Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018, 92/2018, 118/2018, 26/2019, 52/2019, 60/2019, 17/2020, 89/2020, 106/2020, 138/2020, 152/2020, 40/2021, 94/2021, 101/2021, 111/2021, 120/2021, 19/2022, 96/2022, 109/2022, 41/2023, 65/2023 i 12/2024)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom propisuje se komunalni red na teritoriji grada Beograda (daljem tekstu: grad) i mere za njegovo sprovođenje.

Ovom odlukom ne uređuju se pitanja komunalnog reda koja se uređuju drugim propisima grada.

Član 2

Komunalni red, u smislu odredaba ove odluke, obuhvata:

1. opštu uređenost naselja i

2. uređenost postavljanja objekata i uređaja na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju kao i uređenost izvođenja kulturnog ili artističkog programa na tim površinama.

II OPŠTA UREĐENOST NASELJA

Član 3

Opšta uređenost naselja, u smislu odredaba ove odluke, podrazumeva uređenost spoljnih delova zgrade, ograda, izloga i sl. i površina oko zgrada, njihov vizuelni odnosno estetski status, uređenost površina javne namene, površina u javnom korišćenju i ostalih površina, kao i uklanjanje snega i leda sa tih površina.

1. Spoljni delovi zgrade

Član 4

Zgrada, u smislu odredaba ove odluke, je objekat namenjen za stanovanje, obavljanje delatnosti ili za smeštaj i čuvanje životinja, robe i opreme za različite proizvodne i uslužne delatnosti.

Spoljni delovi zgrade, u smislu odredaba ove odluke, su: fasada i svi elementi fasade, krov, dimnjak i drugi elementi krova, oluk i olučne cevi, terasa, balkon, lođa, prozor, vrata, izlog i drugi otvori na zgradi, nadstrešnica i drugi spoljni elementi zgrade.

Član 5

Spoljni delovi zgrade moraju se držati u urednom stanju.

Uredno stanje spoljnih delova zgrade podrazumeva da ti delovi nisu oštećeni, zaprljani, ispisani, iscrtani, izlepljeni plakatima, odnosno da na drugi način svojim izgledom ne narušavaju opštu uređenost grada.

Svi delovi zgrade vidljivi sa javne površine moraju ispunjavati minimalne estetske kriterijume.

Estetski kriterijumi zgrade podrazumevaju da objekat ne može imati elemente koji narušavaju estetski utisak samog objekta.

Uredno stanje spoljnih delova zgrade koje se nalaze u prostornim kulturno-istorijskim celinama ili celinama koje uživaju prethodnu zaštitu, pored značenja iz stava 2. ovog člana, podrazumeva i da opšte stanje zgrade mora biti takvo da ne narušava celokupan izgled zgrade i zaštićene okoline.

Spoljni delovi zgrade koje se nalaze u prostornim kulturno-istorijskim celinama ili celinama koje uživaju prethodnu zaštitu ne mogu imati stilski i estetski neprihvatljive elemente, a u svemu definisano u saradnji sa nadležnom službom zaštite.

Član 6

O urednom i estetski prihvatljivom stanju spoljnih delova zgrade dužan je da se stara vlasnik zgrade, odnosno korisnik zgrade u državnoj svojini.

O urednom i estetski prihvatljivom stanju zajedničkih spoljnih delova zgrade za kolektivno stanovanje i poslovno-stambene zgrade, dužni su da se staraju svi vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade, odnosno zakupci stanova u državnoj svojini.

O urednom i estetski prihvatljivom stanju spoljnih delova zgrade koji je u sastavu određenog stana, odnosno drugog posebnog dela zgrade (terasa, lođa, prozor i sl.), dužan je da se stara vlasnik tog stana, odnosno zakupac stana u državnoj svojini, odnosno vlasnik tog posebnog dela zgrade.

O urednom i estetski prihvatljivom stanju zajedničkih spoljnih delova poslovne zgrade sa više posebnih delova, dužni su da se staraju svi vlasnici posebnih delova zgrade, odnosno korisnici posebnih delova zgrade u državnoj svojini.

O urednom i estetski prihvatljivom stanju spoljnih delova poslovne zgrade koji je u sastavu određenog posebnog dela zgrade, dužan je da se stara vlasnik tog posebnog dela zgrade, odnosno korisnik tog posebnog dela u državnoj svojini.

Član 7

Pri izvođenju radova na spoljnim delovima zgrade subjekti iz člana 6. ove odluke dužni su da se staraju da se ti radovi izvedu stručno i kvalitetno i da izborom vrste materijala i boja ne naruše celokupan izgled zgrade i okoline.

Na zgradama koje su utvrđene kao kulturna dobra ili predstavljaju dobra koja uživaju prethodnu zaštitu, odnosno koje se nalaze u prostornim kulturno-istorijskim celinama ili celinama koje uživaju prethodnu zaštitu, pre izvođenja radova na spoljnim delovima zgrade potrebno je pribaviti uslove i saglasnost nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Član 8

Pasaži i prostor ispred ulaza u zgradu moraju biti osvetljeni za sve vreme trajanja javne rasvete.

O osvetljenosti prostora iz stava 1. ovog člana staraju se subjekti iz člana 6. ove odluke.

Član 9

Zabranjeno je spoljne delove zgrade oštećivati, ispisivati, crtati, lepiti plakate, prljati ih ili na drugi način narušavati njihov izgled.

Zabranjeno je na spoljnim delovima zgrade koji su okrenuti prema ulici ili trgu na vidljiv način sušiti veš, držati posteljinu ili tepihe, kao i odlagati druge stvari na način kojim se narušava izgled zgrade.

Član 10

Izlog poslovnog prostora u zgradi i vitrina koja služi u svrhu izlaganja robe moraju se držati u urednom i čistom stanju i moraju biti aranžirani i estetski prihvatljivi.

Izuzetno od odredaba člana 6. ove odluke, o urednom i čistom stanju izloga i vitrine stara se lice koje obavlja poslovnu delatnost u tom poslovnom prostoru.

Ako se u poslovnom prostoru ne obavlja delatnost, o urednom i čistom stanju izloga i vitrine, kao i poslovnog prostora kome izlog, odnosno vitrina pripada, dužan je da se stara vlasnik, odnosno korisnik tog poslovnog prostora.

Izlog poslovnog prostora i vitrina u prizemlju zgrade sa ulične strane moraju biti osvetljeni za sve vreme trajanja javne rasvete.

Zabranjeno je u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu.

Zabranjeno je izvan izloga, odnosno poslovnog prostora izlagati robu (na ulaznim vratima, prozorima, okvirima izloga i slično).

Član 11

Fasada i kalkan zgrade može se ukrašavati muralom, pod uslovima i na način utvrđen posebnim propisom grada.

Član 12

Na prozorima, terasama, lođama i balkonima zgrade mogu se držati odgovarajuće posude se biljnim zasadom.

Gajenje biljnih zasada i postavljanje posuda iz stava 1. ovog člana vrši se tako da se ne oštećuje zgrada ili njeni posebni delovi i ne ugrožava bezbednost građana.

Član 13

Na zgradama sa ulične strane mogu se isticati zastave pod uslovima i na način utvrđen posebnim propisima.

Istaknute zastave moraju biti čiste i neoštećene.

Član 14

Iznad otvora na spoljnom delu zgrade može se postaviti tenda, pod uslovima i na način utvrđen propisima kojima se uređuje izvođenje radova na ugradnji postrojenja, instalacija i opreme.

Tenda iz stava 1. ovog člana ne može se oslanjati na površinu javne namene, odnosno površinu u javnom korišćenju.

Tenda koja je sastavni deo mobilijara bašte ugostiteljskog objekta postavlja se i uklanja u skladu sa propisom grada kojim se uređuje bašta ugostiteljskog objekta.

Tenda se mora držati u urednom i čistom stanju, o čemu je dužno da se stara lice iz člana 6. ove odluke, odnosno lice kome je odobreno postavljanje bašte ugostiteljskog objekta.

Član 15

Klima-uređaj, antenski i solarni uređaj, gromobran, uređaj za video nadzor i drugi uređaj može se postaviti na spoljni deo zgrade, samo pod uslovima i po postupku utvrđenom propisima kojima se uređuje izvođenje radova na ugradnji postrojenja, instalacija i opreme.

Postojeće klima-uređaje koji su postavljeni na uličnim delovima fasada zgrada, vlasnici objekata dužni su da uklone i postave na raspoložive pozicije kao što su lođe, ravni krovovi, bočne ili zadnje fasade, u skladu sa rokovima utvrđenim odredbama propisa koji uređuju planiranje i izgradnju.

Uređaji iz stava 1. ovog člana postavljaju se na način kojim se ne dovodi do oštećivanja same zgrade, susedne zgrade i ne ugrožava bezbednost građana i okoline.

Klima uređaj postavlja se tako da se onemogući izlivanje kondenzata iz klima-uređaja na spoljne delove te zgrade, susedne zgrade, kao i direktno izlivanje na površinu javne namene, odnosno površinu u javnom korišćenju.

Nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture izdaje uslove i saglasnost za izvođenje radova iz stava 1. ovog člana, kada se ovi radovi izvode na spoljnim delovima zgrade koja je utvrđena kao kulturno dobro, koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

Član 16

Spoljni delovi pomoćnog i ekonomskog objekta moraju se držati u urednom stanju.

O urednom stanju spoljnih delova objekta iz stava 1. ovog člana dužan je da se stara vlasnik, odnosno korisnik tog objekta.

Zabranjeno je spoljne delove objekta iz stava 1. ovog člana oštećivati, ispisivati, crtati, lepiti plakate, prljati ih ili na drugi način narušavati izgled objekta.

2. Površine oko zgrade i ograde

Član 17

Površina oko zgrade i ograda moraju se držati u urednom i estetski prihvatljivom stanju.

O urednom i estetski prihvatljivom stanju površine oko zgrade i ograde stara se vlasnik, odnosno korisnik zgrade, odnosno svi vlasnici i korisnici posebnih delova zgrade.

Površina oko zgrade, u smislu odredaba ove odluke, je preostali deo građevinske parcele te zgrade, ograđen ili neograđen, u okviru koje mogu biti dvorište, bašta, vrt, interne saobraćajnice, površine za parkiranje vozila stanara i korisnika zgrade ili drugi slični elementi uređenja površine oko zgrade.

Lica iz stava 2. ovog člana su dužna da popravljaju i zamenjuju oštećene delove ograde, a površinu oko zgrade redovno čiste, kose travu, orezuju živu ogradu i drugo rastinje, uklanjaju korov, održavaju betonske površine, trotoare, prilazne staze i stepenište, interne saobraćajnice, protivpožarne staze, uklanjaju građevinski i drugi otpad, kao i da preduzimaju druge radove kako bi prostor oko zgrade bio u urednom stanju.

Nadležni zavod za zaštitu kulturnih dobara izdaje uslove i saglasnost za izvođenje radova iz stava 4. ovog člana koji se izvode na ogradi i na površini oko zgrade koja je utvrđena kao kulturno dobro, koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

Ograda, zelenilo i drugi elementi uređenja površina oko zgrade moraju se održavati tako da ne oštećuju zgradu i instalacije, omogućavaju korišćenje zgrade, tih površina i površina sa kojima se graniče (ulica, susedna zgrada i parcela i sl.).

Član 18

Zabranjeno je uništavati i oštećivati ogradu, zelenilo i druge elemente uređenja površine oko zgrade.

3. Površine javne namene, površine u javnom korišćenju i ostale površine

Član 19

Površina javne namene, u smislu odredaba ove odluke, jeste prostor utvrđen planskim dokumentom za uređenje ili izgradnju javnih objekata ili javnih površina i to:

1. javne saobraćajne površine: kolovozi, trotoari, razdelne i zaštitne trake i pojasevi, pešačke i biciklističke staze, pešačka ostrva, trgovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, mostovi i dr.,

2. javne zelene površine: parkovi, spomen parkovi, zelene površine na skverovima, trgovima, pjacetama, zelene površine duž i u okviru puta (razdelne i zaštitne trake i pojasevi), travnjaci, drvoredi i drugi zasadi, zelene površine duž obala reka i drugih vodenih površina, zelene površine pored i oko stambenih i poslovnih zgrada, u okviru i između blokova stambenih i poslovnih zgrada, pošumljeni tereni, rekreacione površine i dr.,

3. površina oko objekta javne namene (prosvetnih, kulturnih, naučnih, zdravstvenih, socijalnih ustanova i organizacija, kao i drugih objekata za čiju izgradnju se može utvrditi javni interes u skladu sa zakonom),

4. neizgrađeno građevinsko zemljište namenjeno za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina.

Površine u javnom korišćenju, u smislu odredaba ove odluke, su površine koje planskim dokumentom nisu određene kao površine javne namene, a dostupne su većem broju građana, kao što su izgrađene i uređene saobraćajne i zelene površine unutar i između blokova zgrada, između zgrada, unutar otvorenih tržnih centara, kolonade, pasaži i sl.

Ostale površine, u smislu odredaba ove odluke, su površine koje nisu obuhvaćene st. 1. i 2. ovog člana.

Član 20

Površine javne namene koriste se u skladu sa njihovom namenom.

Površine javne namene moraju se držati u urednom i čistom stanju, što podrazumeva i uklanjanje ostataka ulja, maziva, parafina i guma za žvakanje sa trotoara, trgova i pešačkih staza.

O urednom i čistom stanju uređenih i izgrađenih površina iz stava 1. ovog člana staraju se pravna i fizička lica određena posebnim propisima grada kojima je uređeno održavanje čistoće, parkova i drugih zelenih i rekreacionih površina, grobalja, pijaca, ulica i drugih opštinskih puteva i javnih parkirališta.

O urednom stanju neizgrađenog građevinskog zemljišta namenjenog za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina, dužan je da se stara vlasnik, odnosno korisnik, odnosno neposredni držalac tog zemljišta.

Lice iz stava 4. ove odluke dužno je da redovno kosi travu tako da trava ne prelazi 20 santimetara, uklanja korov, uklanja građevinski i drugi otpad, orezuje suve grane, šiblje i drugo rastinje, kao i da preduzima druge radove kako bi to zemljište bilo u urednom stanju.

Član 21

Površine u javnom korišćenju moraju se držati u urednom stanju.

O urednom stanju površina iz stava 1. ovog člana koje se nalaze unutar otvorenog tržnog centra, dužan je da se stara vlasnik tržnog centra, odnosno svi vlasnici poslovnih prostora u tom centru.

O urednom stanju površina iz stava 1. ovog člana koje predstavljaju deo zgrade (kolonade, pasaži), dužan je da se stara vlasnik zgrade, odnosno vlasnici posebnih delova zgrade.

Korisnik zgrade u državnoj svojini i zakupac stana u državnoj svojini imaju iste obaveze kao lica iz stava 3. ovog člana u pogledu održavanja površina u javnom korišćenju.

O urednom stanju površina iz stava 1. ovog člana koje se nalaze unutar ili između stambenog, odnosno poslovnog bloka ili između zgrada, kao i drugih površina koje su dostupne većem broju građana, dužni su da se staraju vlasnici, odnosno korisnici tih površina, ako drugim propisom grada nije drugačije predviđeno.

Član 22

Zabranjeno je na ulici, trgu i drugoj površini javne namene i na površini u javnom korišćenju, prodavati robu ili vršiti druge delatnosti izvan prodajnog objekta (prodavnica ili privremenih objekata i sl.), osim u slučajevima kada je to dozvoljeno zakonom ili drugim propisima grada.

Zabranjeno je po kolovozima i trotoarima, kao i drugim saobraćajnim površinama ispisivati reklame i druge natpise ili te površine na drugi način prljati i oštećivati.

Zabranjeno je na površinama javne namene i na površinama u javnom korišćenju ostavljati i smeštati robu, osim kada se to vrši po posebnim propisima.

Zabranjeno je na površinama javne namene i na površinama u javnom korišćenju ostavljati i smeštati objekte kao što su daščare, garaže, ostave, šupe i slično.

Član 23

U cilju zaštite površina javne namene i površina u javnom korišćenju zabranjeno je:

1. kretanje, zaustavljanje ili parkiranje vozila na javnoj zelenoj površini, zelenoj površini oko objekta javne namene i zelenoj površini u javnom korišćenju;

2. ometanje korišćenja ulice ili drugog opštinskog puta zaustavljanjem, parkiranjem ili ostavljanjem vozila naročito na:

- delu trotoara koji nije obeležen za parkiranje, odnosno na parkiralištu izvan granice obeleženih parking mesta; zoni usporenog saobraćaja, osim na obeleženim mestima za parkiranje; mestu na kome bi se onemogućio ili otežao pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak vozila sa parkirališta; kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade ili dvorišta i sl.;

- u pešačkoj zoni; trgu i pjaceti; pešačkom prelazu; pešačkom ostrvu; biciklističkoj stazi; saobraćajnoj traci ili tramvajskoj baštici namenjenoj isključivo za kretanje vozila javnog prevoza putnika;

- stajalištu javnog prevoza ili na drugom delu puta na način kojim se ometa korišćenje stajališta; taksi stajalištu; delu javne saobraćajne površine rezervisane za postavljanje sudova za odlaganje smeća i sl.;

- ulici u kojoj se kreću vozila javnog prevoza putnika;

- i u drugim slučajevima kada se zaustavljenim, parkiranim i ostavljenim vozilom ometa korišćenje ulice i drugog opštinskog puta, ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju, odnosno onemogućava odvijanje saobraćaja;

3. zaustavljanje, parkiranje ili ostavljanje vozila kojim se ometa korišćenje pešačke komunikacije, prilaz objektima, korišćenje protivpožarnog puta, kolskog prolaza između stambenih zgrada, interne saobraćajnice i slično;

4. ostavljanje neregistrovanih vozila, odnosno vozila čijoj registracionoj nalepnici je istekao rok važenja ili vozila na kojima registarske tablice, odnosno registracione nalepnice nisu postavljene na propisan način, havarisanih ili odbačenih vozila, priključnih vozila, priključne opreme, agregata, kao i jahti, čamaca i poljoprivrednih mašina, kamp opreme, kamp kućice i kamp vozila na površini javne namene i na površini u javnom korišćenju.

Ukoliko lice koje je izvršilo zabranjenu radnju iz stava 1. ovog člana izuzev tačke 4. nije zatečeno na licu mesta, vlasnik, odnosno korisnik vozila, obavezan je da, u roku od osam dana, da potpune i tačne podatke o identitetu lica kome je omogućeno upravljanje vozilom i dokaz na osnovu kojeg se na nesporan način može utvrditi da je to lice upravljalo vozilom u određeno vreme.

Dokazom iz stava 2. ovog člana smatraće se pisana izjava overena od strane nadležnog organa kojom lice čije je podatke dao vlasnik, odnosno korisnik vozila, potvrđuje da je upravljalo vozilom u određeno vreme.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, vlasnik, odnosno korisnik vozila neće odgovarati ukoliko dokaže neovlašćenu upotrebu vozila.

Član 24

Radi bezbednosti pešaka i sigurnosti saobraćaja, svi otvori na kolovozima, trotoarima kao i drugim saobraćajnim površinama, pijacama, parkovima, dvorištima, prolazima i drugim sličnim mestima moraju biti pokriveni odgovarajućim poklopcima, rešetkama ili drugim zatvaračima.

Otvorima u smislu stava 1. ovog člana smatraju se naročito:

1. otvori za vodovodne, kanalizacione, toplovodne, električne, telefonske i druge instalacije i uređaje,

2. otvori za ubacivanje ogrevnog i drugog materijala, podrumski prozori, otvori za osvetljavanje prostorija (vodoravni svetlarnici) i slično.

Član 25

Zatvarači za otvore iz člana 24. ove odluke moraju biti izrađeni tako da je onemogućena klizavost nagazne površine, moraju biti obezbeđeni (zabravljivanjem), a ako se nalaze na kolovozu moraju imati i uložak protiv buke.

Oštećeni i klizavi zatvarači moraju se zameniti.

Za vreme izvođenja radova u otvoru, lice koje izvodi radove dužno je da otvor ogradi preprekama i obeleži vidljivim znacima, a po završetku radova otvor propisno zatvori i površinu oko otvora dovede u čisto i uredno stanje.

O održavanju otvora iz člana 24. stav 2. tačka 1. ove odluke staraju se subjekti kojima pripadaju instalacije i uređaji u otvoru.

O održavanju otvora iz člana 24. stav 2. tačka 2. ove odluke staraju se lica iz člana 6. ove odluke.

Zabranjeno je oštećivati i uklanjati zatvarače sa otvora iz člana 24. ove odluke.

Član 26

Podzemni pešački prolaz sa pripadajućim elementima (stepenice, pokretne stepenice, nadstrešnice, ograde, javna rasveta i sl.) mora biti osvetljen i u ispravnom i urednom stanju.

O osvetljenosti, ispravnosti i urednom stanju podzemnog prolaza iz stava 1. ovog člana stara se subjekt kojem je predat na upravljanje podzemni prolaz, osim o čišćenju, pranju i uklanjanju smeća sa te površine o čemu se stara pravno lice, odnosno preduzetnik kome je poverena delatnost održavanja čistiće na javnim površinama.

U slučaju da podzemni prolaz iz stava 1. ovog člana nije predat na upravljanje subjektu iz stava 2. ovog člana, o osvetljenosti, ispravnosti i urednom stanju tog podzemnog prolaza stara se investitor izgradnje tog prolaza.

Na poslovni prostor, izloge i vitrine za izlaganje robe koji se nalaze unutar podzemnog prolaza iz stava 1. ovog člana, primenjuju se odredbe ove odluke koje se odnose na poslovni prostor, izloge i vitrine za izlaganje robe u zgradi.

Vlasnik, odnosno lice koje obavlja delatnost u poslovnom prostoru iz stava 4. ovog člana, dužan je da omogući pristup zajedničkim instalacijama i uređajima subjektu koji upravlja podzemnim prolazom radi pregleda, popravke ili održavanja tih instalacija.

Član 27

Tereni za sport i rekreaciju sa svim pratećim sanitarnim i drugim uređajima i opremom (kupališta, bazeni, stadioni, hipodromi, autodromi, igrališta, strelišta, izletišta i drugi slični prostori i objekti) i prostori u funkciji korišćenja ovih objekata, moraju biti u ispravnom i urednom stanju, o čemu se stara vlasnik, odnosno pravno ili fizičko lica koji te prostore koristi i održava.

Na prostorima i objektima iz stava 1. ovog člana na vidnom mestu ističu se higijenska i tehnička uputstva i pravila o redu na ovim prostorima i objektima.

Član 28

Stovarište, skladište otpadnog materijala, auto-otpad i sličan poslovni prostor otvorenog tipa, koji se nalazi uz površinu javne namene, mora biti ograđen tako da se ne vidi unutrašnjost tog objekta.

Ograda ili drugi elementi ograđivanja prostora iz stava 1. ovog člana mora se držati u urednom stanju (da budu čisti, neoštećeni, ofarbani, bez plakata i natpisa i sl.), o čemu je dužno da se stara lice koje obavlja delatnost u tom prostoru.

Član 29

Ograda gradilišta i gradilišne skele (uključujući i zaštitne prekrivače), postavljeni na delu površine javne namene, odnosno na drugoj površini vidljivoj sa površine javne namene, moraju biti u urednom stanju (čisti, neoštećeni, bez plakata i sl.).

Zaštitni prekrivač skele iz stava 1. ovog člana mora biti oslikan izgledom fasade objekta u razmeri 1:1 ili da sadrži prikaz kulturnog dobra iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, u ukupnoj površini zaštitnog prekrivača.

Ukoliko se investitor opredeli da zaštitni prekrivač skele sadrži prikaz kulturnog dobra iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, može preuzeti izabrano delo u odgovarajućem formatu sa liste koja je postavljena na internet stranici grada Beograda i Narodnog muzeja u Beogradu.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ukoliko je investitor radova grad Beograd, zaštitni prekrivač skele može da sadrži i prikaz drugih umetničko-istorijskih dela o kojim se staraju ustanove kulture na teritoriji grada Beograda.

O urednom stanju ograde gradilišta, gradilišne skele i zaštitnog prekrivača gradilišne skele dužan je da se stara investitor, odnosno izvođač radova.

Član 30

Ostale površine iz člana 19. stav 3. ove odluke (neizgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište), koje su vidljive sa površine javne namene ili površine u javnom korišćenju), vlasnik, odnosno korisnik, odnosno neposredni držalac, mora držati u urednom stanju i to tako da trava ne prelazi 20 santimetara, izuzev trave u poljoprivrednoj proizvodnji, da uklanja korov, redovno orezuje živu ogradu, seče šiblje i suve grane, uklanja smeće i građevinski i drugi otpad, kao i da ogradu postavljenu oko tih površina popravlja i zamenjuje oštećene delove.

Član 30a

Javno komunalno preduzeće koje je osnovao Grad za obavljanje delatnosti održavanja javnih zelenih površina staraće se o urednom stanju površina u javnoj svojini grada, u skladu sa odredbama ove odluke, za područje gradskih opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad i Čukarica, prema godišnjem programu radova na održavanju urednog stanja površina u javnoj svojini grada (u daljem tekstu: program).

Površine obuhvaćene programom iz stava 1. ovog člana su:

- neizgrađeno građevinsko zemljište namenjeno za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina iz člana 19. stav 1. tačka 4. ove odluke, u javnoj svojini grada;

- površine u javnom korišćenju iz člana 21. stav 5. ove odluke, u javnoj svojini grada;

- ostale površine iz člana 19. stav 3. ove odluke, u javnoj svojini grada.

Program donosi preduzeće iz stava 1. ovog člana, uz prethodno pribavljenu saglasnost gradonačelnika grada Beograda, do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu i sadrži prioritete, vrstu, obim i dinamiku radova, kao i visinu sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

Sredstva za realizaciju programa obezbeđuju se u budžetu Grada Beograda.

O urednom stanju površina iz stava 2. ove odluke, u javnoj svojini Grada, na području gradskih opština Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin, staraće se, u skladu sa odredbama ove odluke, subjekt kome je gradska opština poverila poslove na održavanju tih površina.

Sredstva za realizaciju poslova iz stava 5. ovog člana obezbeđuju se u budžetu gradske opštine.

Član 31

Ako se ne može odrediti lice koje je u skladu sa odredbama ove odluke dužno da se stara o urednom stanju pojedinih površina iz člana 19. ove odluke, sredstva za izvođenje neodložnih radova na uređivanju tih površina, u skladu sa mogućnostima, obezbeđuje grad na području gradskih opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad i Čukarica, odnosno gradska opština Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin na području te gradske opštine.

Izvođenje neodložnih radova, u skladu sa stavom 1. ovog člana, sprovodi se preko javnih preduzeća koje je osnovao grad, odnosno gradska opština za obavljanje delatnosti održavanja javnih zelenih površina i održavanja čistoće.

Član 31a

O uređenju pojedinih površina javne namene i pojedinih površina u javnom korišćenju (pasaža i podzemnih prolaza), koje su od posebnog interesa za grad Beograd zbog svoje kulturno-istorijske i ambijentalne vrednosti staraće se javno preduzeće koje je osnovao Grad za obavljanje delatnosti obezbeđivanja uslova za uređivanje, upotrebu, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta na teritoriji grada Beograda.

Poseban interes za uređenjem površina iz stava 1. ovog člana postoji kada se te površine koriste za intenzivan pešački saobraćaj ili kada povezuju druge važne pešačke koridore.

Pod uređenjem površina, u smislu stava 1. ovog člana smatraju se poslovi na tekućem i investicionom održavanju, adaptaciji i sanaciji površina.

Sredstva za realizaciju poslova na uređenju površina iz stava 1. ovog člana utvrđuju se Programom uređivanja i dodele građevinskog zemljišta, a obezbeđuju se u budžetu grada Beograda preko nadležne organizacione jedinice gradske uprave grada Beograda za delatnost uređivanja građevinskog zemljišta.

Po uređenju površina iz stava 1. ovog člana, iste se predaju na dalje redovno održavanje nadležnoj organizacionoj jedinici gradske uprave grada Beograda za poslove saobraćaja.

4. Uklanjanje snega i leda sa površina javne namene i površina u javnom korišćenju

Član 32

U cilju obezbeđivanja uslova za bezbedno i nesmetano odvijanje života u gradu u zimskom periodu, sa određenih površina javne namene i površina u javnom korišćenju obavezno se uklanja sneg i led, kao i ledenice sa krovova i isturenih delova zgrada.

Član 33

Za uklanjanje snega i leda sa površina javne namene i površina u javnom korišćenju, u skladu sa odredbama ove odluke, odgovorni su:

1) organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove održavanja ulica i opštinskih puteva - za uklanjanje snega i leda sa kolovoza na teritoriji grada reko javnog komunalnog preduzeća, odnosno drugog privrednog društva ili preduzetnika kome poveri ove poslove;

2) organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove linijskog prevoza putnika - za uklanjanje snega i leda sa stajališta javnog prevoza na teritoriji grada preko javnog komunalnog preduzeća, odnosno drugog privrednog društva ili preduzetnika kome poveri ove poslove;

3) javno komunalno preduzeće koje je osnovao grad za obavljanje delatnosti održavanja čistoće - za uklanjanje snega i leda sa pešačkih zona, zona usporenog saobraćaja, pešačkih prelaza i pasarela, javnih stepeništa, trotoara širih od 5m, trotoara ispred pešačkih prelaza i podzemnih prolaza i uličnih slivnika, na području gradskih opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad i Čukarica;

4) javno komunalno preduzeće koje je osnovao grad za obavljanje delatnosti održavanja javnih zelenih površina - za uklanjanje snega i leda sa pešačkih staza u parkovima i sa trotoara oko parkova na području gradskih opština iz tačke 3. ovog stava;

5) javno komunalno preduzeće koje je osnovao grad za obavljanje delatnosti održavanja javnih parkirališta, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je poverio obavljanje ove delatnosti - za uklanjanje snega i leda sa javnih parkirališta na području gradskih opština iz tačke 3. ovog stava;

6) javno komunalno preduzeće koje je osnovao grad za obavljanje delatnosti vodovoda i kanalizacije - za uklanjanje snega i leda sa slivnika i slivničkih veza na području gradskih opština iz tačke 3. ovog stava;

7) javno komunalno preduzeće koje je osnovao grad za obavljanje delatnosti održavanja groblja i sahranjivanja, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno obavljanje delatnosti održavanja groblja i sahranjivanja na području gradskih opština iz tačke 3. ovog stava - za uklanjanje snega i leda sa pešačkih staza na gradskim grobljima i sa trotoara oko groblja na tom području;

8) javno komunalno preduzeće koje je osnovao grad za obavljanje delatnosti održavanja pijaca, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno obavljanje te delatnosti na području gradskih opština iz tačke 3. ovog stava - za uklanjanje snega i leda sa pijačnih komunikacija i potrebnog broja prodajnih mesta.

Za uklanjanje snega i leda sa površina iz tač. 3. do 8. stava 1. ovog člana, na području gradskih opština Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin, odgovorna su javna komunalna preduzeća koja je osnovala ta gradska opština za obavljanje delatnosti održavanja tih površina, odnosno druga privredna društva ili preduzetnici kojima je gradska opština poverila održavanje tih površina.

Uklanjanje snega i leda sa površina iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa operativnim planom uklanjanja snega i leda, koji donosi gradonačelnik grada Beograda, najkasnije do 15. oktobra tekuće godine.

Uklanjanje snega i leda sa površina iz stava 2. ovog člana vrši se u skladu sa operativnim planom uklanjanja snega i leda, koji donosi nadležni organ gradske opštine, najkasnije do 15. oktobra tekuće godine.

Operativnim planom uklanjanja snega i leda iz st. 3. i 4. ovog člana određuju se način uklanjanja snega i leda, usklađuju aktivnosti svih subjekata, određuju prioriteti, odnosno redosled uklanjanja snega i leda sa određenih površina i određuje način sprovođenja i praćenja sprovođenja planiranih aktivnosti i dr.

Član 34

Javne saobraćajne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i klizanja, posipati odgovarajućim materijalom, a površine uz drvorede posipati samo sredstvima koja imaju ateste ili deklaraciju o neškodljivosti za stabla.

Zabranjeno je javne saobraćajne površine koje imaju izgrađenu kišnu kanalizaciju posipati kamenim materijalom.

Zabranjeno je javne saobraćajne površine uz drvorede posipati solju, odnosno sredstvima koja nemaju ateste ili deklaraciju o neškodljivosti za stabla.

Član 35

Za uklanjanje snega i leda sa železničkih i autobuskih stanica, otvorenih tržnih centara, sajmova, sportskih objekata i sličnih prostora, odgovorno je pravno lice, odnosno preduzetnik koji koristi ili održava navedenu površinu.

Član 36

Za uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do 5m koji se nalazi ispred zgrade, odnosno pripadajuće građevinske parcele, ispred poslovnih zgrada i poslovnih prostora, ispred stambeno-poslovnih zgrada, ispred objekata u izgradnji, ispred i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta, odgovorna su pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti kao vlasnici, odnosno korisnici nepokretnosti ili kao zakupci ili kao neposredni držaoci te nepokretnosti.

Obaveze iz stava 1. ovog člana odnose se i na druge saobraćajne površine u javnom korišćenju (interne saobraćajnice, prilazne staze, pešačke staze oko ili između zgrada i sl.).

Za uklanjanje snega i leda oko montažnih objekata privremenog karaktera postavljenih na delu javne saobraćajne površine, u širini do 5 m oko objekta, odgovorno je lice kome je odobreno postavljanje tog objekta.

Investitori i izvođači radova odgovorni su za uklanjanje snega i leda sa trotoara i pešačkih staza koje se graniče sa površinama na kojima se izvode radovi.

Uklanjanje snega i leda sa površina iz st. 1. do 4. ovog člana, vrši se tako da se ne zatrpavaju slivnici, a sneg i led se odlažu tako da ne ometaju saobraćaj na kolovozu i prolaz pešaka trotoarom.

Član 37

Sa krova i drugih spoljnih delova zgrade koja se graniči sa javnom saobraćajnom površinom ili saobraćajnom površinom u javnom korišćenju, vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je da uklanja ledenice radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti za život i zdravlje ljudi i bezbednosti dobara i okoline.

Za uklanjanje ledenica sa krovova zgrada i drugih zajedničkih spoljnih delova zgrade, odgovorna su lica iz člana 6. st. 2. i 4. ove odluke.

Za uklanjanje ledenica sa spoljnog dela zgrade koji je u sastavu određenog stana ili drugog posebnog dela zgrade, a koji je dostupan za uklanjanje, odgovoran je vlasnik, odnosno korisnik tog dela zgrade.

U slučaju da nije moguće uklanjanje ledenica sa zgrade, lica iz st. 1, 2. i 3. ovog člana dužna su da blagovremeno postave oznake upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica, kao i odgovarajuće zapreke radi obilaženja ugroženih delova površine iz stava 1. ovog člana.

III USLOVI I NAČIN POSTAVLJANJA OBJEKATA I UREĐAJA I IZVOĐENJA KULTURNOG ILI ARTISTIČKOG PROGRAMA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I POVRŠINAMA U JAVNOM KORIŠĆENJU

Član 38

Na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju mogu se pod uslovima i na način utvrđen ovom odlukom postaviti komunalni objekti, oprema i mobilijar, kao i drugi objekti, oprema i mobilijar (u daljem tekstu: urbana oprema i urbani mobilijar):

1. namenski montažni objekti,

2. montažno-demontažni objekti za potrebe održavanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija,

2a specijalizovano vozilo za obavljanje delatnosti trgovine na malo i druge delatnosti,

3. žardinjere i druge posude za biljne zasade,

4. klupe i slični objekti namenjeni sedenju,

5. umetničke instalacije,

6. oprema za igru i rekreaciju,

7. poštanski sandučići, poštini paketomati, objekti telefonskih govornica i solarni punjači,

8. stubovi, ograde i druge vrste zapreka,

9. korpe za otpatke i đubrijere,

10. javni časovnici,

11. montažno-demontažne tipske javne česme,

12. javni toaleti,

13. druga urbana oprema i urbani mobilijar.

Na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju mogu se postaviti i drugi objekti i uređaji, pod uslovima i na način predviđen posebnim odlukama grada kojima se uređuje obavljanje komunalne delatnosti, odnosno drugim propisima grada (spomenici i spomen obeležja, stajališta gradskog prevoza, saobraćajni znaci i drugi putokazi, oglasni panoi i druga sredstva za oglašavanje, manji montažni objekti privremenog karaktera, balon hale sportske namene, plovni objekti i slično).

Urbana oprema i urbani mobilijar iz st. 1. i 2. ovog člana koja se postavlja na površinama iz člana 19. stav 1. tač. 1. i 2, osim zelene površine pored i oko stambenih i poslovnih zgrada, na delu teritorije Grada Beograda, po zonama, u okviru Generalnog urbanističkog plana Grada Beograda ("Službeni list Grada Beograda", broj 11/16) mora ispunjavati uslove u pogledu tipa, veličine, izgleda i drugih karakteristika, utvrđene Katalogom urbane opreme za uređenje i opremanje javnih površina na delu teritorije Grada Beograda obuhvaćene Generalnim urbanističkim planom (u daljem tekstu: katalog), izuzev urbane opreme i urbanog mobilijara koji se postavlja na osnovu autorskih rešenja po sprovedenom konkursu.

Katalog iz stava 3. ovog člana je sastavni deo ove odluke. (prilog 1.).

Ovom odlukom utvrđuje se sedam zona u kojima se postavlja urbana oprema i urbani mobilijar iz ovog člana.

Zone i granice zona određene su opisom i spiskom zona za uređenje i opremanje javnih površina na delu teritorije grada Beograda obuhvaćene Generalnim urbanističkim planom, koji je sastavni deo ove odluke. (prilog 2.)

Sastavni deo tekstualnog opisa granica zona čini grafički prilog u analognom i elektronskom obliku.

U slučaju neslaganja tekstualnog dela i grafičkog priloga, primenjuje se grafički prilog.

Urbana oprema i urbani mobilijar iz st. 1. i 2. ovog člana koja se postavlja na površinama iz člana 19. stav 1. tač. 1. i 2, na delu teritorije Grada Beograda van okvira Generalnog urbanističkog plana Grada Beograda, može ispunjavati uslove utvrđene katalogom iz stava 3. ovog člana.

Član 38a

Na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju mogu se odrediti površine na kojima se postavlja sistem javnih bicikala.

Uslovi i način postavljanja sistema javnih bicikala na površinama iz stava 1. ove odluke urediće se posebnom odlukom koju priprema nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave za poslove saobraćaja.

Član 39

Objekti i uređaji postavljeni na površini javne namene i površini u javnom korišćenju moraju se držati u urednom stanju.

Uredno stanje objekata i uređaja iz stava 1. ovog člana podrazumeva da nisu oštećeni, zaprljani, ispisani, iscrtani, izlepljeni plakatima, odnosno da na drugi način svojim izgledom ne narušavaju opštu uređenost grada.

Namenski montažni objekti

Član 40

Namenski montažni objekat je manji montažni objekat privremenog karaktera koji se postavlja na površini javne namene i površini u javnom korišćenju za potrebe obezbeđivanja objekata ambasada, odnosno konzularnih predstavništava, objekata državnih organa i drugih objekata javne namene (čuvarska kućica i slični objekat u funkciji obavljanja poslova obezbeđenja); za potrebe obavljanja delatnosti javnih komunalnih preduzeća (terminusni objekat, montažni objekat za smeštaj alata, opreme i sl) kao i za potrebe obavljanja poslova iz nadležnosti organa Grada Beograda (montažni objekat u funkciji obavljanja poslova inspekcije, komunalne milicije, nadzora, komunikacije i sl).

Član 41

Namenski montažni objekat postavlja se na osnovu odobrenja koje, na zahtev lica za čije potrebe se objekat postavlja, izdaje organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za komunalne poslove.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, namenski montažni objekat za potrebe obavljanja poslova iz nadležnosti organa Grada Beograda (montažni objekat u funkciji obavljanja poslova inspekcije, komunalne milicije, nadzora, komunikacije i sl), postavlja se na osnovu odobrenja koje, na zahtev lica za čije potrebe se objekat postavlja, na teritoriji grada Beograda, izdaje organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležna za komunalne poslove.

Odobrenje za postavljanje objekta iz stava 1. i 2. ovog člana izdaje se na vreme od pet godina.

Odobrenje za postavljanje objekta iz stava 1. i 2. ovog člana izdaje se po prethodno pribavljenoj saglasnosti:

- organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja, kada se objekat postavlja na delu javne saobraćajne površine, odnosno subjekata koji upravlja, odnosno subjekta koji održava drugu površinu na kojoj se objekat postavlja i

- organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove urbanizma, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se objekat postavlja ispred zgrade koja je utvrđena za kulturno dobro, odnosno koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje objekata iz stava 1. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100 overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu u zavisnosti od namene površine na koju se objekat postavlja, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rešenja i sadrži naročito: mesto postavljanja, površinu koja se zauzima, izgled objekta i vreme na koje se odobrava postavljanje, rok za uklanjanje po isteku važenja odobrenja i obavezu dovođenja površine u uredno stanje nakon uklanjanja.

Član 42

O urednom stanju namenskog montažnog objekta dužno je da se stara lice kome je odobreno postavljanje tog objekta.

Montažno-demontažni objekti za potrebe održavanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija

Član 43

Montažno demontažni objekti za potrebe kulturnih, sportskih i drugih manifestacija (tribine, pozornice i slično), postavljaju se na delu površine javne namene i površine u javnom korišćenju na osnovu odobrenja koje na zahtev organizatora manifestacije izdaje organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za komunalne poslove.

Odobrenje za postavljanje objekta iz stava 1. ovog člana izdaje se na vreme trajanja manifestacije.

Odobrenje za postavljanje objekta iz stava 1. ovog člana izdaje se po prethodno pribavljenoj saglasnosti:

- organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja, kada se objekat postavlja na delu javne saobraćajne površine (trotoar, trg i dr.);

- organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove urbanizma, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se objekat postavlja ispred zgrade koja je utvrđena za kulturno dobro, odnosno koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu;

- organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za komunalne poslove na području gradskih opština iz tačke 3. stav 1. člana 33. ove odluke, ako se objekat postavlja na delu javne zelene površine na području tih opština, osim ako je nadležnost za postavljanje objekata iz stava 1. ovog člana na tim površinama povereno javnim preduzećima čiji je osnivač grad Beograd, u skladu sa odredbama ove odluke;

- javnog vodoprivrednog preduzeća čiji je osnivač grad, ako se objekat postavlja na obali;

- subjekta koji upravlja javnom zelenom površinom na koju se objekat postavlja na području gradskih opština iz stava 2. člana 33. ove odluke.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje objekata iz stava 1. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100, tehnička dokumentacija objekta pripremljena i overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rešenja i sadrži naročito: mesto postavljanja, površinu koja se zauzima, izgled objekata i vreme na koje se odobrava postavljanje, rok za uklanjanje po isteku važenja odobrenja i rok i obavezu dovođenja površine u uredno stanje nakon uklanjanja.

Organizator manifestacije dužan je da postavljene objekte iz stava 1. ovog člana drži u urednom i ispravnom stanju, a mesto održavanja manifestacije po završetku manifestacije dovede u prvobitno stanje bez odlaganja, a najkasnije u roku utvrđenom rešenjem.

Specijalizovano vozilo za obavljanje delatnosti trgovine na malo i druge delatnosti

Član 43a

Na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju u obuhvatu Prostornog plana područja posebne namene uređenja priobalja grada Beograda - područje priobalja reke Save za projekat "Beograd na vodi" ("Službeni glasnik RS", broj 7/15) mogu se postavljati specijalizovana vozila za obavljanje delatnosti trgovine na malo i druge delatnosti u skladu sa zakonom.

Specijalizovana vozila se postavljaju na uređenim površinama iz stava 1. ovog člana, u skladu sa ugovorom kojim se reguliše ulaganje u projekat "Beograd na vodi".

Specijalizovano vozilo iz stava 1. ovog člana je posebno uređeno i opremljeno vozilo namenjeno za obavljanje delatnosti trgovine na malo i druge delatnosti u skladu sa zakonom.

Vozila iz stava 1. ovog člana, na određena mesta, može da postavi subjekt koji je sklopio ugovor sa privrednim društvom koje je Republika Srbija osnovala u svrhu realizacije projekta "Beograd na vodi", a na osnovu prethodno pribavljenog odobrenja, koje na zahtev tog subjekta izdaje organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležna za poslove privrede.

Mesto postavljanja specijalizovanog vozila određuje se na osnovu prethodne saglasnosti:

- organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja, kada je mesto postavljanja javna saobraćajna površina ili kada ima uticaja na odvijanje saobraćaja;

- organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda nadležne za poslove urbanizma, u smislu mesta za postavljanje i njegove površine;

- nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture, kada se postavlja na parceli kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, odnosno na parceli dobra koje uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostorno kultruno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu;

- subjekta koji upravlja i održava površinu mesta postavljanja.

Član 43b

Subjekt iz člana 43a stav 4. ove odluke podnosi zahtev koji sadrži:

podatke o registraciji delatnosti;

registarsku oznaku specijalizovanog vozila;

vrstu delatnosti koju će obavljati;

predlog mesta na kom će postaviti specijalizovano vozilo;

vreme u kojem će obavljati delatnost.

Uz zahtev se podnosi:

- ugovor sa privrednim društvom iz člana 43a stav 4. ove odluke;

- dokaz o registraciji delatnosti;

- dokaz o registraciji vozila;

- skica mesta postavljanja sa ucrtanim specijalizovanim vozilom u razmeri 1:100, fotografski prikaz mesta postavljanja, tehnički opis vozila i njegovih karakteristika i fotografski prikaz vozila;

- dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Po dobijanju urednog zahteva, organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležna za poslove privrede pribavlja potrebne saglasnosti iz člana 43a stav 5. ove odluke.

Po pribavljanju potrebnih saglasnosti, organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležna za poslove privrede izdaje odobrenje kojim se određuje mesto i površina postavljanja, period korišćenja i vreme rada.

Odobrenje se donosi za određeni period u toku godine, ili za tekuću godinu.

Žardinjere i druge posude za biljne zasade

Član 44

Žardinjere i druge posude za biljne zasade (u daljem tekstu: žardinjere), mogu se postavljati na delu ulice koji se ne koristi za saobraćaj motornih vozila, na razdelnim i zaštitnim trakama i pojasevima, na delu trotoara ili trga, na stubovima javne rasvete, kao i na površinama u javnom korišćenju.

Žardinjere se postavljaju tako da se njihovim postavljanjem ne ometa kretanje pešaka, prilaz zgradi, protivpožarni put i slično.

Član 45

Žardinjere iz. člana 44. ove odluke postavlja i održava javno komunalno preduzeće koje je osnovao grad, odnosno gradska opština za obavljanje poslova uređenja i održavanja javnih zelenih površina, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno obavljanje tih poslova.

Subjekt iz stava 1. ovog člana postavlja žardinjere na javnim saobraćajnim površinama po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja i organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove urbanizma, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se objekat postavlja ispred zgrade koja je utvrđena za kulturno dobro, odnosno koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

Ako se žardinjera postavlja na stub javne rasvete, subjekt iz stava 1. ovog člana pribavlja i prethodnu saglasnost subjekta koji održava stub javne rasvete.

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti za postavljanje žardinjere podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanom žardinjerom u razmeri 1:100 overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu u zavisnosti od namene površine na koju se objekat postavlja, prikaz žardinjere sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, žardinjere mogu postavljati, ispred poslovnih prostorija koje se nalaze uz površinu javne namene ili površinu u javnom korišćenju, vlasnici, odnosno lica koja obavljaju delatnost u tim prostorijama.

Žardinjera iz stava 5. ovog člana postavlja se na osnovu odobrenja koje u formi rešenja izdaje organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za komunalne poslove po prethodno pribavljenoj saglasnosti subjekata iz stava 2. ovog člana.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje žardinjere iz stava 5. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanom žardinjerom u razmeri 1:100 overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu u zavisnosti od namene površine na koju se objekat postavlja, prikaz žardinjere sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, kao i saglasnost vlasnika, odnosno korisnika zgrade, odnosno posebnih delova zgrade ako se žardinjera postavlja na delu površine u javnom korišćenju koja pripada poslovnoj odnosno stambeno poslovnoj zgradi.

Žardinjere na površini u javnom korišćenju koja je unutar otvorenog tržnog centra može postaviti vlasnik tržnog centra, odnosno vlasnik poslovnog prostora u tom centru uz saglasnost svih ostalih vlasnika poslovnog prostora u tom centru.

Lica iz st. 5. i 8. ovog člana su dužna da žardinjere ispred poslovnog prostora drže u urednom stanju.

Klupe i slični objekti namenjeni sedenju

Član 46

Na delu ulice koji se ne koristi za saobraćaj motornih vozila, na trgu, kao i na površinama u javnom korišćenju, mogu se postavljati klupe i slični objekti namenjeni sedenju (u daljem tekstu: klupa), pod uslovima predviđenim u članu 44. stav 2. ove odluke.

Klupe postavlja i održava javno komunalno preduzeće koje je osnovao grad, odnosno gradska opština za obavljanje poslova uređenja i održavanja javnih zelenih površina, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno obavljanje tih poslova.

Subjekt iz stava 2. ovog člana postavlja klupe na javnim saobraćajnim površinama po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja i organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove urbanizma, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se objekat postavlja ispred zgrade koja je utvrđena za kulturno dobro, odnosno koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti za postavljanje klupe podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanom klupom u razmeri 1:100 overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu u zavisnosti od namene površine na koju se objekat postavlja, prikaz klupe sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, klupu na površini u javnom korišćenju može postaviti zainteresovano pravno ili fizičko lice.

Klupa iz stava 5. ovog člana postavlja se na osnovu odobrenja koje u formi rešenja izdaje organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za komunalne poslove po prethodno pribavljenoj saglasnosti subjekata iz stava 3. ovog člana.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje klupe iz stava 5. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanom klupom u razmeri 1:100 overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu u zavisnosti od namene površine na koju se objekat postavlja, prikaz klupe sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, kao i saglasnost vlasnika, odnosno korisnika zgrade, odnosno posebnih delova zgrade ako se klupa postavlja na delu površine u javnom korišćenju koja pripada poslovnoj odnosno stambeno-poslovnoj zgradi.

Klupe na površini u javnom korišćenju koja je unutar otvorenog tržnog centra može postaviti vlasnik tržnog centra, odnosno vlasnik poslovnog prostora u tom centru uz saglasnost svih ostalih vlasnika poslovnog prostora u tom centru.

Lica iz st. 5. i 8. ovog člana su dužna da klupe postavljene na površini u javnom korišćenju drže u urednom stanju.

Umetničke instalacije

Član 47

Umetničke instalacije se postavljaju i održavaju pod uslovima i na način propisan posebnim propisom grada.

Oprema za igru i rekreaciju

Član 48

Na izgrađenoj i uređenoj zelenoj površini javne namene i u javnom korišćenju može se postaviti oprema za igru dece (ljuljaška, tobogan, penjalica, vrteška i slična oprema za igru dece), kao i oprema za rekreaciju građana (fitnes oprema, oprema za skejt, oprema za šah i slično), koja je namenjena za besplatno korišćenje većeg broja građana.

Oprema iz stava 1. ovog člana postavlja se na osnovu odobrenja koje, na zahtev zainteresovanog lica, izdaje organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za komunalne poslove, za područje gradskih opština iz tačke 3. stava 1. člana 33. ove odluke, odnosno organizaciona jedinica uprave gradske opštine iz stava 2. člana 33. ove odluke nadležna za komunalne poslove, za područje te gradske opštine.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje opreme iz stava 1. ovog člana dostavlja se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanom opremom u razmeri 1:100 overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu, prikaz opreme sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, kao i saglasnosti za postavljanje koje izdaju subjekt koji održava i subjekt koji upravlja površinom na koju se postavlja oprema.

Odobrenje iz stava 2. ovog člana izdaje se u formi rešenja i sadrži naročito: mesto postavljanja, površinu koja se zauzima, broj i vrstu opreme, kao i rok u kome je korisnik odobrenja dužan da postavljenu opremu preda na održavanje subjektu koji održava površinu na koju se postavlja.

Opremu iz stava 1. ovog člana na površini u javnom korišćenju koja je unutar otvorenog tržnog centra može postaviti vlasnik tržnog centra, odnosno vlasnik poslovnog prostora u tom centru uz saglasnost svih ostalih vlasnika poslovnog prostora u tom centru.

O urednom i ispravnom stanju opreme iz stava 5. ovog člana dužno je da se stara lice koje je opremu postavilo.

Oprema iz stava 1. ovog člana mora biti atestirana i postavljena u skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača.

Član 48a

Na neizgrađenom građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada koje je namenjeno za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina, do privođenja zemljišta nameni, može se urediti prostor za igru dece sa ugradnjom opreme (ljuljaška, tobogan, penjalica, vrteška i slična oprema za igru dece), kao i ugradnjom opreme za rekreaciju građana (fitnes oprema, oprema za skejt, oprema za šah i slično), koja je namenjena za besplatno korišćenje većeg broja građana.

Opremu iz stava 1. ovog člana ugrađuje i održava javno komunalno preduzeće koje je osnovao Grad, odnosno gradska opština za obavljanje delatnosti održavanja javnih zelenih površina.

Subjekt iz stava 2. ugrađuje opremu iz stava 1. ovog člana na osnovu odobrenja koje izdaje organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za komunalne poslove za područje gradskih opština iz tačke 3. stav 1. člana 33, ove odluke, odnosno organizaciona jedinica uprave gradske opštine iz stava 2. člana 33. ove odluke nadležna za komunalne poslove, za područje te gradske opštine.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za ugradnju opreme iz stava 1. ovog člana dostavlja se fotografski prikaz mesta na kojem se planira uređenje prostora za igru dece ili rekreaciju građana, kopija plana sa ucrtanom granicom intervencije, geodetski snimak sa izradom nivelaciono regulacionog plana i obračunskog plana u razmeri 1:100, tehnički opis, situacioni plan opreme za igru dece ili fitnes opreme sa temeljima, zaštitnim zonama, visinskim kotama i međusobnom udaljenošću između rekvizita sa potrebnim detaljima i pratećom dokumentacijom za rekvizite i podlogu na osnovu koje se dokazuje da zadovoljavaju važeće standarde, uz obaveznu overu tehničke dokumentacije od strane lica koje poseduju odgovarajuću licencu.

Odobrenje iz stava 3. ovog člana izdaje se u formi rešenja i sadrži naročito: mesto ugradnje, površinu koja se zauzima, kao i broj i vrstu opreme i period na koji se izdaje.

Oprema iz stava 1. ovog člana mora biti atestirana i ugrađena u skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača.

Poštanski sandučići, poštini paketomati, objekti telefonskih govornica i solarni punjači

Član 49

Poštanski sandučići, poštini paketomati, objekti telefonskih govornica i solarni punjači mogu se postavljati na površinama javne namene, površinama u javnom korišćenju i na fasadama zgrada.

Objekte iz stava 1. ovog člana postavlja pravno lice koje obavlja poslove poštanskog, odnosno telefonskog saobraćaja, na osnovu odobrenja koje izdaje organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za komunalne poslove.

Solarne punjače može postavljati i grad odnosno gradska opština.

Odobrenje za postavljanje objekta iz stava 1. ovog člana izdaje se po prethodno pribavljenoj saglasnosti:

- organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja, kada se objekat postavlja na delu javne saobraćajne površine, odnosno kada svojim delom zahvata ovu površinu, odnosno subjekata koji upravlja drugom površinom na kojoj se objekat postavlja i

- organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove urbanizma, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se objekat postavlja ispred ili na fasadi zgrade koja je utvrđena za kulturno dobro, odnosno koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje objekata iz stava 1. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100 overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu u zavisnosti od namene površine na koju se objekat postavlja, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, kao i saglasnost subjekta koji upravlja površinom u javnom korišćenju, odnosno vlasnika, odnosno korisnika zgrade, odnosno posebnih delova zgrade ako se objekat postavlja na fasadi zgrade.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rešenja kojim se određuje mesto postavljanja i površina koja se zauzima.

O urednom i ispravnom stanju objekta iz stava 1. ovog člana dužno je da se stara lice kome je odobreno postavljanje tog objekta.

Stubovi, ograde i druge vrste zapreka

Član 50

Na delu javne saobraćajne površine mogu se postaviti stubovi, ograde i druge vrste zapreka, radi zaprečavanja ili usmeravanja saobraćaja.

Postavljanje zapreka iz stava 1. ovog člana obezbeđuje organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove saobraćaja, na mestima i preko lica koje odredi posebnim aktom.

Zapreke iz stava 1. ovog člana mogu se postaviti na delu javne zelene površine radi zaštite te površine od oštećivanja ili uništavanja.

Postavljanje zapreka iz stava 3. ovog člana na području gradskih opština iz tačke 3. stava 1. člana 33. ove odluke, obezbeđuje organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za komunalne poslove odnosno, a na području gradske opštine iz stava 2. člana 33. ove odluke organizaciona jedinica uprave te gradske opštine nadležna za komunalne poslove.

Organizaciona jedinica iz stava 4. ovog člana posebnim aktom određuje mesta za postavljanje i lice koje će zapreke postaviti.

Zapreke iz st. 1. i 3. ovog člana ne mogu se postavljati na drugim površinama javne namene i na površinama u javnom korišćenju, osim ako se u okviru građevinske parcele postavljaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

O urednom stanju zapreka iz st. 1, 3. i 7. ovog člana stara se subjekt koji je zapreku postavio.

Korpe za otpatke i đubrijere

Član 51

Na površinama javne namene, izuzev kolovoza i biciklističke staze, mogu se postavljati korpe za otpatke i đubrijere.

Korpe za otpatke i đubrijere moraju biti izrađene od prikladnog materijala i estetski oblikovane.

Član 52

Korpe za otpatke i đubrijere na javnim saobraćajnim površinama postavlja i održava javno komunalno preduzeće osnovano za obavljanje poslova održavanja čistoće, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome su povereni poslovi održavanja čistoće.

Objekti iz stava 1. ovog člana postavljaju se po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja i organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove urbanizma, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se objekti postavljaju u prostornim kulturno-istorijskim celinama ili celinama koje uživaju prethodnu zaštitu.

Korpe za otpatke na površini iz stava 1. ovog člana mogu se postaviti na stubovima javne rasvete, ogradama i sl, uz prethodnu saglasnost lica koje održava navedene objekte.

Korpe za otpatke i đubrijere na javnim zelenim površinama postavlja i održava javno komunalno preduzeće osnovano za obavljanje poslova održavanja zelenih površina, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome su povereni poslovi održavanja zelenih površina, po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove urbanizma, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se objekti postavljaju u prostornim kulturno-istorijskim celinama ili celinama koje uživaju prethodnu zaštitu.

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti iz st. 2. i 4. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100 overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom.

Javni časovnici

Član 53

Javni časovnik je časovnik koji se nalazi na javnoj saobraćajnoj površini (trg, trotoar, pešačka zona i sl.) ili na javnoj zelenoj površini (park, zelena površina na skveru i sl.), a koji održava javno komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo ili preduzetnik kome je grad, odnosno gradska opština poverila te objekte na održavanje.

Javni časovnik može se postaviti na izgrađenu i uređenu javnu površinu iz stava 1. ovog člana kao element urbanog opremanja te površine.

Postavljanje javnih časovnika obezbeđuje grad, odnosno gradska opština preko javnog komunalnog preduzeća, odnosno privrednog društva, odnosno preduzetnika kome te objekte poveri na održavanje.

Subjekt iz stava 3. ovog člana postavlja javni časovnik po prethodno pribavljenoj saglasnosti:

- organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja, kada se objekat postavlja na javnoj saobraćajnoj površini;

- organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove urbanizma, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se objekat postavlja ispred zgrade koja je utvrđena za kulturno dobro, odnosno koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu;

- subjekta koji održava i subjekta koji upravlja javnom zelenom površinom na koju se objekat postavlja.

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti iz stav 4. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100 overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu u zavisnosti od namene površine na koju se objekat postavlja, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom.

Javni časovnik mora biti u urednom i ispravnom stanju i pokazivati tačno vreme.

Član 54

Fizičko i pravno lice može postaviti časovnik na zgradi koju koristi.

Časovnik iz stava 1. ovog člana ne smatra se javnim časovnikom u smislu odredaba ove odluke.

Časovnik iz stava 1. ovog člana postavlja se na osnovu odobrenja organizacione jedinice uprave gradske opštine nadležne za komunalne poslove, a na zahtev zainteresovanog lica.

Odobrenje iz stava 3. ovog člana izdaje se po prethodno pribavljenoj saglasnosti:

- organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja, kada se časovnik postavlja iznad javne saobraćajne površine,

- organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove urbanizma, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se časovnik postavlja na zgradi koja je utvrđena za kulturno dobro, odnosno koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja iz stava 3. ovog člana, dostavlja se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim časovnikom, overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu, prikaz časovnika sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom, kao i saglasnost vlasnika, odnosno korisnika zgrade, odnosno posebnih delova zgrade na koju se časovnik postavlja.

Časovnik iz stava 1. ovog člana, koji sadrži oglasnu poruku, postavlja se pod uslovima i na način predviđen propisom kojim se uređuje oglašavanje na teritoriji grada. Oglasnom porukom ne smatra se naziv proizvođača časovnika koji je sastavni deo časovnika.

Časovnik iz stava. 1. ovog člana mora biti u urednom i ispravnom stanju i pokazivati tačno vreme, o čemu se stara lice kome je odobreno postavljanje.

Montažno-demontažne tipske javne česme

Član 55

Montažno-demontažne tipske javne česme su česme montažnog tipa koje se postavljaju na površini javne namene ili površini u javnom korišćenju (park, trg, zelena i rekreaciona površina, odnosno druga površina na kojoj se građani okupljaju i zadržavaju) i koje održava javno komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik kome su ti objekti povereni na održavanje.

Postavljena montažno-demontažna tipska javna česma priključuje se na javni vodovod i kanalizaciju.

Postavljanje montažno-demontažnih tipskih javnih česmi obezbeđuje grad, odnosno gradska opština preko javnog komunalnog preduzeća, odnosno privrednog društva, odnosno preduzetnika kome te objekte poveri na održavanje.

Subjekt iz stava 1. ovog člana postavlja montažno-demontažnu tipsku javnu česmu po prethodno pribavljenoj saglasnosti:

- organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja, kada se javna česma postavlja na javnoj saobraćajnoj površini;

- organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda nadležne za poslove urbanizma, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se javna česma postavlja ispred zgrade koja je utvrđena za kulturno dobro, odnosno koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu;

- subjekta koji održava i subjekta koji upravlja javnom zelenom površinom na koju se objekat postavlja.

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti iz stava 4. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100 overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu u zavisnosti od namene površine na koju se objekat postavlja, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom i tehnička dokumentacija za postavljanje i priključenje objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu.

Montažno-demontažne tipske javne česme moraju biti u urednom i ispravnom stanju.

Javni toaleti

Član 56

Javni toalet je komunalni objekat montažnog tipa koji se u finalnom obliku postavlja na površinu javne namene i to na: trgovima, parkovima, zelenim i rekreacionim površinama, taksi stajalištima, okretnicama, terminusima, odnosno na drugim mestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju.

Javni toalet iz stava 1. ovog člana po pravilu se priključuje na javni vodovod i kanalizaciju.

Javni toalet iz stava 1. ovog člana mora biti priključen na elektromrežu i osvetljen, a može biti i automatizovan.

Postavljanje javnih toaleta obezbeđuje grad, odnosno gradska opština, preko javnog komunalnog preduzeća, odnosno privrednog društva, odnosno preduzetnika kome grad, odnosno gradska opština poveri obavljanje komunalne delatnosti održavanja javnih toaleta.

Postavljanje i održavanje javnih toaleta u zoni taksi stajališta, okretnica i terminusa, gde postoje tehnički uslovi, u nadležnosti je organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove javnog prevoza.

Subjekti iz stava 4. i stava 5. ovog člana postavljaju javni toalet po prethodno pribavljenoj saglasnosti:

- organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja, kada se javni toalet postavlja na javnoj saobraćajnoj površini;

- organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove urbanizma, odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se javni toalet postavlja u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu;

- subjekta koji održava i subjekta koji upravlja javnom zelenom površinom na koju se objekat postavlja.

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti iz stava 5. ovog člana podnosi se fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100 overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu u zavisnosti od namene površine na koju se objekat postavlja, prikaz objekta sa tehničkim opisom i fotografskim ili grafičkim prikazom i tehnička dokumentacija za postavljanje i priključenje objekta na električnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu overena od strane lica koje poseduje odgovarajuću licencu.

Javni toaleti moraju biti u urednom i ispravnom stanju.

Član 57

Za potrebe održavanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, organizator manifestacije može na površini na kojoj se održava manifestacija postaviti privremeni, pokretni toalet u vidu kabine sa patronama koje se prazne.

Pokretni toalet iz stava 1. ovog člana postavlja se na osnovu odobrenja koje u formi rešenja izdaje organizaciona jedinice uprave gradske opštine nadležna za komunalne poslove. Rešenjem se određuje broj i raspored postavljanja pokretnih toaleta u toku trajanja manifestacije.

Organizator manifestacije je dužan da za sve vreme trajanja manifestacije obezbedi:

1. sanitarnu, tehničku i higijensku ispravnost pokretanog toaleta,

2. urednost, čistoću i funkcionalnost pokretnog toaleta.

Član 57a

Na taksi stajalištu, okretnici, terminusu ili u neposrednoj blizini taksi stajališta, okretnice i terminusa, može se postaviti privremeni, pokretni toalet u vidu kabine sa patronama koje se prazne, za potrebe linijskog i taksi prevoza.

O postavljanju i održavanju toaleta iz stava 1. ovog člana stara se organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležna za poslove javnog prevoza.

Nadležna organizaciona jedinica iz stava 2. ovog člana priprema i donosi plan, uz saglasnost gradonačelnika Grada Beograda kojim se određuju taksi stajališta, okretnice i terminusi na kojima se postavlja toalet iz stava 1. ovog člana, mesto, broj i raspored postavljanja. Sastavni deo plana čini tehnička dokumentacija lokacija toaleta (makro i mikro lokacija i položaj toaleta u odnosu na taksi stajalište, okretnicu i terminus) sa pribavljenim saglasnostima izdavaoca iz stava 5. ovog člana.

Izmena i dopuna plana se vrši po potrebi, po postupku predviđenom za donošenje plana.

Zahtev za izdavanje saglasnosti za lokaciju na kojoj će se postaviti toalet iz stava 1. ovog člana, nadležna organizaciona jedinica iz stava 2. ovog člana podnosi:

- nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave Grada Beograda za poslove saobraćaja, kada se toalet postavlja na delu javne saobraćajne površine, odnosno subjektu koji upravlja javnom površinom na koju se objekat postavlja.

Uz zahtev se prilaže neophodna tehnička dokumentacija (makro i mikro lokacija i položaj toaleta u odnosu na taksi stajalište, okretnicu i terminus).

Postupak izbora subjekta za poslove postavljanja i održavanja toaleta iz stava 1. ovog člana sprovodi se u skladu sa propisima kojima se uređuju javne nabavke ili javno privatno partnerstvo.

Toalet iz stava 1. ovog člana postavlja subjekt koji je sklopio ugovor sa nadležnom organizacionom jedinicom iz stava 2. ovog člana.

Toalet iz stava 1. ovog člana mora biti u urednom i ispravnom stanju, a mesto na kojem je postavljen, nakon uklanjanja, mora se dovesti u ispravno i funkcionalno stanje.

Član 58

Zabranjeno je postavljati objekte i uređaje iz člana 38. ove odluke suprotno odredbama ove odluke.

Zabranjeno je objekte i uređaje iz člana 38. ove odluke koristiti suprotno njihovoj nameni.

Zabranjeno je prljati, oštećivati i premeštati objekte iz člana 38. ove odluke.

Član 59

O objektima i uređajima postavljenim na površinu javne namene i površinu u javnom korišćenju, osim objekata iz člana 38. stav 1. tač. 1, 2. i 7. ove odluke, vodi se evidencija.

Evidenciju o objektima i uređajima iz stava 1. ovog člana, vodi javno komunalno preduzeće koje postavlja i održava te objekte i uređaje odnosno, drugo privredno društvo ili preduzetnik kome je povereno postavljanje i održavanje tih objekata, odnosno uređaja.

Izvođenja kulturnog ili artističkog programa

Član 59a

Izvođači kulturnog ili artističkog programa su pojedinci ili grupe koje na površinama iz člana 19. st. 1. i 2. ove odluke izvode kulturni ili artistički program (pevanje, sviranje, igranje, pantomima, žongliranje, slikanje i sl.).

Odobrenje za izvođenje programa iz stava 1. ovog člana, na zahtev izvođača, izdaje organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda, nadležna za poslove kulture.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilaže se opis mesta izvođenja sa skicom površine koja se zauzima, kratak opis sadržaja programa i elemenata opreme, kao i naznačeno vreme i period izvođenja.

Odobrenja iz stava 2. ovog člana sadrži naročito: mesto izvođenja, površinu koja se zauzima, elemente opreme, vreme izvođenja i period za koji se odobrava izvođenje, obavezu dovođenja površine u uredno stanje nakon izvođenja.

Organizaciona jedinica iz stava 2. ovog člana, može odbiti zahtev ukoliko bi izvođenje programa ometalo odvijanje saobraćaja ili narušilo komunalni ili drugi zakonom uređeni red.

Zabranjeno je izvođenje kulturnog ili artističkog programa bez odobrenja nadležne organizacione jedinice ili suprotno izdatom odobrenju.

Član 59b

Postavljanje objekata i uređaja iz člana 38. stav 1. tačke 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12. i 13. odluke, na površinama poverenim na upravljanje JP "Beogradska tvrđava" i JP "Ada Ciganlija" vrši se u skladu sa aktima tih preduzeća, a u skladu sa zakonom i propisima kojima je regulisano upravljanje, održavanje i korišćenje tih površina.

Postavljanje objekata iz člana 38. stav 1. tačka 2. na površinama poverenim na upravljanje JKP "Beogradski park" vrši se u skladu sa aktima tog preduzeća, a u skladu sa zakonom i propisima kojima je regulisano upravljanje, održavanje i korišćenje tih površina.

IV NADZOR

Član 60

Nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za komunalne poslove.

Inspekcijski nadzor nad primenom ove odluke vrši opštinska i gradska komunalna inspekcija, u skladu sa nadležnostima utvrđenim posebnim propisima grada.

Komunalno-milicijske i druge poslove na održavanju komunalnog reda uređenog ovom odlukom i kontrolu primene odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj miliciji i drugim propisima, vrši komunalna milicija.

Član 61

U vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da:

1. naredi izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanje mera za otklanjanje nedostataka;

2. naredi uklanjanje vozila sa površina javne namene i površina u javnom korišćenju ostavljenih, odnosno zaustavljenih suprotno odredbama ove odluke;

3. naredi uklanjanje objekta i uređaja sa površina javne namene i površina u javnom korišćenju postavljenih, odnosno ostavljenih suprotno odredbama ove odluke;

4. naredi uklanjanje smeća, građevinskog i drugog otpada sa površina javne namene, površina u javnom korišćenju i ostalih površina;

4a zabrani izvođenje kulturnog ili artističkog programa koji se izvodi bez odobrenja ili suprotno izdatom odobrenju;

5. preduzme druge mere u skladu sa zakonom i propisima grada (izriče i naplaćuje novčanu kaznu na licu mesta u skladu sa odredbama ove odluke, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje utvrđene ovom odlukom i dr.).

Ako lice prema kome je usmerena upravna mera ne postupi po rešenju komunalnog inspektora, rešenje će se izvršiti preko drugog lica ili putem prinude u skladu sa zakonom.

Troškove izvršenja rešenja, čuvanja predmeta izvršenja i druge troškove nastale u vezi sa izvršenjem, snosi izvršenik.

Vlasnik je dužan da na poziv komunalnog inspektora preuzme predmet izvršenja u roku koji odredi inspektor, a koji ne može biti kraći od 120 dana, niti duži od 180 dana.

Ako vlasnik ne preuzme predmet izvršenja u roku iz stava 4. ovog člana, troškovi izvršenja, čuvanja i drugi troškovi nastali u vezi sa izvršenjem, namiriće se javnom prodajom u skladu sa zakonom i posebnom odlukom.

Član 62

Kada komunalni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da se zaustavljanjem ili ostavljanjem vozila, odnosno postavljanjem ili ostavljanjem objekata, uređaja i drugih stvari suprotno odredbama ove odluke ometa vršenje komunalne usluge, korišćenje komunalnih objekata ili puta ili kada je neophodno preduzimanje hitnih mera u javnom interesu u skladu sa zakonom, narediće korisniku, odnosno vlasniku ako je prisutan da odmah ukloni to vozilo, objekat, uređaj ili drugu stvar, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Ako se lice iz stava 1. ovog člana ne nalazi na licu mesta ili je nepoznato, komunalni inspektor će, bez saslušanja stranke, doneti rešenje kojim će naložiti da se vozilo, objekat, uređaj ili stvar, ukloni u određenom roku, koji se može odrediti na časove, a ako se radi o vozilu rok se može odrediti i na minute.

Rešenje iz stava 2. ovog člana se nalepljuje na vozilo, objekat, uređaj ili drugu stvar, uz naznačenje dana i časa kada je nalepljeno i time se smatra da je dostavljanje izvršeno, a docnije oštećenje, uništenje ili uklanjanje ovog rešenja ne utiče na valjanost dostavljanja.

Ako lice iz stava 1. ovog člana ne postupi po datom nalogu, komunalni inspektor će odrediti da se vozilo, objekat, uređaj ili druga stvar ukloni o trošku korisnika, odnosno vlasnika, na mesto koje je za to određeno.

Član 62a

Radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja, komunalni milicionar je ovlašćen na preduzimanje mera uklanjanja, odnosno premeštanja vozila, kao i postavljanja uređaja kojim se sprečava odvoženje vozila.

Mere i ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, komunalni milicionar preduzima prilikom ostvarivanja nadzora i kontrole parkiranja, kada zatekne vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama zakona kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, odnosno kada na putu, odnosno na mestu na kome je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila zatekne odbačeno vozilo.

Mere i ovlašćenja iz stava 1. ovog člana komunalni milicionar preduzima u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima i odlukom koja uređuje poslove i ovlašćenja komunalne milicije.

Član 62b

Kada komunalni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da zgrada, ograda, izlog i sl. i površina oko zgrada, nisu u estetski prihvatljivom stanju, upućuje zahtev sa dokumentacijom Komisiji za planove, a preko organizacione jedinice Gradske uprave nadležne za urbanizam i građevinske poslove, radi pribavljanja stručnog mišljenja.

U skladu sa dobijenim mišljenjem iz stava 1. ovog člana, komunalni inspektor preduzima mere iz svoje nadležnosti.

Član 63

U vršenju komunalno-milicijskih poslova, komunalni milicionar prisustvom na mestu održavanja reda:

- sprečava narušavanje komunalnog reda propisanog ovom odlukom, a naročito: prljanje i oštećivanje fasada i drugih spoljnih delova zgrade; ispisivanje poruka, obaveštenja, crteža na spoljnim delovima zgrade; izlaganje robe izvan izloga ili poslovnog prostora; izlaganje veša, posteljine, tepiha i drugih predmeta na spoljnim delovima zgrade; lepljenje plakata; uništavanje i oštećivanje ograde, zelenila i drugih elemenata uređenja površina oko zgrade; prodaju robe, odnosno obavljanje delatnosti izvan poslovnog prostora; prljanje, oštećivanje ili premeštanje objekata i uređaja na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju; ostavljanje građevinskog i drugog otpada na površinama javne namene; ometanje korišćenja i oštećivanje površina javne namene i u javnom korišćenju parkiranjem, ostavljanjem i zaustavljanjem vozila na tim površinama; oštećivanje i uklanjanje zatvarača sa otvora na površinama javne namene i u javnom korišćenju; postavljanje zapreka za vozila suprotno odredbama ove odluke; vršenje drugih radnji kojima se narušava urednost i čistoća grada;

- kontroliše izvršavanje propisanih obaveza u pogledu: urednosti i čistoće zgrada, prostora oko zgrada, ograda, dvorišta, vrta, kao i objekata i uređaja postavljenih na površini javne namene ili u javnom korišćenju; urednosti i čistoće izloga i vitrina za izlaganje robe, tendi, zastava i drugih predmeta i uređaja na spoljnim delovima zgrada; uklanjanja snega i leda; drugih obaveza kojima se uspostavlja i održava komunalni red u gradu;

- uspostavlja narušeni komunalni red primenom svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom.

Kada komunalni milicionar ustanovi povredu komunalnog reda propisanog ovom odlukom, pored ovlašćenja koja su utvrđena zakonom, ovlašćen je da:

- izdaje prekršajni nalog u skladu sa odredbama ove odluke,

- podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo i

- obavesti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

V KAZNENE ODREDBE

Član 64

Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1. postupa suprotno odredbi člana 5. st. 5. i 6. ove odluke;

1a ne obezbedi stručno i kvalitetno izvođenje radova na uređenju spoljnih delova zgrade ili izborom vrste materijala ili boja naruši celokupan izgled zgrade i okoline (član 7. stav 1);

2. ne pribavi uslove i saglasnost nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture (član 7. stav 2);

3. klimu, gromobran, uređaj za video nadzor postavlja na način kojim se dovodi do oštećivanja zgrade ili ugrožava bezbednost građana i okoline (član 15. stav 3.);

4. ogradu, zelenilo ili druge elemente uređenja površina oko zgrade drži tako da oštećuju zgradu ili instalacije ili onemogućavaju korišćenje zgrade, tih površina ili površina sa kojima se graniče (član 17. stav 6);

5. površine iz stava 4. člana 20. ne drži u urednom stanju (član 20. st. 4. i 5);

6. površinu u javnom korišćenju ne drži u urednom stanju (član 21. stav 1);

7. postupa suprotno zabranama iz člana 22. st. 1, 2. i 4. ove odluke;

8. otvore iz člana 24. ove odluke ne pokrije poklopcima, rešetkama ili drugim zatvaračima (član 24. stav 1);

9. otvore iz člana 24. ove odluke ne pokrije zatvaračima izrađenim od materijala koji onemogućavaju klizavost, ili zatvarače ne zaštiti od krađe zabravljivanjem, ili na otvorima na kolovozu ne postavi uložak protiv buke (član 25. stav 1);

10. na otvorima iz člana 24. ove odluke ne zameni oštećene ili klizave zatvarače (član 25. stav 2);

11. postupa suprotno odredbi člana 25. stav 3. ove odluke;

12. postupa suprotno zabranama iz člana 25. stav 6. ove odluke;

13. podzemni pešački prolaz ne osvetljava ili ne održava u ispravnom i urednom stanju (član 26. st. 1. i 3);

14. ne omogući pristup zajedničkim instalacijama i uređajima subjektu koji upravlja podzemnim prolazom radi pregleda, popravke ili održavanja tih instalacija (član 26. stav 5);

15. ograde gradilišta ili gradilišne skele (uključujući i zaštitne prekrivače), ne drži u urednom stanju, ili zaštitni prekrivač skele ne oslika izgledom fasade u razmeri 1:1 ili prikazom kulturnog dobra iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, u ukupnoj površini zaštitnog prekrivača (član 29);

16. postupa suprotno odredbama člana 30. i 30a ove odluke;

17. postupa suprotno članu 48. stav 7. ove odluke;

18. časovnik ne održava u urednom ili ispravnom stanju ili časovnik ne pokazuje tačno vreme (član 54. stav 6).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 75.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 15.000,00 dinara.

Član 64a

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1. tendu oslanja na površinu javne namene, ili površinu u javnom korišćenju (član 14. stav 2);

2. uređaje iz stava 1. člana 15. ove odluke postavi bez uslova i saglasnosti nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara (član 15. stav 5.);

3. površinu oko zgrade ili ogradu ne drži u urednom i estetski prihvatljivom stanju ili za radove na ogradi ili na površini oko zgrade ne pribavi uslove saglasnost nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara (član 17. st. 1. i 5);

4. postupa suprotno zabrani iz člana 18.;

5. prostore i objekte, odnosno uređaje ili opremu iz člana 27. ove odluke, ne drži u ispravnom ili urednom stanju (član 27. stav 1);

6. ne ogradi poslovni prostor otvorenog tipa, tako da se onemogući uvid u unutrašnjost tog objekta, ili ogradu ne drži u urednom stanju (član 28. stav 1. i 2);

7. postupa suprotno odredbama člana 37. ove odluke;

8. objekte ili uređaje iz člana 38. ove odluke ne drži u urednom stanju (član 39);

9. postupa suprotno članu 43. stav 6. ove odluke;

10. zapreke za vozila postavi suprotno članu 50. stav 7. ove odluke;

11. ne postupa u skladu sa članom 57. ove odluke;

12. postupa suprotno zabranama iz člana 58. ove odluke;

13. postupa suprotno zabranama iz člana 59a ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000,00 dinara preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000,00 dinara fizičko lice.

Član 64b

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1. spoljni deo zgrade ne drži u urednom i estetski prihvatljivom stanju (član 5. st. 1-4);

2. pasaž, odnosno prostor ispred ulaza u zgradu ne osvetli za sve vreme trajanja javne rasvete (član 8);

3. postupa suprotno zabrani iz člana 9. ove odluke;

4. izlog poslovnog prostora u zgradi ili vitrinu koja služi u svrhu izlaganja robe ne drži u urednom i čistom stanju ili ih ne aranžira ili ih ne drži u estetski prihvatljivom stanju (član 10. stav 1. i član 26. stav 4.);

5. izlog ili vitrinu, odnosno poslovni prostor kome izlog, odnosno vitrina pripada, ne drži u urednom i čistom stanju u vreme kad se u poslovnom prostoru ne obavlja delatnost (član 10. stav 3. i član 26. stav 4);

6. izlog ili vitrinu u prizemlju zgrade sa ulične strane ne osvetljava za sve vreme trajanja javne rasvete (član 10. stav 4);

7. u izlogu drži ambalažu ili skladišti robu ili izvan izloga, odnosno poslovnog prostora izlaže robu (član 10. st. 5. i 6);

8. gaji biljne zasade i postavlja posude na način kojim se oštećuje zgrada, ili njeni posebni delovi, ili ugrožava bezbednost građana (član 12. stav 2);

9. na zgradama sa ulične strane ističe zastave koje su prljave, ili oštećene (član 13. stav 2);

10. tendu ne drži u urednom stanju (član 14. stav 4);

11. klima-uređaj postavi tako da se kondenzat iz tog uređaja izliva na spoljne delove zgrade, susedne zgrade, odnosno direktno izliva na površinu javne namene, ili površinu u javnom korišćenju (član 15. stav 3);

12. spoljni deo pomoćnog i ekonomskih objekata ne drži u urednom stanju (član 16. stav 1);

13. postupa suprotno zabrani iz člana 16. stav 3. ove odluke;

14. postupa suprotno članu 22. stav 3. ove odluke;

15. postupa suprotno članu 23. stav 1. tačka 4. ove odluke;

16. na prostorima i objektima iz stava 1. člana 27. ove odluke na vidnom mestu ne istakne higijenska ili tehnička uputstva ili pravila o redu (član 27. stav 2.);

17. postupa suprotno odredbama čl. 33, 34, 35. i 36. ove odluke;

18. žardinjere ili klupe postavi tako da se njihovim postavljanjem ometa kretanje pešaka, prilaz zgradi, protivpožarni put i slično (član 44. stav 2. i član 46. stav 1.);

19. žardinjere ili klupe ne drži u urednom stanju (član 45. stav 9. i član 46. stav 9.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000,00 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 25.000,00 dinara preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, izuzev tačke 3. u odnosu na stav 1. člana 9. kazniće se novčanom kaznom od 5.000,00 dinara fizičko lice.

Član 64v

Novčanom kaznom od 25.000,00 dinara kazniće se za prekršaj lice koje je izvršilo zabranjenu radnju ako:

1. se kreće, zaustavlja ili parkira vozilo na javnoj zelenoj površini (parkovi, spomen parkovi, zelene površine na skverovima, trgovima i pjacetama, zelene površine duž i u okviru puta) i na zelenoj površini oko objekta javne namene (član 23. stav 1. tačka 1.);

2. postupa suprotno zabrani iz člana 23. stav 1. tačka 2. alineja 2. ove odluke.

Novčanom kaznom od 15.000,00 dinara kazniće se za prekršaj lice koje je izvršilo zabranjenu radnju ako se kreće, zaustavlja ili parkira vozilo na javnoj zelenoj površini (travnjaci, drvoredi i drugi zasadi, zelene površine duž obala reka i drugih vodenih površina, pošumljeni tereni, rekreacione površine i dr.) i na zelenoj površini u javnom korišćenju (član 23. stav 1. tačka 1.).

Novčanom kaznom od 10.000,00 dinara kazniće se za prekršaj lice koje je izvršilo zabranjenu radnju ako postupa suprotno zabrani iz člana 23. stav 1. tačka 2. alineja četvrta ove odluke.

Novčanom kaznom od 5.000,00 dinara kazniće se za prekršaj lice koje je izvršilo zabranjenu radnju ako:

1. se kreće, zaustavlja ili parkira vozilo na javnoj zelenoj površini (zelene površine pored i oko stambenih i poslovnih zgrada, u okviru i između blokova stambenih i poslovnih zgrada, član 23. stav 1. tačka 1.);

2. postupa suprotno zabrani iz člana 23. stav 1. tačka 2. alineja 1, 3. i 5. tač. 3. ove odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne postupi u skladu sa članom 23. stav 2. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 5. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 25.000,00 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 5. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000,00 dinara preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 5. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 25.000,00 dinara fizičko lice.

Član 64g

Za postupanje suprotno zabrani iz člana 9. stav 1. odluke, kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, ako ga je počinio maloletnik do navršenih četrnaest godina (dete), zbog propuštanja dužnosti nadzora, a koji su bili u mogućnosti da vrše, kazniće se roditelj, usvojitelj, staratelj ili hranitelj, novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, ako ga je počinio maloletnik koji je u vreme izvršenja prekršaja navršio četrnaest, a nije navršio šesnaest i maloletnik koji je u vreme izvršenja prekršaja navršio šesnaest, a nije navršio osamnaest godina odrediće se vaspitna mera u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju prekršaji.

Član 65

Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj javno komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo ili drugo pravno lice, ako:

1. podzemni pešački prolaz ne osvetljava, ili ne održava u ispravnom ili urednom, odnosno čistom stanju (član 26. st. 1.i 2);

2. postupa suprotno odredbama čl. 33. i 34. ove odluke;

3. žardinjere, ili klupe ne postavlja, ili ne održava u skladu sa čl. 44, 45. i 46. ove odluke;

4. opremu za igru, ili rekreaciju ne postavlja, ili ne održava u skladu sa članom 48. i 48a ove odluke;

5. korpe za otpatke i đubrijere ne postavlja, ili ne održava u skladu sa članom 52. ove odluke;

6. javni časovnik ne postavi, ili ne održava u skladu sa članom 53. ove odluke;

7. montažno-demontažne tipske javne česme ne postavlja i ne održava u skladu sa članom 55. ove odluke;

8. javne toalete ne postavlja. ili ne održava u skladu sa članom 56. ove odluke;

9. postupa suprotno zabranama iz člana 58. ove odluke;

10. ne vodi evidenciju iz člana 59. ove odluke;

11. pokretne toalete ne održava u skladu sa članom 78. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u javnom komunalnom preduzeću, odnosno privrednom društvu ili pravnom licu novčanom kaznom od 25.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 75.000,00 dinara.

Član 66

Za prekršaje iz člana 64, 64a, 64b, 64v, 64g i 65 ove odluke komunalni inspektor, odnosno komunalni milicionar izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 67

Gradsko veće grada Beograda doneće akt iz člana 50. stav 6. ove odluke u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 68

Pravna lica i preduzetnici iz člana 59. stav 2. ove odluke dužni su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, uspostave evidencije o postavljenim objektima i uređajima koje održavaju u skladu sa odredbama ove odluke.

Član 69

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u poslovnom prostoru iz člana 28. ove odluke dužni su da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove odluke izgled ograde i prostora usklade sa odredbama ove odluke.

Član 70

Lice za čije potrebe je namenski montažni objekat postavljen do dana stupanja na snagu ove odluke, može podneti zahtev za izdavanje odobrenja u skladu sa odredbama ove odluke, u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Član 71

Vlasnik, odnosno lice koje obavlja delatnost u poslovnom prostoru ispred koga je postavljena žardinjera do stupanja na snagu ove odluke, može podneti zahtev za izdavanje odobrenja u skladu sa odredbama ove odluke, u roku od 60 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Član 72

Pravno, odnosno fizičko lice iz člana 46. stav 5. ove odluke, koje je postavilo klupu na površini u javnom korišćenju do dana stupanja na snagu ove odluke, može podneti zahtev za izdavanje odobrenja u skladu sa odredbama ove odluke, u roku od 60 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Član 73

Pravno, odnosno fizičko lice koje je do dana stupanja na snagu ove odluke bez odobrenja postavilo opremu za igru i rekreaciju na površini iz člana 48. stav 1. ove odluke, može podneti zahtev za izdavanje odobrenja u skladu sa odredbama ove odluke, u roku od 60 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Član 74

Pravno lice koje obavlja delatnost poštanskog, odnosno telefonskog saobraćaja koje je postavilo poštanske sandučiće, odnosno telefonske govornice do dana stupanja na snagu ove odluke, može podneti zahtev za izdavanje odobrenja u skladu sa odredbama ove odluke, u roku od 60 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Član 75

Pravno, odnosno fizičko lice koje je postavilo časovnik iz člana 54. ove odluke do dana njenog stupanja na snagu, može podneti zahtev za izdavanje odobrenja u skladu sa odredbama ove odluke, u roku od 60 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Član 76

Ako lice iz čl. 70-75. ove odluke ne podnese zahtev u propisanom roku ili zahtev bude odbijen, dužno je da objekat ukloni u roku od 8 dana od dana isteka roka, odnosno od dana pravosnažnosti rešenja kojim je zahtev odbijen, a korišćenu površinu dovede u uredno stanje.

Ako lice iz stava 1. ovog člana objekat ne ukloni u roku iz stava 2. ovog člana, komunalni inspektor naložiće uklanjanje objekta preko drugog lica, o trošku izvršenika.

Član 77

Pravno, odnosno fizičko lice koje je, do dana stupanja na snagu ove odluke, postavilo zapreku na površinu na koju, u skladu sa članom 50. stav 7. ove odluke, nije dozvoljeno postavljanje zapreka, dužno je da zapreku ukloni u roku od 90 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Ako lice iz stava 1. ovog člana ne ukloni zapreku u propisanom roku, komunalni inspektor naložiće uklanjanje zapreke preko drugog lica, o trošku izvršenika.

Član 78

Pokretni toaleti postavljeni na površinu javne namene do stupanja na snagu ove odluke na osnovu ugovora ili drugog pravnog osnova, mogu ostati na mestu postavljanja do isteka roka utvrđenog ugovorom, odnosno drugim aktom.

Po isteku roka iz stava 1. ovog člana, vlasnik pokretnog toaleta je dužan da isti ukloni, a korišćenu površinu dovede u uredno stanje.

Ako lice iz stava 2. ovog člana ne ukloni pokretni toalet u propisanom roku, komunalni inspektor naložiće uklanjanje objekta preko drugog lica, o trošku izvršenika.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, subjekti iz člana 56. stav 4. ove odluke mogu, do postavljanja javnih toaleta u skladu sa odredbama ove odluke, na površini javne namene postavljati pokretne toalete radi sezonskog korišćenja.

Subjekt iz stava 4. ovog člana je dužan da, u periodu kada se pokretni toalet koristi, obezbedi:

1. sanitarnu, tehničku i higijensku ispravnost pokretnog toaleta,

2. urednost, čistoću i funkcionalnost pokretnog toaleta.

Član 79

Postupci koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove odluke, okončaće se po odredbama ove odluke.

Član 80

O urednom i ispravnom stanju opreme za igru i rekreaciju, javnih časovnika, javnih česmi i javnih fontana koje do dana stupanja na snagu ove odluke nisu predate na održavanje javnom komunalnom preduzeću, odnosno drugom privrednom društvu ili preduzetniku, do njihove predaje na održavanje dužna je da se stara gradska opština na čijem području se takav objekat nalazi.

Član 81

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o opštem uređenju grada ("Službeni list grada Beograda", br. 32/87, 3/88, 25/88, 11/89, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 29/93, 31/93, 4/94, 5/94, 23/94, 2/95 i 6/99, "Službeni glasnik RS", broj 66/2003, "Službeni list grada Beograda", br. 22/2003, 11/2005, 29/2005, 24/2006 i 29/2007).

Član 82

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe odredbe člana 31. i 34. stav 1. tačka 10. Odluke o održavanju čistoće ("Službeni list grada Beograda", br. 27/02, 11/05 i 6/10), kao i odredba člana 2. stav 1. Odluke o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu ("Službeni list grada Beograda", br. 23/94, 1/95, 6/99, 6/01, 26/01, 3/02, 12/02, 11/05, 29/07, 61/09 i 24/10) u delu koji se odnosi na telefonske govornice i javne WC-e.

Član 83

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Beograda".

 

Samostalni član Odluke o dopunama
Odluke o komunalnom redu

("Sl. list grada Beograda", br. 92/2014)

Član 6

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Beograda", a počinje da se primenjuje od 1. januara 2015. godine.

 

Samostalni član Odluke o dopuni
Odluke o komunalnom redu

("Sl. list grada Beograda", br. 2/2015)

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Beograda".

 

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu

("Sl. list grada Beograda", br. 75/2016)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 3

Posebne odluke i drugi propisi grada kojima je definisan tip, veličina, izgled i druge karakteristike objekata i urbane opreme iz člana 38. stav 2. uskladiće se sa odredbama ove odluke u roku od tri meseca od stupanja na snagu ove odluke.

Član 4

Zamena objekata i urbane opreme iz člana 38, vršiće se u skladu sa godišnjim programom radova javnih komunalnih preduzeća, najduže u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ove odluke, kao i kroz projekte javno-privatnog partnerstva.

Član 5

Zahtevi za postavljanje objekata iz člana 38. podneti do dana stupanja na snagu ove odluke rešavaće se u skladu sa odredbama ove odluke.

Član 6

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Beograda".

 

Samostalni članovi Odluke o izmeni i dopunama
Odluke o komunalnom redu

("Sl. list grada Beograda", br. 52/2019)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 4

Zahtevi za izdavanje odobrenja iz čl. 41, 43, 45, 46, 49, 54. i 57. Odluke u odnosu na površine iz člana 1. ove odluke koji su podneti, a nisu rešeni do dana stupanja na snagu ove odluke, rešavaće se u skladu sa odredbama ove odluke.

Odobrenja za postavljanje objekata i uređaja izdata do dana stupanja na snagu ove odluke, važe do isteka roka na koji su izdata.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Beograda".

 

Samostalni članovi Odluke o izmeni
Odluke o komunalnom redu

("Sl. list grada Beograda", br. 101/2021)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 2

Zahtevi za izdavanje odobrenja iz čl. 41, 43, 45, 46, 49, 54. i 57. odluke u odnosu na površine pešačke zone, odnosno javne površine prostorno kulturno-istorijske celine na području koje obuhvata sledeće celine: područje oko Dositejevog liceja, područje knez Mihailove ulice, Topčider, Kosančićev venac, Skadarlija i područje koje uživa status prethodne zaštite - Svetosavski plato, koji su podneti, a nisu rešeni do dana stupanja na snagu ove odluke, rešavaće se u skladu sa odredbama ove odluke.

Odobrenja za postavljanje objekata i uređaja izdata do dana stupanja na snagu ove odluke, važe do isteka roka na koji su izdata.

Gradska opština preuzeće od Javnog preduzeća "Beogradska tvrđava" poslove, nezavršene predmete, arhivu i zaposlene koji su do dana stupanja na snagu ove odluke radili na poslovima iz člana 59b stav 2. odluke, najkasnije do godinu dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Beograda".

 

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu

("Sl. list grada Beograda", br. 109/2022)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

Zahtevi za izdavanje odobrenja iz čl. 41, 43, 48, 53, 55. i 56. Odluke koji su podneti, a nisu rešeni do dana stupanja na snagu ove odluke, rešavaće se u skladu sa odredbama odluke koje su bile na snazi kada su podneti.

Član 9

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Beograda".

 

Priloge 1 i 2, koji su sastavni deo ove odluke, možete pogledati OVDE