga, prodaje nepokretnosti, kao i prenosa prava i obaveza i dr.

Oglašavanjem se ne sme povrediti interes zaštite sigurnosti pešaka, motornih vozila i drugih učesnika u saobraćaju, zaštite kulturno-istorijskih spomenika ili drugi javni interes, odnosno uslov sigurnosti lica i stvari.

Član 58

Poslovno ime, je natpis firme na kojoj je istaknut naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost, odnosno sadrži lično ime osnivača radnje, predmet poslovanja i poslovno sedište.

Pravna i fizička lica mogu da ističu poslovno ime, odnosno natpis firme na spoljnoj strani ulaza poslovne zgrade, odnosno poslovne prostorije.

Istaknuto poslovno ime, odnosno natpis firme, u smislu stava 1. ovog člana, mora biti ispisan na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, osim zaštićenog znaka, ili ako se radi o stranom pravnom ili fizičkom licu.

Poslovno ime, odnosno natpis firme, pored ćiriličkog pisma, može biti ispisan i latiničkim pismom, ispod ili desno od ćiriličkog.

Isticanje poslovnog imena vrši se na jednostranom sredstvu za oglašavanje maksimalne površine 0,25m², koji sadrži poslovno ime, odnosno natpis firme sa podacima o delatnosti, sedištu i drugim obaveznim elementima propisanim zakonom.

Isticanje poslovnog imena suprotno stavu 5. ovog člana (u pogledu površine i sadržine) smatra se oglašavanje - predstavljanje radi podsticaja prodaje sopstvene robe i usluga, prodaje svoje nepokretnosti, kao i prenosa prava i obaveza i drugih aktivnosti.

Član 59

Sredstva za oglašavanje su oglasni pano (bilbord), plakat, displej, svetleća oznaka i slično.

Oglasni pano je bilbord, megabord, led reklama, reklamni totem, u daljem tekstu oglasni pano i drugi objekti.

Oglasni pano je slobodnostojeća reklamna oznaka odgovarajućih dimenzija i materijala, namenjeni za postavljanje reklamnih poruka.

Plakat, displej i svetleće oznake su sredstva za oglašavanje odgovarajućih dimenzija i materijala, namenjenih za reklamiranje firme pravnih lica i preduzetnika, odnosno proizvoda i usluga za oglašavanje, za sopstvene potrebe ili oglašavanje delatnosti.

Ostali slični objekti (reklamna tabla, rotirajuća i prenosiva tabla, reklamni pano i pokretni reklamni pano, reklamni pano na stubu javne rasvete, pojedinačno slovo, objedinjena informativna tabla-oglasna tabla, platno, reklamno platno na fasadi zgrade, reklamno platno na stubovima ili jarbolu i dr.) namenjenih za reklamiranje firme pravnih lica i preduzetnika, odnosno proizvoda i usluga za oglašavanje, za sopstvene potrebe ili oglašavanje delatnosti.

O urednom stanju sredstava za oglašavanje stara se vlasnik ili korisnik.

Član 60

Otvorena površina je površina koja se nalazi izvan zatvorenog prostora, koja je dostupna javnosti, odnosno neodređenom broju primalaca sa koje se mogu upućivati vizuelne oglasne poruke dostupne javnosti, i to: javna površina, ostala površina i površina objekta.

Javna površina je otvorena površina kojom državni organ ili Grad Leskovac upravlja ili je ovlašćen da određuje način upravljanja u skladu sa posebnim propisima, navedene su kao površine javne namene u članu 19. ove Odluke.

Površina objekata jeste spoljašnja površina objekata, koji se nalaze na javnim i ostalim površinama, na kojima se može vršiti postavljanje sredstava za oglašavanje i to površine: zgrade, podzida, ograde, građevinske skele, manjeg montažnog objekta privremenog karaktera, elementa opreme stajališta javnog prevoza, stuba javne rasvete, kontaktne mreže i dr.

Sredstva za oglašavanje mogu se postaviti i na posebnim objektima za reklamiranje, plakatiranje i oglašavanje, zidovima i krovovima zgrada, oglasnim stubovima i tablama, kontejnerima i posudama za smeće i drugim sličnim objektima.

Na površinama javne namene mogu se postaviti oglasne table i stubovi za isticanje oglasa, obaveštenja, smrtovnica, reklama za sve vrste predstava i drugo.

Postavljanje i održavanje oglasnih tabli i stubova za isticanje oglasa, obavlja Javno komunalno preduzeće koje je osnovao Grad za obavljanje poslova uređenja i održavanja javnih zelenih površina, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno obavljanje tih poslova, odnosno subjekat koji upravlja površinom javne namene na koju se postavlja.

Član 61

Sredstva za oglašavanje ne mogu se postaviti na stub ili naličje saobraćajnog znaka, stub ili naličje semafora, stablo drveta ili ukrasno zelenilo, u trouglu preglednosti raskrsnice ili ukrštanja puta sa železničkom prugom.

Član 62

Sredstva za oglašavanje za koje je potrebno odrediti mesto i broj za postavljanje na površini javne namene vrši se na osnovu Plana i programa postavljanja, plakatiranje i oglašavanje a koje sadrže nazive ulica, bulevara i trgova i drugih javnih površina i spoljnih delova zgrada, broj objekata i bliže naznačenje mesta njihovog rasporeda.

Oglasni panoi za koje je potrebno odrediti mesto i broj za postavljanje na površini javne namene i na otvorenim površinama, vrši se na osnovu Plana i programa postavljanja, za reklamiranje i oglašavanje, sa bližim naznačenjem mesta njihovog rasporeda.

Ostali slični objekti (reklamni pano na stubu javne rasvete, reklamno platno i ekrani na fasadi zgrade i elementa opreme stajališta javnog prevoza) za koje je potrebno odrediti mesto i broj za postavljanje na površini javne namene i na otvorenim površinama, vrši se na osnovu Plana i programa postavljanja, za reklamiranje i oglašavanje, sa bližim naznačenjem mesta njihovog rasporeda.

Sredstva za oglašavanje koja nisu obuhvaćena stavom 2. i 3. ovog člana postavljaju se prema zahtevima korisnika poštujući navedene uslove iz ove Odluke.

Član 63

Rešenje za postavljanje sredstva za oglašavanje izdaje nadležno Odeljenje Gradske uprave grada Leskovca.

Rešenje za postavljanje oglasnog panoa i ostalih sličnih objekta izdaje se u skladu sa Planom i programom postavljanja oglasnih panoa i ostalih sličnih objekata koji se postavljaju na površinama javne namene.

Član 64

Plan i program postavljanja oglasnih panoa i ostalih sličnih objekta izrađuje Javno preduzeće kome je grad Leskovac poverio obavljanje tih poslova, u skladu sa Pravilnikom koji donosi nadležni organ grada Leskovca, u roku od tri meseca od dana usvajanja ove Odluke.

Član 65

Vlasnici, odnosno korisnici sredstva za oglašavanje dužni su da sredstva za oglašavanje održavaju u ispravnom stanju.

Neispravnim sredstvom za oglašavanje se smatra ukoliko je boja izbledela, slova nečitljiva, koji ne svetle u celini ili delimično, koji su skloni padu i slično.

Član 66

Sredstva za oglašavanje se postavljaju na površinama javne namene i spoljnim delovima zgrada, tako da svojom veličinom i položajem ne remete funkcionisanje saobraćaja i ne remete osnovnu funkciju objekata na koji se postavljaju.

Član 67

Sredstva za oglašavanje mogu biti osvetljena, svetleća ili prosvetljena.

Ako je sredstvo za oglašavanje osvetljeno, izvor svetlosti mora biti postavljen tako da ne zaslepljuje učesnike u saobraćaju. Svetlost ne sme biti emitovana u isprekidanim intervalima.

Član 68

Sredstva za oglašavanje mogu se postavljati na površinama javne namene i otvorenim površinama, kao i na poslovnim prostorijama i poslovnim zgradama, a na osnovu rešenja koje na zahtev zainteresovanog lica izdaje nadležno Odeljenje Gradske uprave grada Leskovca.

Na površinama koje nisu javne namene, postavljanje sredstva za oglašavanje, dozvoljeno je samo uz saglasnost vlasnika, vlasnika zgrade ili vlasnika posebnog dela zgrade, odnosno korisnika posebnog dela zgrade i organa upravljanja, odnosno korisnika zgrade, odnosno posebnih delova zgrade na koju se postavlja, odnosno lica koje raspolaže odgovarajućim pravom ili ovlašćenjem.

Član 69

Sredstva za oglašavanje mogu da sadrže tekstualnu poruku, grafičku poruku ili obe vrste poruka.

Reklamna poruka iz stava 1. ovog člana može da bude sa jedne ili sa obe strane.

Raspored boja i simbola na sredstvima za oglašavanje ne sme da podseća na saobraćajni znak.

Slova, brojevi i simboli na sredstvima za oglašavanje moraju da se visinom, bojom i oblikom razlikuju od slova, brojeva i simbola na saobraćajnom znaku.

Na obod reklamne oznake kružnog, elipsastog ili trouglastog oblika ne može da se nalazi neprekidni pojas crvene boje.

Sredstva za oglašavanje mogu da se postave na trotoar, pod uslovom da je nesmetan prolaz pešaka obezbeđen.

Sredstva za oglašavanje mogu da se postave na uličnu fasadu zgrade, pod uslovom da se obezbedi minimalna visina od 2,5 m od trotoara.

Sredstva za oglašavanje moraju biti postavljena tako da ne zaklanjaju saobraćajni znak. Sredstva za oglašavanje postavljaju se tako da ne zaklanjaju postojeće sredstvo za oglašavanje.

Član 70

Zabranjeno je postavljati objekte i uređaje iz člana 38. ove Odluke suprotno odredbama ove Odluke.

Zabranjeno je objekte i uređaje iz člana 38. ove odluke koristiti suprotno njihovoj nameni.

Zabranjeno je objekte iz člana 38. ove odluke premeštati, prljati, oštećivati, ispisivati, crtati, lepiti plakate ili na drugi način narušavati njihov izgled.

Član 71

O objektima i uređajima postavljenim na površinu javne namene vodi se evidencija.

Evidenciju o objektima i uređajima vodi nadležno Odeljenje Gradske uprave grada Leskovca i Javno komunalno preduzeće koje postavlja i održava te objekte i uređaje odnosno, drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno postavljanje i održavanje tih objekata, odnosno uređaja.

Član 72

Na otvorenim površinama kojima upravlja grad Leskovac sredstava za oglašavanje mogu se postaviti samo uz prethodno odobrenje nadležnog organa.

Nadležni organ donosi Plan i program postavljanja sredstava za oglašavanje koja se postavljaju na površinama javne namene i na osnovu tog plana raspisuje konkurs za izbor korisnika mesta za postavljanje sredstava za oglašavanje na tim površinama.

Bliži uslovi za sprovođenje konkursa uključujući način određivanja naknade za postavljanje sredstava za oglašavanje na površini javne namene, koji se utvrđuje aktom nadležnog organa grada Leskovca.

Član 73

Postavljanje sredstava za oglašavanje koja se nalaze na površini javne namene i otvorenim površinama (reklamni pano, reklamno platno, svetleće oznake, reklamna tabla, rotirajuća i prenosiva tabla, pokretni reklamni pano, objedinjena informativna tabla-oglasna tabla, reklamno platno na stubovima ili jarbolu i dr.) za koje nije potrebno mesto i broj za postavljanje na površini javne namene, vrši se u skladu sa ovom Odlukom.

Izvođenje građevinskih radova

Član 74

Na površinama javne namene (osim javne zelene površine, biciklističke staze, označene pešačke staze i slično) može se privremeno deponovati građevinski materijal i postavljati građevinska skela u cilju izvođenja građevinskih radova, radi izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja objekta, odnosno građevinski materijal koji je nastao rušenjem objekta, ako za to ne postoji mogućnost na građevinskoj parceli na osnovu odobrenja nadležnog odeljenja Gradske uprave grada Leskovca.

Na površi javne namene izvođač radova mora postaviti zaštitnu građevinsku ogradu, u cilju opšte bezbednosti u skladu sa Zakonom.

Izvođač radova je dužan da nakon isteka roka za završetak građevinskih radova, privremeno zauzetu površinu javne namene odmah opere, očisti i dovede u prvobitno stanje.

Član 75

Rešenje za deponovanje građevinskog materijala, postavljenje građevinske skele i postavljanja zaštitne građevinske ograde na površinama javne namene izdaje nadležno odeljenje Gradske uprave grada Leskovca, kojim se određuju uslovi, način i rok istovara i deponovanja građevinskog materijala, postavljanja građevinske skele i postavljanja zaštitne građevinske ograde.

Član 76

Podnosilac zahteva za izdavanje rešenja za deponovanje građevinskog materijala, postavljenje građevinske skele i postavljanja zaštitne građevinske ograde na površini javne namene, dužan je da uz zahtev priloži:

- odobrenje, odnosno drugi akt u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, kojim mu je odobrena izgradnja objekata, odnosno izvođenje radova na objektu i

- dokaz da je obezbedio postavljanje saobraćajne signalizacije u skladu sa saobraćajno - tehničkim rešenjem.

Deponovanje, istovar ili utovar ogreva

Član 77

Zabranjeno je deponovanje ogreva na javnim zelenim površinama i površinama javne namene (biciklističkim stazama, označene pešačke staze i slično).

Istovar ili utovar ogreva, može se obavljati na trotoaru ili drugoj površini javne namene ukoliko ne postoji druga mogućnost, pri čemu se mora obezbediti prostor dovoljan za nesmetan prolaz pešaka.

Ogrev se mora ukloniti u roku od 12 sati od momenta istovara ili utovara, a površine javne namene oprati, očistiti i dovesti u prvobitno stanje. Za istovar ili utovar ogreva, koji traje duže od 12 sati mora se pribaviti odobrenje nadležnog odeljenja Gradske uprave grada Leskovca za privremeno zauzeće površine javne namene.

Dekoracija spoljnih delova zgrada i površina javne namene

Član 78

Dekorisanje spoljnih delova zgrada, površina javne namene i objekata na njima za vreme novogodišnjih, državnih i verskih praznika, proslava, kulturnih i drugih javnih manifestacija, poseta grada od strane izuzetnih ličnosti i u sličnim prilikama obavlja JP Urbanizam i izgradnja Leskovac.

Postavljanje i održavanje obavlja javno komunalno preduzeće koje je osnovao grad, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno obavljanje tih poslova, odnosno subjekat koji upravlja površinom javne namene na koju se postavlja.

IV RASKOPAVANJE POVRŠINE JAVNE NAMENE

Član 79

Površine javne namene mogu se raskopavati radi postavljanja podzemnih objekata, instalacija i priključaka, radi njihovog održavanja i rekonstrukcije i radi postavljanja nadzemnih objekata kao što su: stubovi, nosači oglasnih panoa i reklamne oznake, zaštitne ograde i zapreke za motorna vozila i slično.

Preduzeće, odnosno preduzetnik i fizičko lice koji vrši raskopavanje površine javne namene, ukoliko naiđe na arheološke predmete, dužno je da odmah prekine radove, obavesti o tome Zavod za zaštitu spomenika kulture i preduzme mere da se nalaz ne ošteti, ne uništi i sačuva na mestu na kome je otkriven.

Član 80

Raskopavanje površine javne namene dozvoljeno je obavljati po pribavljenom rešenju nadležnog Odeljenja Gradske uprave grada Leskovca.

Rešenjem za raskopavanje površine javne namene određuje se početak i završetak radova, mere koje se moraju preduzeti radi bezbednosti ljudi, imovine i saobraćaja i način i vreme dovođenja raskopanih površina javne namene u prvobitno stanje.

Odeljenje će o izdatom rešenju za raskopavanje površine javne namene, obavestiti Odeljenje za inspekcijske poslove, Komunalnu policiju i upravljača puta.

Za raskopavanje površine javne namene plaća se naknada za rad organa uprave u skladu sa posebnim Odlukama, osim kada je investitor grad Leskovac.

Član 81

Raskopavanje površine javne namene sa zastorom (asfalt, beton, kocka i sl.) i njihovo dovođenje u prvobitno stanje obezbeđuje investitor.

Član 82

Radi otklanjanja posledica nastalih dejstvom više sile ili kvara, čijim hitnim neotklanjanjem može biti ugroženo javno dobro, zdravlje ili imovina ljudi, može se vršiti raskopavanje površine javne namene i bez prethodno pribavljenog rešenja.

Investitor odnosno izvođač radova je u ovim slučajevima dužan da bez odlaganja o tome obavesti Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne policije Gradske uprave grada Leskovca i da najkasnije u roku od 3 dana, od dana nastanka više sile, odnosno saznanja za kvar, nadležnom Odeljenju Gradske uprave grada Leskovca podnese zahtev za izdavanje rešenja za raskopavanje površine javne namene, sa naznakom opravdanosti započetog raskopavanja, rokom završetka radova i trasom.

Član 83

Podnosilac zahteva za izdavanje rešenja za raskopavanje površine javne namene dužan je da u zahtevu navede mesto i vreme trajanja radova i podnese:

- dokaz o obezbeđenju sredstva za dovođenje površine javne namene u ispravno stanje;

- saglasnost preduzeća na čiju se instalaciju vrši priključak kao i drugih preduzeća koja na toj površini javne namene postavljaju i održavaju podzemne ili nadzemne objekte, instalacije i priključke;

- saglasnost nadležnom Odeljenju Gradske uprave grada Leskovca na projekat tehničkog regulisanja saobraćaja, kad je u pitanju raskopavanje saobraćajnih površina;

- uslove za raskopavanje i dovođenje u prvobitno stanje koje izdaje Javno preduzeće kome su povereni ti poslovi.

Kod izgradnje i rekonstrukcije instalacija potrebno je pored dokaza iz stava 1 ovog člana priložiti i odobrenje za izgradnju i rekonstrukciju.

Član 84

Raskopavanje površine javne namene može se obavljati u periodu od 1. marta do 15.novembra kalendarske godine.

Izuzetno, može se vršiti raskopavanje površine javne namene van perioda iz stava 1 ovog člana u slučaju iz člana 82. ove Odluke ili kada dozvole vremenski uslovi uz prethodno pribavljenu saglasnost i odobrenje nadležnog Odeljenja Gradske uprave grada Leskovca.

Član 85

Pri izgradnji nove ulice i rekonstrukciji postojeće, investitor je dužan da na 6 meseci pre otpočinjanja ovih radova o tome obavesti sva preduzeća koja postavljaju i održavaju podzemne ili nadzemne objekte, instalacije i priključke, kao i vlasnike, vlasnike zgrada ili vlasnika posebnog dela zgrade, odnosno korisnika posebnog dela zgrade i organa upravljanja koji se nalaze u toj ulici, da svoje instalacije ili uređaje povežu na mrežu.

Član 86

Novoizgrađene i rekonstruisane ulice ne mogu se raskopavati u periodu od 3 godine od završetka izgradnje ili rekonstrukcije ulice, osim u slučajevima predviđenim ovom Odlukom.

Član 87

Ukoliko se radovi, zbog kojih je raskopavanje površine javne namene izvršeno, ne mogu završiti u određenom roku, preduzeće odnosno preduzetnik ili fizičko lice, koje vrši raskopavanje površine javne namene, dužni su da zatraže produženje roka za raskopavanje, koje ne može biti duže od trideset dana za izgradnju podzemnih objekata.

Član 88

Preduzeće, preduzetnik ili fizičko lice, koje vrši raskopavanje površine javne namene dužno je da po završetku radova dovede raskopanu površinu javne namene u prvobitno stanje, ukloni višak materijala i površinu očisti i opere, a da u periodu do povratka površine u prvobitno stanje istu održava tako da uvek bude u nivou okolne površine, odnosno da ne dolazi do stvaranje ulegnuća.

Ukoliko u roku od 2 godine od dana saniranja površine javne namene dođe do sleganja ili drugih promena na mestu na kome je vršeno raskopavanje investitor, odnosno izvođač radova dužan je da javnu površinu dovede u prvobitno tehnički ispravno stanje. Troškovi popravke padaju na teret investitora, odnosno izvođača radova.

Član 89

Vlasnici odnosno korisnici površina poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtovi i bašte, njive, voćnjaci, vinogradi, livade, šume, lovišta i drugo), vlasnici i korisnici građevinskog zemljišta (izgrađenog i neizgrađenog), subjekti koji upravljaju vodotokovima i površinama uz vodotokove i kanale, subjekti koji održavaju površine uz javne puteve i železničke pruge, subjekti koji upravljaju parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama, vlasnici i korisnici zapuštenih površina pored puteva, staza, utrina, parloga, degradiranih pašnjaka, zapuštenih parkova, iskrčenih mesta u šumama i drugo, dužni su da suzbijaju ambroziju primenom agrotehničkih, mehaničkih i hemijskih mera u skladu sa Uredbom o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozije.

V NADZOR

Član 90

Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši Gradska uprava grada Leskovca - Odeljenje za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu.

Poslove Inspekcijskog nadzora nad primenom odredaba ove Odluke i akata donetih na osnovu ove Odluke, vrši Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca, u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti.

Komunalno - policijske poslove, obavlja komunalni policajac u skladu sa zakonom utvrđenim ovlašćenjima. Ukoliko komunalni policajac u obavljanju komunalno-policijskih poslova, uoči povredu propisa iz nadležnosti drugog organa, obavestiće odmah o tome pisanim putem nadležni organ.

Stručni nadzor nad postavljanjem objekata i uređaja na površinama javne namene, a koji se postavljaju prema planu i uslovima, kao i vršenje nadzora za kvalitetno izvedene radove na vraćanju raskopane površine javne namene u prvobitno stanje, a kojima upravlja Javno preduzeće kome su povereni ti poslovi.

Komunalno-policijske i druge poslove na održavanju komunalnog reda uređenog ovom Odlukom i kontrolu primene Odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i drugim propisima, vrši Odeljenje komunalne policije Gradske uprave grada Leskovca.

Član 91

Prekršajni nalog komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac izdaje u pisanoj formi u skladu sa Zakonom kojim je propisana sadržina prekršajnog naloga.

Prekršajni nalog se sastoji od originala i dve kopije. Original se uručuje licu protiv koga se izdaje prekršajni nalog, a kopije zadržava organ nadležan za obavljanje inspekcijskih odnosno komunalno-policiskih poslova.

Prekršajni nalog se uručuje prisutnom licu za koga se smatra da je učinilo prekršaj u momentu otkrivanja prekršaja.

Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog svojim potpisom na odgovarajućem mestu u nalogu potvrđuje njegov prijem.

U vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom i drugim propisima.

U vršenju komunalno-policijskih poslova komunalni policajac ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom i drugim propisima.

Član 92

Ako je lice za koje se smatra da je učinilo prekršaj odsutno i kada okolnosti otkrivanja ili priroda prekršaja to zahtevaju, dostavljanje prekršajnog naloga će se izvršiti putem pošte ili dostavne službe, u skladu sa odredbama Zakona o prekršajima.

Ako prisutno lice protiv koga se izdaje prekršajni nalog odbije da primi nalog, komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac će ga upozoriti na posledice odbijanja prijema, uneti u prekršajni nalog zabelešku o odbijanju prijema, dan i čas kada je prijem odbijen, čime se smatra da je prekršajni nalog uručen.

Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog prihvata odgovornost za prekršaj plaćanjem polovine izrečene kazne u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga, čime se oslobađa plaćanja druge polovine izrečene kazne.

Ako lice protiv koga je izdat prekršajni nalog u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga ne plati izrečenu kaznu ili ne podnese zahtev za sudsko odlučivanje o izdatom prekršajnom nalogu, smatraće se da je prihvatilo odgovornost propuštanjem, a prekršajni nalog će postati konačan i izvršan.

Prekršajni nalog sa konstatacijom konačnosti i zabeleškom da novčana kazna nije plaćena, komunalni inspektor odnosno komunalni policajac, dostavlja nadležnom prekršajnom sudu radi sprovođenja izvršenja u skladu sa Zakonom.

Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog može prihvatiti odgovornost za prekršaj i nakon isteka roka od osam dana od prijema prekršajnog naloga ako pre postupka izvršenja dobrovoljno plati celokupan iznos izrečene novčane kazne.

Kada komunalni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora, odnosno komunalni policajac utvrdi da se zaustavljanjem ili ostavljanjem vozila, odnosno postavljanjem ili ostavljanjem objekata, uređaja i drugih predmeta suprotno odredbama ove Odluke ometa vršenje komunalne usluge, korišćenje komunalnih objekata ili puta, ili kada je neophodno preduzimanje hitnih mera u javnom interesu u skladu sa Zakonom, narediće rešenjem, upozorenjem ili usmenim naređenjem korisniku, odnosno vlasniku, ako je prisutan da odmah ukloni to vozilo, objekat, uređaj ili drugu stvar, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Ukoliko se korisnik, odnosno vlasnik, ne nalazi na licu mesta, ili odbije da ukloni vozilo, objekat, uređaj i drugi predmet iz stava 1. ovog člana, komunalni inspektor će doneti Rešenje kojim će naložiti da se vozilo, objekat, uređaj i drugi predmet ukloni u najkraćem mogućem roku, koji se može odrediti i na minute.

Rešenje iz stava 2. ovog člana se uručuje ili na pogodan način pričvršćuje na vozilo, objekat, uređaj i drugi predmet uz naznačenje dana i časa kada je nalepljeno i time se smatra da je dostavljanje izvršeno, a docnije oštećenje, uništenje ili uklanjanje ovog rešenja ne utiče na valjanost dostavljanja.

Ako lice iz stava 1. ovog člana ne postupi po datom nalogu, komunalni inspektor će odrediti da se vozilo, objekat, uređaj i drugi predmet ukloni o trošku korisnika, odnosno vlasnika, na mesto koje je za to određeno.

Trošak iz stava 4 ovog člana obuhvata: troškove odnošenja, premeštanja, ležarine i druge dospele troškove.

Žalba protiv Rešenja iz stava 1. i 2. ovog člana ne odlaže njegovo izvršenje.

Vršilac komunalne delatnosti ima pravo da vozilo, objekat, uređaj i drugi predmet uklonjen po nalogu nadležnog organa, zadrži dok mu ne bude isplaćeno potraživanje.

Vlasnici prinudno uklonjenih vozila, objekata, uređaja i drugih predmeta su dužni da ih preuzmu od vršioca komunalne delatnosti najkasnije u roku od 180 dana.

Uslovi i način na koji vršilac komunalne delatnosti može ostvariti pravo da vozilo proda, ako se ne preuzme u roku iz stava 13. ovog člana, da bi se namirili nastali troškovi, regulišu se posebnom odlukom u skladu sa Zakonom.

Član 93

U vršenju komunalno-policijskih poslova, komunalni policajac prisustvom na mestu održavanja reda:

- sprečava narušavanje komunalnog reda propisanog ovom Odlukom, a naročito: prljanje i oštećivanje fasada i drugih spoljnih delova zgrade; ispisivanje poruka, obaveštenja, crteža na spoljnim delovima zgrade i površinama javne namene; izlaganje veša, posteljine, tepiha i drugih predmeta na spoljnim delovima zgrade; lepljenje plakata, oglasa, obaveštenja, smrtovnica, reklama za sve vrste predstava i drugo van predviđenog mesta; uništavanje i oštećivanje ograde, zelenila i drugih elemenata uređenja površina oko zgrade; prljanje, oštećivanje ili premeštanje objekata i uređaja na površinama javne namene; ostavljanje građevinskog i drugog otpada na površinama javne namene; ometanje korišćenja i oštećivanje površina javne namene parkiranjem, ostavljanjem i zaustavljanjem vozila na tim površinama; oštećivanje i uklanjanje zatvarača sa otvora na površinama javne namene; postavljanje zapreka za vozila suprotno odredbama ove odluke; vršenje drugih radnji kojima se narušava urednost i čistoća Grada;

- kontroliše izvršavanje propisanih obaveza u pogledu: urednosti i čistoće zgrada, prostora oko zgrada, ograda, dvorišta, vrta, kao i objekata i uređaja postavljenih na površini javne namene; urednosti i čistoće izloga i vitrina za izlaganje robe, tendi, zastava i drugih predmeta i uređaja na spoljnim delovima zgrada; uklanjanja snega i leda; drugih obaveza kojima se uspostavlja i održava komunalni red u gradu;

- uspostavlja narušeni komunalni red primenom svojih ovlašćenja utvrđenih Zakonom.

Kada komunalni policajac ustanovi povredu komunalnog reda propisanog ovom odlukom, pored ovlašćenja koja su utvrđena zakonom, ovlašćen je da:

- izdaje prekršajni nalog za prekršaje za koje su ovom Odlukom propisane novčane kazne u fiksnom iznosu,

- podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje utvrđene ovom Odlukom,

- podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo i

- obavesti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Član 94

Za prekršaje za koje su ovom Odlukom propisane novčane kazne u fiksnom iznosu, komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac izdaje prekršajni nalog u pisanoj formi u skladu sa Zakonom kojim je propisana sadržina prekršajnog naloga.

VI KAZNENE ODREDBE

Član 95

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1. Spoljni deo zgrade ne drži u urednom stanju (član 5. ove Odluke);

2. Ne obezbedi stručno i kvalitetno izvođenje radova na uređenju spoljnih delova zgrade ili izborom vrste materijala ili boja naruši celokupan izgled zgrade i okoline (član 7. stav 1. ove Odluke);

3. Ne pribavi uslove i saglasnost nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture (član 7. stav 2. ove Odluke);

4. Pasaž, odnosno prostor ispred ulaza u zgradu ne osvetli za sve vreme trajanja javne rasvete (član 8. stav1. ove Odluke);

5. Postupa suprotno zabrani iz člana 9. ove Odluke;

6. Izlog poslovnog prostora ili vitrinu u zgradi ne drži u urednom i čistom stanju ili ih ne aranžira (član 10. stav 1. i 2. ove Odluke);

7. Izlog ili vitrinu, odnosno poslovni prostor kome izlog, odnosno vitrina pripada, ne drži u urednom i čistom stanju u vreme kad se u poslovnom prostoru ne obavlja delatnost (član 10. stav 3. ove Odluke);

8. Izlog ili vitrinu u prizemlju zgrade sa ulične strane ne osvetljava za sve vreme trajanja javne rasvete (član 10. stav 4. ove Odluke);

9. U izlogu drži ambalažu ili skladišti robu ili izvan izloga, odnosno poslovnog prostora izlaže robu (član 10. stav 5. i 6. ove Odluke);

10. Postupi suprotno odredbama člana 11. ove Odluke;

11. Gaji biljne zasade i postavlja posude na način kojim se oštećuje zgrada, ili njeni posebni delovi ili ugrožava bezbednost građana (član 12. stav 2. ove Odluke);

12. Na zgradama sa ulične strane ističe zastave koje su prljave, ili oštećene (član 13. stav 2. ove Odluke);

13. Tendu postavi bez odobrenja ili u suprotnosti sa odredbama člana 14.;

14. Postupi suprotno odredbama člana 15. ove Odluke;

15. Spoljni deo pomoćnog i ekonomskog objekta ne drži u urednom stanju (član 16. stav 1. ove Odluke);

16. Postupa suprotno zabrani iz člana 16. stav 3. ove Odluke;

17. Površinu oko zgrade ili ogradu ne drži u urednom stanju(član 17. stav 1. ove Odluke);

18. Ne pribavi uslove i saglasnost nadležnog Zavoda za zaštitu kulturnih dobara za izvođenje radova na ogradi ili na površini oko zgrade (član 17. stav 5. ove Odluke);

19. Ogradu, zelenilo ili druge elemente uređenja površina oko zgrade drži tako da ne oštećuju zgradu ili instalacije ili onemogućavaju korišćenje zgrade, tih površina ili površina sa kojima se graniče (član 17. stav 6. ove Odluke);

20. Postupa suprotno zabrani iz člana 18. ove Odluke;

21. Površine iz člana 20. ne drži u urednom stanju (član 20. stav 4. i 5. ove Odluke);

22. Postupa suprotno odredbama člana 21. ove Odluke;

23. Postupa suprotno odredbama člana 22. ove Odluke;

24. Postupa suprotno zabranama iz člana 23. ove Odluke;

25. Otvore iz člana 24. ove Odluke, ne pokrije poklopcima, rešetkama ili drugim zatvaračima (član 24. stav 1. ove Odluke);

26. Otvore iz člana 24. ove Odluke, ne pokrije zatvaračima izrađenim od materijala koji onemogućavaju klizavost i/ili ne postavi u nivou podloge (član 25. stav 1. ove Odluke);

27. Na otvorima iz člana 24. ove Odluke, ne zameni oštećene ili klizave zatvarače (član 25. stav 2. ove Odluke);

28. Postupa suprotno odredbi člana 25. stav 3. ove Odluke;

29. Postupa suprotno zabranama iz člana 25. stav 6. ove Odluke;

30. Prostore i objekte, odnosno uređaje ili opremu iz člana 27. ove Odluke, ne drži u ispravnom ili urednom stanju (član 27. stav 1. ove Odluke);

31. Na prostorima i objektima iz člana 27. stav 1. ove Odluke na vidnom mestu ne istakne higijenska ili tehnička uputstva ili pravila o redu (član 27. stav 2. ove Odluke);

32. Postupa suprotno odredbama člana 28. ove Odluke;

33. Ograde gradilišta ili gradilišne skele (uključujući i zaštitne prekrivače) ne drži u urednom stanju (član 29. ove Odluke);

34. Postupa suprotno odredbama člana 30. ove Odluke;

35. Postupa suprotno odredbama člana 33, 34,35. i 36 ove Odluke;

36. Postupa suprotno odredbama člana 37. ove Odluke;

37. Sa objektima ili uređajima iz člana 38. ove Odluke postupa suprotno odredbama člana 39. i 42. ove Odluke;

38. Postupa suprotno odredbi člana 43. stav 5. ove Odluke;

39. Postavljenim žardinjerama i klupama ometa kretanje pešaka, prilaz zgradi, protiv požarni put i slično (član 44. i član 46. ove Odluke);

40. Žardinjere i klupe ne drži u urednom stanju (član 45. i član 46. ove Odluke);

41. Postupa suprotno odredbi člana 47. ove Odluke;

42. Postupi suprotno odredbama člana 48. ove Odluke;

43. Postupi suprotno odredbama člana 49. ove Odluke

44. Časovnik postavi bez odobrenja ili ne održava u urednom ili ispravnom stanju, ili časovnik ne pokazuje tačno vreme (član 53. ove Odluke);

45. Ne postupa u skladu sa članom 56. ove Odluke;

46. Postupi suprotno odredbama člana 58. i 59. ove Odluke;

47. Postupi suprotno odredbama člana 61. ove Odluke;

48. Objekte iz člana 65. stav 1. ne održava u ispravnom stanju;

49. Objekat postavi suprotno odredbama člana 66. ove Odluke;

50. Objekat postavi suprotno odredbama člana 67. stav 2. ove Odluke;

51. Postupi suprotno odredbama člana 68. ove Odluke;

52. Postupa protivno uslovima propisanim članom 69. ove Odluke;

53. Postupi suprotno odredbama člana 70. ove Odluke;

54. Postupi suprotno odredbama člana 73. ove Odluke;

55. Postupi suprotno odredbama člana 74. do 89. ove Odluke;

56. Ne postupi po rešenju komunalnog inspektora i onemogući ili ometa komunalnog inspektora u vršenju poslova inspekcijskog nadzora.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 25.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 3.000 dinara.

Član 96

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj Javno komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo ili drugo pravno lice kome je povereno obavljanje poslova, ako:

1. Ne održava objekat iz člana 26. ove Odluke;

2. Postupa suprotno odredbama člana 33. i 34. ove Odluke;

3. Žardinjere i klupe ne postavlja, ili ne održava u skladu sa članom 44, 45. i 46. ove Odluke;

4. Opremu za igru i rekreaciju ne postavlja, ili ne održava u skladu sa članom 47. ove Odluke;

5. Postupi suprotno odredbama člana 49. ove Odluke;

6. Korpe za otpatke, đubrijere i kontejneri ne postavlja, ili ne održava u skladu sa članom 51. ove Odluke;

7. Javni časovnik ne postavi, ili ne održava u skladu sa članom 52. ove Odluke;

8. Javne česme ne postavlja, odnosno javne česme i fontane ne održava u skladu sa članom 54. ove Odluke;

9. Javne i pokretne toalete ne postavlja, ili ne održava u skladu sa članom 55. ove Odluke;

10. Ne vodi evidenciju iz člana 71. stav 2. ove Odluke;

11. Ne postupi po rešenju komunalnog inspektora i onemogući ili ometa komunalnog inspektora u vršenju poslova inspekcijskog nadzora.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u javnom komunalnom preduzeću, odnosno privrednom društvu i drugom pravnom licu, novčanom kaznom od 10.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 25.000 dinara.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 97

Pravna lica i preduzetnici dužni su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, uspostave evidencije o postavljenim objektima i uređajima koje održavaju u skladu sa odredbama ove Odluke.

Član 98

Postupci koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove Odluke, okončaće se po odredbama ove Odluke.

Član 99

O urednom i ispravnom stanju opreme za igru i rekreaciju i javnih časovnika, koje do dana stupanja na snagu ove odluke nisu predate na održavanje Javnom komunalnom preduzeću, odnosno drugom privrednom društvu ili preduzetniku, do njihove predaje na održavanje, dužan je da se stara Grad.

Član 100

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o komunalnom redu ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 17/14).

Član 101

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku grada Leskovca".