Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O OPŠTEM UREĐENJU NASELJENIH MESTA I KOMUNALNOM REDU

("Sl. list opštine Kikinda", br. 31/2015 i 36/2015 - dr. odluka i "Sl. list grada Kikinde", br. 12/2017 - dr. odluka)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom Odlukom regulišu se: opšta pravila uređenja, korišćenja i održavanja površina javne namene i objekata komunalne infrastrukture; pravila i mere zaštite komunalnog reda, obaveze i odgovornosti organa grada Kikinde, Gradske uprave grada Kikinde, i mesnih zajednica,, javnih preduzeća, fizičkih i pravnih lica; organi nadzora i njihova ovlašćenja, kao i prekršaji i kazne za nepoštovanje ove Odluke.

Član 2

Površine javne namene u smislu ove Odluke su:

- saobraćajne površine, trotoari, pešačke staze, kolski prilazi (ćuprije), trg i dr.

- uređene površine unutar stambenih blokova, u dvorištima javnih službi i ustanova, i drugih poslovnih objekata sa javnim pristupom, javna dečija igrališta,

- neizgrađeno javno građevinsko zemljište,

- javne zelene površine koje nisu obuhvaćene programom održavanja.

Površina javne namene jeste prostor određen planskim dokumentom za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina za koje je predviđeno utvrđivanje javnog interesa u skladu sa posebnim zakonom.

Član 3

Objekti, uređaji i instalacije na površinama javne namene u smislu ove Odluke su:

- objekti snabdevanja vodom, fontane, javne česme, bunari,

- objekti i uređaji za odvođenje atmosferskih voda,

- objekti javne rasvete,

- klima uređaji,

- korpe za otpatke,

- druga dobra u opštoj upotrebi.

II OPŠTE UREĐENJE NASELJENIH MESTA

Član 4

O uređenju i održavanju površina javne namene u urednom, čistom i ispravnom stanju, načinu i uslovima njihovog korišćenja, staraju se javna preduzeća i druga preduzeća i preduzetnici kojima su ti poslovi povereni, mesne zajednice; vlasnici i korisnici objekata, uređaja i instalacija koji su postavljeni na površinama javne namene saglasno ovoj Odluci.

O uređenju, održavanju u urednom i funkcionalnom stanju komunalnih objekata, uređaja i instalacija, i načinu i uslovima njihovog korišćenja staraju se javna preduzeća, druga preduzeća i preduzetnici kojima su ti poslovi povereni, mesne zajednice, vlasnici i korisnici istih, saglasno ovoj Odluci.

III ODRŽAVANJE ČISTOĆE

Član 5

Poslove održavanja čistoće na površinama javne namene obavljaju preduzeća i preduzetnici kojima su ti poslovi povereni.

Čišćenje površina javne namene u selima organizuju mesne zajednice u skladu sa programom održavanja čistoće mesne zajednice.

Član 6

Održavanje površina javne namene, koje nisu obuhvaćene programom održavanja, obaveza je vlasnika, ili korisnika objekta ili građevinske parcele ispred koje se površina javne namene nalazi.

Vlasnici ili korisnici objekata i uređaja postavljenih na površinama javne namene obavezni su da istu oko objekta - uređaja održavaju u urednom, čistom i ispravnom stanju.

Član 7

Mesto za postavljanje korpi za otpatke na površinama javne namene utvrđuje organ uprave nadležan za komunalne poslove i urbanizam.

Član 8

Istovar i utovar ogrevnog, građevinskog i drugog materijala i robe može se obavljati na površinama javne namene samo ako za to ne postoji druga mogućnost s tim da se ove površine moraju osloboditi u roku od 24 sata od momenta istovara, a potom da se očiste i operu.

Istovar materijala iz stava 1. ovog člana treba obaviti na način kako se ne bi onemogućilo nesmetano obavljanje drumskog i pešačkog saobraćaja kao i funkcionisanje komunalnih objekata.

Član 9

Prilikom izvođenja radova na površinama javne namene i na komunalnim objektima, uređajima i instalacijama izvođač je dužan da prijavi izvođenje radova organu uprave nadležnom za komunalne poslove, preduzme odgovarajuće mere zaštite, obezbedi nesmetano funkcionisanje drumskog i pešačkog saobraćaja, a po obavljenom poslu površine očisti i dovede u prvobitno stanje.

Član 10

Objekti, uređaji i instalacije na površinama javne namene koji su oštećeni moraju se dovesti u prvobitno stanje, o trošku počinioca.

Mesne zajednice su dužne da urede i održavaju sabirne kanale i propuste u naseljenim mestima.

IV ČIŠĆENJE I UKLANJANJE SNEGA I LEDA

Član 11

O čišćenje snega i leda sa gradskih puteva i ulica stara se Štab zimske službe, prema planu rada.

Nadležni organ seoske mesne zajednice donosi program čišćenja snega i leda sa površina javne namene i organizuje njegovo izvršenje.

Član 12

Javno preduzeće JP "Kikinda" koje upravlja pijacama dužno je da se stara o čišćenju i uklanjanju snega i leda sa prostora u pijacama.

Član 13

O čišćenju i uklanjanju snega i leda sa krovova objekata, ako predstavljaju opasnost za prolaznike, staraju se vlasnici i korisnici, kao i skupština zgrade odnosno savet zgrade.

Ukoliko skupština zgrade odnosno savet zgrade poslove iz stava 1. ovog člana ne poveri drugom licu odgovorni su svi korisnici i vlasnici stanova i poslovnih prostora.

Član 14

Kada nije moguće ukloniti sneg i led sa krova objekta, vlasnici i korisnici objekta i poslovnih prostorija, ili skupština zgrade odnosno savet zgrade, dužni su blagovremeno postaviti odgovarajuće znake upozorenja o opasnosti od obrušavanja snega i leda sa krova.

Član 15

Ako u prizemlju stambene zgrade postoji poslovni prostor, o čišćenju i uklanjanju snega i leda sa trotoara, prilaza i prolaza ispred poslovnog prostora staraju se vlasnici i korisnici tih prostora.

Član 16

O čišćenju i uklanjanju snega i leda ispred objekta u izgradnji staraće se investitor.

Investitor ove poslove može poveriti drugom pravnom ili fizičkom licu.

V VOZILA U PEŠAČKOJ ZONI

Član 17

U pešačkoj zoni zabranjen je saobraćaj bicikla, motornih i drugih vozila, osim vozila hitne pomoći, milicije, vatrogasnih kola, vozila javnih preduzeća, drugih preduzeća ili preduzetnika kojim je povereno obavljanje komunalne delatnosti kada rade na održavanju površina javne namene i javnih zelenih površina.

Kada se ukaže potreba za kretanjem vozila u pešačkoj zoni (koje nije obuhvaćeno prethodnim stavom i članom 19. ove Odluke), vlasnik vozila je u obavezi da pribavi odobrenje za ovo kretanje, koje izdaje organ uprave nadležan za komunalne poslove.

Dozvoljeno je kretanje invalidnih lica biciklima u pešačkoj zoni uz odobrenje organa uprave nadležnog za komunalne poslove.

Član 18

Garažiranje vozila stanara stambenih zgrada u pešačkoj zoni mora se obezbediti tako da prilaz do garaže ne bude kroz pešačku zonu.

U slučaju da se garažiranje vozila ne može izvršiti na način iz stava 1. ovog člana, za isto je potrebno da vlasnik vozila pribavi odobrenje nadležnog organa za komunalne poslove.

Član 19

Snabdevanje prodavnica, stambenih zgrada, ustanova i drugih objekata koji se nalaze u pešačkoj zoni, a koje nemaju službeni ulaz iz ulice gde je saobraćaj dozvoljen, može se vršiti u vremenskom intervalu od 0500 do 0900 sati i to samo vozilima ukupne mase do 5 tona.

Član 20

Prilaz vozilom, do mesta istovara i garaže, mora se vršiti najkraćim putem.

VII ODRŽAVANJE PRIREDBI I JAVNIH SKUPOVA

Član 21

Organizatori priredbi, manifestacija javnih skupova i drugih okupljanja građana, dužni su obezbediti čišćenje javne površine nakon održavanja ovih okupljanja.

Organizatori ovih okupljanja dužni su da nadoknade štetu koja nastane na javnim površinama, komunalnim objektima ili javnim zelenim površinama.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za zauzimanje javne površine u slučajevima iz stava 1. ovog člana organizator je dužan da podnese dokaz da je zaključio ugovor o čišćenju javne površine sa preduzećem ili preduzetnikom kojem su ti poslovi povereni.

VIII UREĐENJE IZLOGA I SVETLEĆE REKLAME

Član 22

Izlozi trgovinskih, zanatskih, ugostiteljskih i drugih radnji i ostalih poslovnih prostora uređuju se prema običajima koji važe u određenoj delatnosti, ili prema vrsti robe, ili predmeta koji se tu prodaju, ili postavljaju radi reklame, vodeći računa o estetici i oplemenjivanju prostora, kao i da ne narušavaju izgled objekta i okolnog ambijenta.

Zabranjeno je u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu.

U izlozima se izlažu samo uzorci robe ili promo materijal usluga ili delatnosti, osim u izlozima prodavnice pogrebne opreme gde pogrebna oprema ne može biti izložena direktnom pogledu prolaznika.

Izlozi se moraju održavati u urednom i čistom stanju, a u slučaju izvođenja radova u objektu isti se moraju zastrti.

Prilikom pranja mora se voditi računa da se javna površina ispred i oko izloga ne prlja.

Izloge trgovinskih, zanatskih, ugostiteljskih kao i drugih radnji i ostalih poslovnih prostorija koji nisu u funkciji, održava vlasnik.

Član 23

Izlozi moraju biti osvetljeni od prvog sumraka do potpunog osvanuća.

Poslovne prostorije u prizemlju sa ulične strane i izlozi moraju biti osvetljeni i to od početka uključenja javne rasvete do jutra.

Član 24

Zabranjeno je postavljanje trepćućih svetlosnih elemenata.

IX UREĐENJE I ODRŽAVANJE PIJACE

Član 25

Pijaca u smislu ove Odluke je prostor za obavljanje pijačne prodaje robe kao i pratećih usluga.

Rešenjem o odobravanju lokacije određuje se namena pijačnog prostora.

Član 26

O uređenju i održavanju pijace stara se JP "Kikinda" na osnovu Pravilnika koji bliže uređuje održavanje pijace i pružanje pijačnih usluga.

X JAVNA RASVETA

Član 27

Pod održavanjem objekata javne rasvete podrazumeva se održavanje u ispravnom stanju objekata, instalacija i uređaja za javnu rasvetu, gde spada: zamena neispravnih sijalica i zaštitnih stakala, provodnika u stubnim armaturama, reflektora, patrona osigurača na izvodima za javnu rasvetu, luksomata, čišćenje, bojenje i pranje stubova i svetiljki kao i ostali radovi na objektima javne rasvete i njenom održavanju u ispravnom stanju.

Član 28

Objekte, uređaje i instalacije javne rasvete održava javno preduzeće, drugo preduzeće, ili preduzetnik kojem su ti poslovi povereni.

XI ODRŽAVANJE JAVNIH WC-a

Član 29

Javne WC-e uređuje i održava JP Kikinda.

WC-i se moraju održavati u čistom, higijenskom i funkcionalnom stanju.

XII MERE ZABRANE

Član 30

Radi zaštite površina javne namene nije dozvoljeno:

1. prljati i oštećivati površine javne namene i na njima ostavljati neupotrebljive stvari,

2. prati vozila, izlivati otpadne vode i drugu nečistoću,

3. vršiti popravku vozila, 4. ispuštati vodu iz rashladnih uređaja ako ugrožava prolaznike i javne objekte,

5. paliti vatru,

6. držati smeće, zemlju i dr.,

7. držati radne i poljoprivredne mašine, osim u sezoni,

8. izbacivati otpatke iz posuda za smeće,

9. van određenih deponija istovarati zemlju, i ostali otpad i smeće kao i izručivati fekalije van mesta koja su za to određena,

10. zauzimati površine javne namene ostavljanjem neregistrovanih ili havarisanih vozila, kamp-prikolice, prikolice, čamce i druge plovne objekte ili na drugi način zauzimati te površine,

11. zauzimati površine javne namene za smeštaj: robe, pokretnih tezgi, ambalaže, građevinskog i drugog materijala izuzev po odobrenju organa uprave,

12. vršiti prodaju robe sa površine javne namene bez odobrenja nadležnog organa.

Radi zaštite površine javne namene i komunalnog reda, zabranjeno je:

1. oštećivati i prljati komunalne objekte i uređaje,

2. menjati namenu površinama javne namene i komunalnim objektima,

3. graditi, rekonstruisati, postavljati, premeštati i uklanjati, bez odobrenja, komunalne objekte i uređaje,

4. onemogućavati funkcionisanje komunalnih objekata i uređaja,

5. odlaganje smeća i otpada iz stambenih, poslovnih, radnih prostorija i gradilišta u tuđu posudu ili van za to određenog mesta,

6. bacati hartiju i druge otpatke van korpi za otpatke i posuda za smeće i na drugi način stvarati nečistoću,

Izuzetno, za određeni vremenski period organ uprave nadležan za komunalne poslove može izdati odobrenje za zauzimanje javne površine iz stava 1. tačke 11. i 12. ovog člana ako se utvrdi da ne postoje druge prostorne mogućnosti.

Korisnik javne površine ne može odstupiti od određene kvadrature i utvrđene lokacije date odobrenjem.

Onaj ko postavi građevinski materijal ili neke druge stvari sa odobrenjem, ukloniće odmah materijal ili stvari o svom trošku u slučaju potrebe za hitnom intervencijom po nalogu komunalne inspekcije.

XIII NADZOR

Član 31

Nadzor nad primenom odredaba ove Odluke i nad radom JP Kikinda, drugih preduzeća, odnosno preduzetnika kojima su povereni poslovi iz ove oblasti vrši organ uprave nadležan za komunalne poslove.

Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove Odluke, vrši komunalna inspekcija.

XIV KAZNENE ODREDBE

Član 32**

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 70.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

- ne postupi u skladu, ili postupi suprotno odredbama člana: 8, 9, 10, 12, 13, 14;

- ne postupi u skladu sa rešenjem komunalnog inspektora u postupanju po članovima: 8, 9, 10, 12, 13, 14.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

- ne postupi u skladu, ili postupi suprotno odredbama člana: 15, 16, 30;

- ne postupi u skladu sa rešenjem komunalnog inspektora u postupanju po članovima: 15, 16, 30.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

- ne postupi u skladu, ili postupi suprotno odredbama člana: 17, 18, 19;

- ne postupi u skladu sa rešenjem komunalnog inspektora u postupanju po članovima: 17, 18, 19.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

- ne postupi u skladu, ili postupi suprotno odredbama člana: 6, 24;

- ne postupi u skladu sa rešenjem komunalnog inspektora u postupanju po članu: 24.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara za prekršaj iz stavova: 2, 3, 4 i 5 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

- ne postupi u skladu, ili postupi suprotno odredbama člana: 8, 9, 10, 12, 13, 14;

- ne postupi u skladu sa rešenjem komunalnog inspektora u postupanju po članovima: 8, 9, 12, 13, 14.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

- ne postupi u skladu, ili postupi suprotno odredbama člana: 15, 16, 30;

- ne postupi u skladu sa rešenjem komunalnog inspektora u postupanju po članovima: 15, 16, 30.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 70.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

- ne postupi u skladu, ili postupi suprotno odredbama člana: 17, 18, 19;

- ne postupi u skladu sa rešenjem komunalnog inspektora u postupanju po članovima: 17, 18, 19.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

- ne postupi u skladu, ili postupi suprotno odredbama člana: 6, 24;

- ne postupi u skladu sa rešenjem komunalnog inspektora u postupanju po članu: 24.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 6.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

- ne postupi u skladu, ili postupi suprotno odredbama člana: 6, 8, 9, 10, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19 i 30;

- ne postupi u skladu sa rešenjem komunalnog inspektora u postupanju po članovima: 8, 9, 12, 13, 14.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

- ne postupi u skladu, ili postupi suprotno odredbama člana: 17, 18, 19;

- ne postupi u skladu sa rešenjem komunalnog inspektora u postupanju po članovima: 17, 18, 19.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33*

(Prestao da važi)

Član 34

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu opštine Kikinda".