Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 17/2014)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red na teritoriji grada Leskovca i naseljenim mestima Vučje, Grdelica, Predejane i Brestovac, u daljem tekstu grad, i mere za njegovo sprovođenje. Ovom Odlukom ne uređuju se pitanja komunalnog reda koja se uređuju drugim propisima grada.

Član 2

Komunalni red, u smislu odredaba ove Odluke, obuhvata:

- opštu uređenost naselja,

- uređenost postavljanja objekata i uređaja na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju,

- raskopavanje površina javne namene i površina u javnom korišćenju.

II OPŠTA UREĐENOST NASELJA

Član 3

Opšta uređenost naselja, u smislu odredaba ove Odluke, podrazumeva uređenost spoljnih delova zgrade, ograda i površina oko zgrada, uređenost površina javne namene, površina u javnom korišćenju i ostalih površina, kao i uklanjanje snega i leda sa tih površina.

1. Spoljni delovi zgrade

Član 4

Zgrada, u smislu odredaba ove Odluke, objekat je namenjen za stanovanje, obavljanje delatnosti ili za smeštaj i čuvanje životinja, robe i opreme za različite proizvodne i uslužne delatnosti, objekat koji je utvrđen za kulturno dobro, tj. koja uživa predhodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, tj. celini koja uživa predhodnu zaštitu. Spoljni delovi zgrade, u smislu odredaba ove Odluke su: fasada i svi elementi fasade, krov, dimnjak i drugi elementi krova, oluk i olučne cevi, terasa, balkon, lođa, prozor, vrata, izlog i drugi otvori na zgradi, nadstrešnica i drugi spoljni elementi zgrade.

Član 5

Spoljni delovi zgrade moraju se držati u urednom stanju. Uredno stanje spoljnih delova zgrade podrazumeva da ti delovi nisu oštećeni, zaprljani, ispisani, iscrtani, izlepljeni plakatima, odnosno da na drugi način svojim izgledom ne narušavaju opštu uređenost grada.

Član 6

O urednom stanju spoljnih delova zgrade dužan je da se stara vlasnik zgrade, odnosno korisnik zgrade.

O urednom stanju zajedničkih spoljnih delova zgrade za kolektivno stanovanje i poslovno-stambene zgrade, dužni su da se staraju vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade, odnosno zakupci stanova u javnoj svojini.

O urednom stanju spoljnih delova zgrade koji je u sastavu određenog stana, odnosno drugog posebnog dela zgrade (terasa, lođa, prozor i sl.), dužan je da se stara vlasnik tog stana, odnosno zakupac stana u javnoj svojini, odnosno vlasnik tog posebnog dela zgrade.

O urednom stanju zajedničkih spoljnih delova poslovne zgrade sa više posebnih delova, dužni su da se staraju vlasnici posebnih delova zgrade, odnosno korisnici posebnih delova zgrade u javnoj svojini.

O urednom stanju spoljnih delova poslovne zgrade koji je u sastavu određenog posebnog dela zgrade, dužan je da se stara vlasnik tog posebnog dela zgrade, odnosno korisnik tog posebnog dela u javnoj svojini.

Član 7

Pri izvođenju radova na spoljnim delovima zgrade subjekti iz člana 6. ove Odluke dužni su da se staraju da se ti radovi izvedu stručno i kvalitetno i da izborom vrste materijala i boja ne naruše celokupan izgled zgrade i okoline.

Na zgradama koje su utvrđene kao kulturna dobra ili predstavljaju dobra koja uživaju prethodnu zaštitu, odnosno koje se nalaze u prostornim kulturno-istorijskim celinama ili celinama koje uživaju prethodnu zaštitu, pre izvođenja radova na spoljnim delovima zgrade potrebno je pribaviti uslove i saglasnost nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš.

Član 8

Pasaži i prostor ispred ulaza u zgradu moraju biti osvetljeni za sve vreme trajanja javne rasvete.

O osvetljenosti prostora iz stava 1. ovog člana staraju se subjekti iz člana 6. ove odluke.

Član 9

Zabranjeno je spoljne delove zgrade oštećivati, ispisivati, crtati, lepiti plakate, prljati ih ili na drugi način narušavati njihov izgled.

Zabranjeno je na spoljnim delovima zgrade koji su okrenuti prema ulici ili trgu, držati posteljinu ili tepihe, kao i odlagati druge stvari na način kojim se narušava izgled zgrade.

Član 10

Izlog poslovnog prostora u zgradi i vitrina koja služi u svrhu izlaganja robe moraju se držati u urednom i čistom stanju i moraju biti aranžirani. Izuzetno od odredaba člana 6. ove Odluke, o urednom i čistom stanju izloga i vitrine stara se lice koje obavlja poslovnu delatnost u tom poslovnom prostoru. Ako se u poslovnom prostoru ne obavlja delatnost, o urednom i čistom stanju izloga i vitrine, kao i poslovnog prostora kome izlog, odnosno vitrina pripada, dužan je da se stara vlasnik, odnosno korisnik tog poslovnog prostora.

Izlog poslovnog prostora i vitrina u prizemlju zgrade sa ulične strane moraju biti osvetljeni za sve vreme trajanja javne rasvete.

Zabranjeno je u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu.

Zabranjeno je izvan izloga, odnosno poslovnog prostora izlagati robu (na ulaznim vratima, prozorima, okvirima izloga, tendama, perdama i slično).

Član 11

Na spoljnim delovima zgrade mogu se naslikati murali, po odobrenju nadležne Gradske uprave.

Murali, u smislu ove Odluke, su likovna dela nekomercijalne sadržine, koji se slikaju na spoljnim delovima zgrade u cilju stvaranja kulturnog ambijenta i estetskog izgleda grada.

Na muralu se može staviti znak sponzora i potpis projektanta murala.

Za dobijanje odobrenja iz stava 1. ovog člana potrebna je saglasnost vlasnika, odnosno korisnika zgrade ili skupštine zgrade, ako je u pitanju zgrada kolektivnog stanovanja i saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, u slučaju kad se mural slika na spoljnim delovima zgrade koja predstavlja kulturno dobro, odnosno spomenik kulture.

Član 12

Na prozorima, terasama, lođama i balkonima zgrade mogu se držati odgovarajuće posude sa biljnim zasadom.

Gajenje biljnih zasada i postavljanje posuda iz stava 1. ovog člana vrši se tako da se ne oštećuje zgrada ili njeni posebni delovi i ne ugrožava bezbednost građana.

Član 13

Na zgradama sa ulične strane mogu se isticati zastave pod uslovima i na način utvrđen posebnim propisima.

Istaknute zastave moraju biti čiste i neoštećene.

Član 14

Tenda je konzolna montažna konstrukcija sa odgovarajućim zastorom, koja se postavlja na fasadu zgrade iznad zidnog otvora, pod uslovima i na način utvrđen propisima kojima se uređuje izvođenje radova na ugradnji postrojenja, instalacija i opreme.

Tenda se ne može se oslanjati na površinu javne namene, odnosno površinu u javnom korišćenju. Tenda se mora držati u urednom i čistom stanju o čemu se stara lice kome je odobreno postavljanje, odnosno lice koje drži istu.

Tenda se postavlja na fasadu zgrade konzolno iznad ulaza u poslovne prostorije, iznad otvorene terase stambenog i ugostiteljskog objekta i koristi se za zaštitu stambenog i poslovnog prostora, kao i otvorene terase.

Oblik tende mora da prati oblik zidnog otvora iznad kojeg se postavlja. Sve tende na istoj zgradi moraju biti jednobrazne.

Postavljanje tende vrši se na osnovu rešenja nadležne Gradske uprave. Za postavljanje tende pribavljaju se urbanistički uslovi koji se izdaju za celu zgradu i sadrže dimenzije, konstrukciju, oblik i boju tende, a iste izdaje JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac.

Član 15

Klima uređaji mogu se postaviti na spoljnim delovima zgrada, na način kojim se ne dovodi do oštećivanja same zgrade, susedne zgrade i ne ugrožava bezbednost građana i okoline.

Klima uređaj postavlja se tako da se onemogući izlivanje kondenzata iz klima-uređaja na spoljne delove te zgrade, susedne zgrade, kao i direktno izlivanje na površinu javne namene, odnosno površinu u javnom korišćenju.

Nadležni Zavod za zaštitu kulturnih dobara izdaje uslove i saglasnost za izvođenje radova iz stava 1. ovog člana, kada se ovi radovi izvode na spoljnim delovima zgrade koja je utvrđena kao kulturno dobro, koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

Član 16

Spoljni delovi pomoćnog i ekonomskog objekta moraju se držati u urednom stanju.

O urednom stanju spoljnih delova objekta iz stava 1. ovog člana dužan je da se stara vlasnik, odnosno korisnik tog objekta.

Zabranjeno je spoljne delove objekta iz stava 1. ovog člana oštećivati, ispisivati, crtati, lepiti plakate, prljati ih ili na drugi način narušavati izgled objekta.

2. Površine oko zgrade i ograde

Član 17

Površina oko zgrade i ograda moraju se držati u urednom stanju.

O urednom stanju površine oko zgrade i ograde stara se vlasnik, odnosno korisnik zgrade, odnosno svi vlasnici i korisnici posebnih delova stambene zgrade za kolektivno stanovanje.

Površina oko zgrade, u smislu odredaba ove Odluke, preostali je deo građevinske parcele te zgrade, ograđen ili neograđen, u okviru koje mogu biti dvorište, bašta, vrt, interne saobraćajnice, površine za parkiranje vozila stanara i korisnika zgrade ili drugi slični elementi uređenja površine oko zgrade.

Lica iz stava 2. ovog člana su dužna da popravljaju i zamenjuju oštećene delove ograde, a površinu oko zgrade redovno čiste, kose travu, orezuju živu ogradu i drugo rastinje, uklanjaju korov, održavaju betonske površine, trotoare, prilazne staze i stepenište, interne saobraćajnice, protivpožarne staze, uklanjaju građevinski i drugi otpad, kao i da preduzimaju druge radove kako bi prostor oko zgrade bio u urednom stanju, osim ako drugim propisom grada nije drugačije predviđeno.

Nadležni Zavod za zaštitu kulturnih dobara izdaje uslove i saglasnost za izvođenje radova iz stava 4. ovog člana koji se izvode na ogradi i na površini oko zgrade, koja je utvrđena kao kulturno dobro, koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

Ograda, zelenilo i drugi elementi uređenja površina oko zgrade moraju se održavati tako da ne oštećuju zgradu i instalacije, omogućavaju korišćenje zgrade, tih površina i površina sa kojima se graniče (ulica, susedna zgrada i parcela i sl.).

Član 18

Zabranjeno je uništavati i oštećivati ogradu, zelenilo i druge elemente uređenja površine oko zgrade.

3. Površine javne namene, površine u javnom korišćenju i ostale površine

Član 19

Površina javne namene, u smislu odredbi ove Odluke, jeste prostor utvrđen planskim dokumentom za uređenje ili izgradnju javnih objekata ili javnih površina i to:

- javne saobraćajne površine: kolovozi, trotoari, razdelne i zaštitne trake i pojasevi, pešačke i biciklističke staze, pešačka ostrva, trgovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, mostovi i dr.;

- zelene površine javne namene i javnog korišćenja: specijalizovani vangradski parkovi, park-šume, gradski parkovi, skverovi (zelena površina manja od 1 ha), skverovi uz saobraćajnice (zaštitni pojasevi, razdelne trake), zelene površine u okviru vodnog zemljišta;

- zelene površine i površine javne namene ograničenog korišćenja - oko objekata obrazovanja, nauke, kulture, zdravstva, socijalne i dečije zaštite, centralnih delatnosti (objekti administracije i uprave), usluge, poslovanja, infrastrukture, objekata javnog prevoza, komunalnih objekata, sportsko-rekreativnih objekata, objekata informisanja i izdavaštva, kao i drugih objekata za čiju izgradnju se može utvrditi javni interes u skladu sa zakonom;

- neizgrađeno građevinsko zemljište namenjeno za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina.

Površine u javnom korišćenju, u smislu odredaba ove odluke, su površine koje planskim dokumentom nisu određene kao površine javne namene, a dostupne su većem broju građana, kao što su izgrađene i uređene saobraćajne i zelene površine unutar i između blokova zgrada, između zgrada, unutar otvorenih tržnih centara, kolonade, pasaži i sl., zelene površine specijalne namene - oko verskih objekata, sanitarno-zaštitne zone uz prugu, državnih puteva, deponije, groblja, industrije i dr., hipodrom i sportski aerodrom.

Ostale površine, u smislu odredaba ove Odluke, su površine koje nisu obuhvaćene stavom 1. i 2. ovog člana.

Član 20

Površine javne namene koriste se u skladu sa njihovom namenom.

Površine javne namene moraju se držati u urednom i čistom stanju, što podrazumeva i uklanjanje ostataka ulja, maziva, parafina, guma za žvakanje i slično sa trotoara, trgova, pešačkih staza i stepeništa.

O urednom i čistom stanju uređenih i izgrađenih površina iz stava 1. ovog člana staraju se pravna i fizička lica određena posebnim propisima Grada kojima je uređeno održavanje čistoće, parkova i drugih zelenih i rekreacionih površina, grobalja, pijaca, ulica i drugih opštinskih puteva i javnih parkirališta.

O urednom stanju neizgrađenog građevinskog zemljišta namenjenog za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina, dužan je da se stara vlasnik, odnosno korisnik, odnosno neposredni držalac tog zemljišta.

Lice iz stava 4. ovog člana dužno je da redovno kosi travu, uklanja korov, uklanja građevinski i drugi otpad, orezuje grane, šiblje i drugo rastinje, kao i da preduzima druge radove kako bi to zemljište bilo u urednom stanju.

Član 21

Površine u javnom korišćenju moraju se držati u urednom stanju.

O urednom stanju površina iz stava 1. ovog člana koje se nalaze unutar otvorenog tržnog centra, dužan je da se stara vlasnik tržnog centra, odnosno svi vlasnici, odnosno korisnici poslovnih prostora u tom centru u širini poslovnog prostora.

O urednom stanju površina iz stava 1. ovog člana koje predstavljaju deo zgrade (kolonade, pasaži), dužan je da se stara vlasnik zgrade, odnosno vlasnici posebnih delova zgrade.

Korisnik zgrade u javnoj svojini i zakupac stana u javnoj svojini imaju iste obaveze kao lica iz stava 3. ovog člana u pogledu održavanja površina u javnom korišćenju.

O urednom stanju površina iz stava 1. ovog člana koje se nalaze unutar ili između stambenog, odnosno poslovnog bloka ili između zgrada, kao i drugih površina koje su dostupne većem broju građana, dužni su da se staraju vlasnici, odnosno korisnici tih površina, ako drugim propisom grada nije drugačije predviđeno.

Član 22

Zabranjeno je na ulici, trgu i drugoj površini javne namene i na površini u javnom korišćenju, prodavati, smeštati robu ili vršiti druge delatnosti izvan prodajnog objekta (prodavnica ili privremenih objekata i sl.), osim u slučajevima kada je to dozvoljeno Zakonom ili drugim propisima Grada.

Zabranjeno je po kolovozima i trotoarima, kao i drugim saobraćajnim površinama i površinama u javnom korišćenju ispisivati reklame i druge natpise ili te površine na drugi način prljati i oštećivati.

Zabranjeno je na površinama javne namene i na površinama u javnom korišćenju ostavljati i smeštati objekte kao što su daščare, garaže, ostave, šupe, žičane i slične konstrukcije.

Objekti, uređaji i predmeti mogu se postaviti na površinama javne namene i na površinama u javnom korišćenju, kao i spoljnim delovima zgrada u skladu sa uslovima utvrđenim ovom odlukom, na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Član 23

U cilju zaštite površina javne namene i površina u javnom korišćenju zabranjeno je:

1. Kretanje, zaustavljanje ili parkiranje vozila na javnoj zelenoj površini, zelenoj površini oko objekta javne namene i zelenoj površini u javnom korišćenju;

2. Ometanje korišćenja ulice ili drugog opštinskog puta zaustavljanjem ili ostavljanjem vozila naročito na:

- delu trotoara koji nije obeležen za parkiranje, odnosno na parkiralištu izvan granice obeleženih parking mesta; u pešačkoj zoni; zoni usporenog saobraćaja, osim na obeleženim mestima za parkiranje; pešačkom prelazu; biciklističkoj stazi; mestu na kome bi se onemogućio ili otežao pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak vozila sa parkirališta; kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade ili dvorišta, kolskom prolazu između stambenih zgrada, protivpožarnom putu i slično,

- stajalištu javnog prevoza ili na drugom delu puta na način kojim se ometa korišćenje stajališta; saobraćajnoj traci namenjenoj isključivo za kretanje vozila javnog prevoza putnika; taksi stajalištu; delu javne saobraćajne površine rezervisane za postavljanje sudova za odlaganje smeća i slično;

3. Zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa korišćenje pešačke komunikacije, prilaz objektima, interne saobraćajnice i slično;

4. Ostavljanje neregistrovanih, havarisanih ili odbačenih vozila, priključnih vozila, priključne opreme, agregata, građevinskih mašina, poljoprivrednih mašina, čamaca, kamp opreme, kamp kućice i kamp vozila i sl. na površine javne namene i na površine javnog korišćenja.

Član 24

Radi bezbednosti pešaka i sigurnosti saobraćaja, svi otvori na kolovozima, trotoarima kao i drugim saobraćajnim površinama, pijacama, parkovima, dvorištima, prolazima i drugim sličnim mestima moraju biti pokriveni odgovarajućim poklopcima, rešetkama ili drugim zatvaračima.

Otvorima, u smislu stava 1. ovog člana smatraju se naročito:

- otvori za vodovodne, kanalizacione, toplovodne, električne, telefonske i druge instalacije i uređaje i

- otvori za ubacivanje ogrevnog i drugog materijala, podrumski prozori, otvori za osvetljavanje prostorija (vodoravni svetlarnici) i slično.

Član 25

Zatvarači za otvore iz člana 24. ove Odluke moraju biti izrađeni tako da je onemogućena klizavost nagazne površine, može biti obezbeđen (zabravljivanjem), a ako se nalaze na kolovozu mogu imati i uložak protiv buke i moraju biti u nivou podloge.

Oštećeni i klizavi zatvarači i okviri moraju se zameniti.

Za vreme izvođenja radova u otvoru, lice koje izvodi radove dužno je da otvor ogradi preprekama i obeleži vidljivim znacima, a po završetku radova otvor propisno zatvori i površinu oko otvora dovede u čisto i uredno stanje.

O održavanju otvora iz člana 24. stav 2. alineje 1. ove Odluke staraju se subjekti kojima pripadaju instalacije i uređaji u otvoru.

O održavanju otvora iz člana 24. stav 2. alineje 2. ove Odluke staraju se lica iz člana 6. ove Odluke. Zabranjeno je oštećivati i uklanjati zatvarače sa otvora iz člana 24. ove Odluke.

Član 26

O čišćenju, pranju i održavanju podvožnjaka stara se Grad. Grad svojom Odlukom poverava održavanje podvožnjaka.

Član 27

Tereni za sport i rekreaciju sa svim pratećim sanitarnim i drugim uređajima i opremom (balon sale, kupališta, bazeni, stadioni, hipodromi, autodromi, igrališta, strelišta, izletišta i drugi slični prostori i objekti) i prostori u funkciji korišćenja ovih objekata, moraju biti u ispravnom i urednom stanju, o čemu se stara vlasnik, odnosno pravno ili fizičko lice koji te prostore koristi i održava, odnosno subjekat kome je dato na upravljanje i korišćenje.

Na prostorima i objektima iz stava 1. ovog člana na vidnom mestu ističu se higijenska i tehnička uputstva i pravila o redu na ovim prostorima i objektima.

Član 28

Stovarište, skladište otpadnog materijala, auto - otpad i sličan poslovni prostor otvorenog tipa, koji se nalazi uz površinu javne namene, mora biti ograđen tako da se ne vidi unutrašnjost tog objekta. Postavljanje ograde vrši se prema pravilniku nadležne Gradske uprave.

Ograda ili drugi elementi ograđivanja prostora iz stava 1. ovog člana mora se držati u urednom stanju (da budu čisti, neoštećeni, ofarbani, bez plakata, natpisa i sl.), o čemu je dužno da se stara lice koje obavlja delatnost u tom prostoru.

Član 29

Ograda gradilišta i gradilišne skele (uključujući i zaštitne prekrivače), postavljeni na delu površine javne namene, odnosno na drugoj površini vidljivoj sa površine javne namene, moraju biti u urednom stanju (čisti, neoštećeni, bez plakata i sl.).

Ako se radovi izvode na zgradi koja je utvrđena kao kulturno dobro ili predstavlja dobro koje uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno

- istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu ili se zgrada gradi u tim celinama, zaštitni prekrivač skele može biti oslikan izgledom fasade objekta u razmeri 1:1.

O urednom stanju ograde gradilišta, gradilišne skele i zaštitnog prekrivača gradilišne skele dužan je da se stara investitor, odnosno izvođač radova.

Član 30

Ostale površine iz člana 19. stav 3. ove Odluke, koje su vidljive sa površine javne namene ili površine u javnom korišćenju, vlasnik, odnosno korisnik, odnosno neposredni držalac, mora držati u urednom stanju, da uklanja korov, redovno orezuje živu ogradu, seče šiblje i suve grane, uklanja havarisana vozila, smeće i građevinski i drugi otpad, ne izliva otpadne i fekalne vode, kao i da ogradu postavljenu oko tih površina drži u urednom stanju, popravlja i zamenjuje oštećene delove.

Član 31

Ako se ne može odrediti lice koje je u skladu sa odredbama ove Odluke dužno da se stara o urednom stanju pojedinih površina iz člana 19. ove Odluke, sredstva za izvođenje neodložnih radova na uređivanju tih površina, u skladu sa mogućnostima, obezbeđuje grad.

4. Uklanjanje snega i leda sa površina javne namene i površina u javnom korišćenju

Član 32

U cilju obezbeđivanja uslova za bezbedno i nesmetano odvijanje života u gradu u zimskom periodu, sa određenih površina javne namene i površina u javnom korišćenju obavezno se uklanja sneg i led, kao i ledenice sa krovova i isturenih delova zgrada.

Član 33

Za uklanjanje snega i leda sa površina javne namene i površina u javnom korišćenju, u skladu sa odredbama ove Odluke, odgovorni su:

1) Javno komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je poverena komunalna delatnost održavanja ulica i puteva - za uklanjanje snega i leda na kolovozu u zimskom periodu;

2) Javno komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je poverena komunalna delatnost održavanja čistoće na površinama javne namene - za uklanjanje snega i leda sa stajališta javnog prevoza, sa pešačkih zona, javnih stepeništa, trotoara širih od 5,00 m, trotoara ispred pešačkih prelaza;

3) Javno komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je poverena komunalna delatnost održavanja javnih zelenih površina - za uklanjanje snega i leda sa pešačkih staza u parkovima i sa trotoara oko parkova;

4) Javno komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je poverena komunalna delatnost upravljanja javnim parkiralištima - za uklanjanje snega i leda sa javnih parkirališta;

5) Javno komunalno preduzeće osnovano za obavljanje komunalne delatnosti snabdevanja vodom za piće i prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda - za uklanjanje snega i leda sa slivnika i slivničkih veza;

6) Javno komunalno preduzeće osnovano za obavljanje komunalne delatnosti upravljanja grobljima i pogrebne usluge - za uklanjanje snega i leda sa pešačkih staza na gradskim grobljima i sa trotoara oko groblja na tom području;

7) Javno komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je poverena komunalna delatnost upravljanja pijacama - za uklanjanje snega i leda sa pijačnih komunikacija i potrebnog broja prodajnih mesta.

Uklanjanje snega i leda sa površina iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa programom rada zimske službe, koji donosi Operativni štab zimske službe, na koji saglasnost daje Gradonačelnik grada Leskovca, najkasnije do 15. novembra tekuće godine. Programom rada zimske službe iz stava 2. ovog člana određuju se način uklanjanja snega i leda, usklađuju aktivnosti svih subjekata, određuju prioriteti, odnosno redosled uklanjanja snega i leda sa određenih površina i određuje način sprovođenja i praćenja sprovođenja planiranih aktivnosti i dr.

Član 34

Javne saobraćajne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i klizanja, posipati odgovarajućim materijalom, a površine uz drvorede posipati samo sredstvima koja imaju ateste ili deklaraciju o neškodljivosti za stabla.

Zabranjeno je javne saobraćajne površine koje imaju izgrađenu kišnu kanalizaciju posipati kamenim materijalom.

Zabranjeno je javne saobraćajne površine uz drvorede posipati solju, odnosno sredstvima koja nemaju ateste ili deklaraciju o neškodljivosti za stabla.

Član 35

Za uklanjanje snega i leda sa železničkih i autobuskih stanica, otvorenih tržnih centara, sajmova, sportskih objekata, benzinske pumpe i gas stanice i sličnih prostora, odgovorno je pravno lice, odnosno preduzetnik koji koristi ili održava navedenu površinu.

Član 36

Za uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do 5,00 m koji se nalazi ispred zgrade, odnosno pripadajuće građevinske parcele, ispred poslovnih zgrada i poslovnih prostora, ispred stambeno - poslovnih zgrada, ispred objekata u izgradnji, ispred i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta, odgovorna su pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti kao vlasnici, odnosno korisnici nepokretnosti ili kao zakupci ili kao neposredni držaoci te nepokretnosti.

Obaveze iz stava 1. ovog člana odnose se i na druge saobraćajne površine u javnom korišćenju (interne saobraćajnice, prilazne staze, pešačke staze oko ili između zgrada i sl.).

Za uklanjanje snega i leda oko montažnih objekata privremenog karaktera postavljenih na delu javne saobraćajne površine, u širini do 5,00 m oko objekta, odgovorno je lice kome je odobreno postavljanje tog objekta.

Investitori i izvođači radova odgovorni su za uklanjanje snega i leda sa trotoara i pešačkih staza koje se graniče sa površinama na kojima se izvode radovi. Uklanjanje snega i leda sa površina iz st. 1. do 4. ovog člana, vrši se tako da se ne zatrpavaju slivnici, a sneg i led se odlaže na ivici trotoara, a ako je trotoar manje širine od 1,50 m na ivičnjak kolovoza, tako da ne ometaju saobraćaj na kolovozu i prolaz pešaka trotoarom.

Član 37

Sa krova i drugih spoljnih delova zgrade koja se graniči sa javnom saobraćajnom površinom ili saobraćajnom površinom u javnom korišćenju, vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je da uklanja ledenice radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti za život i zdravlje ljudi i bezbednosti dobara i okoline.

Za uklanjanje ledenica sa krovova zgrada i drugih zajedničkih spoljnih delova zgrade, odgovorna su lica iz člana 6. stav 2. i 4. ove Odluke.

Za uklanjanje ledenica sa spoljnog dela zgrade koji je u sastavu određenog stana ili drugog posebnog dela zgrade, a koji je dostupan za uklanjanje, odgovoran je vlasnik, odnosno korisnik tog dela zgrade.

U slučaju da nije moguće uklanjanje ledenica sa zgrade, lica iz stava 1., 2. i 3. ovog člana dužna su da blagovremeno postave oznake upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica, kao i odgovarajuće zapreke radi obilaženja ugroženih delova površine iz stava 1. ovog člana.

III USLOVI I NAČIN POSTAVLJANJA OBJEKATA I UREĐAJA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I POVRŠINAMA U JAVNOM KORIŠĆENJU

Član 38

Na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju mogu se pod uslovima i na način utvrđen ovom odlukom postaviti:

1. Namenski montažni objekti,

2. Montažno - demontažni objekti za potrebe održavanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija,

3. Žardinjere i druge posude za biljne zasade,

4. Klupe i slični objekti namenjeni sedenju,

5. Oprema za igru i rekreaciju,

6. Poštanski sandučići i telefonske govornice,

7. Stubići, ograde i druge vrste zapreka; parking-držači za bicikle,

8. Korpe za otpatke, đubrijere i kontejnere,

9. Javni časovnici,

10. Javne česme i fontane,

11. Javni toaleti,

12. Firma, bilbord, reklamna oznaka, video bim i slični objekti,

13. Slobodnostojeće i zidne vitrine.

Na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju mogu se postaviti i drugi objekti i uređaji, pod uslovima i na način predviđen posebnim odlukama grada kojima se uređuje obavljanje komunalne delatnosti, odnosno drugim propisima Grada i odgovarajućim Zakonima i uredbama: spomenici i spomen-obeležja, stajališta gradskog prevoza, saobraćajni znaci i drugi putokazi, stubovi javne rasvete, elektro, PTT i drugih mreža, manji montažni objekti privremenog karaktera i slično.

Član 39

Objekti i uređaji postavljeni na površini javne namene i površini u javnom korišćenju moraju se držati u urednom stanju.

Uredno stanje objekata i uređaja iz stava 1. ovog člana podrazumeva da nisu oštećeni, zaprljani, ispisani, iscrtani, izlepljeni plakatima, odnosno da na drugi način svojim izgledom ne narušavaju opštu uređenost grada.

Namenski montažni objekti

Član 40

Namenski montažni objekat je manji montažni objekat privremenog karaktera koji se postavlja na površini javne namene i površini u javnom korišćenju za potrebe obezbeđivanja objekata državnih organa i drugih objekata javne namene (čuvarska kućica i slični objekat u funkciji obavljanja poslova obezbeđenja), odnosno za potrebe obavljanja delatnosti javnih komunalnih preduzeća (terminusni objekat, montažni objekat za smeštaj alata, opreme i sl.).

Član 41

Namenski montažni objekat postavlja se na osnovu odobrenja koje, na zahtev lica za čije potrebe se objekat postavlja, izdaje Gradska uprava nadležna za komunalne poslove.

Odobrenje za postavljanje objekta iz stava 1. ovog člana izdaje se na vreme od jedne godine.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje objekata iz stava 1. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rešenja i sadrži naročito: mesto postavljanja, površinu koja se zauzima, izgled objekta i vreme na koje se odobrava postavljanje, rok za uklanjanje po isteku važenja odobrenja i obavezu dovođenja površine u uredno stanje nakon uklanjanja.

Član 42

O urednom stanju namenskog montažnog objekta dužno je da se stara lice kome je odobreno postavljanje tog objekta.

Montažno - demontažni objekti za potrebe održavanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija

Član 43

Montažno demontažni objekti za potrebe kulturnih, sportskih i drugih manifestacija (tribine, pozornice i slično), postavljaju se na delu površine javne namene i površine u javnom korišćenju na osnovu odobrenja koje na zahtev organizatora manifestacije izdaje nadležna Gradska uprava za komunalne poslove.

Odobrenje za postavljanje objekta iz stava 1. ovog člana izdaje se za vreme trajanja manifestacije.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje objekata iz stava 1. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100 i tehnička dokumentacija objekta u skladu sa zakonom.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rešenja i sadrži naročito: mesto postavljanja, površinu koja se zauzima, izgled objekata i vreme na koje se odobrava postavljanje, rok za uklanjanje po isteku važenja odobrenja i rok i obavezu dovođenja površine u uredno stanje nakon uklanjanja.

Organizator manifestacije dužan je da postavljene objekte iz stava 1. ovog člana drži u urednom i ispravnom stanju, a mesto održavanja manifestacije po završetku manifestacije dovede u prvobitno stanje bez odlaganja, a najkasnije u roku utvrđenom rešenjem.

Žardinjere i druge posude za biljne zasade

Član 44

Žardinjere i druge posude za biljne zasade (u daljem tekstu: žardinjere), mogu se postavljati na delu ulice koji se ne koristi za saobraćaj motornih vozila, na razdelnim i zaštitnim trakama i pojasevima, na delu trotoara ili trga, na stubovima javne rasvete, kao i na površinama u javnom korišćenju.

Žardinjere se postavljaju tako da se njihovim postavljanjem ne ometa kretanje pešaka, prilaz zgradi, protivpožarni put i slično.

Član 45

Žardinjere iz člana 44. ove Odluke, postavlja i održava javno komunalno preduzeće koje je osnovao grad za obavljanje poslova uređenja i održavanja javnih zelenih površina, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno obavljanje tih poslova, odnosno subjekat koji upravlja površinom javne namene na koju se postavlja, prema uslovima koje izdaje JP Direkcija za urbanizam izgradnju Leskovac.

Ako se žardinjera postavlja na stub javne rasvete, subjekt iz stava 1. ovog člana pribavlja i prethodnu saglasnost subjekta koji održava stub javne rasvete.

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti za postavljanje žardinjere, podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanom žardinjerom u razmeri 1:100, prikaz žardinjere sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, žardinjere mogu postavljati, ispred poslovnih prostorija koje se nalaze uz površinu javne namene ili površinu u javnom korišćenju, vlasnici, odnosno lica koja obavljaju delatnost u tim prostorijama.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje žardinjere iz stava 4. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanom žardinjerom u razmeri 1:100, prikaz žardinjere sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, kao i saglasnost vlasnika, odnosno korisnika zgrade, odnosno posebnih delova zgrade ako se žardinjera postavlja na delu površine u javnom korišćenju koja pripada poslovnoj odnosno stambeno poslovnoj zgradi. Žardinjere na površini u javnom korišćenju, koja je unutar otvorenog tržnog centra može postaviti vlasnik tržnog centra, odnosno vlasnik poslovnog prostora u tom centru uz saglasnost svih ostalih vlasnika poslovnog prostora u tom centru i dužni su da održavaju u urednom stanju.

Klupe i slični objekti namenjeni sedenju

Član 46

Na delu ulice koji se ne koristi za saobraćaj motornih vozila, na trgu, kao i na površinama u javnom korišćenju, mogu se postavljati klupe i slični objekti namenjeni sedenju (u daljem tekstu: klupa), tako da se njihovim postavljanjem ne ometa kretanje pešaka, prilaz zgradi, protivpožarni put i slično.

Klupe postavlja i održava javno komunalno preduzeće koje je osnovao grad za obavljanje poslova uređenja i održavanja javnih zelenih površina, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno obavljanje tih poslova, odnosno subjekat koji upravlja površinom javne namene na koju se postavlja, prema uslovima koje izdaje JP Direkcija za urbanizam izgradnju Leskovac.

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti za postavljanje klupe podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanom klupom u razmeri 1:100, prikaz klupe sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, klupu na površini u javnom korišćenju može postaviti zainteresovano pravno ili fizičko lice.

Klupa iz stava 4. ovog člana postavlja se na osnovu odobrenja koje u formi rešenja izdaje Gradska uprava za komunalne poslove. Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje klupe iz stava 4. ovog člana podnosi se fotografski prikazi skica mesta postavljanja sa ucrtanom klupom u razmeri 1:100, prikaz klupe sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, kao i saglasnost vlasnika, odnosno korisnika zgrade, odnosno posebnih delova zgrade ako se klupa postavlja na delu površine u javnom korišćenju koja pripada poslovnoj odnosno stambeno-poslovnoj zgradi.

Klupe na površini u javnom korišćenju koja je unutar otvorenog tržnog centra može postaviti vlasnik tržnog centra, odnosno vlasnik poslovnog prostora u tom centru uz saglasnost svih ostalih vlasnika poslovnog prostora u tom centru i dužni su da održavaju u urednom stanju.

Oprema za igru i rekreaciju

Član 47

Na izgrađenoj i uređenoj zelenoj površini javne namene i u javnom korišćenju može se postaviti oprema za igru dece (ljuljaška, tobogan, penjalica, vrteška i slična oprema za igru dece), kao i oprema za rekreaciju građana (fitnes oprema, oprema za skejt, oprema za šah i slično), koja je namenjena za besplatno korišćenje većeg broja građana.

Oprema iz stava 1. ovog člana postavlja se na osnovu odobrenja koje, na zahtev zainteresovanog lica, izdaje Gradska uprava nadležna za komunalne poslove, po usvojenom programu i uslovima koje izdaje JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje opreme iz stava 1. ovog člana dostavlja se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanom opremom u razmeri 1:100, overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu, prikaz opreme sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, kao i saglasnost za postavljanje koju izdaje subjekt koji održava površinu na koju se postavlja oprema, preduzeće odnosno preduzetnik kome je povereno održavanje javne zelene površine.

Odobrenje iz stava 2. ovog člana izdaje se u formi rešenja i sadrži naročito: mesto postavljanja, površinu koja se zauzima, broj i vrstu opreme, kao i rok u kome je korisnik odobrenja dužan da postavljenu opremu preda na održavanje subjektu koji održava površinu na koju se postavlja.

Opremu iz stava 1. ovog člana na površini u javnom korišćenju koja je unutar otvorenog tržnog centra može postaviti vlasnik tržnog centra, odnosno vlasnik poslovnog prostora u tom centru uz saglasnost svih ostalih vlasnika poslovnog prostora u tom centru.

O urednom i ispravnom stanju opreme iz stava 5. ovog člana dužno je da se stara lice koje je opremu postavilo.

Oprema iz stava 1. ovog člana mora biti atestirana i postavljena u skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača.

Izložbe na otvorenom i druge umetničke instalacije se postavljaju i održavaju pod uslovima i na način propisan posebnim propisima Grada, a uz odobrenje nadležne Gradske uprave.

Poštanski sandučići i telefonske govornice

Član 48

Poštanski sandučići i telefonske govornice mogu se postavljati na površinama javne namene, površinama u javnom korišćenju i na fasadama zgrada.

Objekte iz stava 1. ovog člana postavlja pravno lice koje obavlja poslove poštanskog, odnosno telefonskog saobraćaja, na osnovu odobrenja koje izdaje Gradska uprava za komunalne poslove.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje objekata iz stava 1. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100 overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu u zavisnosti od namene površine na koju se objekat postavlja, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, kao i saglasnost subjekta koji upravlja površinom u javnom korišćenju, odnosno vlasnika, odnosno korisnika zgrade, odnosno posebnih delova zgrade ako se objekat postavlja na fasadi zgrade.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rešenja kojim se određuje mesto postavljanja i površina koja se zauzima.

O urednom i ispravnom stanju objekta iz stava 1. ovog člana dužno je da se stara lice kome je odobreno postavljanje tog objekta.

Stubići, ograde i druge vrste zapreka; parking-držači za bicikle

Član 49

Na delu javne saobraćajne površine mogu se postaviti stubići, ograde i druge vrste zapreka radi zaprečavanja ili usmeravanja saobraćaja i parking-držači za bicikle.

Postavljanje zapreka iz stava 1. ovog člana, kao i poziciju, veličinu, tip, oblik i druge bliže karakteristike objekta obezbeđuje Uprava nadležna za poslove saobraćaja, preko nadležnog javnog preduzeća. Plan postavljanja stubića, ograde i drugih vrsta zapreka donosi nadležna gradska uprava i objavljuje se u "Službenom glasniku grada Leskovca". Stručne poslove izrade plana obavlja javno preduzeće Direkcija za urbanizam i izgradnju.

Zapreke iz stava 1. ovog člana mogu se postaviti na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju.

Postavljanje zapreka iz stava 3. ovog člana vrši prema Planu i uslovima JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac: na javnim zelenim površinama postavljanje i održavanje obavlja javno komunalno preduzeće koje je osnovao Grad za obavljanje poslova uređenja i održavanja javnih zelenih površina, a na drugim javnim površinama privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno održavanja tih površina, odnosno subjekat koji upravlja površinom javne namene na koju se postavlja.

Zapreke iz stava 1. i 3. ovog člana ne mogu se postavljati na drugim površinama javne namene i na površinama u javnom korišćenju, osim ako se u okviru građevinske parcele postavljaju u skladu sa Zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

Zabranjeno je na površinama javne namene formirati zapreke postavljanjem pojedinačnog kamenja, panjeva, gajbi, stolica i sličnih predmeta i stvari.

O urednom i ispravnom stanju zapreka stara se subjekat koji je zapreku postavio.

Parking-držači za bicikle mogu se postaviti na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju, a na osnovu rešenja nadležne Gradske uprave, prema uslovima koje izdaje JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac. O urednom i ispravnom stanju stara se subjekat koji ga je postavio ili ga drži.

Korpe za otpatke, đubrijere i kontejnere

Član 50

Na površinama javne namene, izuzev kolovoza i biciklističke staze, mogu se postavljati korpe za otpatke, đubrijere i kontejneri.

Korpe za otpatke, đubrijere i kontejneri moraju biti izrađene od prikladnog materijala i estetski oblikovani.

Član 51

Korpe za otpatke, đubrijere i kontejnere na površinama javne namene postavlja i održava javno komunalno preduzeće osnovano za obavljanje poslova održavanja javnih i javnih zelenih površina, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome su povereni poslovi održavanja zelenih površina odnosno javno preduzeće, privredno društvo, preduzetnik kome je povereno obavljanje komunalne delatnosti održavanje čistoće na teritoriji grada Leskovca.

Korpe za otpatke na površini mogu se postaviti na stubovima javne rasvete, ogradama i sl., uz prethodnu saglasnost lica koje održava navedene objekte.

Korpe za otpatke, đubrijere i kontejnere na javnim i javnim zelenim površinama postavljaju se po Planu JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac, odnosno nadležnog Zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se objekti postavljaju u prostornim kulturno-istorijskim celinama ili celinama koje uživaju prethodnu zaštitu.

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti iz stava 2. i 3. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom.

Javni časovnici

Član 52

Javni časovnik je časovnik koji se nalazi na javnoj saobraćajnoj površini (trg, trotoar, pešačka zona i sl.) ili na javnoj zelenoj površini (park, zelena površina na skveru i sl.), a koji održava javno komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je grad poverio te objekte na održavanje.

Javni časovnik može se postaviti na izgrađenu i uređenu javnu površinu iz stava 1. ovog člana kao element urbanog opremanja te površine.

Postavljanje javnih časovnika obezbeđuje Grad, postavlja i održava javno komunalno preduzeće koje je osnovao grad za obavljanje poslova uređenja i održavanja javnih zelenih površina, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno obavljanje tih poslova, odnosno subjekat koji upravlja površinom javne namene na koju se postavlja, prema uslovima koje izdaje JP Direkcija za urbanizam izgradnju Leskovac.

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom.

Javni časovnik mora biti u urednom i ispravnom stanju i pokazivati tačno vreme.

Član 53

Fizičko i pravno lice može postaviti časovnik na zgradi koju koristi.

Časovnik iz stava 1. ovog člana ne smatra se javnim časovnikom u smislu odredaba ove Odluke.

Časovnik iz stava 1. ovog člana postavlja se na osnovu odobrenja Uprave nadležne za komunalne poslove, a na zahtev zainteresovanog lica.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja iz stava 3. ovog člana, dostavlja se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim časovnikom, prikaz časovnika sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, kao i saglasnost vlasnika, odnosno korisnika zgrade, odnosno posebnih delova zgrade na koju se časovnik postavlja.

Časovnik iz stava 1. ovog člana, koji sadrži oglasnu poruku, postavlja se pod uslovima i na način predviđen propisom kojim se uređuje oglašavanje na teritoriji grada. Oglasnom porukom ne smatra se naziv proizvođača časovnika koji je sastavni deo časovnika.

Časovnik iz stava. 1. ovog člana mora biti u urednom i ispravnom stanju i pokazivati tačno vreme, o čemu se stara lice kome je odobreno postavljanje.

Javne česme i fontane

Član 54

Javne česme i fontane su česme i fontane koje su izgrađene na površini javne namene ili površini u javnom korišćenju.

Održavanje javnih česmi obezbeđuje nadležno javno komunalnog preduzeća u slučaju da su priključene na gradski vodovodni sistem, dok se održavanje javnih česmi sa sopstvenom kaptažom ili priključenih na seoski vodovod obezbeđuje u skladu sa Zakonom.

Održavanje fontana obezbeđuje grad u skladu sa Zakonom i propisima Grada.

Javna česma je i česma postavljena na uređenom i izgrađenom delu površine javne namene ili površine u javnom korišćenju (park, trg, zelena i rekreaciona površina, odnosno druga površina na kojoj se građani okupljaju i zadržavaju), a koju održava subjekt iz stava 2. ovog člana.

Rešenje o postavljanju javnih česmi i fontana donosi nadležna Gradska uprava po Planu JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac, odnosno saglasnosti nadležnog Zavoda za zaštitu kulturnih dobara Niš kada se javna česma postavlja ispred zgrade koja je utvrđena za kulturno dobro, tj. koja uživa predhodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, tj. celini koja uživa predhodnu zaštitu.

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti iz stava 5. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom.

Javne česme i fontane moraju biti u urednom i ispravnom stanju.

Javni toaleti

Član 55

Javni toalet je komunalni objekat koji mora da ispunjava tehničko-sanitarne i higijenske uslove utvrđene posebnim propisima.

Javni toalet montažnog tipa u finalnom obliku može se postaviti na površinu javne namene i to na: trgovima, parkovima, zelenim i rekreacionim površinama, odnosno na drugim mestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju.

Javni toalet iz stava 1. ovog člana po pravilu se priključuje na javni vodovod i kanalizaciju.

Javni toalet iz stava 1. ovog člana mora biti priključen na elektromrežu i osvetljen, a može biti i automatizovan.

Uz zahtev za izdavanje, podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom i tehnička dokumentacija za postavljanje i priključenje objekta na električnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu.

Javni toaleti moraju biti u urednom i ispravnom stanju o čemu se stara Grad preko nadležnog javnog preduzeća.

Član 56

Za potrebe održavanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, organizator manifestacije može na površini na kojoj se održava manifestacija postaviti privremeni, pokretni toalet u vidu kabine sa patronama koje se prazne.

Pokretni toalet iz stava 1. ovog člana postavlja se na osnovu odobrenja koje u formi rešenja izdaje nadležna Gradska uprava. Rešenjem se određuje broj i raspored postavljanja pokretnih toaleta u toku trajanja manifestacije.

Organizator manifestacije je dužan da za sve vreme trajanja manifestacije obezbedi:

1. Sanitarnu, tehničku i higijensku ispravnost pokretnog toaleta,

2. Urednost, čistoću i funkcionalnost pokretnog toaleta

Firma, bilbord, reklamna oznaka, video bim i slični objekti

Član 57

Firma, u smislu ove odluke, je natpis ili neosvetljena tabla od metala, stakla i sličnog odgovarajućeg materijala, na kojoj je istaknut naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost, odnosno sadrži lično ime osnivača radnje, predmet poslovanja i poslovno sedište.

Pravna i fizička lica ističu firmu na spoljnoj strani ulaza poslovne zgrade, odnosno poslovne prostorije.

Istaknut naziv ili ime na firmi, u smislu stava 1. ovog člana, moraju biti ispisani na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, osim zaštićenog znaka, ili ako se radi o stranom pravnom i fizičkom licu.

Naziv ili ime na firmi, pored ćiriličkog pisma, mogu biti ispisani i latiničkim pismom, ispod ili desno od ćiriličkog.

Član 58

Bilbord je slobodno stojeći reklamni pano odgovarajućih dimenzija i materijala, namenjen za postavljanje reklamnih poruka.

Član 59

Reklamne oznake su objekti koji se postavljaju radi reklamiranja firme, odnosno proizvoda i usluga za sopstvene potrebe, i jesu: bilbord, svetleća reklama, reklamna tabla, rotirajuća i prenosiva reklamna tabla, pano, pojedinačno slovo, elektronski displej bez tona, objedinjena informativna tabla, natpis na fasadi zgrade, na posebno postavljenim stubovima ili na jarbolima, razapeto platno, transparent preko zgrade i drugi specifičan objekat i uređaj.

Reklamne oznake mogu se postaviti i na posebnim objektima za reklamiranje, plakatiranje i oglašavanje, zidovima i krovovima zgrada, zaštitnim i drugim ogradama, stubovima javne rasvete, oglasnim stubovima i tablama, kontejnerima i posudama za smeće i drugim sličnim objektima.

Na površinama javne namene mogu se postaviti panoi i stubovi za isticanje oglasa, obaveštenja, smrtovnica, reklama za sve vrste predstava i drugo. Postavljanje i održavanje obavlja javno komunalno preduzeće koje je osnovao grad za obavljanje poslova uređenja i održavanja javnih zelenih površina, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno obavljanje tih poslova, odnosno subjekat koji upravlja površinom javne namene na koju se postavlja, prema uslovima koje izdaje JP Direkcija za urbanizam izgradnju Leskovac.

Član 60

Bilbord, reklamna oznaka, video bim i slični objekti ne mogu se postaviti na stub ili naličje saobraćajnog znaka, stub ili naličje semafora, stablo drveta ili ukrasno zelenilo, u trouglu preglednosti raskrsnice ili ukrštanja puta sa železničkom prugom.

Član 61

JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac određuje mesta za postavljanje bilborda i posebnih objekata za reklamiranje, plakatiranje i oglašavanje, koje sadrži nazive ulica, bulevara i trgova i drugih javnih površina i spoljnih delova zgrada, broj objekata i bliže naznačenje mesta njihovog rasporeda.

Član 62

Odobrenje za postavljanje bilborda, reklamne oznake, video bima i sličnih objekata izdaje Gradska uprava nadležna za komunalne poslove.

Odobrenje za postavljanje bilborda reklamne oznake, video bima i sličnih objekata se izdaje u skladu sa programom postavljanja bilborda na javnim površinama.

Program iz stava 2 ovog člana izrađuje JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac, u roku od tri meseca od dana usvajanja Odluke.

Član 63

Odobrenje za postavljanje bilborda, reklamne oznake, video bima i sličnih objekata izdaje se na zahtev, uz koji je podnosilac dužan da priloži:

- dokaz da je vlasnik objekta, odnosno da ima pravo korišćenja poslovnog objekta ili njegovog dela na koji se postavlja bilbord ili reklamna oznaka,

- saglasnost vlasnika objekta, odnosno Skupštine zgrade na koju se postavlja bilbord, reklamna oznaka, video bim i slični objekti, odnosno saglasnost JP Direkcija za urbanizam, postavljanje reklamnih oznaka na stubovima javne rasvete,

- nacrt javne površine sa tehničkim opisom i dizajnom bilborda, reklamne oznake, video bima i sličnih objekata i definisanjem materijala, boja i dr.

- Urbanističko - tehničke uslove i statički proračun sigurnosti,

- proračun i šemu instalacija i saglasnost elektrodistribucije, ako se zahtev podnosi za postavljanje bilborda, reklamne oznake, video bima i sličnih objekata koji su osvetljeni, svetleći ili prosvetljeni.

Član 64

Vlasnici, odnosno korisnici poslovnih prostorija su dužni da firmu, bilbord, reklamnu oznaku, video bim i slične objekte održavaju u ispravnom stanju. Neispravnim se smatraju firma, bilbord, reklamna oznaka, video bim i slični objekti na kojima je boja izbledela, slova nečitljiva, koji ne svetle u celini ili delimično, koji su skloni padu i slično.

Član 65

Bilbord, reklamna oznaka, video bim i slični objekti se postavljaju na površinama javne namene i spoljnim delovima zgrada, tako da svojom veličinom i položajem ne remete funkcionisanje saobraćaja i ne remete osnovnu funkciju objekata na koji se postavljaju.

Član 66

Natpisi na bilbordu, reklamnoj oznaci, video bimu i sličnim objektima moraju biti ispisani na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, osim zaštićenog znaka ili ako se radi o stranom pravnom i fizičkom licu ili proizvodu.

Bilbord, reklamna oznaka, video bim i slični objekti mogu biti osvetljeni, svetleći ili prosvetljeni.

Ako je bilbord, video bim i slični objekat osvetljen ili prosvetljen ili reklamna oznaka svetleća, izvor svetlosti mora biti postavljen tako da ne zaslepljuje učesnike u saobraćaju. Svetlost ne sme biti emitovana u isprekidanim intervalima.

Član 67

Reklame na poslovnim prostorijama i poslovnim zgradama mogu biti svetleće, prosvetljene ili osvetljene.

Član 68

Bilbord, reklamna oznaka i drugi slični objekti mogu da sadrže tekstualnu poruku, grafičku poruku ili obe vrste poruka.

Reklamna poruka iz stava 1. ovog člana može da bude sa jedne ili sa obe strane.

Član 69

Raspored boja i simbola na bilbordu i reklamnoj oznaci ne sme da podseća na saobraćajni znak.

Slova, brojevi i simboli na bilbordu i reklamnoj oznaci moraju da se visinom, bojom i oblikom razlikuju od slova, brojeva i simbola na saobraćajnom znaku.

Na obod reklamne oznake kružnog, elipsastog ili trouglastog oblika ne može da se nalazi neprekidni pojas crvene boje.

Član 70

Bilbord i reklamna oznaka mogu da se postave na trotoar, pod uslovom da je za nesmetan prolaz pešaka obezbeđena širina prolaza od najmanje 3,00 m.

Član 71

Bilbord, reklamna oznaka, video bim i slični objekti mogu da se postave na uličnu fasadu zgrade, pod uslovom da se obezbedi minimalna visina od 2,5 m od trotoara.

Član 72

Bilbord i reklamna oznaka moraju biti postavljeni tako da ne zaklanjaju saobraćajni znak. Minimalna udaljenost bilborda i reklamne oznake od saobraćajnog znaka je 15,00 m.

Član 73

Bilbord i reklamna oznaka se postavljaju tako da ne zaklanjaju postojeći bilbord ili reklamnu oznaku. Minimalno rastojanje između postavljenih bilborda i reklamnih oznaka je 15,00 m.

Član 74

Gornja ivica temeljne stope nosača bilborda i reklamne oznake ne sme biti iznad nivoa terena i mora biti prekrivena travom ili materijalom kojim je obrađen okolni teren.

Slobodnostojeće i zidne vitrine

Član 75

Slobodnostojeće vitrine su objekti napravljeni od odgovarajućeg materijala, koji se postavljaju na površinama javne namene i na površinama u javnom korišćenju sa namenom za izlaganje i reklamiranje robe van poslovnih prostorija.

Slobodnostojeća vitrina može da zauzima najviše 1 m2 površine javne namene i površine u javnom korišćenju.

Slobodnostojeće vitrine mogu se postaviti na delu javne površine samo pod uslovom da poslovni objekat nema neposredno izlaz na javnu površinu.

Pokretne slobodnostojeće vitrine se obavezno uklanjaju svakog radnog dana po isteku radnog vremena.

Član 76

Slobodnostojeća vitrina može se postaviti na kolovozima, u zonama u kojima je zabranjeno kretanje vozila (pešačke zone) pod uslovom da se obezbedi minimalna slobodna širina kolovoza od 4,00 metra.

Član 77

Slobodnostojeća vitrina može se postaviti samo na uređenim stazama zelenih površina javne namene, prema uslovima JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac.

Član 78

Slobodnostojeća vitrina može se postaviti u trouglu preglednosti na raskrsnicama pod uslovom da je režim saobraćaja tako uređen da se postavljanjem vitrine ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

Dužina stranice trougla preglednosti određuje se u zavisnosti od režima saobraćaja u raskrsnici (horizontalna i vertikalna signalizacija, svetlosna signalizacija, brzina kretanja vozila i zaustavni put vozila).

Ispunjenost uslova iz ovog člana utvrđuje uprava nadležna za poslove saobraćaj.

Član 79

Slobodnostojeća vitrina može se postaviti na trotoaru ako se obezbedi:

- minimalna širina trotoara od 1,60 m, odnosno od 2,40 m na mestima gde je povećana frekvencija pešaka,

- minimalna udaljenost vitrine od ivice kolovoza ili parkirališta od 0,65 m, a 0,50 m od ivice biciklističke staze.

Član 80

Zidne vitrine su objekti namenjeni reklamiranju robe i oglašavanju kulturnih, sportskih i drugih javnih manifestacija, izrađeni od odgovarajućeg materijala koji mogu da se postave na spoljnim delovima zgrada i u prolazima (pasažima), pod uslovom da se ne ometa slobodno kretanje pešaka i odvijanje saobraćaja.

Član 81

Odobrenje za postavljanje slobodnostojeće i zidne vitrine izdaje nadležna gradska uprava uz skicu postavljanja slobodnostojeće i zidne vitrine.

Član 82

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za postavljanje slobodnostojeće vitrine uz zahtev mora da priloži dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja poslovnog objekta, odnosno prostora koji se nalazi u neposrednoj blizini površine javne namene i površine u javnom korišćenju na kojoj se postavlja slobodnostojeća vitrina.

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za postavljanje zidne vitrine mora da priloži saglasnost vlasnika, ili korisnika objekta, odnosno Skupštine zgrade na koju postavlja zidnu vitrinu.

Član 83

Ukoliko ima više zahteva za postavljanje slobodnostojeće vitrine, prednost ima podnosilac čiji poslovni objekat ili prostor nema ulični izlog.

Ako ima više zahteva za postavljanje zidne vitrine, prednost ima onaj podnosilac čiji poslovni objekat ili prostor nema ulični izlog i nema postavljenu slobodnostojeću vitrinu.

Član 84

Lice kome je izdato odobrenje za postavljanje slobodnostojeće ili zidne vitrine dužno je da ih održava u čistom i ispravnom stanju i da ih estetski aranžira.

Član 85

Zabranjeno je postavljati objekte i uređaje iz člana 38. ove Odluke suprotno odredbama ove Odluke.

Zabranjeno je objekte i uređaje iz člana 38. ove odluke koristiti suprotno njihovoj nameni.

Zabranjeno je objekte iz člana 38. ove odluke premeštati, prljati, oštećivati, ispisivati, crtati, lepiti plakate ili na drugi način narušavati njihov izgled.

Član 86

O objektima i uređajima postavljenim na površinu javne namene i površinu u javnom korišćenju, osim objekata iz člana 38. stav 1. tačka 1, 2, 6, 12 i 13. ove Odluke, vodi se evidencija.

Evidenciju o objektima i uređajima iz stava 1. ovog člana, vodi javno komunalno preduzeće koje postavlja i održava te objekte i uređaje odnosno, drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno postavljanje i održavanje tih objekata, odnosno uređaja.

Deponovanje građevinskog materijala

Član 87

Na površinama javne namene i na površinama u javnom korišćenju može se privremeno deponovati građevinski materijal i postaviti ograda gradilišta i građevinska skela u cilju izvođenja građevinskih radova, radi izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja objekta, odnosno građevinski materijal koji je nastao rušenjem objekta, ako za to ne postoji mogućnost na građevinskoj parceli na osnovu odobrenja nadležne uprave.

Izvođač radova je dužan da nakon isteka roka za završetak građevinskih radova, privremeno zauzetu javnu površinu odmah opere, očisti i dovede u prvobitno stanje.

Član 88

Odobrenje za deponovanje građevinskog materijala i postavljanje ograde gradilišta i građevinske skele na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju izdaje nadležna Gradska uprava, kojim se određuju uslovi, način i rok istovara i deponovanja građevinskog materijala i postavljanja ograde gradilišta i građevinske skele.

Član 89

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za deponovanje građevinskog materijala i postavljanje ograde gradilišta i građevinske skele na površini javne namene i površini u javnom korišćenju dužan je da uz zahtev priloži:

- odobrenje, odnosno drugi akt u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, kojim mu je odobrena izgradnja objekata, odnosno izvođenje radova na objektu i

- dokaz da je obezbedio postavljanje saobraćajne signalizacije u skladu sa saobraćajno - tehničkim rešenjem.

Istovar ili utovar ogreva

Član 90

Istovar ili utovar ogreva može se obavljati na trotoaru ili drugoj površini javne namene i površini u javnom korišćenju samo ako za to ne postoji druga mogućnost pri čemu se mora obezbediti prostor dovoljan za nesmetan prolaz pešaka.

Ogrev se mora ukloniti u roku od 12 sati od momenta istovara ili utovara, a površine javne namene i površine u javnom korišćenju oprati, očistiti i dovesti u prvobitno stanje. Za istovar ili utovar ogreva, koji traje duže od 12 sati mora se pribaviti odobrenje nadležne Gradske uprave za privremeno zauzeće javne površine.

Dekoracija spoljnih delova zgrada, površina javne namene i površina u javnom korišćenju i objekata

Član 91

Dekorisanje spoljnih delova zgrada, površina javne namene i površina u javnom korišćenju i objekata na njima za vreme novogodišnjih, državnih i verskih praznika, proslava, kulturnih i drugih javnih manifestacija, poseta grada od strane izuzetnih ličnosti i u sličnim prilikama vrši se na osnovu Plana dekoracije koji izrađuje JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac, a koji usvaja Gradsko veće grada Leskovca.

Postavljanje i održavanje obavlja javno komunalno preduzeće koje je osnovao grad, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno obavljanje tih poslova, odnosno subjekat koji upravlja površinom javne namene na koju se postavlja, po Planu JP Direkcije za urbanizam izgradnju Leskovac.

Član 92

Planom dekoracije određuje se kada će se i u kojim prilikama grad ukrasiti, koji delovi grada, način dekorisanja i slično.

Saglasnost na Plan dekoracije daje Skupština grada Leskovca.

IV RASKOPAVANJE POVRŠINE JAVNE NAMENE I POVRŠINE U JAVNOM KORIŠĆENJU

Član 93

Površine javne namene i površine u javnom korišćenju mogu se raskopavati radi postavljanja podzemnih objekata, instalacija i priključaka, radi njihovog održavanja i rekonstrukcije i radi postavljanja nadzemnih objekata kao što su: stubovi, nosači bilbordovi i reklamne oznake, slobodnostojeće vitrine, zaštitne ograde i zapreke za motorna vozila i slično.

Preduzeće, odnosno preduzetnik i fizičko lice koji vrši raskopavanje površine javne namene ili površine u javnom korišćenju, ukoliko naiđe na arheološke predmete, dužno je da odmah prekine radove, obavesti o tome Zavod za zaštitu spomenika kulture i preduzme mere da se nalaz ne ošteti, ne uništi i sačuva na mestu na kome je otkriven.

Član 94

Raskopavanje površine javne namene ili površine u javnom korišćenju dozvoljeno je obavljati po pribavljenom odobrenju nadležne gradske uprave, osim kada je investitor grad Leskovac.

Odobrenjem za raskopavanje površine javne namene i površine u javnom korišćenju određuje se početak i završetak radova, mere koje se moraju preduzeti radi bezbednosti ljudi, imovine i saobraćaja i način i vreme dovođenja raskopanih površina javne namene i površina u javnom korišćenju u ispravno stanje.

Uprava će o izdatom odobrenju za raskopavanje površine javne namene ili površine u javnom korišćenju, obavestiti Komunalnu inspekciju nadležne gradske uprave.

Za raskopavanje površine javne namene i površine u javnom korišćenju plaća se naknada za rad organa uprave u skladu sa posebnom Odlukom.

Član 95

Raskopavanje površine javne namene ili površine u javnom korišćenju sa savremenim zastorom (asfalt, beton, kocka i sl.) i njihovo dovođenje u prvobitno stanje obezbeđuje investitor.

Član 96

Radi otklanjanja posledica nastalih dejstvom više sile ili kvara, čijim hitnim neotklanjanjem može biti ugroženo javno dobro, zdravlje ili imovina ljudi, može se vršiti raskopavanje površine javne namene ili površine u javnom korišćenju i bez prethodno pribavljenog odobrenja.

Investitor odnosno izvođač radova je u ovim slučajevima dužan da bez odlaganja o tome obavesti komunalnu inspekciju nadležne Gradske uprave i komunalnu policiju i da najkasnije u roku od 3 dana, od dana nastanka više sile, odnosno saznanja za kvar, upravi nadležnoj za poslove komunalnih delatnosti podnese zahtev za izdavanje odobrenja za raskopavanje površine javne namene ili površine u javnom korišćenju, sa naznakom opravdanosti započetog raskopavanja, rokom završetka radova i trasom.

Izuzetno kada radove iz stava 1. ovog člana izvode preduzeća čiji je osnivač Grad, ista su dužna da o nastanku više sile ili kvara bez odlaganja obaveste Komunalnu inspekciju, Komunalnu policiju, ostala JP i JKP koja održavaju komunalnu infrastrukturu od opšteg interesa, nadležnu Upravu kao i da nakon otklanjanja posledica više sile ili kvara raskopanu površinu vrate u prvobitno stanje.

Član 97

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za raskopavanje površine javne namene ili površine u javnom korišćenju dužan je da u zahtevu navede mesto i vreme trajanja radova i podnese:

- dokaz o obezbeđenju sredstva za dovođenje površine javne namene i površine u javnom korišćenju u ispravno stanje;

- saglasnost preduzeća na čiju se instalaciju vrši priključak kao i drugih preduzeća koja na toj površini javne namene i površini u javnom korišćenju postavljaju i održavaju podzemne ili nadzemne objekte, instalacije i priključke;

- saglasnost uprave nadležne za poslove saobraćaja na projekat tehničkog regulisanja saobraćaja, kad je u pitanju raskopavanje saobraćajnih površina;

- uslovi JP Direkcije za izgradnju Leskovca.

Kod izgradnje i rekonstrukcije instalacija potrebno je pored dokaza iz stava 1 ovog člana priložiti i odobrenje za izgradnju i rekonstrukciju.

Član 98

Raskopavanje površine javne namene ili površine u javnom korišćenju može se obavljati u periodu od 1. marta do 15. novembra kalendarske godine.

Izuzetno, može se vršiti raskopavanje površine javne namene ili površine u javnom korišćenju van perioda iz stava 1 ovog člana u slučaju iz člana 96. ove Odluke ili kada dozvole vremenski uslovi uz predhodno pribavljenu saglasnost i odobrenje nadležne Gradske uprave za komunalne poslove.

Član 99

Pri izgradnji nove ulice i rekonstrukciji postojeće, investitor je dužan da na 6 meseci pre otpočinjanja ovih radova o tome obavesti sva preduzeća koja postavljaju i održavaju podzemne ili nadzemne objekte, instalacije i priključke, kao i vlasnike odnosno korisnike objekata koji se nalaze u toj ulici, da svoje instalacije ili uređaje povežu na mrežu.

Član 100

Novoizgrađene i rekonstruisane ulice ne mogu se raskopavati u periodu od 3 godine od završetka izgradnje ili rekonstrukcije ulice, osim u slučajevima predviđenim ovom Odlukom.

Član 101

Ukoliko se radovi, zbog kojih je raskopavanje površine javne namene ili površine u javnom korišćenju izvršeno, ne mogu izvršiti u određenom roku, preduzeće odnosno preduzetnik ili fizičko lice, koje vrši raskopavanje površine javne namene ili površine u javnom korišćenju, dužni su da zatraže produženje roka za raskopavanje, koje ne može biti duže od trideset dana za izgradnju podzemnih objekata.

Član 102

Preduzeće, preduzetnik ili fizičko lice, koje vrši raskopavanje površine javne namene ili površine u javnom korišćenju dužno je da po završetku radova dovede raskopanu površinu javne namene ili površinu u javnom korišćenju u prvobitno stanje, ukloni višak materijala i površinu očisti i opere, a da u periodu do povratka površine u prvobitno stanje istu održava tako da uvek bude u nivou okolne površine, odnosno da ne dolazi do stvaranje ulegnuća.

Član 103

Vlasnici odnosno korisnici površina poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtovi i bašte, njive, voćnjaci, vinogradi, livade, šume, lovišta i drugo), vlasnici i korisnici građevinskog zemljišta (izgrađenog i neizgrađenog), subjekti koji upravljaju vodotokovima i površinama uz vodotokove i kanale, subjekti koji održavaju površine uz javne puteve i železničke pruge, subjekti koji upravljaju parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama, vlasnici i korisnici zapuštenih površina pored puteva, staza, utrina, parloga, degradiranih pašnjaka, zapuštenih parkova, iskrčenih mesta u šumama i drugo, dužni su da suzbijaju ambroziju primenom agrotehničkih, mehaničkih i hemijskih mera.

V NADZOR

Član 104

Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši Uprava nadležna za komunalne delatnosti.

Inspekcijski nadzor nad primenom ove Odluke vrši Komunalna inspekcija u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom.

Stručni nadzor nad postavljanjem objekata i uređaja na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju, a koji se postavljaju prema Planu i uslovima JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac, i kvalitetu izvedenih radova na vraćanju raskopane površine javne namene i površine u javnom korišćenju u prvobitno stanje, a kojima upravlja JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac, vrši JP Direkcija za urbanizam i izgradnju.

Komunalno-policijske i druge poslove na održavanju komunalnog reda uređenog ovom Odlukom i kontrolu primene Odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i drugim propisima, vrši Komunalna policija.

Član 105

U vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom kojim se regulišu komunalne delatnosti.

Član 106

Kada komunalni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da se zaustavljanjem ili ostavljanjem vozila, odnosno postavljanjem ili ostavljanjem objekata, uređaja i drugih predmeta suprotno odredbama ove Odluke ometa vršenje komunalne usluge, korišćenje komunalnih objekata ili puta ili kada je neophodno preduzimanje hitnih mera u javnom interesu u skladu sa Zakonom, narediće rešenjem korisniku, odnosno vlasniku, ako je prisutan da odmah ukloni to vozilo, objekat, uređaj ili drugu stvar, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Ukoliko se korisnik, odnosno vlasnik, ne nalazi na licu mesta, ili odbije da ukloni vozilo, objekat, uređaj i drugi predmet iz stava 1. ovog člana, komunalni inspektor će doneti Rešenje kojim će naložiti da se vozilo, objekat, uređaj i drugi predmet ukloni u najkraćem mogućem roku, koji se može odrediti i na minute. Rešenje iz stava 2 ovog člana se uručuje ili na pogodan način pričvršćuje na vozilo, objekat, uređaj i drugi predmet uz naznačenje dana i časa kada je nalepljeno i time se smatra da je dostavljanje izvršeno, a docnije oštećenje, uništenje ili uklanjanje ovog rešenja ne utiče na valjanost dostavljanja.

Ako lice iz stava 1 ovog člana ne postupi po datom nalogu, komunalni inspektor će odrediti da se vozilo, objekat, uređaj i drugi predmet ukloni o trošku korisnika, odnosno vlasnika, na mesto koje je za to određeno.

Trošak iz stava 4 ovog člana obuhvata: troškove odnošenja, premeštanja, ležarine i druge dospele troškove.

Žalba protiv Rešenja iz stava 1. i 2. ovog člana ne odlaže njegovo izvršenje.

Vršilac komunalne delatnosti ima pravo da vozilo, objekat, uređaj i drugi predmet uklonjen po nalogu nadležnog organa, zadrži dok mu ne bude isplaćeno potraživanje.

Vlasnici prinudno uklonjenih vozila, objekata, uređaja i drugih predmeta su dužni da ih preuzmu od vršioca komunalne delatnosti najkasnije u roku od 180 dana.

Uslovi i način na koji vršilac komunalne delatnosti može ostvariti pravo da vozilo proda, ako se ne preuzme u roku iz stava 8 ovog člana, da bi se namirili nastali troškovi, regulišu se posebnom odlukom u skladu sa Zakonom.

Član 107

U vršenju komunalno-policijskih poslova, komunalni policajac prisustvom na mestu održavanja reda:

- sprečava narušavanje komunalnog reda propisanog ovom Odlukom, a naročito: prljanje i oštećivanje fasada i drugih spoljnih delova zgrade; ispisivanje poruka, obaveštenja, crteža na spoljnim delovima zgrade i površinama javne namene;; izlaganje veša, posteljine, tepiha i drugih predmeta na spoljnim delovima zgrade; lepljenje plakata, oglasa, obaveštenja, smrtovnica, reklama za sve vrste predstava i drugo van predviđenog mesta; uništavanje i oštećivanje ograde, zelenila i drugih elemenata uređenja površina oko zgrade; prljanje, oštećivanje ili premeštanje objekata i uređaja na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju; ostavljanje građevinskog i drugog otpada na površinama javne namene; ometanje korišćenja i oštećivanje površina javne namene i u javnom korišćenju parkiranjem, ostavljanjem i zaustavljanjem vozila na tim površinama; oštećivanje i uklanjanje zatvarača sa otvora na površinama javne namene i u javnom korišćenju; postavljanje zapreka za vozila suprotno odredbama ove odluke; vršenje drugih radnji kojima se narušava urednost i čistoća Grada;

- kontroliše izvršavanje propisanih obaveza u pogledu: urednosti i čistoće zgrada, prostora oko zgrada, ograda, dvorišta, vrta, kao i objekata i uređaja postavljenih na površini javne namene ili u javnom korišćenju; urednosti i čistoće izloga i vitrina za izlaganje robe, tendi, zastava i drugih predmeta i uređaja na spoljnim delovima zgrada; uklanjanja snega i leda; drugih obaveza kojima se uspostavlja i održava komunalni red u gradu;

- uspostavlja narušeni komunalni red primenom svojih ovlašćenja utvrđenih Zakonom.

Kada komunalni policajac ustanovi povredu komunalnog reda propisanog ovom odlukom, pored ovlašćenja koja su utvrđena zakonom, ovlašćen je da:

- izdaje prekršajni nalog za prekršaje za koje su ovom Odlukom propisane novčane kazne u fiksnom iznosu,

- podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje utvrđene ovom Odlukom,

- podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo i

- obavesti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Član 108

Za prekršaje za koje su ovom Odlukom propisane novčane kazne u fiksnom iznosu, komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac izdaje prekršajni nalog u pisanoj formi u skladu sa Zakonom kojim je propisana sadržina prekršajnog naloga.

VI KAZNENE ODREDBE

Član 109

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1. Spoljni deo zgrade ne drži u urednom stanju (član 5.);

2. Ne obezbedi stručno i kvalitetno izvođenje radova na uređenju spoljnih delova zgrade ili izborom vrste materijala ili boja naruši celokupan izgled zgrade i okoline (član 7. stav 1.);

3. Ne pribavi uslove i saglasnost nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture (član 7. stav 2.);

4. Pasaž, odnosno prostor ispred ulaza u zgradu ne osvetli za sve vreme trajanja javne rasvete (član 8 stav 1);

5. Postupa suprotno zabrani iz člana 9. ove Odluke;

6. Izlog poslovnog prostora ili vitrinu u zgradi ne drži u urednom i čistom stanju ili ih ne aranžira (član 10. stav 1);

7. Izlog ili vitrinu, odnosno poslovni prostor kome izlog, odnosno vitrina pripada, ne drži u urednom i čistom stanju u vreme kad se u poslovnom prostoru ne obavlja delatnost (član 10. stav 3.);

8. Izlog ili vitrinu u prizemlju zgrade sa ulične strane ne osvetljava za sve vreme trajanja javne rasvete (član 10. stav 4.);

9. U izlogu drži ambalažu ili skladišti robu ili izvan izloga, odnosno poslovnog prostora izlaže robu (član 10. stav 5. i 6.);

10. Postupi suprotno odredbama člana 11.;

11. Gaji biljne zasade i postavlja posude na način kojim se oštećuje zgrada, ili njeni posebni delovi ili ugrožava bezbednost građana (član 12. stav 2.);

12. Na zgradama sa ulične strane ističe zastave koje su prljave, ili oštećene (član 13. stav 2.);

13. Tendu postavi bez odobrenja ili u suprotnosti sa odredbama člana 14.;

14. Tendu ne drži u urednom stanju (član 14.);

15. Klima uređaj postavi na način kojim se dovodi do oštećivanja zgrade ili ugrožava bezbednost građana i okoline (član 15. stav 1.);

16. Klima uređaj postavi tako da se kondenzat iz tog uređaja izliva na spoljne delove zgrade, susedne zgrade, odnosno direktno izliva na površinu javne namene, ili površinu u javnom korišćenju (član 15. stav 2.);

17. Klima uređaj postavi bez uslova i saglasnosti nadležnog Zavoda za zaštitu kulturnih dobara (član 15. stav 3.);

18. Spoljni deo pomoćnog i ekonomskog objekta ne drži u urednom stanju (član 16. stav 1.);

19. Postupa suprotno zabrani iz člana 16. stav 3. ove Odluke;

20. Površinu oko zgrade ili ogradu ne drži u urednom stanju ili za radove na ogradi ili na površini oko zgrade ne pribavi uslove, saglasnost nadležnog Zavoda za zaštitu kulturnih dobara (član 17. stav 1. i 5.);

21. Ogradu, zelenilo ili druge elemente uređenja površina oko zgrade drži tako da oštećuju zgradu ili instalacije ili onemogućavaju korišćenje zgrade, tih površina ili površina sa kojima se graniče (član 17. stav 6.);

22. Postupa suprotno zabrani iz člana 18. ove Odluke;

23. Površine iz člana 20. ne drži u urednom stanju (član 20. stav 4. i 5.)

24. Površinu u javnom korišćenju ne drži u urednom stanju (član 21. stav 1.);

25. Postupa suprotno zabranama iz člana 22. stav 1., 2. i 3. ove Odluke;

26. Bez odobrenja nadležnog organa ili suprotno izdatom odobrenju a, koji objektom, uređajem i drugim predmetom, zauzima površinu javne namene i površinu u javnom korišćenju (član 22. stav 4.).

27. Postupa suprotno zabranama iz člana 23. stav 1. tačka 4. ove Odluke;

28. Otvore iz člana 24. ove Odluke, ne pokrije poklopcima, rešetkama ili drugim zatvaračima (član 24. stav 1.);

29. Otvore iz člana 24. ove Odluke, ne pokrije zatvaračima izrađenim od materijala koji onemogućavaju klizavost i/ili ne postavi u nivou podloge (član 25. stav 1.);

30. Na otvorima iz člana 24. ove Odluke, ne zameni oštećene ili klizave zatvarače (član 25. stav 2.);

31. Postupa suprotno odredbi člana 25. stav 3. ove Odluke;

32. Postupa suprotno zabranama iz člana 25. stav 6. ove Odluke;

33. Prostore i objekte, odnosno uređaje ili opremu iz člana 27. ove Odluke, ne drži u ispravnom ili urednom stanju (član 27. stav 1.);

34. Na prostorima i objektima iz člana 27. stav 1. ove Odluke na vidnom mestu ne istakne higijenska ili tehnička uputstva ili pravila o redu (član 27. stav 2.);

35. Ne ogradi poslovni prostor otvorenog tipa, tako da se onemogući uvid u unutrašnjost tog objekta, ili ogradu ne drži u urednom stanju (član 28. stav 1. i 2.);

36. Ograde gradilišta ili gradilišne skele (uključujući i zaštitne prekrivače) ne drži u urednom stanju (član 29.);

37. Postupa suprotno odredbama člana 30. ove Odluke;

38. Postupa suprotno odredbama člana 33., 34. i 35. ove Odluke;

39. Postupa suprotno odredbama člana 37. ove Odluke;

40. Sa objektima ili uređajima iz člana 38. ove Odluke postupa suprotno odredbama člana 39., člana 42. i člana 84.;

41. Postupa suprotno odredbi člana 43. stav 5. ove Odluke;

42. Postavljenim žardinjerama i klupama ometa kretanje pešaka, prilaz zgradi, protiv požarni put i slično (član 44. i član 46.);

43. Žardinjere i klupe ne drži u urednom stanju (član 45. i član 46.);

44. Postupa suprotno odredbi člana 47. ove Odluke;

45. Postupi suprotno odredbama člana 48. ove Odluke;

46. Postupi suprotno odredbama člana 49. ove Odluke, osim u slučaju odredbe stava 6.;

47. Časovnik postavi bez odobrenja ili ne održava u urednom ili ispravnom stanju, ili časovnik ne pokazuje tačno vreme (član 53.);

48. Ne postupa u skladu sa članom 56. ove Odluke;

49. Ne održava objekte iz čl. 59. stav 3. ove Odluke;

50. Objekte iz člana 64. stav 1. ne održava u ispravnom stanju;

51. Objekat postavi suprotno odredbama člana 66. stav 3. ove Odluke;

52. Postupi suprotno odredbama člana 69. ove Odluke;

53. Ako pokretnu slobodnostojeću vitrinu ne ukloni nakon isteka radnog vremena (član 75.);

54. Postupa suprotno zabranama iz člana 85. stav 1. i 2. Odluke;

55. Postupa suprotno odredbi člana 87. ove Odluke;

56. Postupa suprotno odredbi člana 90. ove Odluke;

57. Postupa suprotno odredbi člana 93. stav 2.; člana 94. stav 1.; člana 96. stav 2. i stav 3.; člana 98., 99., 100. i člana 102. ove Odluke;

58. Postupa suprotno odredbi člana 103. ove Odluke;

59. Ne postupi po rešenju komunalnog inspektora i onemogući inspektoru obavljanje kontrole.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. osim u slučajevima pod tačkom 9., 36., 43. i 45. kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Član 110

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj javno komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo ili drugo pravno lice kome je povereno obavljanje poslova, ako:

1. Ne održava objekat iz člana 26. ove Odluke;

2. Postupa suprotno odredbama člana 33. i 34. ove Odluke;

3. Žardinjere i klupe ne postavlja, ili ne održava u skladu sa članom 44., 45. i 46. ove Odluke;

4. Opremu za igru i rekreaciju ne postavlja, ili ne održava u skladu sa članom 47. ove Odluke;

5. Korpe za otpatke i đubrijere ne postavlja, ili ne održava u skladu sa članom 51. ove Odluke;

6. Javni časovnik ne postavi, ili ne održava u skladu sa članom 52. ove Odluke;

7. Javne česme ne postavlja, odnosno javne česme i fontane ne održava u skladu sa članom 54. ove Odluke;

8. Javne i pokretne toalete ne postavlja, ili ne održava u skladu sa članom 55. ove Odluke;

9. Postupa suprotno zabranama iz člana 85. stav 1. i 2. ove Odluke;

10. Ne vodi evidenciju iz člana 86. ove Odluke.

11. Ne postupi po rešenju komunalnog inspektora i onemogući inspektoru obavljanje kontrole.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u javnom komunalnom preduzeću, odnosno privrednom društvu i drugom pravnom licu, novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara.

Član 111

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu u fiksnom iznosu od 10.000 dinara, preduzetnik u fiksnom iznosu od 20 000 dinara, a fizičko lice u fiksnom iznosu od 5.000 dinara ako:

1. Postupa suprotno zabrani iz člana 9;

2. Vlasnik odnosno korisnik vozila postupa suprotno zabrani iz člana 23. stav 1. tačka 1., 2. i 3.;

3. Postupa suprotno odredbama člana 36.;

4. Postupa suprotno odredbama člana 49. stav 6.

5. Postupa suprotno zabrani iz člana 85. stav 3.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 112

Pravna lica i preduzetnici iz člana 86. stav 2. ove Odluke dužni su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, uspostave evidencije o postavljenim objektima i uređajima koje održavaju u skladu sa odredbama ove Odluke.

Član 113

Postupci koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove Odluke, okončaće se po odredbama ove Odluke.

Član 114

O urednom i ispravnom stanju opreme za igru i rekreaciju i javnih časovnika, koje do dana stupanja na snagu ove odluke nisu predate na održavanje javnom komunalnom preduzeću, odnosno drugom privrednom društvu ili preduzetniku, do njihove predaje na održavanje, dužan je da se stara Grad.

Član 115

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o komunalnom uređenju ("Službeni glasnik Opštine Leskovac" br. 3/08).

Član 116

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku grada Leskovca".