Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O VISINI IZNOSA NAKNADE PRINUDNO POSTAVLJENOM PROFESIONALNOM UPRAVNIKU ZA POSLOVE UPRAVLJANJA ZGRADOM NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 48/2018 i 20/2019 - dr. rešenje)

 

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se visina iznosa naknade prinudno postavljenom profesionalnom upravniku, imenovanom rešenjem nadležne gradske uprave, u slučaju kada stambena zajednica nije izabrala upravnika za poslove upravljanja zgradom, koju plaćaju vlasnici posebnih delova zgrade na teritoriji Grada Novog Sada.

Član 2

Visina iznosa naknade za poslove upravljanja zgradom prinudno postavljenom profesionalnom upravniku, utvrđuje se u mesečnom iznosu za svaki stan i poslovni prostor, kao poseban deo zgrade, primenom sledećih kriterijuma:

- prosečna neto zarada u Gradu Novom Sadu za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku,

- ukupan broj posebnih i samostalnih delova zgrade i

- namena posebnog dela zgrade.

Član 3

Visina iznosa naknade iz člana 2. ove odluke utvrđuje se:

1. za stan i poslovni prostor:

- za zgrade do osam posebnih jedinica u iznosu od 216,00 RSD,

- za zgrade od osam do 30 posebnih jedinica u iznosu od 260,00 RSD,

- za zgrade preko 30 posebnih jedinica u iznosu od 303,00 RSD,

2. za garažu u iznosu od 43,00 RSD i

3. za garažni boks i garažno mesto u iznosu od 87,00 RSD.

Član 4

Visina iznosa naknade iz člana 3. ove odluke usklađuje se godišnje sa visinom prosečne neto zarade u Gradu Novom Sadu za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, koja se utvrđuje aktom Gradskog veća Grada Novog Sada.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".