Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2024. GODINI

("Sl. glasnik RS", br. 110/2023)

Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se visina, način i rokovi plaćanja jedinstvene članarine (u daljem tekstu: članarina) jedinstvenom komorskom sistemu i finansiranje Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: Komora) u 2024. godini.

Član 2

Sredstva za rad Komore obezbeđuju se iz sledećih izvora: članarine, prihoda od obavljanja poslova, naknada za vršenje javnih ovlašćenja i iz drugih izvora.

Član 3

Članovi Komore su svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije.

Član 4

Članovi Komore - pravna lica plaćaju članarinu koja se obračunava prema veličini pravnog lica razvrstanog na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu i poslovnom prihodu ostvarenom u 2022. godini, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, na sledeći način:

1. mikro pravna lica - u mesečnom iznosu od 600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;

2. mala pravna lica - u mesečnom iznosu od 3.600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;

3. srednja pravna lica - u mesečnom iznosu od 43.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;

4. velika pravna lica - u mesečnom iznosu od 160.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda.

Mesečna članarina Komori iznosi najviše 185.000,00 RSD, odnosno najviše u visini 1/12 iznosa od 0,1% od poslovnog prihoda.

Članovi koji imaju poslovni prihod manji od 20.000.000,00 RSD ne plaćaju deo članarine po osnovu poslovnog prihoda, a članovi koji imaju poslovni prihod manji od 1.000.000,00 RSD ne plaćaju članarinu za 2024. godinu.

Član 5

Poslovni prihod, u smislu člana 4. ove odluke, za banke, davaoce finansijskog lizinga, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i društva za upravljanje investicionim fondovima, brokersko-dilerska društva, predstavlja:

1. za banke - zbir prihoda od kamata (AOP 1001), prihoda od naknada i provizija (AOP 1005) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1025);

2. za davaoce finansijskog lizinga - zbir prihoda od kamata (AOP 1001), prihoda po osnovu operativnog lizinga i zakupa (AOP 1005), ostalih prihoda po osnovu finansijskog lizinga (AOP 1007) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1019);

3. za društva za osiguranje - zbir obračunatih premija životnih i neživotnih osiguranja, saosiguranja (AOP 1003, AOP 1004) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1015);

4. za društva za reosiguranje - zbir obračunate premije reosiguranja i retrocesija (AOP 1010) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1015);

5. za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima - zbir prihoda naknada pri uplati penzijskih doprinosa (AOP 1001), prihodi od naknada za upravljanje fondovima (AOP 1002), drugi prihodi od upravljanja fondovima (AOP 1003) i ostalih prihoda (AOP 1030);

6. društva za upravljanje investicionim fondovima - zbir prihoda po osnovu upravljanja fondovima (AOP 1002), prihoda po osnovu obavljanja delatnosti investicionih društava (AOP 1003), ostalih prihoda po osnovu obavljanja delatnosti (AOP 1004) i ostalih prihoda (AOP 1019);

7. Brokersko-dilerska društva - zbir prihoda od obavljanja delatnosti (AOP 1001) i ostalih prihoda (AOP 1022).

Član 6

Opšta udruženja preduzetnika i zadružni savezi plaćaju članarinu Komori u iznosu od 1.000,00 RSD mesečno.

Član 7

Preduzetnici i zadruge, kao i članovi koji su dobrovoljno pristupili u članstvo Komore, plaćaju članarinu na način i u visini utvrđenoj članom 4. ove odluke.

U slučaju da članovi iz stava 1. ovog člana ne prikazuju ostvaren poslovni prihod u finansijskim izveštajima, plaćaju članarinu u visini od 3.000,00 RSD mesečno.

Član 8

Članarina se uplaćuje mesečno, za prethodni mesec, uz isplatu zarade zaposlenima, na tekući račun Komore broj 205-2238-67 kod NLB Komercijalne banke AD Beograd, sa oznakom šifre plaćanja broj 290 i pozivom na broj 651-PIB uplatioca-2024.

Član 9

Članovi Komore mogu da plate dodatnu članarinu, u skladu sa posebnom odlukom koju donosi Komisija za finansijska pitanja Skupštine Komore, a u vezi člana 2. ove odluke.

Član 10

Članovi Komore - novoosnovani privredni subjekti, ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja.

Član 11

Članovi Komore nad kojima je otvoren stečajni postupak, oslobađaju se obaveze plaćanja članarine, počev od meseca u kome je otvoren stečajni postupak do meseca u kome je zaključen, odnosno obustavljen stečajni postupak.

Članovi Komore nad kojima je pokrenut postupak likvidacije, oslobađaju se obaveze plaćanja članarine, počev od meseca u kome je pokrenut postupak likvidacije.

Član 12

Članovi Komore mogu ostvariti popust na članarinu obračunatu u skladu sa ovom odlukom, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine, u visini utvrđenoj posebnom odlukom Komisije za finansijska pitanja Skupštine Komore, u slučaju:

1. elementarne nepogode ili tehničko-tehnološke nesreće koje su onemogućile ili otežale poslovanje člana Komore;

2. da član Komore ima registrovano sedište na teritoriji lokalne samouprave IV grupe stepena razvijenosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj, na osnovu poslednje objavljene jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave;

3. preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

4. sticanja statusa socijalnog preduzetništva;

5. da su razvrstani, u skladu sa članom 4. ove odluke, u veću kategoriju u odnosu na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu;

6. povezanih lica - članova Komore.

Član 13

Odluku o odobravanju popusta na obračunatu članarinu, u skladu sa članom 12. ove odluke, donosi Komisija za finansijska pitanja Skupštine Komore, na osnovu pisanog zahteva člana za odobravanje popusta i dostavljenih dokaza.

Član 14

Nadzorni odbor vrši kontrolu zakonitosti rada Komore; kontroliše sprovođenje Statuta i opštih akata Komore; kontroliše finansijsko i materijalno poslovanje Komore i stručnih službi i ostvaruje uvid u izvršavanje obaveza članova Komore.

Član 15

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.