Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

("Sl. list grada Kikinde", br. 5/2018)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Odlukom o utvrđivanju iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji Grada Kikinde (u daljem tekstu: Odluka) utvrđuju se kriterijumi i iznos naknade koju su vlasnici posebnih delova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada (u daljem tekstu: zgrada) na teritoriji Grada Kikinde dužni da plaćaju u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj Odluci imaju sledeća značenja:

- stambena zgrada je zgrada namenjena za stanovanje i koristi se za tu namenu, a sastoji se od najmanje tri stana,

- stambeno-poslovna zgrada je zgrada koja se sastoji od najmanje jednog stana i jednog poslovnog prostora,

- poseban deo zgrade je posebna funkcionalna celina u zgradi koja može da predstavlja stan, poslovni prostor, garažu, garažno mesto ili garažni boks,

- stan je poseban deo zgrade koji čini funkcionalnu celinu, sastoji se od jedne ili više prostorija namenjenih za stanovanje i po pravilu ima zaseban ulaz,

- poslovni prostor je deo zgrade koji čini funkcionalnu celinu, sastoji se od jedne ili više prostorija namenjenih za obavljanje delatnosti i po pravilu ima zaseban ulaz, i

- samostalni delovi zgrade su prostorija sa tehničkim uređajima, prostorija transformatorske stanice i skloništa (kućna i blokovska).

Član 3

Visina iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji Grada Kikinde u smislu ove Odluke predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban deo zgrade.

Član 4

U plaćanju naknade za upravljanje, u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji Grada Kikinde, vlasnici posebnih delova učestvuju srazmerno broju svojih posebnih delova u odnosu na ukupan broj svih posebnih delova zgrade.

U slučaju da je jedno lice vlasnik više posebnih delova u zgradi, uključujući i garažu, garažno mesto i garažni boks, za svaki takav posebni deo iznos naknade se utvrđuje shodno kriterijumima iz člana 5. ove Odluke.

II POSEBNE ODREDBE

Član 5

Iznos naknade koju vlasnici posebnih delova zgrada na teritoriji Grada Kikinde plaćaju u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika se utvrđuje primenom sledećih kriterijuma:

- prosečna neto zarada u Gradu Kikindi za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku,

- ukupan broj posebnih i samostalnih delova zgrade, i

- namena posebnog dela zgrade.

Iznos naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji Grada Kikinde se usklađuje godišnje za visinu prosečne neto zarade u Gradu Kikindi za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Član 6

Naknada u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji Grada Kikinde koja se plaća za stan i poslovni prostor kao posebni deo zgrade, iznosi:

- za zgrade koje imaju do 8 posebnih delova - 207 (dvestosedam) dinara,

- za zgrade od 8 do 30 posebnih delova - 248 (dvestočetrdesetosam) dinara, i

- za zgrade preko 30 posebnih delova - 290 (dvestodevedeset) dinara.

Član 7

Naknada u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji Grada Kikinde koja se plaća za garažu, garažni boks i garažno mesto kao posebni deo zgrade, iznosi:

- za garažu i garažni boks - 41 (četrdesetjedan) dinar, i

- za garažno mesto u zajedničkoj garaži - 83 (osamdesettri) dinara.

III ZAVRŠNA ODREDBA

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kikinde".