Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O KUĆNOM REDU

("Sl. list grada Vršca", br. 5/2018)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom Odlukom uređuju se opšta pravila kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama (u daljem tekstu: zgrada) na teritoriji grada Vršca.

Kućnim redom, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumevaju se opšta pravila ponašanja u zgradama, obavezna za sve stanare, čijim poštovanjem se obezbeđuje red, mir i sigurnost u zgradi, svim stanarima neometano korišćenje poslovnih i zajedničkih delova zgrade, kao i zemljišta za redovnu upotrebu zgrade, očuvanje zajedničkih delova u čistom, ispravnom i upotrebljivom stanju, sigurnom za korišćenje.

Član 2

Stambena zgrada je zgrada namenjena za stanovanje i koristi se za tu namenu, a sastoji se od najmanje tri stana.

Stambeno-poslovna zgrada je zgrada koja se sastoji od najmanje jednog stana i jednog poslovnog prostora.

Poseban deo zgrade je posebna funkcionalna celina u zgradi koja može da predstavlja stan, poslovni prostor, garažu, garažno mesto ili garažni boks.

Samostalni deo zgrade su prostorija sa tehničkim uređajima, prostorija transformatorske stanice i skloništa (kućna i blokovska).

Zajednički delovi zgrade su delovi zgrade koji ne predstavljaju poseban ili samostalni deo zgrade, koji služe za korišćenje posebnih ili samostalnih delova zgrade, odnosno zgrade kao celini, kao što su: zajednički prostor (stepenište, ulazni prostori i vetrobrani, zajednički hodnik i galerija, tavanski prostor, podrum, biciklarnica, sušionica za veš, zajednička terasa i druge prostorije namenjene zajedničkoj upotrebi vlasnika posebnih ili samostalnih delova zgrade i dr.), zajednički građevinski elementi (temelji, noseći zidovi i stubovi, međuspratne i druge konstrukcije, konstruktivni deo zida ili zidna ispuna, izolacija i završna obrada zida prema spoljnjem prostoru ili prema zajedničkom delu zgrade, strehe, fasade, krov, dimnjaci, kanal za provetravanje, svetlarnici, konstrukcija i prostori za lift i druge posebne konstrukcije i dr.), kao i zajedničke instalacije, oprema i uređaji (unutrašnje električne, vodovodne i kanalizacione, gasovodne i toplovodne instalacije, lift, gromobrani, aparati za gašenje, otkrivanje i javljanje požara, bezbednosna rasveta, telefonska instalacija i svi komunalni priključci koji su namenjeni zajedničkom korišćenju), ako ne predstavljaju sastavni deo samostalnog dela zgrade i ne čine sastavni deo posebnog dela zgrade, odnosno ne predstavljaju deo instalacije, opreme i uređaja koji isključivo služi jednom posebnom delu.

Zemljište za redovnu upotrebu zgrade je zemljište ispod i oko objekta koje ispunjava uslove za građevinsku parcelu i koje po sprovedenom postupku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, postaje katastarska parcela.

Stambena zajednica ima status pravnog lica i nju čine svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade.

Organi upravljanja zgradom, u smislu odredaba ove odluke, su skupština stambene zajednice (u daljem tekstu: skupština) i upravnik odnosno profesionalni upravnik (u daljem tekstu: upravnik).

Stanari, u smislu ove odluke, su vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade, nosioci stanarskog prava, zakupci stanova, kao i podstanari ovih lica, sustanari, članovi njihovog porodičnog domaćinstva i druga lica koja stanuju sa njima, i vlasnici, odnosno korisnici poslovnih prostorija u zgradi, kao i lica zaposlena u tim poslovnim prostorijama (u daljem tekstu: stanari).

II POSEBNE ODREDBE

Član 3

O kućnom redu u zgradama dužni su da se staraju stanari i organi stambene zajednice: skupština i upravnik.

Član 4

Stanari su dužni da posebne i zajedničke delove zgrade i zemljište za redovnu upotrebu zgrade održavaju i koriste sa potrebnom pažnjom i čuvaju ih od oštećenja i kvara, na način da ne ometaju ostale stanare u mirnom korišćenju posebnog i zajedničkog dela zgrade i zemljišta za redovnu upotrebu zgrade i ne ugrožavaju bezbednost drugih.

Vreme odmora

Član 5

Stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje potpuni mir i tišinu u zgradi (vreme odmora):

- radnim danima u vremenu od 16,00 do 18,00 časova i od 22,00 do 07,00 časova narednog dana,

- u danima vikenda u vremenu od 14,00 do 18,00 časova, i od 22,00 časa u subotu do 10,00 časova u nedelju.

Vlasnici posebnih delova zgrade mogu pravilima vlasnika, u skladu sa zakonom, odrediti i drugi vremenski period kao vreme odmora i ta odluka mora biti istaknuta na oglasnoj tabli zgrade zajedno sa ovom odlukom.

Član 6

Zabranjeno je vikom, trčanjem, skakanjem, igranjem lopte i sličnim postupcima praviti buku u vreme odmora i narušavati mir u zgradi.

U vreme odmora korišćenje kućnih aparata (veš mašina, usisivač i slično), ventilacionih sistema, klima uređaja, uređaja za muzičku reprodukciju, TV prijemnika i drugih uređaja, mašina i aparata u zgradi, dozvoljeno je samo do sobne jačine zvuka.

Vreme odmora mora se poštovati i pri korišćenju mašina za održavanje zelenih površina oko zgrade (kosačica, motorna testera i sl.).

U slučaju porodičnog slavlja, stanari su dužni da postavljanjem obaveštenja na vidnom mestu u zgradi o tome obaveste ostale stanare, s tim da slavlje ne može trajati duže od 01,00 časa posle ponoći.

Korišćenje posebnih delova zgrade

Član 7

Na terasama, lođama i balkonima zabranjeno je držati i deponovati stvari koje narušavaju izgled zgrade, kao što su: stari nameštaj, ogrevni materijal i slično.

Nije dozvoljeno kroz prozore, vrata, balkone i lođe bacati bilo kakve predmete, kućno smeće, ostatke hrane, prosipati vodu, tresti posteljinu, stolnjake, krpe i druge slične predmete.

Zabranjeno je na delovima zgrade iz stava 1. ovog člana držati neobezbeđene saksije sa cvećem i druge predmete koji padom mogu povrediti, oštetiti ili uprljati prolaznike i vozila.

Držanje kućnih ljubimaca

Član 8

Stanari mogu, u skladu sa posebnim propisima, držati kućne ljubimce ali su dužni da vode računa da te životinje ne stvaraju nečistoću u zajedničkim prostorijama i ne narušavaju mir i tišinu u zgradi.

Obavljanje privredne delatnosti

Član 9

Privredna delatnost čije je obavljanje u stambenoj zgradi, odnosno stambeno poslovnoj zgradi, dozvoljeno posebnim propisima mora se obavljati tako da ne remeti mir u korišćenju stanova.

Para, dim, mirisi i buka koji se stvaraju obavljanjem privredne delatnosti moraju biti izolovani i uređeni tako da ne ometaju stanovanje i zdravlje stanara.

Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova u zgradi

Član 10

Stanar koji izvodi građevinske, građevinsko-zanatske i instalaterske radove u zgradi ili na zgradi dužan je da prethodno o tome obavesti upravnika, dostavi na uvid odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova, ukoliko je posebnim zakonom propisana obaveza pribavljanja odobrenja za izvođenje tih radova, a potom postavi obaveštenje na vidnom mestu u zgradi i obavesti stanare o danu početka izvođenja radova, vrsti i trajanju radova.

Stanar koji izvodi radove iz stava 1. ovog člana dužan je da po završetku radova delove zgrade na kojima su izvođeni radovi odnosno delove zgrade i zemljište za redovnu upotrebu koje je korišćeno za izvođenje radova vrati u prvobitno stanje.

Radovi iz stava 1. ovoga člana, osim u slučajevima havarije i potrebe za hitnim intervencijama, ne mogu se izvoditi u vreme odmora.

Korišćenje zajedničkih delova zgrade

Član 11

Zajednički delovi zgrade su delovi koji služe za korišćenje posebnih ili samostalnih delova zgrade, smatraju se jednom stvari nad kojom vlasnici posebnih delova zgrade imaju pravo zajedničke nedeljive svojine.

Stanari upotrebljavaju zajedničke delove zgrade u skladu sa njihovom namenom u meri u kojoj to odgovara njihovim potrebama i potrebama članova njihovog domaćinstva, odnosno obavljanja delatnosti.

Stanar je dužan da trpi upotrebu zajedničkih delova zgrade od strane ostalih stanara, u skladu sa njihovom namenom.

Kapija i ulazna vrata

Član 12

Kapija i ulazna vrata na zgradi moraju biti zaključana u periodu od 23,00 do 5,00 časova narednog dana leti, i od 22,00 do 6,00 časova narednog dana zimi ako zgrada nema spoljne signalne uređaje za pozivanje stanara.

Stanari zgrada u kojima postoje spoljni signalni uređaji za pozivanje stanara, mogu na sednici skupštine doneti odluku da ulazna vrata u zgradi budu stalno zaključana.

Stanari koji daljinskim upravljačem otvaraju ulaznu kapiju radi ulaska ili izlaska vozila iz garaže ili dvorišta, dužni su da provere da li je kapija zaključana nakon ulaska ili izlaska vozilom.

Obaveštavanje

Član 13

Upravnik je dužan da na vidnom mestu na ulasku u stambenu zgradu, osim akata propisanih posebnim zakonima, istakne:

- ovu odluku ili pravila vlasnika doneta u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada,

- vreme odmora,

- obaveštenje kod koga se nalaze ključevi od zajedničkih prostorija i prostorija sa tehničkim uređajima, prostorija transformatorske stanice i skloništa (kućna, blokovska),

- obaveštenje kojem javnom preduzeću, pravnom licu ili preduzetniku su povereni poslovi održavanja zgrade,

- uputstvo o načinu prijave kvara i oštećenja na instalacijama, uređajima i opremi zgrade i

- druge informacije i odluke skupštine, bitne za stvaranje i uspostavljanje reda, mira i poštovanje odredaba posebnih zakona i ove odluke.

Spisak stanara, koji sadrži ime i prezime stanara i članova njegovog domaćinstva, broj stana i sprat, spisak zajedničkih delova zgrade sa naznakom njihove namene, dužan je da poseduje upravnik.

U slučaju promene stanara, odnosno broja stanara, upravnik je dužan da ažurira spisak iz stava 2. ovog člana.

Vlasnik stana dužan je da upravniku prijavi promenu stanara, odnosno broja stanara, u roku od 8 dana od dana nastale promene.

Vlasnik poslovnog prostora dužan je da upravniku prijavi promenu zakupca ako je isti izdao u zakup u roku od 8 dana od dana nastale promene.

Zajednički prostor

Član 14

Zajednički prostor u zgradi (stepenište, ulazni prostor i vetrobrani, zajednički hodnik i galerija, tavanski prostor, podrum, biciklarnica, sušionica za veš, zajednička terasa i druge prostorije namenjene zajedničkoj upotrebi vlasnika posebnih ili samostalnih delova zgrade i dr.) služe za potrebe svih stanara i koriste se u skladu sa njihovom namenom.

Član 15

Skupština određuje raspored korišćenja prostorija namenjenih zajedničkoj upotrebi, a upravnik se stara o njihovoj pravilnoj upotrebi i pridržavanju rasporeda korišćenja.

Stanari su dužni da prostorije namenjene zajedničkoj upotrebi posle svake upotrebe očiste i dovedu u red, a ključ od ovih prostorija vrate licu zaduženom za njegovo čuvanje.

Član 16

Stanari su dužni da vode računa o ekonomičnosti i da upotrebom zajedničkih prostorija neopravdano ne povećaju ukupne troškove osvetljenja i grejanja.

Član 17

U zajedničkim prostorijama, osim stvari koje su nužne za namensko korišćenje tih prostorija, zabranjeno je držati stvari koje ometaju njihovo namensko korišćenje.

Stanari su dužni da održavaju čistoću zajedničkih prostorija i obezbede nesmetani i slobodan prolaz kroz njih.

Zabranjeno je bacati ili ostavljati otpatke, smeće i nečistoću po stepeništu i drugim zajedničkim prostorijama, kao i pušenje na stepeništu i hodniku.

Zabranjeno je crtati, pisati ili na bilo koji način oštećivati zidove, vrata, prozore, uređaje i druge delove zgrade.

Član 18

Ulazni hodnik i stepenište zgrade, koji nemaju uređaj za automatsko osvetljenje, treba noću da budu osvetljeni do početka vremena zaključavanja ulaznih vrata propisanog odredbom člana 12. stav 1. ove odluke.

Član 19

Natpise i reklame na vratima stana i zidovima hodnika, na zemljištu za redovnu upotrebu zgrade, natpise, reklame i firme na fasadi i drugim spoljnim delovima zgrade, stanar može postavljati ukoliko obavlja poslovnu delatnost, u skladu sa važećim propisima i obaveznom saglasnošću skupštine.

Po iseljenju, stanar je dužan da natpise i reklamu ukloni i da prostor na kome su bili postavljeni dovede u ispravno stanje.

Član 20

Stanovi moraju biti obeleženi brojevima, a stanari su dužni da brojeve uredno održavaju.

Podrumske prostorije

Član 21

Ulazna vrata u podrum moraju biti zaključana.

Stanari moraju imati ključ od vrata podruma.

U podrumu nije dozvoljeno držanje zapaljivih predmeta i tečnosti.

Ogrevni materijal

Član 22

Stanari mogu držati ogrevni materijal samo u prostorijama koje su namenjene ili odlukom skupštine određene za to.

Zabranjeno je cepati ogrevni materijal u stanovima i na drugim mestima koja za to nisu određena.

Tavan

Član 23

Ulazna vrata u tavan moraju biti stalno zaključana, a ključ dostupan stanarima zgrade.

Na tavanu je zabranjeno držanje i upotreba zapaljivih predmeta i tečnosti.

Terasa i krov zgrade

Član 24

Na neprohodnu terasu i krov stambene zgrade pristup je dozvoljen samo stručnim licima radi popravki, postavljanja antena i sličnih uređaja, uklanjanja snega, leda i slično.

Prilikom postavljanja antena i drugih sličnih uređaja ne sme se oštetiti krov kao ni drugi zajednički deo zgrade.

Spoljni delovi zgrade

Član 25

Spoljni delovi zgrade (vrata, prozor, izlozi i sl.) moraju biti čisti i ispravni.

O čistoći i ispravnosti spoljnih delova poslovnih prostorija u zgradi staraju se korisnici tih prostorija, a stanari o ostalim spoljnim delovima zgrade.

Vrata, prozori, kapci, roletne, i sl. u prizemlju zgrade moraju se koristiti i držati tako da ne ometaju kretanje prolaznika.

Zemljište za redovnu upotrebu zgrade

Član 26

Zemljište za redovnu upotrebu zgrade služi svim stanarima.

Skupština odlučuje o načinu korišćenja i održavanja zemljišta za redovnu upotrebu zgrade, u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom zgrade.

Odlukom skupštine na zemljištu za redovnu upotrebu zgrade može biti određen deo za igru dece, trešenje tepiha, parkiranje automobila i drugih motornih vozila, kao i vršenje drugih, uobičajenih, zajedničkih potreba stanara.

Član 27

Stambena zajednica odgovorna je za održavanje zemljišta za redovnu upotrebu zgrade i obavezna je da redovno popravlja i zamenjuje oštećene delove ograde, organizuje čišćenje, košenje trave, orezivanje žive ograde i drugog rastinja, uklanjanje korova, održavanje betonskih površina, trotoara, prilaznih staza i stepeništa, internih saobraćajnica, protivpožarnih staza, uklanjanje građevinskog i drugog otpada, kao i da preduzimanje drugih radova kako bi prostor oko zgrade bio u urednom stanju.

Na zemljištu za redovnu upotrebu zgrade ne sme se deponovati građevinski materijal, osim ukoliko se izvode građevinski radovi, za koje stanar ima potrebno odobrenje nadležnog organa i saglasnost skupštine.

Ograda, zelenilo i drugi elementi uređenja zemljišta za redovnu upotrebu zgrade moraju se održavati tako da ne oštećuju zgradu i instalacije, omogućavaju korišćenje zgrade, tih površina i površina sa kojima se graniče (ulica, susedna zgrada i parcela i sl.).

Zabranjeno je uništavati i oštećivati ogradu, zelenilo i druge elemente uređenja površine oko zgrade.

Obezbeđenje zgrade u slučaju vremenskih nepogoda

Član 28

Stanari su dužni da za vreme kiše, snega i drugih vremenskih nepogoda, obezbede da prostori na stepeništu, svetlarnicima, tavanu, podrumu i drugim zajedničkim prostorijama zgrade budu zatvoreni.

Stanari su dužni da sa prozora, terasa, balkona i lođa uklanjaju sneg i led, pri čemu moraju voditi računa da ne oštete zajedničke prostorije i zajedničke delove zgrada i da ne ugrožavaju bezbednost ostalih stanara i prolaznika.

Ukoliko ne postoji mogućnost da se na bezbedan način ukloni led sa krova zgrade koji može ugroziti prolaznike i imovinu, upravnik je dužan da preduzme mere u cilju obezbeđenja prostora ispred zgrade ili da na drugi način upozori prolaznike na opasnost.

Stanari su dužni da u zimskom periodu preduzmu mere zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija i uređaja u stanovima i poslovnim prostorijama.

Organi upravljanja zgradom je dužni su da u zimskom periodu obezbede preduzimanje mera zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija i uređaja u zajedničkim prostorijama.

Unutrašnje električne instalacije

Član 29

Nije dozvoljeno neovlašćeno otvaranje razvodnih kutija i ormarića sa električnim uređajima koji služe zgradi kao celini ili zajedničkim delovima zgrade.

Popravka kvarova na električnim instalacijama i kontrolno otvaranje kutija i ormarića mogu obavljati samo stručna lica ovlašćena za obavljanje ovih poslova.

Vodovodne i kanalizacione instalacije

Član 30

Stanari su dužni da vodovodne i kanalizacione instalacije drže u ispravnom i urednom stanju.

U lavaboe, kade i druge sanitarne uređaje, koji su povezani na kanalizacionu instalaciju, nije dozvoljeno bacanje otpadaka i drugih predmeta koji mogu zagušiti ili oštetiti instalacije.

Kotlarnica i instalacije grejanja

Član 31

Kotlarnicom i instalacijama grejanja u zgradi može rukovati samo stručno lice.

Skupština određuje vreme početka, odnosno vreme prestanka korišćenja individualne ili blokovske kotlarnice kojom upravljaju stanari zgrade.

Lift, protivpožarni uređaji i uređaj za uzbunu u zgradi

Član 32

Organi upravljanja zgradom dužni su da se staraju o redovnoj kontroli ispravnosti lifta, protivpožarnih uređaja i uređaja za uzbunu u zgradi.

Upravnik je dužan da na vidnom mestu u zgradi istakne uputstvo za upotrebu lifta.

U slučaju kvara, lift se mora isključiti iz upotrebe, na svim vratima lifta istaći upozorenje da je u kvaru i o nastalom kvaru obavestiti preduzeće kome je povereno održavanje zgrade, o čemu se stara upravnik.

Gromobrani i električne instalacije

Član 33

Organi upravljanja zgradom dužni su da se staraju o ispravnosti i redovnom servisiranju gromobrana i električnih instalacija.

Poslove servisiranja i ispitivanja gromobranskih instalacija i otklanjanje nedostataka, kao i servisiranje i ispitivanje električnih instalacija i mera zaštite od električnog udara i otklanjanje kvarova mogu vršiti samo stručna lica, na osnovu pravila propisanih posebnim zakonom.

Aparati za gašenje, otkrivanje i javljanje požara

Član 34

Organi upravljanja zgradom dužni su da vode računa o ispravnosti i čuvanju od oštećenja opreme, uređaja i sredstva za gašenje požara, kao i da preduzmu druge preventivne mere propisane odredbama posebnog zakona.

Bezbednosna rasveta

Član 35

Zabranjeno je oštećivati i uništavati bezbednosnu rasvetu.

Radovi na tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade

Član 36

Radovi na tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade obuhvataju:

1) redovno servisiranje liftova;

2) popravke ili zamenu automata za zajedničko osvetljenje, prekidača, sijalica i drugo;

3) redovne preglede i servisiranje hidroforskih postrojenja u zgradi, instalacija centralnog grejanja (kotlarnica, podstanica, mreže sa grejnim telima, ventila, dimnjaka centralnog grejanja) i dr. instalacija i uređaja za gašenje požara u zgradi, gromobranskih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradi, elektroinstalacija, uređaja za nužno svetlo, uređaja i opreme za klimatizaciju i ventilaciju zgrade.

Radove na tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade iz stava 1. ovog člana mogu da obavljaju privredni subjekti ili preduzetnici koji su registrovani za obavljanje navedenih delatnosti.

Ostale odredbe

Član 37

Zabranjeno je u zajedničkim delovima zgrade izvođenje radova na postavljanju i demontiranju instalacija, uređaja i delova zgrade, kao i građevinskih radova bez potrebnog odobrenja nadležnog organa i bez saglasnosti skupštine.

Član 38

Za nepoštovanje kućnog reda odgovorni su stanari i organi upravljanja.

Vlasnik i zakupac posebnog dela zgrade odgovoran je i za ponašanje maloletnog deteta, usvojenika ili lica nad kojim ima starateljstvo, kao i za ponašanje drugih lica koja su u njegovom stanu ili poslovnoj prostoriji, a nisu stanari u smislu odredaba ove odluke.

Član 39

O nepoštovanju kućnog reda stanari najpre obaveštavaju upravnika, koji će po prijemu obaveštenja poučiti prekršioca da je u obavezi da poštuje kućni red, o datoj pouci sačiniti belešku, a nakon toga, ukoliko je to potrebno, učinjeni prekršaj prijaviti i nadležnoj inspekciji kako bi se preduzele mere u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.

III NADZOR

Član 40

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši Gradska uprava.

Poslove inspekcijskog nadzora vrši komunalni inspektor.

U vršenju inspekcijskog nadzora nad odredbama ove odluke, komunalni inspektor ima ovlašćenje da:

1. rešenjem naloži preduzimanje mera odnosno otklanjanje nedostataka,

2. izda prekršajni nalog za prekršaje za koje su ovom odlukom propisane novčane kazne u fiksnom iznosu,

3. vrši druge poslove u skladu sa ovlašćenjima iz zakona i ove odluke.

IV KAZNENE ODREDBE

Član 41

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000,00 dinara kazniće se za prekršaj stanar - fizičko lice ako:

1. postupi suprotno odredbama člana 6. ove odluke,

2. postupi suprotno odredbama člana 7. ove odluke,

3. postupi suprotno odredbama člana 10. ove odluke,

4. postupi suprotno odredbama člana 13. stav 4. i 5. ove odluke,

5. postupi suprotno odredbama člana 15. stav 2. ove odluke,

6. postupi suprotno odredbama člana 17. ove odluke,

7. postupi suprotno odredbama člana 19. stav 2. ove odluke,

8. postupi suprotno odredbama člana 20. ove odluke,

9. postupi suprotno odredbama člana 21. ove odluke stav 3,

10. postupi suprotno odredbama člana 22. ove odluke stav 2.,

11. postupi suprotno odredbama člana 23. stav 2. ove odluke,

12. postupi suprotno odredbama člana 24. ove odluke,

13. postupi suprotno odredbama člana 25. ove odluke,

14. postupi suprotno odredbama člana 27. stav 2. i 4. ove odluke,

15. postupi suprotno odredbama člana 28. stav 1. i 2. ove odluke,

16. postupi suprotno odredbama člana 29. stav 1. ove odluke,

17. postupi suprotno odredbama člana 30. ove odluke,

18. postupi suprotno odredbama člana 35. ove odluke.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana, kazniće se pravno lice novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000,00 dinara a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000,00 dinara.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 42

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000,00 dinara kazniće se za prekršaj zgrada ukoliko organi upravljanja:

1. postupe suprotno odredbama člana 13. 1,2 i 3. ove odluke,

2. postupe suprotno odredbama člana 27. stav 1. i 3. ove odluke,

3. postupe suprotno odredbama člana 28. ove odluke,

4. postupe suprotno odredbama člana 32. ove odluke,

5. postupe suprotno odredbama člana 33. stav 1. ove odluke,

6. postupe suprotno odredbama člana 34. ove odluke.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43

Upravnik je dužan da na vidnom mestu u zgradi istakne ovu odluku, kao i izvod iz propisa kojima se uređuju mere zaštite od požara u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 44

Na pitanja o kućnom redu koja nisu uređena ovom odlukom primenjuju se odredbe Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 104/16).

Član 45

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama ("Službeni list opštine Vršac", br. 3/2003 i 6/2006).

Član 46

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Vršca".