Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O OSNIVANJU METROLOŠKOG SAVETA

("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)

1. Ovom odlukom osniva se Metrološki savet kao stručno savetodavno telo (u daljem tekstu: Savet).

2. Savet u skladu sa članom 15. Zakona o metrologiji (u daljem tekstu: Zakon) obavlja sledeće poslove:

1) daje stručna mišljenja u pogledu razvoja metrološkog sistema Republike Srbije;

2) predlaže naučne i obrazovne aktivnosti u oblasti metrologije;

3) predlaže prioritete u naučnim istraživačko-razvojnim projektima u oblasti metrologije.

Metrološki savet, na zahtev Direkcije za mere i dragocene metale, daje stručna obrazloženja, odnosno mišljenja povodom objavljenih metroloških informacija koje su od javnog interesa.

3. U Savet se imenuju:

1) za predsednika:

- Željko Lalić, rukovodilac Grupe za neharmonizovane tehničke propise u Ministarstvu privrede;

2) za članove:

- Ljubiša Dimitrijević, sekretar udruženja za stručne, naučne i tehničke delatnosti u Privrednoj komori Srbije;

- Ivica Milanović, načelnik Sektora za metrologiju Tehničkog opitnog centra;

- mr Dragana Naumović, rukovodilac laboratorije Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla;

- prof. dr Olivera Ciraj Bjelac, zamenik direktora i rukovodilac laboratorije za radijaciona merenja u Institutu za nuklearne nauke "Vinča";

- dr Branka Radanov, viši savetnik u Direkciji za mere i dragocene metale;

- dr Branislav Tanasić, Direkcija za mere i dragocene metale;

- dr Predrag Vukadin, tehnički direktor u Dex d.o.o.

4. Predsednik Saveta može da pozove na sednicu Saveta predstavnike drugih organa i organizacija, kao i stručnjake iz različitih oblasti, radi davanja stručnih mišljenja u vezi sa pojedinim pitanjima iz nadležnosti Saveta.

5. Savet je dužan da najmanje jednom godišnje Vladi dostavi izveštaj o radu.

6. Stručne i administrativne poslove Saveta vrši Direkcija za mere i dragocene metale, u skladu sa Zakonom.

7. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o osnivanju Metrološkog saveta ("Službeni glasnik RS", broj 63/10).

8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".