Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

("Sl. list grada Niša", br. 139/2017)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Odlukom o utvrđivanju iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji Grada Niša (u daljem tekstu: Odluka) utvrđuju se kriterijumi i iznos naknade koje su vlasnici posebnih delova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada (u daljem tekstu: zgrada) na teritoriji Grada Niša dužni izdvajati u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj Odluci imaju sledeća značenja:

- stambena zgrada je zgrada namenjena za stanovanje i koristi se za tu namenu, a sastoji se od najmanje tri stana;

- stambeno-poslovna zgrada je zgrada koja se sastoji od najmanje jednog stana i jednog poslovnog prostora;

- poseban deo zgrade je posebna funkcionalna celina u zgradi koja može da predstavlja stan, poslovni prostor, garažu, garažno mesto ili garažni boks;

- stan je poseban deo zgrade koji čini funkcionalnu celinu, sastoji se od jedne ili više prostorija namenjenih za stanovanje i po pravilu ima zaseban ulaz;

- poslovni prostor je deo zgrade koji čini funkcionalnu celinu, sastoji se od jedne ili više prostorija namenjenih za obavljanje delatnosti i po pravilu ima zaseban ulaz;

- samostalni delovi zgrade su prostorija sa tehničkim uređajima, prostorija transformatorske stanice i skloništa (kućna i blokovska);

Član 3

Visina iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji Grada Niša u smislu ove Odluke predstavlja mesečni iznos izdvajanja utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban deo zgrade.

Član 4

U izdvajanju za naknadu za upravljanje, u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji Grada Niša, vlasnici posebnih delova učestvuju srazmerno broju svojih posebnih delova u odnosu na ukupan broj svih posebnih delova zgrade.

U slučaju da je jedno lice vlasnik više posebnih delova u zgradi, uključujući i garažu, garažno mesto i garažni boks, za svaki takav posebni deo iznos naknade utvrđuje se shodno kriterijumima iz člana 5. ove Odluke.

II POSEBNE ODREDBE

Član 5

Iznos naknade koju vlasnici posebnih delova zgrada na teritoriji Grada Niša plaćaju u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika utvrđuje se primenom sledećih kriterijuma:

- prosečna neto zarada u Gradu Nišu za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku;

- ukupan broj posebnih i samostalnih delova zgrade i

- namena posebnog dela zgrade.

Iznos naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji Grada Niša usklađuje se godišnje za visinu prosečne neto zarade u Gradu Nišu za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Član 6

Naknada u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji Grada Niša koja se plaća za stan i poslovni prostor, kao posebni deo zgrade iznosi:

- za zgrade koje imaju do 8 posebnih delova - 164 (stošezdesetčetiri) dinara;

- za zgrade od 8 do 30 posebnih delova - 197 (stodevedesetsedam) dinara i

- za zgrade preko 30 posebnih delova - 230 (dvestatridset) dinara.

Član 7

Naknada u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji Grada Niša koja se plaća za garažu, garažni boks i garažno mesto, kao posebni deo zgrade iznosi

- za garažu i garažni boks - 33 (tridesettri) dinara i

- za garažno mesto u zajedničkoj garaži - 66 (šezdesetšest) dinara.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Niša".