Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNOG IZNOSA ZA PLAĆANJE TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE, MINIMALNOG IZNOSA TROŠKOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE I VISINE NAKNADA ZA UPRAVLJANJE U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2018)

 

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se minimalni iznos za tekuće, investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade i upravljanje stambenim zgradama na teritoriji grada Novog Pazara.

Minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje zgrade predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban deo zgrade.

Troškovi za održavanja zemljišta uključeni su u iznos troškova održavanja zgrade.

Visina iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban deo zgrade.

Minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade u smislu ove Odluke predstavlja mesečni iznos izdvajanja utvrđen u apsolutnom iznosu po kvadratnom metru površine posebnog, odnosno samostalnog dela zgrade.

Član 2

Svi termini u ovoj Odluci izraženi su u gramatičkom muškom rodu i podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj Odluci imaju sledeće značenje:

1) Zgrada je objekat sa krovom i spoljnim zidovima izgrađena kao samostalna upotrebna celina koja pruža zaštitu od vremenskih I spoljnih uticaja a namenjena je za stanovanje, obavljanje neke delatnosti ili za smeštaj;

2) stambena zgrada je zgrada namenjena za stanovanje i koristi se za tu namenu, a sastoji se od najmanje tri stana;

3) stambeno-poslovna zgrada je zgrada koja se sastoji od najmanje jednog stana i jednog poslovnog prostora;

4) poslovna zgrada je zgrada koja je namenjena za obavljanje delatnosti i koristi se za tu namenu, a sastoji se od jednog ili više poslovnih prostora;

5) posebni deo zgrade jeste posebna funkcionalna celina u zgradi koja može da predstavlja stan, poslovni prostor, garažu, garažno mesto ili garažni boks;

6) stan je poseban deo zgrade koji čini funkcionalnu celinu, sastoji se od jedne ili više prostorija namenjenih za stanovanje i po pravilu ima zaseban ulaz;

7) poslovni prostor je deo zgrade koji čini funkcionalnu celinu, sastoji se od jedne ili više prostorija namenjenih za obavljanje delatnosti i ima zaseban ulaz;

8) pomoćni prostor jeste prostor koji se nalazi izvan stana ili poslovnog prostora i u funkciji je tih posebnih delova zgrade (podrum ili tavan, šupa, toalet i sl.);

9) garaža je zatvoreni prostor u zgradi ili van nje, koji čini posebnu funkcionalnu celinu, a sastoji se od jednog ili više garažnih mesta ili garažnih boksova. Garaža koja se sastoji od više garažnih mesta, odnosno garažnih boksova, sadrži i zajedničke delove koji služe pristupu svakom garažnom mestu, odnosno garažnom boksu;

10) garažno mesto je poseban deo garaže koji čini prostor određen obeleženom površinom za parkiranje vozila;

11) garažni boks je poseban deo garaže koji čini prostorija namenjena za parkiranje vozila;

12) parking mesto je odgovarajući prostor određen obeleženom površinom za parkiranje vozila izvan zgrade;

13) zajednički delovi zgrade su delovi zgrade koji ne predstavljaju poseban ili samostalni deo zgrade, koji služe za korišćenje posebnih ili samostalnih delova zgrade, odnosno zgradi kao celini, kao što su: zajednički prostori (stepenište, ulazni prostori i vetrobrani, zajednički hodnik i galerija, tavanski prostor, podrum, biciklarnica, sušionica za veš, zajednička terasa i druge prostorije namenjene zajedničkoj upotrebi vlasnika posebnih ili samostalnih delova zgrade i dr.), zajednički građevinski elementi (temelji, noseći zidovi i stubovi, međuspratne i druge konstrukcije, konstruktivni deo zida ili zidna ispuna, izolacija i završna obrada zida prema spoljašnjem prostoru ili prema zajedničkom delu zgrade, strehe, fasade, krov, dimnjaci, kanali za provetravanje, svetlarnici, konstrukcija i prostori za lift i druge 3 posebne konstrukcije i dr.), kao i zajedničke instalacije, oprema i uređaji (unutrašnje električne, vodovodne i kanalizacione, gasovodne i toplovodne instalacije, lift, gromobrani, aparati za gašenje, otkrivanje i javljanje požara, bezbednosna rasveta, telefonske instalacije i svi komunalni priključci koji su namenjeni zajedničkom korišćenju i dr.), ako ne predstavljaju sastavni deo samostalnog dela zgrade i ne čine sastavni deo posebnog dela zgrade, odnosno ne predstavljaju deo instalacija, opreme i uređaja koji isključivo služi jednom posebnom delu, u smislu ovog zakona;

14) prostori i objekti izvan zgrade koji ne predstavljaju pomoćni prostor u smislu ovog zakona (platoi, trotoari, bazeni, igrališta i ostali prostori i objekti sa pripadajućim elementima i opremom), jesu prostori i objekti koji se nalaze na zemljištu za redovnu upotrebu;

15) samostalni delovi zgrade su prostorija sa tehničkim uređajima, prostorija transformatorske stanice i skloništa (kućna i blokovska);

16) upravljanje zgradom, u smislu ovog zakona, jesu svi organizacioni poslovi i aktivnosti koje kontinuirano obavlja izabrano ili postavljeno lice;

17) održavanje zgrade jesu sve aktivnosti kojima se obezbeđuje očuvanje funkcija i svojstava zgrade u skladu sa njenom namenom, a naročito u cilju redovnog korišćenja i funkcionisanja zgrade;

18) tekuće održavanje je izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih 4 mera;

19) investiciono održavanje jeste izvođenje građevinsko-zanatskih, odnosno drugih radova u zavisnosti od vrste objekta u cilju poboljšanja uslova korišćenja zgrade u toku eksploatacije;

20) zemljište za redovnu upotrebu jeste zemljište ispod i oko objekta koje ispunjava uslove za građevinsku parcelu i koje po sprovedenom postupku u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, postaje katastarska parcela;

21) troškovi za korišćenje garažnog mesta ili garažnog boksa su troškovi isporučenih komunalnih usluga za korišćenje garažnog mesta ili garažnog boksa i obračunavaju se odvojeno od troškova za korišćenje zajedničkih delova garaže.

II - MINIMALNA VISINA IZNOSA TROŠKOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE

Član 3

Minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje zgrade predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban deo zgrade.

Član 4

Minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje zgrade utvrđuje se primenom sledećih kriterijuma:

1) Prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku;

2) Namena posebnog ili samostalnog dela zgrade;

3) Troškovi tekućeg održavanja lifta, za zagrade koje imaju lift.

Član 5

U slučaju da je jedno lice vlasnik više posebnih delova, uključujući i garažu, garažno mesto ili garažni boks, za svaki takav posebni deo se plaćaju troškovi održavanja u skladu sa Zakonom kojim se uređuje oblast stanovanja i održavanja zgrada.

Član 6

Minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje za stan i poslovni prostor kao posebni deo zgrade, utvrđuje se na sledeći način:

Cto=

Cz x Kjls x Kl

 

1000

 

gde je:

Cto - minimalni mesečni iznos troškova za tekuće održavanje za stan i poslovni prostor;

Cz - prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, a koja za grad Novi Pazar iznosi 35,924,00 RSD;

Kjls - koeficijent jedinice lokalne samouprave koji ne može biti niži od 6, a koji za grad Novi Pazar iznosi 6;

Kl - koeficijent za utvrđivanje minimalnog iznosa troškova za tekuće održavanje zgrada sa liftom i bez lifta, gde je za zgrade bez lifta Kl =1, a za zgrade sa liftom Kl = 1,3.

Na osnovu napred navedenih kriterijuma, minimalna visina iznosa troškova tekućeg održavanja za stan i/ili poslovni prostor iznosi:

Zgrada sa liftom

Zgrada bez lifta

 

Cto=

Cz x Kjls x Kl

1000

 
 

Cto=

Cz x Kjls x Kl

1000

 

Cto = 35.924 x 6 x1,3/1000 =279.20 RSD

Cto = 35.924 x 6 x1/1000 =215,5 RSD

 

III - MINIMALNA VISINA IZNOSA TROŠKOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZA GARAŽU, GARAŽNI BOKS ILI GARAŽNO MESTO KAO POSEBNI DEO ZGRADE

Član 7

Minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje za garažu, garažni boks ili garažno mesto kao posebni deo zgrade, utvrđuje se na sledeći način:

Cto=

Cz x Kjls dx Kg

 

1000

 

gde je:

Cto - minimalni mesečni iznos troškova za tekuće održavanje za garažu, garažni boks ili garažno mesto;

Cz - prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, a koja za grad Novi Pazar iznosi 35,924,00 RSD;

Kjls - koeficijent jedinice lokalne samouprave koji ne može biti niži od 6, a koji za grad Novi Pazar iznosi 6;

Kg - koeficijent garaže, garažnog boksa i garažnog mesta, gde je za garažu Kg=0,6, a za garažni boks i garažno mesto u zajedničkoj garaži Kg =0,4.

Na osnovu napred navedenih kriterijuma, minimalna visina iznosa troškova tekućeg održavanja za garažu, garažni boks ili garažno mesto kao poseban deo zgrade iznosi:

Garaža

Garažni boks, garažno mesto

 

Cto=

Cz x Kjls x Kg

1000

 
 

Cto=

Cz x Kjls x Kg

1000

 

Cto=35.924 x 6 x 0,6/1000 =129,3 RSD

Cto=35.924 x 6 x 0,4/1000=86,2 RSD

Troškovi za tekuće održavanje zgrade za samostalni deo zgrade se utvrđuju primenom kriterijuma za utvrđivanje minimalne visine iznosa za troškove tekućeg održavanja za garažu, i oni iznose:

Minimalni iznos troškova za tekuće održavanje zgrade za samostalni deo zgrade (prostorija sa tehničkim uređajima, prostorija transformatorske stanice i skloništa - kućna i blokovska)

 

Cto=

Cz x Kjls x Kg

1000

 

Cto=35.924 x 6 x 0,6/1000=129,3 RSD

 

IV - VISINA IZNOSA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALOG UPRAVNIKA

Član 8

Visina iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban deo zgrade.

Član 9

Iznos naknade koju vlasnici posebnih delova plaćaju u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika se utvrđuje primenom sledećih kriterijuma:

1) prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, a koja za grad Novi Pazar iznosi 35,924 RSD;

2) ukupan broj posebnih i samostalnih delova zgrade;

3) namena posebnog dela zgrade.

Visina iznosa naknade za upravljanje za stan i poslovni prostor kao posebni deo zgrade, utvrđuje se na sledeći način:

Cu=

Cz x Kjls x Kpd

 

1000

 

gde je :

Cu - iznos mesečne naknade za upravljanje zgradom za stan i poslovni prostor;

Cz - prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, a koja za grad Novi Pazar iznosi 35,924,00 RSD;

Kjls - koeficijent jedinice lokalne samouprave koji ne može biti niži od 8, a koji za grad Novi Pazar iznosi 8;

Kpd - koeficijent posebnog dela zgrade, koji zavisi od ukupnog broja posebnih delova zgrade, gde je Kpd =0,5 (za zgrade koje imaju do 8 posebnih delova), Kpd =0,6 (za zgrade od 8 do 30 posebnih delova), Kpd=0,7 (za zgrade preko 30 posebnih delova).

Na osnovu napred navedenih kriterijuma visina naknade za upravljanje za stan i/ili poslovni prostor u slučaju prinudno postavljenog prinudnog upravnika iznosi:

Zgrade do 8
posebnih delova

Zgrade od 8 do
30 posebnih delova

Zgrade preko
30 posebnih delova

 

Cu=

Cz x Kjls x Kpd

1000

 
 

Cu=

Cz x Kjls x Kpd

1000

 
 

Cu=

Cz x Kjls x Kpd

1000

 

Cu= 35.924 x 8 x 0,5/1000 =143,6 RSD

Cu= 35.924 x 8 x 0,6/1000=172,4 RSD

Cu= 35.924 x 8 x 0,7/1000=201,1 RSD

Član 10

Visina iznosa naknade za upravljanje za garažu, garažni boks ili garažno mesto kao posebni deo zgrade utvrđuje se na sledeći način:

Cu=

Cz x Kjls x Kg

 

1000

 

gde je:

Cu - iznos mesečne naknade za upravljanje za garažu, garažni boks ili garažno mesto;

Cz - prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, a koja za grad Novi Pazar iznosi 35,924 RSD;

Kjls - koeficijent jedinice lokalne samouprave koji ne može biti niži od 8, a koji za grad Novi Pazar iznosi 8;

Kg - koeficijent garaže, garažnog boksa i garažnog mesta, gde je za garažu i garažni boks Kg=0,1, a za garažno mesto u zajedničkoj garaži Kg=0,2.

Na osnovu napred navedenih kriterijuma, visina naknade za upravljanje za garažu, garažni boks ili garažno mesto, odnosno garažno mesto u zajedničkoj garaži u slučaju prinudno postavljenog prinudnog upravnika iznosi:

Garaža, garažni boks ili
garažno mesto

Garažno mesto u
zajedničkoj garaži

 

Cu=

Cz x Kjls x Kg

1000

 
 

Cu=

Cz x Kjls x Kg

1000

 

Cu= 35.924 x 8 x 0,1/1000 =28,7 RSD

Cu= 35.924 x 8 x 0,2/1000 =57,4 RSD

 

V - MINIMALNA VISINA IZNOSA TROŠKOVA ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADE

Član 11

Minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade, u smislu ove Odluke predstavlja minimalni mesečni iznos izdvajanja utvrđen u apsolutnom iznosu po kvadratnom metru površine posebnog, odnosno samostalnog dela.

Član 12

Kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade su:

1) prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, a koja za grad Novi Pazar za 2017. godinu iznosi 35,924,00 RSD;

2) namena posebnog ili samostalnog dela zgrade;

3) prosečna starost zgrade;

4) troškovi investicionog održavanja lifta za zgrade koje imaju lift;

Član 13

Kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koja se plaća za stan i poslovni prostor kao posebni deo su:

1) prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, koja za grad Novi Pazar za 2017. godinu iznosi 35,924,00 RS;

2) koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zgrade, koji ne može biti niži od 1,3, a koji za Novi Pazar iznosi 1,3;

3) koeficijent starosti zgrade, gde je za zgrade starosti do 10 godina, Ks =0,4; za zgrade starosti od 10-20 godina Ks=0,6, za zgrade starosti od 20-30 godina Ks=0,8, za zgrade starosti više od 30 godina Ks=1;

4) koeficijent za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zgrade sa liftom i bez lifta, gde je za zgrade bez lifta Kl=1, a za zgrade sa liftom Kl=1,3.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1.ovog člana, minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koja se plaća za stan i/ili poslovni prostor kao posebni deo, utvrđuje se na sledeći način:

Cio=

Cz x Kjls x Kl

 

10.000

 

gde je:

Cio - minimalni iznos mesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora;

Cz - prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, a koja za grad Novi Pazar za 2017. godinu iznosi 35,924,00 RSD;

Kjls - koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zgrade, koji ne može biti niži od 1,3, a koji za grad Novi Pazar iznosi 1,3;

Ks - koeficijent starosti zgrade, gde je za zgrade starosti do 10 godina, Ks =0,4, za zgrade starosti od 10-20 godina, Ks=0,6, za zgrade starosti od 20-30 godina Ks=0,8, za zgrade starosti više od 30 godina Ks=1.

Kl - koeficijent za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zgrade bez lifta Kl=1, a za zgrade sa liftom Kl=1,3

MINIMALNA VISINA IZNOSA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA
ZA ZGRADE BEZ LIFTA

Zgrade starosti do
10 godina

Zgrade starosti od
10 do 20 godina

Zgrade starosti
od 20 do 30 godina

Zgrade starosti preko
30 godina

 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kl

10.000

 
 
 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kl

10.000

 
 
 
 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kl

10.000

 
 
 
 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kl

10.000

 
 

Cio= 35.924 x 1,3 x 0,4 x 1/10.000= 1,86 RSD/m2

Cio= 35.924 x 1,3 x 0,6 x 1/10.000=2,80 RSD/m2

Cio=35.924 x 1,3 x 0,8 x 1/10.000=3,73 RSD/m2

Cio= 35.924 x 1,3 x 1 x 1/10.000=4,67 RSD/m2

 

MINIMALNA VISINA IZNOSA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA
ZA ZGRADE SA LIFTOM

Zgrade starosti
do 10 godina

Zgrade starosti
od 10 do 20 godina

Zgrade starosti
od 20 do 30 godina

Zgrade starosti preko 30 godina

 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kl

10.000

 
 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kl

10.000

 
 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kl

10.000

 
 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kl

10.000

 

Cio=35.924 x 1,3 x 0,4 x 1,3/10.000=2,42 RSD/m2

Cio=35.924 x 1,3 x 0,6 x 1,3/10.000=3,64 RSD/m2

Cio=35.924 x 1,3 x 0,8 x 1,3/10.000=4,85 RSD/m2

Cio=35.924 x 1,3 x 1 x 1,3/10.000=6,00 RSD/m2

 

VI - UTVRĐIVANJE MINIMALNE VISINE IZNOSA IZDVAJANJA NA IME TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADA KOJE SE PLAĆA ZA GARAŽU, GARAŽNI BOKS I GARAŽNO MESTO

Član 14

Kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada koje se plaća za garažu, garažni boks i garažno mesto kao posebni deo su:

1) prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, a koja za grad Novi Pazar za 2017. godinu iznosi 35,924,00 RSD;

2) koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđene minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zgrade, koji ne ože biti niži od 1,3, a koji za grad Novi Pazar iznosi 1,3;

3) koeficijent starosti zgrade, gde je za zgrade starosti do 10 godina, Ks = 0,4; za zgrade starosti od 10 do 20 godina, Ks=0,6; za zgrade starosti od 20-30 godina, Ks=0,8; za zgrade starosti više od 30 godina Ks =1;

4) koeficijent garaže, garažnog boksa i garažnog mesta, gde je za garažu Kg=0,6 a za garažni boks i garažno mesto u zajedničkoj garaži Kg=0,4.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. ovog člana, minimalna visina izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za garažu, garažni boks i garažno mesto kao posebni deo utvrđuje se na sledeći način:

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kg

 

10.000

 

Gde je:

Cio - minimalni iznos mesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja po kvadratnom metru garaže, garažnog boksa ili garažnog mesta;

Cz - prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, a koja za grad Novi Pazar za 2017. godinu iznosi 35.924,00 RSD;

Kjls - Koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđene minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zgrade, koji ne može biti niži od 1,3, a koji za grad Novi Pazar iznosi 1,3;

Ks - Koeficijent starosti zgrade, gde je za zgrade starosti do 10 godina, Ks=0,4; za zgrade starosti od 10 do 20 godina, Ks=0,6; za zgrade starosti od 20-30 godina, Ks=0,8; za zgrade starosti više od 30 godina Ks =1;

Kg - Koeficijent garaže, garažnog boksa ili garažnog mesta, gde je za garažu Kg=0,6, a za garažni boks i garažno mesto u zajedničkoj garaži Kg=0,4

MINIMALNA VISINA IZNOSA
INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZA GARAŽU

Zgrade starosti do 10 godina

Zgrade starosti
od 10 do 20 godina

Zgrade starosti
od 20 do 30 godina

Zgrade starosti preko 30 godina

 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kg

10.000

 
 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kg

10.000

 
 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kg

10.000

 
 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kg

10.000

 

Cio= 35.924 x 1,3 x 0,4 x0,6/10.000=1,12 RSD/m2

Cio= 35.924 x1,3 x 0,6 x0,6 /10.000=1,68 RSD/m2

Cio= 35.924 x 1,3 x 0,8 x0,6/10.000=2,24 RSD/m2

Cio= 35.924 x 1,3 x 1 x 0,6/10.000=2.80 RSD/m2

 

MINIMALNA VISINA IZNOSA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZA GARAŽNI BOKS I GARAŽNO MESTO U ZAJEDNIČKOJ GARAŽI

Zgrade starosti do 10 godina

Zgrade starosti
od 10 do 20 godina

Zgrade starosti
od 20 do 30 godina

Zgrade starosti preko 30 godina

 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kg

10.000

 
 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kg

10.000

 
 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kg

10.000

 
 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kg

10.000

 

Cio=35.924x1,3x0,4x0,4/10.000=0,74 RSD/m2

Cio=35.924x1,3x0,6x0,4/10.000=1,12 RSD/m2

Cio=35.924x1,3x0,8x0,4/10.000=1,49 RSD/m2

Cio=35.924x1,3x1x0,4/10.000=1.86 RSD/m2

Član 15

Na osnovu kriterijuma za utvrđivanje minimalnog iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade, koje se plaća za garažu utvrđuje se i visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade, koje se plaća za samostalni deo zgrade.

Minimalni iznos troškova na ime izdvajanja za investiciono održavanje zgrade za samostalni deo zgrade (prostorija sa tehničkim uređajima, prostorija transformatorske stanice i skloništa - kućna i blokovska)

Zgrade starosti do 10 godina

Zgrade starosti
od 10 do 20 godina

Zgrade starosti
od 20 do 30 godina

Zgrade starosti preko 30 godina

 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kg

10.000

 
 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kg

10.000

 
 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kg

10.000

 
 

Cio=

Cz x Kjls x Ks x Kg

10.000

 

Cio=35.924 x1,3 x 0,4 x 0,6/10.000=1,12 RSD/m2

Cio=35.924 x1,3 x 0,6 x 0,6/10.000=1,68 RSD/m2

Cio= 35.924 x1,3 x0, x 0,6/10.000=2,24 RSD/m2

Cio=35.924 x1,3 x 1 x 0,6/10.000=2.80 RSD/m2

Član 16

Novčani iznosi propisani ovom Odlukom uplaćuju se na žiro račun stambene zajednice, najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.

Član 17

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Pazara".