Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

("Sl. list grada Subotice", br. 27/2017 - prečišćen tekst, 19/2018 - dr. odluka, 27/2018 i 29/2018)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovom odlukom propisuje se komunalni red na teritoriji Grada Subotice (u daljem tekstu: Grad) i mere za njegovo sprovođenje.

Na pitanja održavanja komunalnog reda i mera za njihovo sprovođenje koja su uređena drugim propisima Grada primenjuju se odredbe tih propisa.

Komunalni red

Član 2

Komunalni red, u smislu ove odluke, obuhvata:

1. opštu uređenost Grada i

2. komunalnu uređenost Grada.

Opšta uređenost Grada

Član 3

Opšta uređenost Grada, u smislu ove odluke, podrazumeva uređenost javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta i uređenost spoljnih delova zgrada i ograda.

Javne površine i neizgrađeno građevinsko zemljište

Član 4

Javna površina, u smislu odredaba ove odluke, jeste površina javne namene i površina u javnom korišćenju (u daljem tekstu: javna površina).

Površina javne namene, u smislu odredaba ove odluke, jeste prostor utvrđen planskim dokumentom za uređenje ili izgradnju javnih objekata ili javnih površina i to:

1. javne saobraćajne površine: kolovozi, trotoari, razdelne i zaštitne trake i pojasevi, pešačke i biciklističke staze, pešačka ostrva, trgovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, stajališta u javnom saobraćaju, parkirališta, taksi stanice, i dr.,

2. javne zelene površine: parkovi, spomen parkovi, zelene površine na skverovima, trgovima, zelene površine duž i u okviru puta (razdelne i zaštitne trake i pojasevi), travnjaci, drvoredi i drugi zasadi, zelene površine duž obala jezera i drugih vodenih površina, zelene površine pored i oko stambenih i poslovnih zgrada, u okviru i između blokova stambenih i poslovnih zgrada, pošumljeni tereni, rekreacione površine i dr.,

3. površina oko objekata javne namene (prosvetnih, kulturnih, naučnih, zdravstvenih, socijalnih ustanova i organizacija, željezničke i autobuske stanice i stajališta, pijace i sajmišta, sportskih i zabavnih terena, stadiona, hipodroma, strelišta, na otvorenim plažama i javnim kupalištima, kao i drugih objekata za čiju izgradnju se može utvrditi javni interes u skladu sa zakonom) i

4. neizgrađeno građevinsko zemljište namenjeno za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili površina javne namene.

Površine u javnom korišćenju, u smislu odredaba ove odluke, su površine koje planskim dokumentom nisu određene kao površine javne namene, a dostupne su većem broju građana, kao što su izgrađene i uređene saobraćajne i zelene površine unutar i između blokova zgrada, između zgrada, unutar otvorenih tržnih centara, kolonade, pasaži, benzinske pumpe i sl.

Neizgrađeno građevinsko zemljište, u smislu ove odluke, su građevinske parcele koje su planskim dokumentom planirane za izgradnju objekata (izuzev površina iz stava 1. tačka 4. ovog člana), a nisu privedene ovoj nameni i vidljive su sa javne površine.

Komunalna uređenost Grada

Član 5

Komunalna uređenost Grada, u smislu ove odluke, podrazumeva uređenost Grada komunalnim objektima, uređajima i opremom kao i urbanom opremom na javnoj površini i na spoljnim delovima zgrada i vršenje poslova od značaja za komunalnu uređenost Grada.

Prostor pod posebnim režimom zaštite

Član 6

Prostor pod posebnim režimom zaštite, u smislu ove odluke, jeste Gradsko jezgro Subotice (u daljem tekstu: Gradsko jezgro) koje je Odlukom Izvršnog veća Vojvodine proglašeno za prostorno kulturno-istorijsku celinu ("Službeni list APV", br. 25/91) i prostor na Paliću (u daljem tekstu: Palić) koji je određen Odlukom o proglašenju prostorne i kulturno istorijske celine Palića za nepokretno kulturno dobro ("Službeni list opštine Subotica", br. 1/1994).

Za opštu i komunalnu uređenost Gradskog jezgra i Palića pribavlja se prethodna saglasnost Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture (u daljem tekstu: MZZSK).

Uslovi, način i postupak postavljanja natpisa poslovnog imena, oglasnih sredstava i zaštitnih i tehničkih uređaja u Gradskom jezgru i na Paliću na javnu površinu i na spoljni deo zgrade kao i na nepokretna kulturna dobra van Gradskog jezgra i na dobra koja uživaju prethodnu zaštitu na teritoriji Grada uređuju se posebnom odlukom.

Opšta i komunalna uređenost Grada

Član 7

Opšta i komunalna uređenost Grada ostvaruje se na način i pod uslovima utvrđenim ovom odlukom, aktima donetim na osnovu ove odluke, kao i na osnovu drugih akata, u skladu sa zakonom.

II OPŠTA UREĐENOST GRADA

Sadržina opšte uređenosti Grada

Član 8

Opšta uređenost Grada, u smislu ove odluke, obuhvata:

1. način korišćenja i održavanja urednosti i čistoće javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta,

2. uslove i način postavljanja objekata, uređaja i opreme na spoljne delove zgrada, način njihovog korišćenja i održavanja urednosti i čistoće i

3. uslove i način postavljanja, korišćenja i održavanja urednosti i čistoće manjih montažnih i drugih objekata, uređaja i opreme na javnim površinama kao i uklanjanje istih.

Planovi postavljanja manjih montažnih i drugih objekata, uređaja i opreme na javnim površinama i na spoljnim delovima zgrada

Član 9

Uslovi i način postavljanja manjih montažnih i drugih objekata, uređaja i opreme na javnim površinama i na spoljnim delovima zgrada uređuju se ovom odlukom i planovima (u daljem tekstu: Plan).

Nalog za izradu Planova, na predlog sekretarijata Gradske uprave nadležnog za poslove građevinarstva, daje Gradonačelnik Grada Subotice (u daljem tekstu: Gradonačelnik) "Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica (u daljem tekstu: Javno preduzeće za upravljanje putevima), a donosi ih Gradsko veće Grada Subotice.

Planovi sadrže: lokacije, opšte uslove i pravila postavljanja manjih montažnih i oglasnih objekata (tekstualni i grafički deo), odnosno postavljanja ostalih objekata i opreme, a naročito: namenu, vrstu materijala od kojih se izrađuje, veličinu i izgled, da li je potrebno pribavljanje tehničke dokumentacije i odgovarajućih dozvola, raspored lokacija po zonama koje su utvrđene odlukom o lokalnim komunalnim taksama i dr.

Za prostore koji su pod posebnim režimom zaštite (kulturna dobra, prirodna dobra i sl.), Javno preduzeće za upravljanje putevima pribavlja posebne uslove nadležnih institucija i ugrađuje u Planove.

Nadležni organ

Član 10

O zahtevima za odobravanje privremenog zauzimanja javne površine radi postavljanja objekata, uređaja ili opreme na javnu površinu, radi odlaganja materijala ili predmeta na javnu površinu, o zahtevima za oslikavanje murala i postavljanje objekata, uređaja ili opreme na spoljni deo zgrade, kao i o drugim zahtevima koji se odnose na privremeno zauzimanje javne površine rešava sekretarijat Gradske uprave Grada Subotice nadležan za poslove građevinarstva (u daljem tekstu: nadležni organ).

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se rešenjem (u daljem tekstu: odobrenje).

Izuzetno, o zahtevima za izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javne površine radi postavljanja objekata, uređaja ili opreme na javnu površinu, za izdavanje odobrenja za oslikavanje murala i za postavljanje table sa natpisom poslovnog imena, zaštitnih i tehničkih uređaja, vitrina na spoljne delove zgrade, u prostoru koji je posebnim propisima i drugim aktima Grada, poveren na upravljanje, održavanje i korišćenje javnom preduzeću ili drugom pravnom licu, rešava to javno preduzeće ili drugo pravno lice, u skladu sa ovom odlukom i aktima donetim na osnovu ove odluke.

O žalbi na rešenje nadležnog organa i javnog preduzeća ili drugog pravnog lica iz stava 3. ovog člana rešava Gradsko veće Grada Subotice (u daljem tekstu: Gradsko veće).

Izuzetno, davanje na privremeno korišćenje javne površine za postavljanje kioska, kioska u okviru autobuskog stajališta, barake, privremene garaže, prevoznog sredstva rekonstruisanog u montažni objekat, pokretne tezge i pokretnih uređaja za obavljanje delatnosti u toku cele godine, slobodnostojeće vitrine, pokretnih uređaja i opreme za zabavu, vrši se po postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda, u skladu sa ovom odlukom.

1. Način korišćenja, održavanja urednosti i čistoće javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta

1) Način korišćenja javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta

Način korišćenja

Član 11

Javna površina i neizgrađeno građevinsko zemljište koriste se u skladu sa njihovom namenom, odnosno u skladu sa ovom odlukom i drugim propisima.

Zabrane

Član 12

Zabranjeno je javnu površinu koristiti suprotno njenoj nameni kao i ometati njeno namensko korišćenje.

U cilju zaštite namenskog korišćenja javne površine zabranjeno je:

1. kretanje, zaustavljanje ili parkiranje vozila na javnoj zelenoj površini i na površinama koje su posebnim odlukama Grada proglašene za pešačku zonu;

2. ometanje korišćenja ulice ili drugog opštinskog puta zaustavljanjem ili ostavljanjem vozila naročito na:

- delu trotoara koji nije obeležen za parkiranje, odnosno na parkiralištu izvan granice obeleženih parking mesta; u pešačkoj zoni; trgu i pjaceti; zoni usporenog saobraćaja, osim na obeleženim mestima za parkiranje; pešačkom prelazu; biciklističkoj stazi; mestu na kome bi se onemogućio ili otežao pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak vozila sa parkirališta; kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade ili dvorišta i sl.,

- stajalištu javnog prevoza ili na drugom delu puta na način kojim se ometa korišćenje stajališta; saobraćajnoj traci ili tramvajskoj baštici namenjenoj isključivo za kretanje vozila javnog prevoza putnika; taksi stajalištu; delu javne saobraćajne površine rezervisane za postavljanje sudova za odlaganje smeća i sl.,

3. ometanje korišćenja pešačke komunikacije, prilaza objektima, protivpožarnog puta, kolskog prolaza između stambenih zgrada, interne saobraćajnice i sl., zaustavljanjem ili ostavljanjem vozila na javnoj površini.

Za radnje iz stava 2. ovog člana odgovorno je lice koje je radnju izvršilo, odnosno vlasnik vozila ili stvari, ako lice koje je radnju izvršilo nije zatečeno u vršenju radnje.

Primalac lizinga, odnosno zakupac, čiji su podaci upisani u saobraćajnu dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, smatra se vlasnikom vozila u smislu stava 3. ovog člana.

2) Održavanje urednosti i čistoće javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta

Uredno i čisto stanje javne površine

Član 13

Uredno i čisto stanje javne površine, u smislu ove odluke, podrazumeva da na istoj nema otpadaka bilo koje vrste, ostavljenih predmeta (neregistrovanih, havarisanih ili odbačenih vozila, priključnih vozila, priključne opreme, agregata, jahti, čamaca, poljoprivrednih mašina, kamp opreme, kamp kućice, kamp vozila i dr.) i rastinja koje nije primereno njenoj nameni, odnosno da nema drugih nečistoća (prašine, blata, ulja, maziva) i drugog materijala.

Održavanje urednosti i čistoće na površinama javne namene

Član 14

Površine javne namene moraju se držati u urednom i čistom stanju.

O urednom i čistom stanju uređenih i izgrađenih površina iz stava 1. ovog člana staraju se pravna i fizička lica određena posebnim propisima Grada kojima je uređeno održavanje čistoće, parkova i drugih zelenih i rekreacionih površina, grobalja, pijaca, ulica i drugih opštinskih puteva i javnih parkirališta.

O urednom i čistom stanju neizgrađenog građevinskog zemljišta namenjenog za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina, dužan je da se stara vlasnik, odnosno korisnik, odnosno neposredni držalac tog zemljišta.

Lice iz stava 3. ovog člana dužno je da redovno kosi travu tako da trava ne prelazi 20 santimetara, uklanja korov, uklanja građevinski i drugi otpad, orezuje suve grane, šiblje i drugo rastinje, kao i da preduzima druge radove kako bi to zemljište bilo u urednom i čistom stanju.

Pravna i fizička lica dužna su da površinu javne namene ispred i oko svojih objekata (trotoar i druga površina javne namene do kolovoza) održavaju u urednom i čistom stanju, osim ukoliko ista površina nije obuhvaćena Programom održavanja od strane pravnog lica ili preduzetnika kome je obavljanje ovih poslova odlukom Skupštine povereno.

Održavanje urednosti i čistoće na površinama u javnom korišćenju

Član 15

Površine u javnom korišćenju moraju se držati u urednom i čistom stanju.

O urednom i čistom stanju površina iz stava 1. ovog člana koje se nalaze unutar otvorenog tržnog centra, dužan je da se stara vlasnik tržnog centra, odnosno svi vlasnici poslovnih prostora u tom centru.

O urednom i čistom stanju površina iz stava 1. ovog člana koje predstavljaju deo zgrade (kolonade, pasaži), dužan je da se stara vlasnik zgrade, odnosno vlasnici posebnih delova zgrade.

Korisnik zgrade u državnoj svojini i zakupac stana u državnoj svojini imaju iste obaveze kao lica iz stava 3. ovog člana u pogledu održavanja površina u javnom korišćenju.

O urednom i čistom stanju površina iz stava 1. ovog člana koje se nalaze unutar ili između stambenog, odnosno poslovnog bloka ili između zgrada, kao i drugih površina koje su dostupne većem broju građana, dužni su da se staraju vlasnici, odnosno korisnici tih površina, ako drugim propisom Grada nije drugačije predviđeno.

Uklanjanje snega i leda sa površina javnih namena i sa površina u javnom korišćenju

Član 15a

Sa površina javnih namena i površina u javnom korišćenju se u zimskom periodu mora uklanjati sneg i led u površini i u meri koja je neophodna za pristup, prolaz odnosno komunikaciju.

Za primenu mera za uklanjanje snega i leda na kolovozu opštinskih puteva i ulica i na saobraćajnim površinama autobuskih stajališta zadužen je upravljač opštinskih puteva i ulica, u skladu sa posebnom odlukom Grada kojim se uređuju opštinski putevi, ulice i nekategorisani putevi, a na saobraćajnim površinama javnih parkirališta zadužen je vršilac komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima, u skladu sa posebnom odlukom Grada kojim se uređuju javna parkirališta.

Uklanjanje snega i leda sa površina javnih namena, ukoliko površina nije obuhvaćena Planom zimskog održavanja upravljača opštinskih puteva i ulica, i sa površina u javnom korišćenju, dužni su da izvrše ili da organizuju:

- vlasnici i korisnici poslovnih zgrada i drugih objekata - sa trotoara ispred i oko poslovnih zgrada i objekata;

- vlasnici i korisnici stambenih zgrada odnosno stanova i poslovnih prostora u zgradi - sa prilazne komunikacije do istih;

- vlasnici porodične stambene zgrade u svojini građana, bez obzira da li stanuju u tim zgradama ili ne - sa trotoara ispred zgrade;

- izvođači radova - sa trotoara ispred parcele na kojoj se nalazi objekat u izgradnji;

- nosioci prava korišćenja na neizgrađenim građevinskim i drugim zemljištima, odnosno njihovi sopstvenici - sa trotoara ispred tog zemljišta;

- vlasnici i zakupci benzinskih stanica - sa istih i oko istih;

- upravljači sajmišta i pijaca - sa komunikacija i drugih prostora na ovim objektima;

- upravljači grobljima - sa komunikacija između parcela groblja kao i prilaznih puteva;

- upravljači sportskim objektima - sa površina koje služe u ove svrhe u zimskom periodu kao i pristupnih puteva i staza;

- organizatori pozorišnih predstava i drugih kulturnih manifestacija - sa ulaza i izlaza iz ovih objekata kao i sa prostora koji služi za okupljanje posetilaca pre početka predstave;

- imaoci kioska i sličnih objekata - sa površina koje služe za pristup do njih kao i prostora ispred njih.

Trotoarom se, u smislu ovog člana, smatra deo ulice u celoj dužini ili širini objekta koji služi za prolaz pešaka, bez obzira da li je izgrađen savremenim zastorom ili ne.

Pravna i fizička lica dužna su da uklanjaju sneg i led sa prilaznih puteva, trotoara i staza koje koriste i to počev od ulica ili puteva odnosno trotoara sa kojih su druga lica obavezna da uklanjaju sneg, pa do svojih objekata kojima ti prilazi služe.

Sneg sa trotoara uklanja se odmah po prestanku padavina, a ako je sneg padao noću, onda se mora ukloniti najkasnije do 7,00 časova ujutru.

U slučaju poledice, trotoar se mora posuti odgovarajućim materijalima odmah po nastanku poledice, a ako je poledica nastala noću, trotoar se mora posuti najkasnije do 6,00 časova ujutru.

Uklonjeni sneg sa kolovoza i trotoara sakuplja se na gomile duž spoljne ivice trotoara i to tako da se olučnjaci i slivnici ne zatrpavaju, da se ne ometa prolaz pešaka kao i da se obezbedi nesmetano korišćenje parkirališta, autobuskih stajališta i drugih objekata komunalne infrastrukture.

Ako je trotoar uzan, sneg sa trotoara u ulicama koje nisu jako prometne može se smestiti i na bankinu kolovoza, ukoliko za to postoje uslovi.

Pravna i fizička lica iz stava 3. ovog člana dužna su da sa krovova zgrada i oluka uklone sneg odnosno led koji predstavlja opasnost za prolaznike ili korisnike zgrada vodeći pri tome računa da se obezbede prolaznici ili korisnici zgrade i da se ne oštete vazdušne instalacije i vodovi.

Sneg i led koji se uklanja sa krovova ukoliko nije u dvorištu, mora se deponovati ispred zgrada na način propisan u stavu 8. ovog člana.

Održavanje urednosti i čistoće na neizgrađenom građevinskom zemljištu

Član 16

Neizgrađeno građevinsko zemljište mora se držati u urednom i čistom stanju, što podrazumeva da na istoj nema otpadaka svih vrsta, predmeta, korova i trave više od 20 santimetara.

O urednom i čistom stanju površina iz stava 1. ovog člana dužan je da se stara vlasnik, korisnik, zakupac građevinskog zemljišta odnosno neposredni držalac tog zemljišta.

Održavanje urednosti i čistoće ograda i površina oko zgrada vidljivih sa javne površine

Član 17

Ograda i površine oko zgrada vidljive sa javne površine, moraju se držati u urednom i čistom stanju.

O urednom i čistom stanju površine oko zgrade i ograde stara se vlasnik, odnosno korisnik zgrade, odnosno svi vlasnici i korisnici posebnih delova zgrade.

Površina oko zgrade, u smislu odredaba ove odluke, je preostali deo građevinske parcele te zgrade, ograđen ili neograđen, u okviru koje mogu biti dvorište, bašta, vrt, interne saobraćajnice, površine za parkiranje vozila stanara i korisnika zgrade ili drugi slični elementi uređenja površine oko zgrade.

Lica iz stava 2. ovog člana su dužna da popravljaju i zamenjuju oštećene delove ograde, a površinu oko zgrade redovno čiste, kose travu, orezuju živu ogradu i drugo rastinje, uklanjaju korov, održavaju betonske površine, trotoare, prilazne staze i stepenište, interne saobraćajnice, protivpožarne staze, uklanjaju građevinski i drugi otpad, kao i da preduzimaju druge radove kako bi prostor oko zgrade bio u urednom stanju.

Ograda, zelenilo i drugi elementi uređenja površina oko zgrade moraju se održavati tako da ne oštećuju zgradu i instalacije, omogućavaju korišćenje zgrade, tih površina i površina sa kojima se graniče (ulica, susedna zgrada i parcela i sl.).

Otvori za ubacivanje ogrevnog i drugog materijala

Član 18

Radi bezbednosti pešaka i sigurnosti saobraćaja, otvori za ubacivanje ogrevnog i drugog materijala, odnosno silazi u suteren ili podrum koji se nalaze jednim delom na javnoj površini, moraju biti pokriveni odgovarajućim poklopcima, rešetkama ili drugim odgovarajućim zatvaračima.

Zatvarači za otvore iz stava 1. ovog člana moraju biti izrađeni tako da je onemogućena klizavost nagazne površine i moraju biti obezbeđeni zabravljivanjem.

Oštećeni i klizavi zatvarači moraju se zameniti.

O održavanju, propisnom zatvaranju otvora i dovođenju javne površine oko otvora iz stava 1. ovog člana u uredno i čisto stanje staraju se vlasnici objekta kojima pripada otvor.

Zabrane

Član 19

Zabranjeno je javnu površinu prljati, bacati na nju otpatke svih vrsta, nanositi na nju nečistoću i drugi materijal (blato, ulje, mazivo i sl.) i na drugi način dovoditi je u neuredno i prljavo stanje.

Zabranjeno je na javnoj površini ostavljati predmete koji nisu primereni njenoj nameni i kojima se javna površina dovodi u neuredno stanje (neregistrovana, havarisana ili odbačena vozila, priključna vozila, priključnu opremu, agregate, jahte, čamce, poljoprivredne mašine, kamp opremu, kamp kućicu, kamp vozilo i dr.).

Zabranjeno je na javnu površinu ispisivati reklame, grafite i druge natpise ili te površine na drugi sličan način prljati i oštećivati.

Na javnoj površini nije dozvoljeno pravljenje maltera i mešanje betona, kao i izvođenje drugih radova na način kojim se može prouzrokovati oštećenje javne površine.

Zabranjeno je na ulici, trgu i drugoj površini javne namene i na površini u javnom korišćenju, prodavati robu ili vršiti druge delatnosti izvan poslovnog objekta (prodavnica ili privremenih objekata i sl.), osim u slučajevima kada je to dozvoljeno ovom odlukom, drugim propisima Grada ili zakonom.

Zabranjeno je oštećivati i uklanjati zatvarače sa otvora iz člana 18. ove odluke.

Zabranjeno je:

1) iznositi iz dvorišta sneg ili led na trotoar, kolovoz ili na javnu zelenu površinu;

2) bacati sneg sa trotoara na kolovoz ili obrnuto, odnosno uklanjati sneg na način protivno odredbi člana 15a stav 8. ove odluke;

3) prilikom čišćenja leda sa trotoara ili kolovoza izgrađenog tvrdim zastorom oštetiti ili uništiti te površine;

4) bacati sneg na betonske žardinjere koje se nalaze na javnoj površini ili na cvećem zasađene delove parkova ili na živice duž ulica odnosno puteva;

5) posipati trotoar u slučaju poledice šljakom i drugim materijalima koji nisu so za puteve i drugi abrazivni materijali;

6) odnositi i deponovati sneg na mestima koja nisu za to određena;

7) bacati sneg u kante za smeće ili druge sudove za sakupljanje smeća;

8) polivati trotoar i kolovoz kada postoji mogućnost zamrzavanja.

3) Odlaganje građevinskog materijala, ogreva i drugog materijala, odnosno ostavljanje predmeta na javnoj površini

Uslovi privremenog odlaganja ogreva i drugog materijala odnosno ostavljanja predmeta na javnoj površini

Član 20

Ogrev i drugi materijal kao i predmeti mogu se privremeno, a najduže 48 časova odložiti odnosno ostaviti na javnoj površini, izuzev na kolovozu.

Ogrev i drugi materijal odnosno predmeti moraju se sa javne površine ukloniti u roku od 48 sati od momenta istovara, odnosno ostavljanja, a javna površina se mora oprati, očistiti i dovesti u prvobitno stanje.

Izuzetno, za odlaganje ogreva, drugog materijala i predmeta na javnim površinama, koje traje duže od 48 sati, a ne duže od 15 dana, mora se pribaviti odobrenje nadležnog organa.

Uslovi za privremeno odlaganje građevinskog materijala na javnoj površini radi izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola ili odobrenje za izvođenje radova

Član 21

Građevinski materijal namenjen za izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola ili odobrenje za izvođenje radova, može se privremeno, a najduže 48 časova odložiti na javnoj površini, izuzev na kolovozu.

Ostatak građevinskog materijala iz stava 1. ovog člana mora se sa javne površine ukloniti u roku od 48 sati od momenta istovara, a javna površina se mora oprati, očistiti i dovesti u prvobitno stanje.

Izuzetno, za odlaganje građevinskog materijala iz stava 1. ovog člana, koje traje duže od 48 sati, a ne duže od 15 dana, mora se pribaviti odobrenje nadležnog organa.

Uslovi za privremeno odlaganje građevinskog materijala na javnoj površini radi izvođenje radova za koje se izdaje građevinska dozvola ili odobrenje za izvođenje radova

Član 22

Građevinski materijal namenjen za izvođenje radova za koje se izdaje građevinska dozvola ili odobrenje za izvođenje radova, može se privremeno, a najduže do prijavljenog završetka izgradnje objekta odnosno do završetka izvođenja radova, odložiti na javnoj površini, izuzev na kolovozu.

Ostatak građevinskog materijala iz stava 1. ovog člana mora se sa javne površine ukloniti u roku od 48 sati od isteka roka za odlaganje, a javna površina se mora oprati, očistiti i dovesti u prvobitno stanje.

Za odlaganje građevinskog materijala u smislu stava 1. ovog člana mora se pribaviti odobrenje nadležnog organa.

Zahtev za izdavanje odobrenja za privremeno odlaganje građevinskog materijala, ogreva i drugog materijala odnosno ostavljanja predmeta na javnoj površini

Član 23

Zahtev za izdavanje odobrenja za privremeno odlaganje ogreva i drugog materijala odnosno ostavljanja predmeta na javnoj površini u smislu člana 20. stav 3. ove odluke, za privremeno odlaganje građevinskog materijala namenjenog za izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola ili odobrenje za izvođenje radova u smislu člana 21. stav 3. ove odluke, odnosno za privremeno odlaganje građevinskog materijala namenjenog za izvođenje radova za koje se izdaje građevinska dozvola ili odobrenje za izvođenje radova u smislu člana 22. ove odluke, podnosi zainteresovano lice nadležnom organu.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži:

1. podatke o podnosiocu zahteva,

2. oznaku vrste materijala odnosno predmeta koji se odlaže odnosno ostavlja na javnoj površini,

3. skicu površine koja se zauzima sa iskazom dimenzija ukupno zauzete površine i

4. vreme za koje se traži zauzimanje javne površine.

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za privremeno odlaganje građevinskog materijala namenjenog za izvođenje radova za koje se izdaje građevinska dozvola ili odobrenje za izvođenje radova dužan je da uz zahtev iz stava 1. ovog člana priloži građevinsku dozvolu i prijavu početka, odnosno završetka građenja, odnosno drugi odgovarajući akt kojom se odobrava izvođenje građevinskih radova.

Odobrenje za privremeno odlaganje građevinskog materijala, ogreva i drugog materijala odnosno ostavljanje predmeta na javnoj površini

Član 24

Odobrenje za privremeno odlaganje građevinskog materijala, ogreva i drugog materijala odnosno ostavljanje predmeta na javnoj površini sadrži: podatke o podnosiocu zahteva, oznaku vrste materijala odnosno predmeta koji se odlaže odnosno ostavlja na javnoj površini, podatke o površini koja se zauzima, vreme za koje se zauzimanje odobrava, posebne obaveze u pogledu potrebe tehničkog regulisanja saobraćaja, obavezu podnosioca zahteva da nakon uklanjanja materijala odnosno predmeta javnu površinu dovede u ispravno odnosno prvobitno stanje.

Protiv odobrenja iz stava 1. ovog člana može se podneti žalba Gradskom veću u roku od 15 dana od dana dostavljanja odobrenja.

Rešenje se dostavlja sekretarijatu Gradske uprave nadležnom za inspekcijsko-nadzorne poslove.

Zabrane

Član 25

Zabranjeno je na javnoj površini trajno odlagati građevinski materijal, ogrev ili drugi materijal ili ostavljati predmete.

Zabranjeno je na javnoj površini privremeno odlagati građevinski materijal, ogrev ili drugi materijal ili ostavljati predmete suprotno ovoj odluci, odnosno izdatom odobrenju.

2. Uređenje i održavanje spoljnih delova zgrada

1) Uslovi uređenja i održavanja spoljnih delova zgrada

Spoljni delovi zgrade

Član 26

Zgrada, u smislu odredaba ove odluke, je objekat namenjen za stanovanje, obavljanje delatnosti ili za smeštaj i čuvanje životinja, robe i opreme za različite proizvodne i uslužne delatnosti.

Spoljni delovi zgrade, u smislu ove odluke, su fasada sa ornamentima i svim drugim elementima fasade zgrade, terasama, prozorima, izlozima, portalima, kapijama, vratima, pasažima i drugim otvorima na zgradi, krov, dimnjaci, snegobrani, oluci, nadstrešnice kao sastavni delovi zgrade i drugi građevinski elementi zgrade koji su vidljivi sa javne površine.

Odredbe ove odluke koje se odnose na spoljne delove zgrade odnose se i na fasade i zidove sporednih zgrada i pomoćnih i ekonomskih objekata kao i na samostojeće zidove i ograde kojima je zgrada ili drugi objekat (sportski teren, park i sl.) ograđen prema javnoj površini.

Urednost i čistoća spoljnih delova zgrade

Član 27

Spoljni delovi zgrade moraju se držati u urednom i čistom stanju.

Uredno i čisto stanje spoljnih delova zgrade podrazumeva da isti nisu oštećeni, zaprljani, ispisani, iscrtani grafitima, izlepljeni plakatima, odnosno da na drugi način svojim izgledom ne narušavaju opštu uređenost grada.

O urednom i čistom stanju spoljnih delova zgrade dužan je da se stara vlasnik zgrade, odnosno korisnik zgrade u državnoj svojini.

O urednom i čistom stanju zajedničkih spoljnih delova zgrade za kolektivno stanovanje i poslovno-stambene zgrade, dužni su da se staraju svi vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade, odnosno zakupci stanova u državnoj svojini.

O urednom i čistom stanju spoljnih delova zgrade koji je u sastavu određenog stana, odnosno drugog posebnog dela zgrade (terasa, lođa, prozor i sl.), dužan je da se stara vlasnik tog stana, odnosno zakupac stana u državnoj svojini, odnosno vlasnik tog posebnog dela zgrade.

O urednom i čistom stanju zajedničkih spoljnih delova poslovne zgrade sa više posebnih delova, dužni su da se staraju svi vlasnici posebnih delova zgrade, odnosno korisnici posebnih delova zgrade u državnoj svojini.

O urednom i čistom stanju spoljnih delova poslovne zgrade koji je u sastavu određenog posebnog dela zgrade, dužan je da se stara vlasnik tog posebnog dela zgrade, odnosno korisnik tog posebnog dela u državnoj svojini.

Radove na održavanju urednosti i čistoće neophodno je preduzeti ako spoljni delovi zgrade nisu u urednom i čistom stanju (ako su oštećeni i zaprljani, ispisani grafitima, skloni padu) i u drugim slučajevima kada spoljni delovi zgrade narušavaju opšti estetski izgled Grada.

Izvođenje radova na spoljnim delovima zgrade

Član 28

Pri izvođenju radova na spoljnim delovima zgrade (kao što su: postavljanje ili zamena roletni, zastakljivanje lođa, postavljanje klima uređaja i slično), subjekti iz člana 27. ove odluke dužni su da se staraju da se ti radovi izvedu stručno i kvalitetno, da se radovima ne nanosi šteta zgradi ili njenim delovima, ne ugrožava stabilnost zgrade i ne narušava jednoobraznost i estetski izgled zgrade.

Ako se na postojećoj zgradi izvode građevinski radovi kojima se menja horizontalni ili vertikalni gabarit zgrade, investitor tih radova je obavezan da u celini uredi fasadu zgrade.

Osvetljenost spoljnih delova zgrade

Član 29

Pasaži i prostor ispred ulaza u zgradu moraju biti osvetljeni za sve vreme trajanja javne rasvete.

O osvetljenosti prostora iz stava 1. ovog člana staraju se subjekti iz člana 27. ove odluke.

2) Uslovi i način oslikavanja spoljnih delova zgrade i postavljanja objekata, uređaja i opreme na spoljnim delovima zgrade

Opšti uslovi

Član 30

Na spoljnim delovima zgrade mogu se oslikati murali i postaviti natpis sa nazivom poslovnog imena odnosno naziva, zaštitni i tehnički uređaji, vitrine, držači za zastave i posude sa biljnim zasadom.

Lice koje je na spoljni deo zgrade postavilo objekat, uređaj ili opremu suprotno ovoj odluci ili izdatom odobrenju, dužno je da isti ukloni i da spoljni deo zgrade dovede u prvobitno odnosno tehnički ispravno stanje.

Mural

Član 31

Na spoljnim delovima zgrada i drugih objekata u javnoj upotrebi, može da se oslika mural, u skladu sa ovom odlukom.

Mural, u smislu ove odluke, je umetničko delo isključivo estetske nekomercijalne sadržine koji se oslikava na spoljnim delovima zgrada ili drugog objekta u javnoj upotrebi, u cilju stvaranja i razvoja kulturnog ambijenta i estetskog izgleda Grada.

Na mural se može staviti znak sponzora i potpis projektanta murala.

Oslikavanje murala na spoljnim delovima zgrada i drugih objekata u javnoj upotrebi može se vršiti na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Tabla sa natpisom poslovnog imena odnosno naziva

Član 32

Pravno lice ili preduzetnik može na spoljnim delovima zgrade (na fasadu ili portal objekta) u kojoj obavlja delatnost postaviti tablu sa natpisom poslovnog imena odnosno naziva, u skladu sa ovom odlukom.

Poslovno ime privrednog društva obavezno sadrži naziv, pravnu formu i mesto u kome je sedište društva.

Poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, opis pretežne delatnosti, oznaku "preduzetnik" ili "pr" i sedište i adresu.

Naziv javne službe, udruženja, političke stranke odnosno drugih pravnih lica ispisuje se u skladu sa posebnim propisima.

Tabla iz stava 1. ovog člana se postavlja na spoljne delove zgrade na način kojim se ne dovodi do oštećivanja same zgrade, susedne zgrade i ne ugrožava bezbednost građana i okoline.

Lice iz stava 1. ovog člana, po prestanku obavljanja delatnosti odnosno aktivnosti u zgradi, dužno je da ukloni natpis za nazivom poslovnog imena odnosno naziva, kao i sva obaveštenja, reklamne i druge oznake koje su upućivale na obavljanje delatnosti odnosno aktivnosti u toj zgradi.

Zaštitni i tehnički uređaji

Član 33

Na spoljnim delovima zgrada mogu da se postave zaštitni i tehnički uređaji, u skladu sa ovom odlukom.

Zaštitni uređaji, u smislu ove odluke, su: perde, roloi, zaštitne rešetke i slično, koji imaju funkciju zaštite objekata i poslovnih prostora od neželjenih atmosferskih uticaja i sprečavanja nezakonitog ulaska u zgradu.

Tehnički uređaji, u smislu ove odluke, su: klima uređaji, bankomati, parabola (satelitske) antene, ventilacioni kanali, dimnjaci, sunčani kolektori, uređaj za video nadzor, alarmi i slično.

Uređaji iz stava 2. i 3. ovog člana postavljaju se na spoljne delove zgrade na način kojim se ne dovodi do oštećivanja same zgrade, susedne zgrade i ne ugrožava bezbednost građana i okoline.

Perda

Član 34

Perda je konzolna montažna konstrukcija sa odgovarajućim zastorom, koja može da se postavi na fasadu zgrade iznad zidnog otvora, radi zaštite od sunca, u skladu sa ovom odlukom.

Oblik perde mora da prati oblik zidnog otvora iznad kojeg se postavlja.

Perda se može postaviti i na kiosk, odnosno baraku.

Klima uređaj

Član 35

Klima uređaj može da se postavi na spoljnim delovima zgrada, na mestu koje je za to određeno projektom izgradnje ili rekonstrukcije objekta.

Ako mesta za postavljanje klima-uređaja nisu određena projektom iz stava 1. ovog člana, klima uređaj može da se postavi na drugim mestima (dvorišne fasade, zaklonjeni delovi lođa i balkoni ili terase i sl.).

Klima uređaj postavlja se tako da se onemogući izlivanje kondenzata iz klima uređaja na spoljne delove te zgrade, susedne zgrade, kao i direktno izlivanje na površinu javne namene, odnosno površinu u javnom korišćenju.

Na prizemnim zgradama i na prizemlju višespratne zgrade zabranjeno je postavljanje klima uređaja na spoljni deo zgrade na visini manjoj od 2,20 metara.

Držači za zastave

Član 36

Na zgradama sa ulične strane mogu se postaviti držači za zastave na način da ne dovode do oštećenja zgrade i da ne ugrožavaju bezbednost prolaznika.

Istaknute zastave moraju biti čiste i neoštećene.

Na prizemnim zgradama i na prizemlju višespratne zgrade zabranjeno je postavljanje držača za zastave na spoljni deo zgrade tako da donji rub zastave ne sme da se nalazi na visini manjoj od 2,20 metara.

Posude sa biljnim zasadom

Član 37

Posude sa biljnim zasadom mogu se držati na prozorima, terasama, lođama, balkonima ili na ivici istih, samo u određenim estetski oblikovanim posudama osiguranim od pada i izlivanja vode, a zalivanje cveća mora se obavljati tako da voda ne kvasi fasadu zgrade, balkone, terase, lođe ili prolaznike.

Izlozi i vitrine

Član 38

Na spoljnim delovima zgrade mogu se postaviti vitrina odnosno izlog koja služi za izlaganje robe, u skladu sa ovom odlukom i Planom.

Izlog poslovnog prostora u zgradi i vitrina koja služi za izlaganje robe moraju se držati u urednom i čistom stanju i moraju biti aranžirani.

O urednom i čistom stanju izloga i vitrine stara se lice koje obavlja poslovnu delatnost u tom poslovnom prostoru.

Ako se u poslovnom prostoru ne obavlja delatnost, o urednom i čistom stanju izloga i vitrine, kao i poslovnog prostora kome izlog, odnosno vitrina pripada, dužan je da se stara vlasnik, odnosno korisnik tog poslovnog prostora.

Izlog poslovnog prostora i vitrina u prizemlju zgrade sa ulične strane moraju biti osvetljeni za sve vreme trajanja javne rasvete.

Zabranjeno je u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu.

Zabranjeno je izvan izloga, odnosno poslovnog prostora izlagati robu (na ulaznim vratima, prozorima, okvirima izloga i slično).

Vitrina se može postaviti na spoljni deo zgrade na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Zabrane

Član 39

Zabranjeno je preko prozora, terasa, lođa i balkona trešenje tepiha, stolnjaka, posteljine i drugih stvari i držanje stvari i predmeta na njima, koje narušavaju izgled zgrade (nameštaj, izuzev lake garniture za sedenje, ogrevni materijal i slično).

Zabranjeno je spoljne delove zgrade oštećivati, ispisivati grafite i druge natpise, crtati, lepiti plakate, prljati ih ili na drugi način narušavati njihov izgled.

Zabranjeno je na spoljnim delovima zgrade oslikati mural, odnosno postaviti natpis sa nazivom poslovnog imena odnosno naziva, zaštitni ili tehnički uređaj, vitrinu, držač za zastavu i posudu sa biljnim zasadom, suprotno ovoj odluci odnosno izdatom odobrenju.

3) Održavanje objekata, uređaja i opreme na spoljnim delovima zgrade i njihovo uklanjanje

Obaveza održavanja

Član 40

Lice koje je na osnovu odobrenja postavio objekat, uređaj ili opremu na spoljni deo zgrade dužno je da iste održava u ispravnom, urednom i čistom stanju i ne mogu menjati njihov izgled.

Obaveza uklanjanja

Član 41

Lice koje je na osnovu odobrenja postavio objekat, uređaj ili opremu na spoljni deo zgrade dužno je da po isteku perioda na koji mu je odobreno postavljanje objekta, uređaja odnosno opreme da isti ukloni i da spoljni deo zgrade dovede u prvobitno odnosno tehnički ispravno stanje.

4) Postupak donošenja odobrenja za oslikavanje odnosno postavljanje objekata, uređaja i opreme na spoljnim delovima zgrade

Zahtev za izdavanje odobrenja za oslikavanje odnosno postavljanje objekata, uređaja i opreme na spoljnim delovima zgrade

Član 42

Postupak izdavanja odobrenja za oslikavanje odnosno postavljanje objekata, uređaja i opreme na spoljnim delovima zgrade pokreće se zahtevom koji pravno lice ili preduzetnik odnosno fizičko lice podnosi nadležnom organu.

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja dužan je da uz zahtev priloži:

1. dokaz o upisanoj delatnosti u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar, ukoliko zahtev podnosi pravno lice ili preduzetnik,

2. poreski identifikacioni broj, matični broj i broj tekućeg računa, ukoliko zahtev podnosi pravno lice ili preduzetnik i

3. druge dokaze, u skladu sa ovom odlukom.

Odobrenje se može izdati ukoliko su ispunjeni uslovi propisani ovom odlukom, drugim odlukama Grada i Planovima.

Zahtev za izdavanje odobrenja za oslikavanje murala

Član 43

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za oslikavanje murala na spoljni deo zgrade dužan je da uz zahtev, pored dokaza iz člana 42. stav 2. tačka 1. i 2. ove odluke, priloži i:

1. dokaz o pravu vlasništva na objektu na koji se mural oslikava ili saglasnost vlasnika objekta, odnosno skupštine zgrade i vlasnika stana odnosno poslovnog prostora na čijem delu se mural oslikava,

2. tehnički crtež sa merama koje definišu položaj murala na spoljnjem delu zgrade, dimenzije, primenjene materijale, boje i način na koji se nanosi na spoljni deo zgrade i

3. druge dokaze, u zavisnosti od posebnih uslova utvrđenih ovom odlukom, drugim odlukama Grada ili Planom.

Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje vitrine

Član 44

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za postavljanje vitrine na spoljne delove zgrade dužan je da uz zahtev, pored dokaza iz člana 42. stav 2. tačka 1. i 2. ove odluke, priloži i:

1. dokaz o pravu vlasništva na objektu na koji se vitrina postavlja ili saglasnost vlasnika objekta, odnosno skupštine stambene zgrade i vlasnika stana odnosno poslovnog prostora na čijem delu se vitrina postavlja,

2. tehnički crtež sa merama koje definišu položaj vitrine na spoljnjem delu zgrade, dimenzije, primenjene materijale, boje i način na koji se postavlja na spoljni deo zgrade, sa statičkim proračunom sigurnosti i proračunom i šemom elektro instalacije overen od strane lica sa licencom arhitektonske, građevinske i elektro struke i

3. druge dokaze, u zavisnosti od posebnih uslova utvrđenih ovom odlukom, drugim odlukama Grada ili Planom.

Odobrenje

Član 45

Odobrenje iz člana 42. stav 1. ove odluke sadrži:

- podatke o podnosiocu zahteva (naziv, sedište i poreski identifikacioni broj)

- podatke o zgradi (ulica, broj, bliža oznaka dela zgrade i dr.),

- podatke o vrsti objekta, uređaja odnosno opreme, o položaju na spoljnjem delu zgrade, dimenzijama, primenjenim materijalima i o načinu na koji se povezuje na spoljni deo zgrade,

- posebne uslove pod kojima se objekat, uređaj odnosno oprema može postaviti, u skladu sa ovom odlukom, drugim odlukama Grada i Planom (pribavljanje tehničke dokumentacije, odgovarajućih dozvola i sl.),

- ostale obaveze u zavisnosti od vrste objekta, uređaja odnosno opreme koja se postavlja na spoljni deo zgrade, u delu primene propisa koji se odnose na komunalni red, dozvoljeni nivo buke, održavanje čistoće i druge propise,

- mogućnost donošenja rešenja o privremenom uklanjanju ili izmeštaju objekata, uređaja i opreme u slučaju održavanja manifestacije kojoj je pokrovitelj Grad ili izvođenja radova od strane Grada na spoljnjem delu zgrade ili na javnoj površini.

Tehnički crtež sa merama koji definišu položaj, dimenzije, primenjene materijale, boje i način na koji se oslikava mural, odnosno vitrina na spoljni deo zgrade čini sastavni deo odobrenja iz stava 1. ovog člana.

Protiv odobrenja iz stava 1. ovog člana, može se podneti žalba Gradskom veću u roku od 15 dana od dana dostavljanja odobrenja.

Odobrenje je nadležni organ dužan da odmah dostavi sekretarijatu Gradske uprave nadležnom za inspekcijsko-nadzorne poslove.

Na osnovu odobrenja iz stava 1. ovog člana imalac odobrenja je dužan da plati lokalnu komunalnu taksu, u skladu sa odlukom kojom se uređuju lokalne komunalne takse, odnosno posebnim rešenjem.

Mogućnost privremenog uklanjanja ili izmeštaja postavljenih objekata, uređaja i opreme

Član 46

Objekti, uređaji i oprema koji su na spoljnjem delu zgrade postavljeni na osnovu odobrenja, mogu se privremeno ukloniti ili izmestiti u slučaju izvođenja radova od strane Grada na spoljnjem delu zgrade ili na javnoj površini.

U slučaju iz stava 1. ovog člana rešenje o privremenom uklanjanju ili izmeštaju donosi nadležni organ, po službenoj dužnosti, na osnovu obaveštenja izvođača radova.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se podneti žalba Gradskom veću u roku od petnaest dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba iz stava 3. ovog člana, ne odlaže izvršenje rešenja.

Rešavanje o ostalim zahtevima

Član 47

O zahtevu za izdavanje odobrenja za privremeno postavljanje drugih objekata, uređaja i opreme na spoljnjem delu zgrade koji nisu navedeni u ovoj odluci, kao i objekata, uređaja i opreme koji ne ispunjavaju uslove utvrđene opštim aktima donetim u skladu sa ovom odlukom, rešava nadležni organ.

3. Uslovi i način postavljanja, održavanja i uklanjanja manjih montažnih i drugih objekata, uređaja i opreme na javnim površinama

1) Uslovi za postavljanje manjih montažnih i drugih objekata, uređaja i opreme na javnim površinama

Manji montažni i drugi objekti, uređaji i oprema postavljeni na javnim površinama

Član 48

Manji montažni i drugi objekti, uređaji i oprema postavljeni na javnim površinama, u smislu ove odluke, su:

1. kiosk, kiosk u okviru autobuskog stajališta i baraka,

2. privremena garaža,

3. namenski kiosk,

4. prevozno sredstvo rekonstruisano u montažni objekat,

5. letnja bašta,

6. zimska bašta,

7. pokretna tezga,

8. izložbeni pult,

9. slobodnostojeća vitrina,

10. pokretni uređaj za pripremu hrane i pružanje ugostiteljskih usluga,

11. rashladni uređaj,

12. pokretni uređaj i oprema za zabavu,

13. suncobran i tenda,

14. objekti, uređaji i oprema u funkciji izvođenja građevinskih radova (ograda gradilišta, gradilišna skela i dr.),

15. balon hala sportske namene,

16. objekti, uređaji i oprema koja se postavlja prilikom ostalih privrednih izložbi i tradicionalnih manifestacija i

17. drugi objekti, uređaji i oprema.

Postavljanje manjih montažnih i drugih objekata, uređaja i opreme i njihovo održavanje i uklanjanje

Član 49

Manje montažne i druge objekte, uređaje i opremu na javnu površinu postavljaju pravna lica i preduzetnici u svrhu izlaganja robe, obavljanja delatnosti, odnosno i fizička lica u slučaju postavljanja objekata, uređaja i opreme u funkciji izvođenja građevinskih radova, na osnovu odobrenja nadležnog organa odnosno ugovora o privremenom korišćenju javne površine, u skladu sa ovom odlukom.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da manje montažne i druge objekte, uređaje i opremu održavaju u ispravnom, urednom i čistom stanju i ne mogu menjati njihov izgled.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da po isteku perioda na koji im je odobreno postavljanje manjeg montažnog objekta, uređaja odnosno opreme da iste uklone i da javnu površinu dovedu u prvobitno odnosno tehnički ispravno stanje.

Za postavljanje i ispravnost manjih montažnih objekata, uređaja odnosno opreme odgovorno je lice iz stava 1. ovog člana.

Uslovi za korišćenje i održavanje manjih montažnih i drugih objekata, uređaja i opreme

Član 50

Vlasnik manjeg montažnog ili drugog objekta, uređaja i opreme dužan je da istu koristi u namenu koja mu je odobrenjem utvrđena i da je održava u ispravnom stanju, tako da može služiti nameni za koju je postavljen, a naročito:

1. da su potrebne instalacije u ispravnom stanju,

2. da je obezbeđena sigurnost lica koja ga koriste i prolaznika, odnosno bezbednost saobraćaja,

3. da je obezbeđen nesmetan prolaz i prilaz vozilima za dovoz robe,

4. da objekat odnosno oprema ispunjava estetske i higijensko-sanitarne uslove za predviđenu namenu,

5. da se stara o urednosti i čistoći u neposrednoj okolini manjeg montažnog objekta i da obezbedi odgovarajuću opremu za prikupljanje i odnošenje otpadaka.

Manji montažni objekat

Član 51

Manji montažni objekat je kiosk, kiosk u okviru autobuskog stajališta i baraka ili druga građevina koja je kompaktno prenosiva ili je izvedena od montažnih elemenata ili putem zanatskih radova i privremena garaža postavljena na javnoj površini.

Kiosk, kiosk u okviru autobuskog stajališta i baraka

Član 52

Kiosk je montažno-demontažni objekat na lokaciji površine do 25 m2, a baraka manji montažni objekat na lokaciji površine veće od 25 m2 koji služe za obavljanje delatnosti utvrđene Planom.

Kiosk u okviru autobuskog stajališta je montažno-demontažni objekat, površine do 25 m2 i čini jedinstveni objekat sa autobuskim stajalištem.

Kiosk, kiosku u okviru autobuskog stajališta i baraka se mogu postaviti na javnoj površini na osnovu prava na privremeno zauzimanje dela javne površine stečenog u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda.

Privremena garaža

Član 53

Privremena garaža je manji montažno-demontažni objekat na lokaciji površine do 25 m2 koji služi za ostavljanje vozila.

Privremena garaža se može postaviti na javnoj površini na osnovu prava na privremeno zauzimanje dela javne površine stečenog u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda.

Namenski kiosk

Član 54

Namenski kiosk je manji montažni objekat privremenog karaktera koji se postavlja na površini javne namene i površini u javnom korišćenju za potrebe obezbeđivanja objekata ambasada, odnosno konzularnih predstavništava, objekata državnih organa i drugih objekata javne namene (čuvarska kućica i slični objekat u funkciji obavljanja poslova obezbeđenja), u skladu sa Planom.

Namenski kiosk se može postaviti na javnoj površini na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Prevozno sredstvo rekonstruisano u montažni objekat

Član 55

Prevozno sredstvo rekonstruisano u montažni objekat je tramvaj, vagon, autobus, brod i sl. koje je prilagođeno za obavljanje odgovarajuće delatnosti i koje se postavlja na javnu površinu, u skladu sa Planom.

Prevozno sredstvo rekonstruisano u montažni objekat može se postaviti na javnoj površini na osnovu prava na privremeno zauzimanje dela javne površine stečenog u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda.

Letnja bašta

Član 56

Postavljanje montažno-demontažnog objekta privremenog karaktera otvorenog tipa (letnja bašta) odnosno razne opreme (stolovi, stolice, senilo, podna platforma, ograda, žardinjera sa zasadima i dr.) na površinu javne namene u funkciji ugostiteljske delatnosti koja se obavlja u registrovanom ugostiteljskom objektu uređuje se posebnom odlukom.

Zimska bašta

Član 57

Postavljanje montažno-demontažnog objekta privremenog karaktera zatvorenog tipa (zimska bašta) na površinu javne namene u funkciji ugostiteljske delatnosti koja se obavlja u registrovanom ugostiteljskom objektu uređuje se posebnom odlukom.

Pokretna tezga

Član 58

Pokretna tezga je montažna konstrukcija koja može da zauzima najviše 2 m2 javne površine, a namenjena je za izlaganje i prodaju na malo zakonom dozvoljene vrste robe i koja se postavlja na javnu površinu u skladu sa Planom.

Pokretna tezga iz stava 1. ovog člana može se postaviti radi obavljanja delatnosti tokom cele godine i na istoj se mogu prodavati:

1) industrijsko-neprehrambeni proizvodi (sveće, čestitke, suveniri, ukrasni predmeti, slike i skulptura i dr.),

2) neprehrambeni proizvodi zanatskih radnji i domaće radinosti i

3) novine, stare i antikvarne knjige i publikacije.

Pokretna tezga iz stava 1. ovog člana može se postaviti i povodom obeležavanja verskih i drugih praznika kao što su:

- Međunarodni dan žena - u periodu od 7. do 8. marta tekuće godine - radi prodaje rezanog i saksijskog cveća,

- verski praznik Svih svetih i Dana mrtvih, odnosno Zadušnice - u dane, odnosno najranije dva dana pre ovih verskih praznika.

Na pokretnoj tezgi i u njenoj neposrednoj blizini nije dozvoljeno postavljanje muzičkog uređaja.

Pokretna tezga za prodaju robe na malo koja se postavlja radi obavljanja delatnosti tokom cele godine može se postaviti na javnoj površini na osnovu prava na privremeno zauzimanje dela javne površine stečenog u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda.

Pokretna tezga za prodaju robe na malo povodom obeležavanja verskih i drugih praznika može se postaviti na javnoj površini na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Izložbeni pult

Član 59

Izložbeni pult (štand) je laka montažna konstrukcija koja može da zauzima najviše 2 m2 javne površine i postavlja se uz poslovni objekat radi izlaganja robe koja se u objektu prodaje, u skladu sa Planom.

Izložbeni pult se može postaviti na javnoj površini na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Slobodnostojeća vitrina

Član 60

Slobodnostojeća vitrina je kompaktno prenosiv lak, pokretni objekat koji se postavlja na javnoj površini radi izlaganja i reklamiranja robe ili delatnosti, odnosno aktivnosti udruženja građana, sportskih klubova i dr. van poslovnog prostora i oglašavanja kulturnih, sportskih i drugih javnih manifestacija, u skladu sa Planom.

Slobodnostojeća vitrina postavlja se na javnim površinama.

Slobodnostojeća vitrina se može postaviti na javnoj površini na osnovu prava na privremeno zauzimanje dela javne površine stečenog u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda.

Pokretni uređaj za pripremu hrane

Član 61

Pokretni uređaj za pripremu hrane je uređaj za prženje kokice, pečenje kestenja, kuvanje ili pečenje kukuruza, pripremu "hot dog"-a, šećerne vate i dr. i drugi uređaj za pripremu hrane, koji se postavlja na javnoj površini, u skladu sa Planom.

Pokretni uređaj iz stava 1. ovog člana može se postaviti tokom cele godine ili povodom obeležavanja verskih i drugih praznika.

Pokretni uređaj iz stava 1. ovog člana koji se postavlja radi obavljanja delatnosti tokom cele godine može se postaviti na javnoj površini na osnovu prava na privremeno zauzimanje dela javne površine stečenog u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda.

Pokretni uređaj iz stava 1. ovog člana koji se postavlja povodom obeležavanja verskih i drugih praznika, može se postaviti na javnoj površini na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Pokretni uređaj za pripremu hrane je i uređaj za pripremu i prodaju hrane sa sistemom za kretanje i sistemom za termičku obradu odnosno rashlađivanje na ekološki pogon, koje zauzima javnu površinu u kretanju sa povremenim zaustavljanjem tokom cele godine, u ulicama odnosno na lokacijama u skladu sa Planom, na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Rashladni uređaj

Član 62

Uz objekat namenjen prodaji prehrambene i mešovite robe, kao i uz kiosk odnosno baraku, mogu se postaviti najviše dva rashladna uređaja za prodaju industrijski pakovanog sladoleda odnosno prodaju napitaka, osim uz kioske u Gradskom jezgru Subotice ("Službeni list APV", br. 25/91), u zavisnosti od veličine prostora ispred odnosno neposredno pored objekta.

Rashladni uređaj se može postaviti na javnoj površini na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Pokretni uređaji i oprema za zabavu

Član 63

Pokretni uređaji i oprema za zabavu su autići, igračke, druga oprema za dečija igrališta i slično koji se postavljaju na javnoj površini, u skladu sa Planom.

Pokretni uređaji i oprema za zabavu iz stava 1. ovog člana mogu se postaviti tokom cele godine ili povodom obeležavanja verskih i drugih praznika.

Pokretni uređaji i oprema za zabavu mogu se postaviti na javnoj površini na osnovu prava na privremeno zauzimanje dela javne površine stečenog u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda.

Pokretni uređaji i oprema za zabavu iz stava 1. ovog člana koja se postavlja povodom obeležavanja verskih i drugih praznika, može se postaviti na javnoj površini na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Suncobrani i tende

Član 64

Suncobran i tenda su oprema slobodnostojeće konstrukcije sa odgovarajućim zastorom sa namenom zaštite od sunca.

Suncobrani i tende se mogu postaviti na javnoj površini na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Objekti, uređaji i oprema u funkciji izvođenja građevinskih radova

Član 65

Postavljanje objekata, uređaja i opreme u funkciji izvođenja građevinskih radova na javnim površinama, dozvoljeno je u skladu sa usvojenim planom gradilišta i planiranom dinamikom radova.

Investitor je dužan da objekte, uređaje i opremu u funkciji izvođenja građevinskih radova, obezbedi odgovarajućom ogradom.

Objekti, uređaji i oprema u funkciji izvođenja građevinskih radova mogu se postaviti na javnoj površini na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Balon hala sportske namene

Član 66

Balon hala sportske namene je privremeni, montažno-demontažni objekat presostatičke ili lake konstrukcije (metalna, drvena) sa pokrivačem od impregniranog ili plastificiranog platna, namenjen za obavljanje sportske aktivnosti, u skladu sa Planom.

Balon hala sportske namene može se postaviti na javnoj površini na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Objekti, uređaji i oprema koja se postavlja prilikom ostalih privrednih izložbi i tradicionalnih manifestacija

Član 67

Prilikom privrednih izložbi robe odnosno usluga, privremenog ili povremenog karaktera, van sajamskog prostora na kojima može da se prodaje određena roba i vrše određene ugostiteljske usluge i tradicionalnih manifestacija (vašari, festivali i druge manifestacije) na kojima se u sklopu kulturnih, muzičkih, sportskih i drugih društvenih aktivnosti, prodaje određena roba i vrše određene ugostiteljske usluge, a u skladu sa običajima vezanim za odvijanje tih aktivnosti i za to područje (npr. "dani" pojedinih lokalnih proizvoda, sabori i sl.) mogu se na javnoj površini postaviti objekti, uređaji i oprema, u skladu sa Planom.

Organizator privrednih izložbi i tradicionalnih manifestacija iz stava 1. ovog člana može da bude Grad Subotica samostalno ili u suorganizaciji sa drugim pravnim licima, uz obavezu tih lica da svoje učešće u suorganizaciji podrže donacijom robe, proizvoda odnosno usluga koju daje ustanovama odnosno organizacijama u oblasti kulture, zdravstvene odnosno socijalne zaštite.

Rešenje o određivanju organizatora i suorganizatora u smislu stava 2. ovog člana donosi Gradonačelnik.

O žalbi na rešenje gradonačelnika rešava Gradsko veće.

Privrednu izložbu robe odnosno usluga iz stava 1. ovog člana mogu da organizuju pravna lica samostalno, u kom slučaju se ne donosi odluka iz stava 3. ovog člana.

Nadležni organ može privremeno zauzimanje dela javne površine radi održavanja privredne izložbe robe odnosno usluga iz stava 5. ovog člana, koja se organizuje sa istim sadržajem i od strane istog organizatora, odobriti najviše dva puta u toku jedne kalendarske godine sa trajanjem najduže 7 uzastopnih dana.

Objekat, uređaj i oprema iz stava 1. ovog člana može se postaviti na javnoj površini na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Drugi objekti, uređaji i oprema

Član 68

Drugi objekti, uređaji i oprema koja se može postaviti na javnu površinu, u skladu sa Planom, su:

- drugi objekti, uređaji i oprema koja se postavlja u svrhu održavanja priredbi političkog karaktera, zabavnih programa i prezentacija (cirkuska predstava, zabavni park, prezentacija delatnosti ili proizvoda), neprofitnih manifestacija i priredbi (humanitarnog, edukativnog, muzičkog, sportskog karaktera odnosno manifestacija u cilju negovanja kulture i kulturnog nasleđa), snimanja reklamnog spota,

- držači za bicikle i druga oprema (jarboli i pokretne table),

- objekti, uređaji i oprema koje postavlja javno preduzeće čiji osnivač nije Grad (poštanski sanduci, javne telefonske govornice i dr.),

- privremeni, pokretni toalet u vidu kabine sa patronama koje se prazne, za potrebe održavanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija i

- drugi objekti, uređaji i oprema koja se postavlja na javnu površinu u okviru obavljanja registrovane delatnosti (vulkanizerska oprema i dr.).

Drugi objekti, uređaji i oprema is stava 1. ovog člana mogu se postaviti na javnoj površini na osnovu odobrenja nadležnog organa.

2) Postupak sticanja prava na privremeno korišćenje dela javne površine odnosno donošenje odobrenja

Osnovi za postavljanje manjih montažnih i drugih objekata, uređaja i opreme na javnu površinu

Član 69

Postavljanje manjih montažnih i drugih objekata, uređaja i opreme na javnu površinu vrši se:

a) na osnovu sticanja prava na privremeno korišćenje dela javne površine putem javnog nadmetanja odnosno prikupljanjem pismenih ponuda javnim oglasom,

b) na osnovu neposredne pogodbe i

c) na osnovu odobrenja nadležnog organa.

a) Postupak sticanja prava na privremeno korišćenje dela javne površine putem javnog nadmetanja odnosno prikupljanjem pismenih ponuda javnim oglasom

Obaveznost postupka

Član 70

Postupak javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda je obavezan prilikom davanja na privremeno korišćenje javne površine za postavljanje kioska, kioska u okviru autobuskog stajališta, barake, privremene garaže, prevoznog sredstva rekonstruisanog u montažni objekat, pokretne tezge i pokretnih uređaja za obavljanje delatnosti u toku cele godine, slobodnostojeće vitrine, pokretnih uređaja i opreme za zabavu.

Komisija za sprovođenje postupka

Član 71

Postupak javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda sprovodi Komisija koja sprovodi postupak javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja ponuda za otuđenje odnosno davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini (u daljem tekstu: Komisija).

Odluka o načinu davanja na korišćenje dela javne površine i raspisivanju javnog oglasa

Član 72

Odluku o načinu davanja na korišćenje dela javne površine i o raspisivanju javnog oglasa donosi Gradonačelnik, na predlog Komisije.

Javna površina se daje na korišćenje za lokacije i namene utvrđene Planom.

Javni oglas sadrži naročito:

1. podatke o javnoj površini (lokacija, ulica i dr.),

2. kvadraturu javne površine,

3. podatke o vrsti objekta koji se može postaviti,

4. delatnost za čije obavljanje se javna površina daje na korišćenje,

5. visinu iznosa jemstva,

6. početni iznos naknade za sticanje prava korišćenja javne površine, koji ne može biti manji od dvostrukog iznosa mesečne naknade,

7. kriterijume po kojima će se utvrditi najpovoljnija ponuda,

8. vreme za koje se javna površina daje na korišćenje koje ne može da bude duže od 5 godina,

9. način i rok podnošenja prijave odnosno ponude po oglasu i

10. druge potrebne podatke.

Javni oglas ostaje otvoren najmanje osam dana.

Javni oglas se objavljuje u "Službenom listu Grada Subotice" i u drugom dnevnom ili nedeljnom listu na jezicima u službenoj upotrebi u Gradu, kao i na službenom internet sajtu Grada, što se utvrđuje odlukom o raspisivanju javnog oglasa.

Sadržina prijave na javni oglas odnosno pismene ponude

Član 73

Na javnom nadmetanju odnosno u postupku prikupljanja pismenih ponuda mogu da učestvuju pravna i fizička lica koja se pismeno prijave odnosno u zatvorenoj koverti dostave pismenu ponudu u roku utvrđenom javnim oglasom.

Prijava odnosno ponuda treba da sadrži:

1. sve podatke o podnosiocu prijave (tačan naziv pravnog lica, njegovo sedište, matični broj, PIB i ime ovlašćenog lica, odnosno tačan naziv radnje, ime i prezime imaoca radnje i njegov matični broj i tačnu adresu stanovanja imaoca radnje);

2. urednu punomoć za lice koje će zastupati pravno ili fizičko lice na javnom nadmetanju odnosno u postupku prikupljanja ponuda;

3. sve podatke o javnoj površini za koju se prijava odnosno ponuda podnosi;

4. izjavu da prihvata sve odredbe ugovora o korišćenju javne površine, koga se obavezuje zaključiti u roku od 15 dana od dana konačnosti rešenja o davanju na korišćenje dela javne površine;

5. izjavu da će se javna površina preuzeti u viđenom stanju;

6. dokaz o vlasništvu montažnog ili oglasnog objekta (ako montažni, odnosno oglasni objekat već postoji);

7. dokaz o uplati oglasom predviđenog iznosa jemstva;

8. iznos naknade koja se nudi radi sticanja prava korišćenja javne površine (u slučaju sprovođenja postupka prikupljanja ponuda).

(1) Davanje na korišćenje javne površine javnim nadmetanjem

Prijava na javni oglas

Član 74

Prijava se podnosi u roku predviđenom u oglasu.

Prijava koja je podneta posle oglašenog roka i koja nije kompletna neće se uzeti u obzir.

Uslov za održavanje javnog nadmetanja

Član 75

Javno nadmetanje će se održati i kad istom pristupi samo jedan učesnik.

U slučaju iz stava 1. ovog člana javna površina se može dati na korišćenje po početnoj ceni.

Ukoliko na javno nadmetanje ne pristupi ni jedan učesnik ili javno nadmetanje ne uspe, postupak oglašavanja se može ponoviti.

Tok javnog nadmetanja

Član 76

Javno nadmetanje otvara predsednik ili ovlašćeni član Komisije i utvrđuje:

1) broj blagovremenih i potpunih prijava;

2) broj neblagovremenih i nepotpunih prijava;

3) nazive odnosno imena učesnika koji su stekli pravo učešća na javnom nadmetanju;

4) prisustvo učesnika javnog nadmetanja odnosno njihovih zakonskih zastupnika ili ovlašćenih predstavnika i da li imaju urednu punomoć da učestvuju na javnom nadmetanju.

Predsednik ili ovlašćeni član Komisije objavljuje početni iznos i poziva učesnike da daju svoje ponude iznosa uvećane za najmanje 5% od početnog iznosa.

Učesnici se javljaju za davanje ponude podizanjem ruke.

Predsednik ili ovlašćeni član Komisije pokretom ruke dozvoljava učesniku koji se najranije javio, da da svoju ponudu.

Učesnik javnog nadmetanja dužan je da javno i glasno kaže u ime kojeg ponuđača koji iznos nudi.

Predsednik ili ovlašćeni član Komisije pita tri puta da li neko daje više od najvećeg prethodnog ponuđenog iznosa i konstatuje posle trećeg poziva koji je najveći iznos ponuđen i ime ponuđača.

Zapisnik o javnom nadmetanju

Član 77

O radu Komisije vodi se zapisnik u koji se unosi, naročito:

1) mesto, dan i čas početka javnog nadmetanja;

2) imena članova Komisije;

3) imena prisutnih učesnika, odnosno njihovih zakonskih zastupnika ili ovlašćenih predstavnika, sa naznačenjem broja i datuma njihovih ovlašćenja;

4) naziv, odnosno ime učesnika koji nisu prisutni na javnom nadmetanju;

5) rezultat pregleda dokumentacije i naznačenje prijava koje ne ispunjavaju uslove za dalje učestvovanje u javnom nadmetanju, odnosno ime podnosilaca prijave koji nisu stekli pravo na učešće u javnom nadmetanju i razloge;

6) tok i rezultat javnog nadmetanja;

7) konstatacija da je postupak javnog nadmetanja propisno sproveden i primedbe predstavnika učesnika koje se odnose na rad Komisije, tok postupka javnog nadmetanja i sadržinu zapisnika.

Zapisnik o radu Komisije potpisuju svi učesnici javnog nadmetanja, zapisničar i svi članovi Komisije.

Učesnik koji je ponudio najveći iznos potpisuje izjavu da je ponudio najveći iznos, sa naznakom visine iznosa.

Potom predsednik Komisije oglašava da je javno nadmetanje završeno.

Odustanak od ponude

Član 78

Kada učesnik koji je na javnom nadmetanju ponudio najveći iznos za sticanje prava korišćenja javne površine, ne uplati ponuđeni iznos u roku utvrđenom u rešenju iz člana 79. ove Odluke, smatraće se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat iznosa jemstva.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Komisija poziva učesnika, koji je ponudio sledeći najveći iznos, da u roku od 15 dana uplati svoj najveći ponuđeni iznos i da nakon toga zaključi ugovor o korišćenju javne površine.

Ostalim učesnicima koji nisu uspeli sa svojim ponudama u postupku javnog nadmetanja, uplaćeni iznos jemstva se vraća, izuzev licu koje je ponudilo sledeći najveći iznos.

Rešenje o davanju javne površine na privremeno korišćenje

Član 79

Zapisnik o radu komisije sa prijavama i dokumentacijom dostavlja se u roku od dva radna dana od dana održanog javnog nadmetanja Gradonačelniku sa predlogom za donošenje rešenja o davanju javne površine na privremeno korišćenje.

Rešenje o davanju na privremeno korišćenje dostavlja se svim učesnicima postupka javnog nadmetanja i sadrži:

1. podatke o korisniku;

2. podatke o javnoj površini (lokacija, ulica, kvadratura i dr.);

3. podatke o vrsti objekta koji se može postaviti;

4. delatnost za čije obavljanje se javna površina daje na korišćenje;

5. posebne uslove pod kojima se objekat može postaviti, u skladu sa Planom (pribavljanje tehničke dokumentacije, odgovarajućih dozvola i sl.) - rok za postavljanje objekta;

6. vreme za koje se javna površina daje na korišćenje;

7. iznos naknade za sticanje prava korišćenja javne površine sa rokom za uplatu iste;

8. obavezu korisnika da u roku od 15 dana od dana konačnosti rešenja zaključi ugovor o korišćenju predmetnog zemljišta sa davaocem;

9. napomenu, da će u slučaju nepostupanja korisnika po prethodnoj tačci, rešenje biti stavljeno van snage, pri čemu korisnik nema pravo na povraćaj uplaćenog jemstva.

Rok za uplatu izlicitirane naknade je tri dana od dana konačnosti rešenja iz stava 2. ovog člana.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana nezadovoljni učesnik postupka javnog nadmetanja ima pravo podnošenja prigovora Gradonačelniku u roku od tri dana od dana prijema rešenja.

Rešenje Gradonačelnika o davanju javne površine na privremeno korišćenje doneto po prigovoru je konačno.

Ugovor o privremenom korišćenju javne površine

Član 80

Ugovor o privremenom korišćenju javne površine se zaključuje u roku od 15 dana od dana konačnosti rešenja o davanju na privremeno korišćenje.

Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

1. podatke o korisniku;

2. podatke o javnoj površini (lokacija, ulica, kvadratura i dr.);

3. podatke o aktu na osnovu kojeg se ugovor zaključuje;

4. podatke o vrsti objekta koji se može postaviti;

5. delatnost za čije obavljanje se javna površina daje na korišćenje;

6. posebne uslove pod kojima se objekat može postaviti, u skladu sa Planom (pribavljanje tehničke dokumentacije, odgovarajućih dozvola i sl.);

7. rok za postavljanje objekta;

8. vreme za koje se javna površina daje na korišćenje;

9. iznos naknade uplaćene za sticanje prava korišćenja javne površine;

10. visinu, način i rok plaćanja kao i način usklađivanja visine naknade za privremeno korišćenje javne površine;

11. zabranu ustupanja javne površine drugom licu na korišćenje, u bilo kom vidu;

12. raskidne uslove, i to: da će se ugovor raskinuti ukoliko korisnik tako promeni izgled objekta da isti odstupa od Planom predviđenog izgleda, ukoliko objekat koristi za namenu koja nije Planom i ugovorom predviđena, ukoliko se Plan iz člana 9. ove odluke izmeni tako da se ukida lokacija za postavljanje objekta, ukoliko ne plati naknadu za privremeno korišćenje javne površine dva meseca uzastopno ili tri meseca u toku jedne godine i ukoliko u neprekidnom trajanju od šest meseci ne obavlja delatnost za koju je javnu površinu dobio na korišćenje;

13. prava i obaveze ugovarača u slučaju nepostupanja po odredbama ugovora.

Ugovor iz stava 1. ovog člana potpisuje Gradonačelnik.

Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova vezanih za sprovođenje postupka

Član 81

Stručne i administrativno-tehničke poslove vezane za sprovođenje postupka davanja javne površine na privremeno korišćenje, za pripremu rešenja iz člana 79. ove Odluke i ugovora iz člana 80. ove odluke, kao i poslove u vezi sa pripremom raskida i otkaza ugovora vrši sekretarijat Gradske uprave nadležan za imovinsko-pravne poslove.

(2) Davanje na korišćenje javne površine prikupljanjem pismenih ponuda javnim oglasom

Pismena ponuda

Član 82

Učesnik u postupku davanja na korišćenje javne površine svoju pismenu ponudu dostavlja u roku i na način predviđen oglasom.

Pismena ponuda koja je podneta posle oglašenog roka, ponuda u nezatvorenom omotu i ponuda koja ne sadrži potrebne dokumente i podatke neće se uzeti u obzir.

Uslov za sprovođenje otvaranja pismenih ponuda

Član 83

Otvaranje pismenih ponuda sprovodi se bez obzira na broj primljenih ponuda.

Tok postupka otvaranja ponuda

Član 84

Pre otvaranja pismenih ponuda Komisija utvrđuje koliko je pismenih ponuda primljeno, da li su predate u određenom roku i ko od podnosioca pismene ponude prisustvuje njihovom otvaranju.

Otvaranju mogu prisustvovati svi podnosiocu pismene prijave.

Komisija je dužna da upozna prisutne sa iznosima iz ponuda po redosledu otvaranja.

Redosled otvaranja ponuda je po danu i času prijema, počev od najranije primljenih.

Otvorene ponude pojedinačno se razmatraju i utvrđeno stanje se konstatuje i unosi u zapisnik, te se na osnovu najvećeg ponuđenog iznosa utvrđuje ponuđač koji stiče pravo korišćenja javne površine za postavljanje manjih montažnih odnosno oglasnih objekata.

Ukoliko se na oglas prijavi samo jedan učesnik, javna površina se može dati na korišćenje pod uslovom da je učesnik ponudio najmanje početni iznos objavljen u oglasu za sticanje prava korišćenja javne površine i prihvatio druge uslove iz oglasa.

U slučaju da se u postupku otvaranja ponuda utvrdi da dve ili više ponuda sadrže iste ponuđene iznose, prisutni ponuđači će biti usmeno pozvani da po pravilima postupka propisanog ovom odlukom, nastave licitiranje sve do postizanja najveće ponuđene cene.

Primena odredaba postupka javnog nadmetanja na postupak otvaranja ponuda

Član 85

Odredbe članova od 77. do 81. ove odluke primenjuju se i u postupku davanja na korišćenje javne površine prikupljanjem pismenih ponuda javnim oglasom.

b) Davanje na korišćenje dela javne površine neposrednom pogodbom

Član 86

Javna površina se može dati na korišćenje neposrednom pogodbom, izuzetno, u slučaju kada korisnik koji uredno izmiruje obavezu podnese zahtev Komisiji za građevinsko zemljište za produženje ugovora o privremenom korišćenju javne površine, najkasnije mesec dana pre isteka ugovora.

Gradonačelnik rešenjem, na predlog Komisije, može dati deo javne površine na privremeno korišćenje na isti period i radi obavljanja iste delatnosti.

Rešenje o davanju na privremeno korišćenje neposrednom pogodbom sadrži:

1. podatke o korisniku,

2. podatke o javnoj površini,

3. podatke o vrsti objekta koji je postavljen,

4. delatnost za čije obavljanje je javna površina data na korišćenje,

5. vreme za koje se javna površina daje na korišćenje,

6. iznos jednokratne naknade za sticanje prava korišćenja javne površine sa rokom za uplatu iste,

7. obavezu korisnika da u roku od 15 dana od dana konačnosti rešenja, zaključi ugovor o korišćenju predmetnog zemljišta sa davaocem,

8. napomenu, da će u slučaju nepostupanja korisnika po prethodnoj tački, rešenje biti stavljeno van snage.

Rok za uplatu jednokratne naknade je tri dana od dana konačnosti rešenja iz stava 3. ovog člana.

Član 87

Ugovor o privremenom korišćenju javne površine se zaključuje u roku od 15 dana od dana konačnosti rešenja o davanju na privremeno korišćenje.

Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

1. podatke o korisniku,

2. podatke o javnoj površini,

3. podatke o aktu na osnovu kojeg se ugovor zaključuje,

4. podatke o vrsti objekta koji je postavljen,

5. delatnost za čije obavljanje je javna površina data na korišćenje,

6. vreme za koje se javna površina daje na korišćenje,

7. iznos jednokratne naknade uplaćene za sticanje prava korišćenja javne površine,

8. visinu, način i rok plaćanja kao i način usklađivanja visine lokalne komunalne takse za privremeno korišćenje javne površine,

9. zabranu ustupanja javne površine drugom licu na korišćenje, u bilo kom vidu,

10. raskidne uslove, i to: da će se ugovor raskinuti ukoliko korisnik tako promeni izgled objekta da isti odstupa od Planom predviđenog izgleda, ukoliko objekat koristi za namenu koja nije Planom i ugovorom predviđena, ukoliko se Plan iz člana 9. ove odluke izmeni tako da se ukida lokacija za postavljanje objekta, ukoliko ne plati naknadu za privremeno korišćenje javne površine dva meseca uzastopno ili tri meseca u toku jedne godine i ukoliko u neprekidnom trajanju od šest meseci ne obavlja delatnost za koju je javnu površinu dobio na korišćenje,

11. prava i obaveze ugovorača u slučaju nepostupanja po odredbama ugovora. Ugovor iz stava 1. ovog člana potpisuje Gradonačelnik.

c) Postupak donošenja odobrenja za postavljanje manjih montažnih i drugih objekata, uređaja i opreme na javnu površinu

Manji montažni i drugi objekti, uređaji i oprema koja se postavlja na javnu površinu na osnovu odobrenja

Član 88

Na osnovu odobrenja nadležnog organa na javnu površinu postavljaju se sledeći manji montažni i drugi objekti, uređaji i oprema:

1. namenski kiosk,

2. pokretne tezge povodom obeležavanja državnih, verskih i drugih praznika i drugih manifestacija od značaja za Grad,

3. izložbeni pult,

4. pokretni uređaji za pripremu hrane, i pokretni uređaji za pripremu hrane iz člana 61. stav 4. i 5.

5. rashladni uređaji,

6. suncobrani i tende,

7. objekti, uređaji i oprema u funkciji izvođenja građevinskih radova,

8. balon hala sportske namene,

9. objekti, uređaji i oprema koja se postavlja prilikom ostalih privrednih izložbi i tradicionalnih manifestacija i

10. drugi objekti, uređaji i oprema iz člana 81. ove odluke.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana može se izdati ukoliko su ispunjeni uslovi propisani ovom odlukom i aktima donetim na osnovu ove odluke.

Lice koje je na javnu površinu postavilo manji montažni ili drugi objekat, uređaj ili opremu iz stava 1. ovog člana bez odobrenja dužno je da isti ukloni i da javnu površinu dovede u prvobitno odnosno tehnički ispravno stanje.

Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje manjeg montažnog i drugog objekta, uređaja i opreme na javnu površinu

Član 89

Postupak izdavanja odobrenja pokreće se zahtevom koji pravno lice ili preduzetnik, odnosno i fizičko lice u slučaju člana 101. stav 1. tačka 10. ove odluke, podnosi nadležnom organu.

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja dužan je da uz zahtev priloži:

1. dokaz o upisanoj delatnosti u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar, ukoliko zahtev podnosi pravno lice ili preduzetnik,

2. poreski identifikacioni broj, ukoliko zahtev podnosi pravno lice ili preduzetnik,

3. tehnički crtež sa merama koje definišu položaj objekta, uređaja odnosno opreme na javnoj površini, dimenzije, ukupnu površinu koja se zauzima, primenjene materijale, boje i način na koji se privremeno povezuje za javnu površinu,

4. uslove posebnih institucija za zaštićena područja (kulturna dobra, prirodna dobra), ukoliko je to predviđeno Planom i

5. druge dokaze, u zavisnosti od posebnih uslova utvrđenih ovom odlukom ili Planom.

Kada se zahtev podnosi radi postavljanja namenskog kioska, i objekata, uređaja i opreme u funkciji izvođenja građevinskih radova, tehnički crtež iz tačke 3. stava 2. ovog člana treba da je overen od strane lica sa licencom arhitektonske struke.

Kada se zahtev podnosi radi postavljanja objekata, uređaja i opreme u funkciji izvođenja građevinskih radova pored dokaza iz tačke 1. i 2. stava 2. ovog člana podnosilac zahteva je dužan da uz zahtev priloži:

1. građevinsku dozvolu, odnosno drugi odgovarajući akt nadležnog organa, kojom se odobrava izvođenje građevinskih radova,

2. skicu zauzeća javne površine za deponovanje građevinskog materijala, odnosno postavljanja objekata, uređaja i opreme,

3. mišljenje sekretarijata Gradske uprave nadležnog za poslove saobraćaja o potrebi izmene režima saobraćaja, odnosno saglasnost na saobraćajni projekat regulisanja saobraćaja,

4. ugovor o obnovi javne zelene površine, nakon uklanjanja objekata i uređaja u funkciji izvođenja građevinskih radova, sa preduzećem kome je povereno održavanje javne zelene površine, ukoliko se zauzima javna zelena površina,

5. ugovor o održavanju čistoće i obnovi javne površine nakon uklanjanja objekata i uređaja u funkciji izvođenja građevinskih radova, sa nadležnim javnim preduzećem i

6. ugovor o obnovi javnog parkirališta nakon uklanjanja objekata i uređaja u funkciji izvođenja građevinskih radova, sa preduzećem kome je povereno održavanje javnih parkirališta, ukoliko se zauzima javno parkiralište.

Kada se zahtev podnosi radi postavljanja objekata, uređaja i opreme u svrhu održavanja ostalih privrednih izložbi i tradicionalnih manifestacija, podnosilac zahteva je dužan da pored dokaza iz tačke 1. i 2. stava 2. ovog člana uz zahtev priloži:

1. akt organa Grada iz člana 67. stav 3. ove odluke, osim u slučaju iz člana 67. stav 5. kojim je podnosilac zahteva određen za organizatora,

2. opis privredne izložbe odnosno tradicionalne manifestacije,

3. tehnički crtež konstrukcije, sa merama koje definišu položaj objekta, uređaja odnosno opreme na javnoj površini, dimenzije, ukupnu površinu koja se zauzima, primenjene materijale, boje i način na koji se povezuje za javnu površinu, koji treba da je overen od strane lica sa licencom građevinske struke i

4. ugovor o održavanju čistoće i obnovi javne površine nakon uklanjanja objekata, uređaja i opreme.

Kada se zahtev podnosi radi postavljanja objekata, uređaja i opreme u svrhu održavanja priredbi političkog karaktera, zabavnih programa i prezentacija (prezentacija delatnosti ili proizvoda), neprofitnih manifestacija i priredbi (humanitarnog, edukativnog, muzičkog, sportskog karaktera odnosno manifestacija u cilju negovanja kulture i kulturnog nasleđa), snimanja reklamnog spota, podnosilac zahteva je dužan da pored dokaza iz tačke 1. i 2. stava 2. ovog člana uz zahtev priloži:

1. opis manifestacije, priredbe, programa odnosno prezentacije,

2. tehnički crtež konstrukcije, sa merama koje definišu položaj objekta, uređaja odnosno opreme na javnoj površini, dimenzije, ukupnu površinu koja se zauzima, primenjene materijale, boje i način na koji se povezuje za javnu površinu, koji treba da je overen od strane lica sa licencom građevinske struke i

3. ugovor o održavanju čistoće i obnovi javne površine nakon uklanjanja objekata, uređaja i opreme.

Podnosilac zahteva je dužan da u zahtevu navede vreme odnosno period za koji traži korišćenje dela javne površine.

Kada se zahtev za zauzimanje dela javne površine podnosi radi postavljanja opreme, a ima više vlasnika odnosno korisnika poslovnog prostora ispred koga se javna površina nalazi, ista će se dati na korišćenje srazmerno površini poslovnog prostora koje vlasnici odnosno korisnici poslovnog prostora koriste.

Zauzimanje javne površine neposredno ispred poslovnog prostora

Član 90

Zauzimanje javne površine neposredno ispred poslovnog prostora vlasnika odnosno korisnika, odnosno uz isti, postavljanjem izložbenog pulta, suncobrana i tende, pokretnog uređaja za pripremu hrane i pružanje ugostiteljskih usluga i rashladnog uređaja, može se odobriti isključivo radi obavljanja registrovane delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru, u skladu sa Planom.

Sadržina odobrenja

Član 91

Odobrenje iz člana 101. ove odluke sadrži:

- podatke o korisniku (naziv, sedište, identifikacioni broj),

- podatke o vrsti objekta, uređaja odnosno opreme, o položaju na javnoj površini, dimenzijama, primenjenim materijalima, bojama i načinu na koji se povezuje za javnu površinu,

- podatke o javnoj površini (lokacija, ulica, kvadratura i dr.),

- podatke o vrsti delatnosti odnosno usluge koja se može vršiti,

- posebne uslove pod kojima se oprema može postaviti, u skladu sa Planom (pribavljanje tehničke dokumentacije, odgovarajućih dozvola i sl.),

- vreme za koje se javna površina daje na korišćenje,

- ostale obaveze u zavisnosti od vrste objekta, uređaja odnosno opreme koja se postavlja na delu javne površine, u delu primene propisa koji se odnose na komunalni red, dozvoljeni nivo buke, održavanje čistoće i druge propise,

- obavezu uklanjanja objekta, uređaja odnosno opreme u roku od najmanje tri, a najduže osam dana po isteku vremena za koje se javna površina daje na korišćenje i

- mogućnost donošenja rešenja o privremenom uklanjanju ili izmeštaju objekata, uređaja i opreme u slučaju održavanja manifestacije kojoj je pokrovitelj Grad ili izvođenja radova na javnoj površini.

U slučajevima kada se, u skladu sa ovom odlukom, uz zahtev za izdavanje odobrenja podnosi tehnički crtež odnosno skica, ista čini sastavni deo odobrenja iz stava 1. ovog člana.

Protiv odobrenja iz stava 1. ovog člana, može se podneti žalba Gradskom veću u roku od 15 dana od dana dostavljanja odobrenja.

Odobrenje je nadležni organ dužan da odmah dostavi sekretarijatu Gradske uprave nadležnom za inspekcijsko-nadzorne poslove.

Na osnovu odobrenja iz stava 1. ovog člana imalac odobrenja je dužan da plati lokalnu komunalnu taksu, u skladu sa odlukom kojom se uređuju lokalne komunalne takse i posebnim rešenjem.

Privremeno uklanjanje ili izmeštanje objekata, uređaja i opreme postavljenih na javnoj površini

Član 92

Objekti, uređaji i oprema koji su na javnoj površini postavljeni na osnovu odobrenja, mogu se privremeno ukloniti ili izmestiti za vreme održavanja manifestacija kojima je pokrovitelj Grad ili u slučaju izvođenja radova na javnoj površini.

U slučaju iz stava 1. ovog člana rešenje o privremenom uklanjanju ili izmeštaju donosi nadležni organ, po službenoj dužnosti, na osnovu obaveštenja organizatora manifestacije ili izvođača radova.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se podneti žalba Gradskom veću u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba iz stava 3. ovog člana, ne odlaže izvršenje rešenja.

Ukidanje odobrenja

Član 93

Odobrenje će se ukinuti pre isteka perioda za koji je izdato u sledećim slučajevima:

1. kada se zemljište privodi planiranoj nameni ili se izvode drugi radovi na javnoj površini i

2. kada je to neophodno zbog preduzimanja tehničkih mera kojima se menja režim saobraćaja.

U slučaju iz stava 1. tačka 1. ovog člana, rešenje o ukidanju odobrenja donosi se, na osnovu obaveštenja Direkcije, po službenoj dužnosti.

U slučaju iz stava 1. tačka 2. ovog člana, rešenje o ukidanju odobrenja donosi se na osnovu obaveštenja sekretarijata Gradske uprave nadležnog za poslove saobraćaja, po službenoj dužnosti.

U slučaju iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana odobrenje se može i izmeniti.

Protiv rešenja iz st. 2-4. ovog člana, može se podneti žalba Gradskom veću u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešavanje o drugim zahtevima

Član 94

O zahtevu za izdavanje odobrenja za privremeno postavljanje drugih objekata, uređaja i opreme na javnoj površini koji nisu navedeni u ovoj odluci, kao i objekata, uređaja i opreme koji ne ispunjavaju uslove utvrđene opštim aktima donetim u skladu sa ovom odlukom, rešava nadležni organ.

Zabrane

Član 95

Zabranjeno je na javnoj površini postaviti manji montažni ili drugi objekat, uređaj ili opremu ukoliko to Planom nije predviđeno.

Zabranjeno je na javnoj površini na kojoj je Planom predviđeno postavljanje manjih montažnih ili drugih objekata, uređaja ili opreme, postavljanje istih bez ili suprotno odobrenju odnosno ugovoru o privremenom korišćenju javne površine.

III KOMUNALNA UREĐENOST GRADA

Sadržina komunalne uređenosti Grada

Član 96

Komunalna uređenost Grada, u smislu ove odluke, obuhvata:

1. postavljanje i održavanje komunalnih objekata, uređaja i opreme,

2. postavljanje i održavanje urbane opreme i

3. vršenje poslova od značaja za komunalnu uređenost Grada.

1. Održavanje komunalnih objekata, uređaja i opreme

Postavljanje i održavanje komunalnih objekata, uređaja i opreme

Član 97

Komunalni objekti, uređaji i oprema, u smislu ove odluke, su oni komunalni objekti, uređaji i oprema koji služe za proizvodnju komunalnih proizvoda i pružanje komunalnih usluga korisnicima i druga dobra u opštoj upotrebi, a nalaze se na javnoj površini ili na spoljnjem delu zgrade.

Komunalni objekti, uređaji i oprema su:

1. fontane i javne česme,

2. bunari i drugi objekti za javno snabdevanje vodom,

3. objekti, uređaji i oprema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda,

4. poklopci na otvorima šahtova,

5. slivnici i slivničke rešetke,

6. objekti, uređaji i oprema za snabdevanje toplotnom energijom i prirodnim gasom,

7. posude za sakupljanje otpada,

8. nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prevozu i manji montažni objekti namenjeni za odmor vozača na linijama javnog gradskog prevoza, kao i držači za bicikle,

9. tabla sa redom vožnje,

10. tehnička oprema za kontrolu naplate naknade za parkiranje,

11. stubovi javne rasvete, svetleća tela i drugi uređaji, instalacije i objekti javne rasvete,

12. namenski kiosk za potrebe obavljanja delatnosti javnih i javnih komunalnih preduzeća (autobusko stajalište, terminusni objekat, montažni objekat za smeštaj alata, opreme i sl.),

13. javni WC i

14. drugi komunalni objekti i uređaji koji se postavljaju na javnim površinama.

Postavljanje i održavanje komunalnih objekata, uređaja i opreme

Član 98

Komunalne objekte, uređaje i opremu iz člana 97. ove odluke, za čije postavljanje se ne izdaje građevinska dozvola odnosno odobrenje za izvođenje radova prema propisima o izgradnji objekata, postavlja pravno lice ili preduzetnik kome je povereno obavljanje delatnosti od opšteg interesa, na osnovu rešenja koje donosi sekretarijat Gradske uprave Grada Subotice nadležan za komunalne poslove u skladu sa planovima iz člana 99. ove odluke.

Pravno lice ili preduzetnik kome je povereno obavljanje delatnosti od opšteg interesa dužno je da komunalne objekte, uređaje i opremu iz stava 1. ovog člana održava u ispravnom, urednom i čistom stanju, osim komunalnih objekata iz člana 97. stav 2. tačka 1. koje održava Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Subotica, kao i iz člana 97. stav 2. tačka 5. i 8, koje održava Javno preduzeće za upravljanje putevima.

Planovi postavljanja komunalnih objekata, uređaja i opreme

Član 99

Planovima postavljanja komunalnih objekata, uređaja i opreme iz člana 97. ove odluke, za koje ne izdaje građevinska dozvola odnosno odobrenje za izvođenje radova prema propisima o izgradnji objekata, propisuju se: lokacije, vrsta, namena, uslovi i način postavljanja, vrsta materijala od kojih se isti izrađuju, veličina i izgled i uslovi za slučaj postojanja mogućnosti za priključenje na javnu elektro, vodovodnu i kanalizacionu mrežu i drugo.

Za prostore koji su pod posebnim režimom zaštite (kulturna dobra, prirodna dobra i sl.), pribavljaju se posebni uslove zaštite od nadležnih institucija i ugrađuju se u plan.

Nalog za izradu planova iz stava 1. ovog člana, na predlog sekretarijata Gradske uprave nadležnog za komunalne poslove, daje Gradonačelnik Javnom preduzeću za upravljanje putevima, a donosi ih Gradsko veće Grada Subotice.

Otvori na šahtovima i slivnicima

Član 100

Radi bezbednosti pešaka i sigurnosti saobraćaja, svi otvori na šahtovima i slivnicima na javnoj površini (na kolovozima, trotoarima kao i drugim saobraćajnim površinama, pijacama, parkovima, dvorištima, prolazima i drugim sličnim mestima) moraju biti pokriveni odgovarajućim poklopcima, rešetkama ili drugim zatvaračima.

Otvorima u smislu stava 1. ovog člana smatraju se naročito: otvori za vodovodne, kanalizacione, toplovodne, električne, telefonske i druge instalacije i uređaje.

Zatvarači za otvore iz stava 1. ovog člana moraju biti izrađeni tako da je onemogućena klizavost nagazne površine, moraju biti obezbeđeni zabravljivanjem, a ako se nalaze na kolovozu moraju imati i uložak protiv buke.

Oštećeni i klizavi zatvarači moraju se zameniti.

Za vreme izvođenja radova u otvoru, lice koje izvodi radove dužno je da otvor ogradi preprekama i obeleži vidljivim znacima, a po završetku radova otvor propisno zatvori i površinu oko otvora dovede u čisto i uredno stanje.

O održavanju otvora iz stava 1. ovog člana staraju se subjekti kojima pripadaju instalacije i uređaji u otvoru.

Zabranjeno je oštećivati i uklanjati zatvarače sa otvora iz stava 1. ovog člana.

2. Postavljanje i održavanje urbane opreme

Urbana oprema

Član 101

Urbana oprema, u smislu ove odluke, je oprema koja se postavlja na javnu površinu radi zadovoljavanja određenih potreba građana (odmora, estetskog doživljaja, bezbednosti kretanja na javnoj površini, obaveštavanja, održavanja čistoće i urednosti, i dr.).

Urbanu opremu, u smislu ove odluke, čine:

1. klupe,

2. ukrasne žardinjere i posude za držanje cveća,

3. stubovi, kugle, ograde i druge vrste zapreka na javnim površinama,

4. dečja igrališta sa pripadajućim elementima i opremom (urbani mobilijar, pomoćni objekti i dr.),

5. rekreaciona igrališta, skejt parkovi, fitnes mobilijar i razna oprema na sportskim terenima,

6. objekti za plakatiranje (namenski oglasni stub, oglasna tabla, slobodnostojeći reklamni pano),

7. jarboli za isticanje zastava,

8. korpa za otpatke,

9. javni časovnici, i

10. druga urbana oprema i

11. urbana instalacija.

Pod urbanom opremom, u smislu ove odluke, smatraju se i:

1. spomenici i spomen obeležja.

Planovi postavljanja urbane opreme

Član 102

Uslovi i način postavljanja urbane opreme iz člana 101. stav 2. ove odluke na javnim površinama i na spoljnim delovima zgrada uređuju se planovima postavljanja urbane opreme.

Nalog za izradu planova iz stava 1. ovog člana, na predlog sekretarijata Gradske uprave nadležnog za komunalne poslove, daje Gradonačelnik Javnom preduzeću za upravljanje putevima, a donosi ih Gradsko veće.

Planovi iz stava 1. ovog člana sadrže:

lokacije, opšte uslove i pravila postavljanja urbane opreme (tekstualni i grafički deo), a naročito: namenu opreme koja se postavlja, vrstu materijala od kojih se izrađuje, veličinu i izgled, i sl.

Za prostore koji su pod posebnim režimom zaštite (kulturna dobra, prirodna dobra i sl.), Zavod pribavlja posebne uslove nadležnih institucija i ugrađuje ih u planove iz stava 1. ovog člana.

Postavljanje i održavanje urbane opreme

Član 103

Postavljanje i održavanje urbane opreme iz člana 101. stav 2. ove odluke, vrši se u skladu sa planovima iz člana 102. stav 1. ove odluke.

Postavljanje i održavanje urbane opreme iz člana 101. stav 2. ove odluke, izuzev urbane opreme iz člana 101. stav 2. tačka 4. ove odluke, obezbeđuje Javno preduzeće za upravljanje putevima, prema godišnjem Programu postavljanja i održavanja urbane opreme, koji donosi Nadzorni odbor Javnog preduzeća za upravljanje putevima.

Postavljanje urbane opreme iz člana 101. stav 2. tačka 4. ove odluke obezbeđuje sekretarijat Gradske uprave nadležan za investicije, a održavanje sekretarijat Gradske uprave nadležan za komunalne poslove, prema godišnjem Programu postavljanja i održavanja dečjih igrališta, koji donosi Gradonačelnik, na zajednički predlog oba sekretarijata.

Izuzetno, postavljanje i održavanje urbane opreme iz člana 101. stav 2. ove odluke unutar granica prostornog obuhvata u kojem je Društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom "Park Palić" Palić, posebnom odlukom Grada, povereno obavljanje delatnosti od opšteg interesa, obezbeđuje to društvo (u daljem tekstu: DOO "Park Palić"), prema godišnjem Programu postavljanja i održavanja urbane opreme, koji donosi nadležni organ DOO "Park Palić".

Godišnje Programe iz stava 2. i 4. ovog člana Javno preduzeće za upravljanje putevima i DOO "Park Palić su dužni doneti najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Sekretarijat Gradske uprave nadležan za komunalne poslove dužan je da predlog godišnjeg Programa postavljanja i održavanja dečjih igrališta dostavi Gradonačelniku radi donošenja najkasnije do 30. januara tekuće godine.

Na programe iz stava 2. i 4. ovog člana saglasnost daje Gradonačelnik.

Postavljanje i održavanje spomenika i spomen obeležja iz člana 101. stav 3. ove odluke vrši se u skladu sa posebnom odlukom Grada kojom se uređuje postavljanje i održavanje spomenika i spomen obeležja.

Javno preduzeće za upravljanje putevima, sekretarijat Gradske uprave nadležan za komunalne poslove i DOO "Park Palić" dužni su da urbanu opremu za koju su zaduženi održavaju u ispravnom, urednom i čistom stanju.

Javno preduzeće za upravljanje putevima, sekretarijat Gradske uprave nadležan za komunalne poslove i DOO "Park Palić" dužni su da o postavljenoj urbanoj opremi vode poseban registar.

Registar iz stava 10. ovog člana sadrži naročito:

1) podatke o vrsti urbane opreme,

2) podatke o lokaciji na kojoj je urbana oprema postavljena (kat. parcela, adresni podatak, opis lokacije i sl.),

3) broj akta na osnovu kojeg je urbana oprema postavljena i

4) datum postavljanja urbane opreme.

3. Vršenje poslova od značaja za komunalnu uređenost Grada

Poslovi od značaja za komunalno uređenje Grada

Član 104

Poslovi od značaja za komunalno uređenje Grada, u smislu ove odluke, su:

1. osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina,

2. svečano ukrašavanje Grada i

3. postavljanje i održavanje komunalnih objekata i opreme za oglašavanje.

1) Osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina

Osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina

Član 105

Radi isticanja silueta spoljašnjim osvetljenjem mogu se trajno osvetljavati objekti i ambijentalne celine koje imaju istorijski, kulturni, arhitektonski, administrativni, privredni ili drugi značaj.

Gradsko veće donosi rešenje kojim određuje koji se objekti i ambijentalne celine osvetljavaju, u smislu stava 1. ovog člana.

Osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina vrši se na osnovu projekta osvetljavanja koji izrađuje Javno preduzeće za upravljanje putevima.

Nalog za izradu projekta osvetljavanja, na predlog sekretarijata Gradske uprave nadležnog za komunalne poslove, daje Gradonačelnik.

Instalacije i uređaji za osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina sastavni su deo sistema javne rasvete.

Instalacije i uređaji iz stava 4. ovog člana održavaju se stalno u ispravnom, urednom i čistom stanju.

Postavljanje i održavanje instalacija i uređaja za osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina obezbeđuje Direkcija.

Član 106*

(Prestalo da važi)

3) Postavljanje i održavanje komunalnih objekata i opreme za oglašavanje

Komunalni objekti i oprema za oglašavanje

Član 107

Pod komunalnim objektima i opremom za oglašavanje, u smislu ove odluke, podrazumevaju se objekti i oprema postavljeni na javnoj površini predviđeni za oglašavanje i reklamiranje putem postavljanja plakata.

Komunalni objekat odnosno oprema za oglašavanje, u smislu stava 1. ovog člana, je:

1. oglasni stub,

2. oglasna tabla i

3. slobodnostojeći pano.

Plan postavljanja komunalnih objekata i opreme za oglašavanje

Član 108

Uslovi i način postavljanja komunalnih objekata i opreme za oglašavanje na javnim površinama i na spoljnim delovima zgrada uređuju se planom postavljanja komunalnih objekata i opreme za oglašavanje.

Nalog za izradu plana iz stava 1. ovog člana, na predlog sekretarijata Gradske uprave nadležnog za komunalne poslove, daje Gradonačelnik Javnom preduzeću za upravljanje putevima, a donosi ga Skupština.

Plan iz stava 1. ovog člana sadrži: lokacije, opšte uslove i pravila postavljanja komunalnih objekata i opreme za oglašavanje (tekstualni i grafički deo), a naročito: vrstu objekata odnosno opreme, vrstu materijala od kojih se izrađuje, veličinu i izgled, i sl.

Za prostore koji su pod posebnim režimom zaštite (kulturna dobra, prirodna dobra i sl.), Javno preduzeće za upravljanje putevima pribavlja posebne uslove nadležnih institucija i ugrađuje ih u plan iz stava 1. ovog člana.

Postavljanje i održavanje komunalnih objekata i opreme za oglašavanje

Član 109

Postavljanje i održavanje komunalnih objekata i opreme za oglašavanje na javnim površinama i na spoljnim delovima zgrada iz člana 107. ove odluke, vrši se u skladu sa planovima iz člana 108. stav 1. ove odluke i prema godišnjem Programu postavljanja i održavanja komunalnih objekata i opreme za oglašavanje.

Postavljanje i održavanje komunalnih objekata i opreme za oglašavanje iz člana 107. ove odluke obezbeđuje Javno preduzeće za upravljanje putevima.

Izuzetno, postavljanje komunalnih objekata i opreme za oglašavanje u prostoru koji je posebnim propisima i drugim aktima Grada, poveren na upravljanje, održavanje i korišćenje javnom preduzeću ili drugom pravnom licu, vrši to javno preduzeće ili drugo pravno lice, u skladu sa planom iz člana 108. ove odluke, a održava je prema godišnjem Programu postavljanja i održavanja komunalnih objekata i opreme za oglašavanje.

Program iz stava 1. ovog člana donosi Nadzorni odbor Javnog preduzeća za upravljanje putevima a program iz stava 3. ovog člana donosi nadležni organ javnog preduzeća odnosno drugog pravnog lica iz stava 3. ovog člana.

Na programe iz stava 4. ovog člana saglasnost daje Gradonačelnik.

Direkcija odnosno javno preduzeće ili drugo pravno lice iz stava 3. ovog člana, dužni su da komunalne objekte i opremu za oglašavanje održavaju u ispravnom, urednom i čistom stanju.

Javno preduzeće za upravljanje putevima odnosno javno preduzeće ili drugo pravno lice iz stava 3. ovog člana, dužni su da komunalne objekte i opremu za oglašavanje iz člana 107. ove odluke održavaju u ispravnom, urednom i čistom stanju.

Javno preduzeće za upravljanje putevima odnosno javno preduzeće ili drugo pravno lice iz stava 3. ovog člana, dužni su da o postavljenim komunalnim objektima i opremi za oglašavanje vodi poseban registar.

Zabrane

Član 110

Zabranjeno je:

1. prljanje, pisanje grafita, crtanje, plakatiranje i na bilo koji drugi način oštećenje komunalnih objekata, uređaja i opreme i urbane opreme postavljene na javnu površinu ili na spoljni deo zgrade,

2. premeštanje ili uklanjanje komunalne i urbane opreme,

3. sprečavanje postavljanja urbane opreme u skladu sa ovom odlukom i planovima iz člana 102. ove odluke,

4. korišćenje komunalnih objekata, uređaja i opreme i urbane opreme postavljene na javnu površinu ili na spoljni deo zgrade suprotno nameni koju imaju,

5. ostavljanje stvari i drugih predmeta na način da se ometa korišćenje komunalnih objekata, uređaja i opreme odnosno na drugi način ometanje njihovog korišćenja,

6. prljanje, pisanje grafita, crtanje, plakatiranje i na bilo koji drugi način oštećenje, uređaja i instalacija za osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina, opreme i instalacija za svečano ukrašavanje Grada i komunalnih objekata i opreme za oglašavanje,

7. premeštanje ili uklanjanje uređaja i instalacija za osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina, opreme i instalacija za svečano ukrašavanje Grada i komunalnih objekata i opreme za oglašavanje,

8. sprečavanje postavljanja uređaja i instalacija za osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina, opreme i instalacija za svečano ukrašavanje Grada i komunalnih objekata i opreme za oglašavanje u skladu sa ovom odlukom i planom iz člana 108. ove odluke,

9. korišćenje uređaja i instalacija za osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina, opreme i instalacija za svečano ukrašavanje Grada i komunalnih objekata i opreme za oglašavanje suprotno nameni koju imaju.

IV NADZOR

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke

Član 111

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke kojima se uređuje opšta uređenost Grada, izuzev odredaba koje se odnose na postupak sticanja prava na privremeno korišćenje dela javne površine putem javnog nadmetanja odnosno prikupljanjem pismenih ponuda javnim oglasom, vrši sekretarijat Gradske uprave nadležan za poslove građevinarstva.

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke kojima se uređuje postavljanje i održavanje komunalnih objekata i opreme za oglašavanje, komunalna uređenost Grada u delu koji se odnosi na održavanje komunalnih objekata, uređaja i opreme, postavljanje i održavanje urbane opreme, osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina i svečano ukrašavanje Grada, vrši sekretarijat Gradske uprave nadležan za komunalne poslove.

Inspekcijski nadzor

Član 112

Poslove inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem ove odluke i drugih opštih i pojedinačnih akata donetih na osnovu ove odluke, vrši sekretarijat Gradske uprave nadležan za inspekcijsko-nadzorne poslove putem komunalnog inspektora.

Prava i dužnosti komunalnog inspektora

Član 113*

Komunalni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora ima pravo i dužnost da proverava da li:

1) javna površina i neizgrađeno građevinsko zemljište koriste se u skladu sa njihovom namenom, odnosno u skladu sa ovom odlukom i drugim propisima (član 11.);

2) se javna površina i neizgrađeno građevinsko zemljište vidljivo sa javne površine, ograde i površine oko zgrada vidljive sa javne površine, održavaju u urednom i čistom stanju (čl. 13-17.);

3) su otvori za ubacivanje ogrevnog i drugog materijala pokriveni odgovarajućim zatvaračima i da li su isti u stanju propisanom ovom odlukom (član 18.);

4) je na javnoj površini odložen građevinski materijal, ogrev i drugi materijal, odnosno ostavljen predmet suprotno ovoj odluci odnosno izdatom odobrenju (čl. 20-24.);

5) se spoljni delovi zgrade održavaju u urednom i čistom stanju (čl. 26-27.);

6) se radovi na spoljnjim delovima zgrade izvode suprotno ovoj odluci odnosno izdatom odobrenju (član 28.);

7) su spoljni delovi zgrade osvetljeni u skladu sa ovom odlukom (član 29.);

8) su objekti, uređaju i oprema postavljeni, odnosno da li je mural oslikan, na spoljni deo zgrade, suprotno ovoj odluci odnosno izdatom odobrenju (čl. 30-38., član 39. stav 3.);

9) se na prozorima, terasama, lođama i balkonima drže stvari i predmeti koji narušavaju izgled zgrade (član 39. stav 1.);

10) se narušava izgled zgrade oštećivanjem, ispisivanjem grafita i drugog natpisa, crteža ili lepljenjem plakata, prljanjem ili na drugi način (član 39. stav 2.);

11) se objekat, uređaj ili oprema postavljena na spoljni deo zgrade održava u ispravnom, urednom i čistom stanju i da li je menjan njihov izgled (član 40.);

12) je objekat, uređaj ili oprema postavljena na spoljni deo zgrade uklonjen u skladu sa odobrenjem nadležnog organa, odnosno da li je spoljni deo zgrade doveden u prvobitno odnosno tehničko ispravno stanje (član 41.);

13) je postavljeni objekat, uređaj odnosno oprema izmeštena u skladu sa rešenjem nadležnog organa (član 46.);

14) se manji montažni i drugi objekti, uređaji i oprema postavljeni na javnoj površini koriste i održavaju u urednom, čistom i ispravnom stanju, tako da služi nameni za koju je postavljen (član 50.);

15) su manji montažni i drugi objekti, uređaji i oprema postavljeni na javnoj površini suprotno ovoj odluci, ugovoru o privremenom korišćenju javne površine, odnosno izdatom odobrenju (51-55, 58-68, 80, 88. i 91.);

16) se komunalni objekti, uređaji i oprema postavljena na javnoj površini održavaju u ispravnom, urednom i čistom stanju (član 98. stav 2.);

17) je urbana oprema postavljena na javnu površinu i na spoljne delove zgrade u skladu sa ovom odlukom i planom postavljanja (član 102.);

18) se urbana oprema postavljena na javnoj površini i na spoljnjem delu zgrade održava u ispravnom, urednom i čistom stanju (član 103.);

19) su instalacije i uređaji za osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina u ispravnom, urednom i čistom stanju (član 105.);

20)* (prestala da važi)

21) su objekti, odnosno oprema za oglašavanje u ispravnom, urednom i čistom stanju (član 109.);

22) se narušava izgled komunalnog objekta, uređaja i opreme postavljene na javnu površinu i urbane opreme oštećivanjem, ispisivanjem grafita i drugog natpisa, crteža ili lepljenjem plakata, prljanjem ili na drugi način (član 110. stav 1. tačka 1.);

23) se komunalna i urbana oprema premešta ili uklanja (član 110. stav 1. tačka 2.);

24) se sprečava postavljanje urbane opreme suprotno ovoj odluci i planovima iz člana 102. ove odluke (član 110. stav 1. tačka 3.);

25) se komunalni objekti, uređaji i oprema i urbana oprema postavljena na javnu površinu ili na spoljni deo zgrade koristi suprotno nameni koju ima (član 110. stav 1. tačka 4.);

26) se ostavljanjem stvari i drugih predmeta ometa korišćenje komunalnih objekata, uređaja i opreme odnosno na drugi način ometa njihovo korišćenje (član 110. stav 1. tačka 5.);

27) se narušava izgled uređaja i instalacije za osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina, opreme i instalacije za svečano ukrašavanje Grada i komunalnih objekata i opreme za oglašavanje, prljanjem, pisanjem grafita, crtanjem, plakatiranjem ili na bilo koji drugi način (član 110. stav 1. tačka 6.);

28) se uređaji i instalacija za osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina, oprema i instalacija za svečano ukrašavanje Grada i komunalni objekti i oprema za oglašavanje premešta ili uklanja (član 110. stav 1. tačka 7.);

29) se sprečava postavljanje uređaja i instalacija za osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina, opreme i instalacija za svečano ukrašavanje Grada i komunalnih objekata i opreme za oglašavanje suprotno ovoj odluci (član 110. stav 1. tačka 8.);

30) se uređaj i instalacija za osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina, oprema i instalacija za svečano ukrašavanje Grada i komunalni objekat i oprema za oglašavanje koristi suprotno nameni koju ima (član 110. stav 1. tačka 9.).

Ovlašćenja komunalnog inspektora

Član 114*

U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor je ovlašćen da:

1) naloži rešenjem da se ukloni vozilo zaustavljeno ili parkirano suprotno zabrani iz ove odluke na javnoj zelenoj površini ili na površinama koje su posebnim odlukama Grada proglašene za pešačku zonu (član 12. stav 2. tačka 1.);

2) naloži rešenjem da se ukloni vozilo koje, suprotno zabrani iz ove odluke, zaustavljanjem ili ostavljanjem na javnoj površini, ometa korišćenje ulice ili drugog opštinskog puta, pešačke komunikacije, prilaza objektima, protivpožarnog puta, kolskog prolaza između stambenih zgrada, interne saobraćajnice i sl. (član 12. stav 2. tačka 2. i 3.);

3) naredi rešenjem da se javna površina i neizgrađeno građevinsko zemljište vidljivo sa javne površine, ograda i površina oko zgrade vidljiva sa javne površine, dovede u uredno i čisto stanje (čl. 13-17.);

4) naloži rešenjem da se otvori za ubacivanje ogrevnog i drugog materijala pokriju odgovarajućim zatvaračima i da se dovedu u stanje propisano ovom odlukom (član 18.);

5) naloži rešenjem da se predmeti ostavljeni na javnoj površini, koji nisu primereni njenoj nameni i kojima se javna površina dovodi u neuredno stanje, uklone (član 19. stav 2.);

6) naloži rešenjem da se na javnoj površini odložen građevinski materijal, ogrev i drugi materijal, odnosno ostavljen predmet ukloni ili da se za isto pribavi odobrenje nadležnog organa, odnosno da se isti odloži u skladu sa izdatim odobrenjem (član 25.);

7) naloži rešenjem da se spoljni delovi zgrade dovedu u uredno i čisto stanje (član 26-27.);

8) naloži rešenjem da se radovi na spoljnjim delovima zgrade izvode u skladu sa ovom odlukom odnosno izdatim odobrenjem (član 28.);

9) naloži rešenjem da spoljni delovi zgrade budu osvetljeni u skladu sa ovom odlukom (član 29.);

10) naloži rešenjem da se objekat, uređaj ili oprema postavljena na spoljni deo zgrade suprotno ovoj odluci ili izdatom odobrenju, ukloni i da spoljni deo zgrade dovede u prvobitno odnosno tehnički ispravno stanje (član 30. stav 2.);

11) naloži rešenjem pribavljanje odobrenja za postavljanje na spoljnjem delu zgrade objekata, uređaja i opreme za koje se po ovoj odluci pribavlja odobrenje u roku koji ne može biti duži od 30 dana, a ako se odobrenje ne pribavi u ostavljenom roku, da naloži rešenjem uklanjanje istih sa spoljnih delova zgrade i njeno dovođenje u prvobitno odnosno tehničko ispravno stanje (čl. 31. i 38.);

12) naloži rešenjem da se objekat, uređaj odnosno oprema postavi, odnosno da se mural oslika, na spoljni deo zgrade, u skladu sa ovom odlukom odnosno izdatim odobrenjem (čl. 30-38., član 39. stav 3.);

13) naloži rešenjem da se sa prozora, terasa, lođa i balkona uklone stvari i predmeti koji narušavaju izgled zgrade (član 39. stav 1.);

14) naloži rešenjem da se otkloni narušeni izgled zgrade nastao oštećivanjem, ispisivanjem grafita i drugog natpisa, crteža ili lepljenjem plakata, prljanjem ili na drugi način (član 39. stav 2.);

15) naloži rešenjem da se objekat, uređaj ili oprema postavljena na spoljni deo zgrade dovede u ispravno, uredno i čisto stanje odnosno da njihov izgled dovede u stanje određeno odobrenjem (član 40.);

16) naloži rešenjem da se objekat, uređaj ili oprema po isteku perioda na koji je postavljanje na spoljni deo zgrade odobreno, ukloni u skladu sa odobrenjem, odnosno da se spoljni deo zgrade dovede u prvobitno odnosno tehničko ispravno stanje (član 41.);

17) naloži rešenjem da se postavljeni objekat, uređaj odnosno oprema izmesti u skladu sa rešenjem nadležnog organa (član 46.);

18) naloži rešenjem da se u ostavljenom roku koji ne može biti duži od 30 dana pribavi odobrenje za postavljeni manji montažni ili drugi objekat, uređaj ili opremu za koju se po ovoj odluci izdaje odobrenje, a ako se odobrenje ne pribavi u ostavljenom roku, da naloži rešenjem uklanjanje istih sa javne površine i njeno dovođenje u prvobitno odnosno tehničko ispravno stanje (član 49. stav 1.);

19) naloži rešenjem da se manji montažni i drugi objekat, uređaj ili oprema postavljena na javnoj površini dovede u ispravno, uredno i čisto stanje, odnosno da se vrati u izgled, određen odobrenjem odnosno ugovorom (član 49. stav 2.);

20) naloži rešenjem da se manji montažni i drugi objekat, uređaj ili oprema postavljena na javnoj površini po isteku perioda na koji je postavljanje odobreno odnosno ugovoreno, ukloni i da se javna površina dovede u prvobitno odnosno tehnički ispravno stanje (član 49. stav 3.);

21) zabrani rešenjem da se manji montažni i drugi objekat, uređaj ili oprema postavljena na javnoj površini koristi u namenu koja mu nije utvrđena odobrenjem odnosno ugovorom (član 50.);

22) naloži rešenjem da se u ostavljenom roku koji ne može biti duži od 30 dana ukloni sa javne površine manji montažni ili drugi objekat, uređaj ili opremu za koju se po članu 70. ove odluke pravo na privremeno korišćenje dela javne površine stiče putem javnog nadmetanja odnosno prikupljanjem pismenih ponuda javnim oglasom i da naloži njeno dovođenje u prvobitno odnosno tehničko ispravno stanje (član 69.);

23) naloži rešenjem da se komunalni objekti, uređaji i oprema postavljeni na javnoj površini dovedu u ispravno, uredno i čisto stanje (član 98. stav 2.);

24) naloži rešenjem da se otvori na šahtovima i slivnicima na javnoj površini pokriju odgovarajućim poklopcima, rešetkama ili drugim zatvaračima (član 100.);

25) naloži rešenjem da se urbana oprema postavi na javnu površinu i na spoljne delove zgrade u skladu sa ovom odlukom i planom postavljanja (član 103. stav 1.);

26) naloži rešenjem da se urbana oprema postavljena na javnoj površini dovede u ispravno, uredno i čisto stanje (član 103. stav 7.);

27) naloži rešenjem da se instalacije i uređaji za osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina dovedu u ispravno, uredno i čisto stanje (član 105. stav 5.);

28)* (prestala da važi)

29) naloži rešenjem da se komunalni objekti i oprema za oglašavanje postavi na javnu površinu i na spoljne delove zgrade u skladu sa ovom odlukom i planom postavljanja (član 109. stav 1.);

30) naloži rešenjem da se komunalni objekti i oprema za oglašavanje postavljena na javnoj površini i na spoljne delove zgrade dovede u ispravno, uredno i čisto stanje (član 109. stav 6.);

31) izda prekršajni nalog;

32) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo;

33) podnese zahtev za vođenje prekršajnog postupka;

34) naredi sprovođenje drugih mera, u skladu sa ovom odlukom;

35) preduzima druge mere utvrđene ovom odlukom.

Ukoliko komunalni inspektor, u vršenju inspekcijskog nadzora, uoči povredu propisa iz nadležnosti drugog organa, obavestiće odmah o tome, pisanim putem, nadležni organ.

U vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da uđe u objekat, da traži isprave u cilju identifikacije lica, da uzima izjave od odgovornih lica, fotografiše ili sačini video snimak dela javne površine, spoljnog dela zgrade, manjih montažnih i drugih objekata, uređaja i opreme, komunalnih objekata, uređaja i opreme i urbane opreme na javnim površinama kao i da preduzima druge radnje vezane za inspekcijski nadzor, u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja.

Rešavanje po žalbi

Član 115

O žalbama na rešenje komunalnog inspektora rešava Gradsko veće.

Nalog za uklanjanje nepropisno zaustavljenih odnosno parkiranih vozila

Član 116

U postupanju komunalnog inspektora po ovlašćenju iz člana 114. stav 1. tačka 2) ove odluke, ukoliko komunalni inspektor u kontroli saobraćaja putem video nadzora ili foto zapisa utvrdi da je vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama člana 12. stav 2. tač. 2. i 3. ove odluke, doneće rešenje u elektronskoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta.

Rešenje u elektronskoj formi kojim se nalaže uklanjanje vozila dostavlja se elektronskim putem licu koje vrši uklanjanje vozila i koje postavlja obaveštenje o donetom rešenju u elektronskoj formi na vidno mesto vozila, kojim obaveštava vozača da će vozilo biti uklonjeno na osnovu tog rešenja.

Prinudno izvršenje uklanjanja vozila sprovodi se upotrebom specijalnog vozila "Pauk".

Nalog za uklanjanje predmeta sa javne površine

Član 117

U postupanju komunalnog inspektora po ovlašćenju iz člana 114. stav 1. tačka 1)-2) ove odluke, kad utvrdi da se zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnoj zelenoj površini koja je upisana u registar javnih zelenih površina ili na površini koja je posebnom odlukom Grada proglašena za pešačku zonu, ometa namensko korišćenje ovih površina, zaustavljanjem ili ostavljanjem vozila ometa korišćenje ulice ili drugog opštinskog puta, pešačke komunikacije, prilaz objektima, korišćenje protivpožarnog puta, kolskog prolaza između stambenih zgrada, interne saobraćajnice i slično, ili da se ostavljanjem predmeta na javnoj površini, koji nisu primereni njenoj nameni, ili na drugi način ometa korišćenje javne površine, odnosno kad utvrdi da se ostavljanjem stvari i drugih predmeta ili na drugi način ometa korišćenje komunalnih objekata, uređaja i opreme, komunalni inspektor rešenjem nalaže vlasniku odnosno korisniku, ako je prisutan, da odmah ukloni predmet odnosno vozilo, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Ako se lice iz stava 1. ovog člana ne nalazi na licu mesta, komunalni inspektor će, bez saslušanja stranke, doneti rešenje kojim će naložiti da se ostavljeni predmet ukloni u određenom roku, koji se može odrediti i na časove, odnosno da se vozilo ukloni u određenom roku, koji se može odrediti i na minute. Ovo rešenje se nalepljuje na ostavljeni predmet odnosno na vozilo uz naznačenje dana i časa kada je nalepljeno i time se smatra da je dostavljanje izvršeno. Docnije oštećenje, uništenje ili uklanjanje ovog rešenja ne utiče na valjanost dostavljanja.

Ako lice iz stava 1. ovog člana ne postupi po datom nalogu, komunalni inspektor će rešenjem o izvršenju odrediti da se predmet odnosno vozilo ukloni o trošku vlasnika odnosno korisnika, preko drugog lica na mesto koje je za to određeno, o čemu ga obaveštava, ako postoji mogućnost.

Prinudno izvršenje uklanjanja vozila sprovodi se upotrebom specijalnog vozila "Pauk". Žalba protiv rešenja iz st. 1. i 2. ovog člana ne odlaže njegovo izvršenje.

Smeštaj i čuvanje prinudno uklonjenih predmeta obezbeđuje sekretarijat Gradske uprave nadležan za opšte poslove.

Preuzimanje predmeta uklonjenih sa javne površine vrši se o trošku vlasnika, odnosno korisnika.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ne preuzme prinudno uklonjene predmete u roku od 60 dana od dana prinudnog uklanjanja, sekretarijat iz stava 5. ovog člana će ih prodati na javnoj licitaciji, a sredstva ostvarena od takve prodaje koriste se za podmirenje troškova uklanjanja i čuvanja, a ukoliko nisu dovoljna, razlika se naplaćuje od vlasnika, odnosno korisnika.

Kada vlasnik, odnosno korisnik u roku utvrđenom u rešenju komunalnog inspektora ne preuzme predmete - lako kvarljivu robu zatečenu na ili u objektu, uređaju odnosno opremi koji je prinudno uklonjen, sekretarijat iz stava 5. ovog člana će ih predati preduzeću ili preduzetniku registrovanom za njihov promet, a na osnovu zaključenog ugovora.

Cenovnik za utvrđivanje troškova prinudnog uklanjanja i čuvanja predmeta, donosi Gradsko veće.

Gradska uprava Grada Subotice ne snosi odgovornost za oštećenje predmeta koji se nalaze na ili u objektu, uređaju odnosno opremi koja se uklanja, kao ni rizik od njihove eventualne propasti.

Nalog za dovođenje spoljnih delova zgrade u uredno i čisto stanje

Član 118

U postupanju komunalnog inspektora po ovlašćenju iz člana 114. stav 1. tačka 11) ove odluke komunalni inspektor rešenjem nalaže vlasniku zgrade, odnosno skupštini zgrade da izvede radove na dovođenju spoljnih delova zgrade u uredno i čisto stanje.

Rešenje iz stava 1. ovog člana, sadrži opis radova, rok u kome je vlasnik zgrade dužan da izvede radove, odnosno da zaključi ugovor o izvođenju naloženih radova.

Rok za zaključenje ugovora za izvođenje radova ne može da bude duži od 30 dana od dana prijema rešenja, a rok za završetak radova odrediće se zavisno od obima i složenosti radova koje je potrebno izvesti, a ne može da bude duži od 60 dana od dana zaključenja ugovora.

Izuzetno, na predlog vlasnika zgrade, komunalni inspektor može da odobri produženje roka za izvođenje radova za najduže 30 dana, ako oceni da je to opravdano zbog obima i složenosti radova.

U periodu od 1. novembra tekuće do 1. marta naredne godine, komunalni inspektor može da odredi da rok za završetak naloženih radova počne da teče od 1. marta.

Rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se vlasniku, a za zgrade kolektivnog stanovanja, vlasnicima i skupštini zgrade.

Rešenje iz stava 1. ovog člana, koje se donosi za izvođenje radova na spoljnim delovima zgrade u Gradskom jezgru, na Paliću, na nepokretnom kulturnom dobru van Gradskog jezgra i na dobru koje uživa prethodnu zaštitu na teritoriji Grada sadrži obavezu vlasnika odnosno skupštine zgrade da od MZZSK pribavi mere tehničke zaštite i da radove izvede u skladu sa tim merama.

Komunalni-policijski poslovi

Član 119

Komunalno-policijske i druge poslove na održavanju komunalnog reda uređenog ovom odlukom i kontrolu primene odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i drugim propisima, vrši komunalna policija.

Ovlašćenja komunalnog policajca

Član 120

U obavljanju poslova Komunalne policije, komunalni policajac, pored ovlašćenja propisanih zakonom, ovlašćen je da:

1) izda prekršajni nalog;

2) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo;

3) podnese zahtev za vođenje prekršajnog postupka.

Ukoliko komunalni policajac, u obavljanju komunalno-policijskih poslova, uoči povredu propisa iz nadležnosti drugog organa, obavestiće odmah o tome, pisanim putem, nadležni organ.

V KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 121

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1. ne postupi po rešenju da se javna površina i neizgrađeno građevinsko zemljište vidljivo sa javne površine, ograde i površine oko zgrada, dovedu u uredno i čisto stanje (čl. 13-17.);

1a ne ukloni sneg i led sa površina javnih namena i površina u javnom korišćenju u skladu sa članom 15a ove odluke ili postupi suprotno zabranama iz člana 19. stav 7. ove odluke;

2. ne postupi po rešenju da se otvori za ubacivanje ogrevnog i drugog materijala pokriju odgovarajućim zatvaračima i da se dovedu u stanje propisano ovom odlukom (član 18.);

3. oštećuje ili uklanja zatvarač sa otvora iz člana 18. ove odluke (član 19. stav 6.);

4. ne postupi po rešenju da se radovi na spoljnjim delovima zgrade izvode u skladu sa ovom odlukom odnosno izdatim odobrenjem (član 28.);

5. ne postupi po rešenju da spoljni delovi zgrade budu osvetljeni u skladu sa ovom odlukom (član 29.);

6. ne postupi po rešenju da se objekat, uređaj ili oprema postavljena na spoljni deo zgrade suprotno ovoj odluci ili izdatom odobrenju, ukloni i da spoljni deo zgrade dovede u prvobitno odnosno tehnički ispravno stanje (član 30. stav 2.);

7. ne postupi po rešenju da se u ostavljenom roku pribavi odobrenje za oslikavanje murala i vitrina na spoljnjem delu zgrade (čl. 31. i 38.);

8. ne postupi po rešenju da se objekat, uređaj odnosno oprema postavi, odnosno da se mural oslika, na spoljni deo zgrade, u skladu sa ovom odlukom odnosno izdatim odobrenjem (čl. 30-38.);

9. ne postupi po rešenju da se sa prozora, terasa, lođa i balkona uklone stvari i predmeti koji narušavaju izgled zgrade (član 39. stav 1.);

10. ne postupi po rešenju da se otkloni narušeni izgled zgrade nastao oštećivanjem, ispisivanjem grafita i drugog natpisa, crteža ili lepljenjem plakata, prljanjem ili na drugi način (član 39. stav 2.);

11. ne postupi po rešenju da se objekat, uređaj ili oprema postavljena na spoljni deo zgrade dovede u ispravno, uredno i čisto stanje odnosno da njihov izgled dovede u stanje određeno odobrenjem (član 40.);

12. ne postupi po rešenju da se objekat, uređaj ili oprema po isteku perioda na koji je postavljanje na spoljni deo zgrade odobreno, ukloni u skladu sa odobrenjem, odnosno da se spoljni deo zgrade dovede u prvobitno odnosno tehničko ispravno stanje (član 41.);

13. ne postupi po rešenju da se postavljeni objekat, uređaj odnosno oprema izmesti u skladu sa rešenjem nadležnog organa (član 46.);

14. ne postupi po rešenju da se u ostavljenom roku koji ne može biti duži od 30 dana pribavi odobrenje za postavljeni manji montažni ili drugi objekat, uređaj ili opremu za koju se po ovoj odluci izdaje odobrenje, a ako se odobrenje ne pribavi u ostavljenom roku, da naloži rešenjem uklanjanje istih sa javne površine i njeno dovođenje u prvobitno odnosno tehničko ispravno stanje (član 49. stav 1.);

15. ne postupi po rešenju da se manji montažni i drugi objekat, uređaj ili oprema postavljena na javnoj površini dovede u ispravno, uredno i čisto stanje, odnosno da se vrati u izgled, određen odobrenjem odnosno ugovorom (član 49. stav 2.);

16. ne postupi po rešenju da se manji montažni i drugi objekat, uređaj ili oprema postavljena na javnoj površini po isteku perioda na koji je postavljanje odobreno odnosno ugovoreno, ukloni i da se javna površina dovede u prvobitno odnosno tehnički ispravno stanje (član 49. stav 3.);

17. ne postupi po rešenju o zabrani da se manji montažni i drugi objekat, uređaj ili oprema postavljena na javnoj površini koristi u namenu koja mu nije utvrđena odobrenjem odnosno ugovorom (član 50.);

18. ne postupi po rešenju da se u ostavljenom roku koji ne može biti duži od 30 dana ukloni sa javne površine manji montažni ili drugi objekat, uređaj ili opremu za koju se po članu 70. ove odluke pravo na privremeno korišćenje dela javne površine stiče putem javnog nadmetanja odnosno prikupljanjem pismenih ponuda javnim oglasom i da se javna površina dovede u prvobitno odnosno tehničko ispravno stanje (član 69.);

19. ne postupi po rešenju da se komunalni objekti, uređaji i oprema postavljeni na javnoj površini dovedu u ispravno, uredno i čisto stanje (član 98. stav 2.);

20. ne postupi po rešenju da se otvori na šahtovima i slivnicima na javnoj površini pokriju odgovarajućim poklopcima, rešetkama ili drugim zatvaračima (član 100.);

21. ne postupi po rešenju da se urbana oprema postavi na javnu površinu i na spoljne delove zgrade u skladu sa ovom odlukom i planom postavljanja (član 103. stav 1.);

22. ne postupi po rešenju da se urbana oprema postavljena na javnoj površini dovede u ispravno, uredno i čisto stanje (član 103. stav 7.);

23. ne postupi po rešenju da se instalacije i uređaji za osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina dovedu u ispravno, uredno i čisto stanje (član 105. stav 5.);

24. (brisana)

25. ne postupi po rešenju da se komunalni objekti i oprema za oglašavanje postavi na javnu površinu i na spoljne delove zgrade u skladu sa ovom odlukom i planom postavljanja (član 109. stav 1.);

26. ne postupi po rešenju da se komunalni objekti i oprema za oglašavanje postavljena na javnoj površini i na spoljne delove zgrade dovede u ispravno, uredno i čisto stanje (član 109. stav 6.);

27. koristi komunalne objekte, uređaje i opremu i urbanu opremu postavljenu na javnu površinu ili na spoljni deo zgrade suprotno nameni koju imaju (član 110. stav 1. tačka 4.).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000 dinara.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000 dinara.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000 dinara.

Prekršajni nalog

Član 122

Za sledeće prekršaje izdaje se prekršajni nalog:

1.1. javnu zelenu površinu ili drugu površinu koja je posebnom odlukom Grada proglašena za pešačku zonu koristi suprotno njenoj nameni kretanjem, zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na istoj (član 12. stav 2. tačka 1.);

1.2. ometa korišćenje ulice ili drugog opštinskog puta, pešačke komunikacije, prilaz objektima, korišćenje protivpožarnog puta, kolskog prolaza između stambenih zgrada, interne saobraćajnice i sl. zaustavljanjem ili ostavljanjem vozila na javnoj površini (član 12. stav 2. tačka 2. i 3.);

1.2a ne ukloni sneg i led sa površina javnih namena i površina u javnom korišćenju, u skladu sa članom 15a ove odluke ili postupi suprotno zabranama iz člana 19. stav 7. ove odluke;

1.3. javnu površinu prlja, baca na nju otpatke svih vrsta, nanosi na nju nečistoću i drugi materijal (blato, ulje, mazivo i sl.) i na drugi način dovodi u neuredno i prljavo stanje (član 19. stav 1.);

1.4. ostavi na javnoj površini predmet koji nije primeren njenoj nameni i kojima se javna površina dovodi u neuredno stanje (član 19. stav 2.);

1.5. na javnu površinu ispisuje reklame, grafite i druge natpise ili te površine na drugi sličan način prlja i oštećuje (član 19. stav 3.);

1.6. pravi malter i meša beton, odnosno izvodi druge radove na način kojim se prouzrokuje oštećenje javne površine (član 19. stav 4.);

1.7. na ulici, trgu i drugoj površini javne namene i na površini u javnom korišćenju, prodaje robu ili vrši druge delatnosti izvan prodajnog objekta (prodavnica ili privremenih objekata i sl.), osim u slučajevima kada je to dozvoljeno ovom odlukom, drugim propisima Grada ili zakonom (član 19. stav 5.);

1.8. oštećuje ili uklanja zatvarač sa otvora iz člana 18. ove odluke (član 19. stav 6.);

1.9. trese tepih, stolnjak, posteljinu i druge stvari preko prozora, terase odnosno balkona (član 39. stav 1.);

1.10. oštećuje, ispisuje grafite i druge natpise, crta, lepi plakate, prlja ili na drugi način narušava izgled spoljnjeg dela zgrade (član 39. stav 2.);

1.11. oslikava mural, ili postavlja natpis sa nazivom poslovnog imena, zaštitni ili tehnički uređaj, vitrinu, držač za zastavu i posudu sa biljnim zasadom, na spoljnim delovima zgrade na kojima je zabranjeno oslikavanje odnosno postavljanje (član 39. stav 3.);

1.12. postavi manji montažni ili drugi objekat, uređaj ili opremu na javnoj površini suprotno Planu, odnosno bez ili suprotno odobrenju odnosno ugovoru o privremenom korišćenju javne površine (član 95. stav 1. i 2.);

1.13. prlja, ispisuje grafite, crta, plakatira ili na bilo koji drugi način oštećuje komunalne objekte, uređaje ili opremu ili urbanu opremu postavljenu na javnu površinu ili na spoljni deo zgrade (član 110. stav 1. tačka 1.);

1.14. premešta ili uklanja komunalnu ili urbanu opremu (član 110. stav 1. tačka 2.);

1.15. sprečava postavljanje urbane opreme u skladu sa ovom odlukom (član 110. stav 1. tačka 3.);

1.16. koristi komunalne objekte, uređaje i opremu i urbanu opremu postavljenu na javnu površinu ili na spoljni deo zgrade suprotno nameni koju imaju (član 110. stav 1. tačka 4.);

1.17. ostavlja stvari i druge predmete ili na drugi način ometa korišćenje komunalnih objekata, uređaja i opreme (član 110. stav 1. tačka 5.);

1.18. prlja, ispisuje grafite, crta, plakatira ili na bilo koji drugi način oštećuje uređaje i instalaciju za osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina, opremu i instalaciju za svečano ukrašavanje Grada i komunalne objekte i opremu za oglašavanje (član 110. stav 1. tačka 6.);

1.19. premešta ili uklanja uređaje i instalaciju za osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina, opremu i instalaciju za svečano ukrašavanje Grada i komunalne objekte i opremu za oglašavanje (član 110. stav 1. tačka 7.);

1.20. sprečava postavljanje uređaja i instalacija za osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina, opreme i instalacija za svečano ukrašavanje Grada i komunalnih objekata i opremu za oglašavanje u skladu sa ovom odlukom (član 110. stav 1. tačka 8.);

1.21. koristi uređaje i instalacije za osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina, opremu i instalacije za svečano ukrašavanje Grada i komunalne objekte i opremu za oglašavanje suprotno nameni koju imaju (član 110. stav 1. tačka 9.).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana izdaje se prekršajni nalog u iznosu od:

1. za fizičko lice

5.000,00 dinara;

2. za odgovorno lice u pravnom licu

5.000,00 dinara;

3. za preduzetnike

20.000,00 dinara:

4. za pravna lica

20.000,00 dinara.

 

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja

Član 123

Danom početka primene ove odluke odnosno dana 1. januara 2012. godine prestali su da važe:

1. Odluka o komunalnom redu ("Službeni list Opštine Subotica", br. 10/96, 13/98, 4/99, 13/2000, 30/01, 24/02, 12/05 i 16/06),

2. Odluka o privremenom korišćenju javne površine i postavljanju manjih montažnih i oglasnih objekata na teritoriji Grada Subotice ("Službeni list Opštine Subotica", br. 23/07 i "Službeni list Grada Subotice", br. 33/08) i

3. član 11. Odluke o javnim zelenim površinama ("Službeni list Opštine Subotica", br. 16/96, 4/99, 13/2000 i 30/01).

Član 124

Prečišćeni tekst Odluke o komunalnom redu objavljuje se u "Službenom listu Grada Subotice".

 

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu

("Sl. list grada Subotice", br. 27/2018)

Član 13

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Subotice".

 

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu

("Sl. list grada Subotice", br. 29/2018)

Član 5

Do donošenja odluke iz člana 103. stav 8. ove odluke, postavljanje spomenika i spomen obeležja vršiće i dalje Javno preduzeće za upravljanje putevima, na osnovu odluke Skupštine, i održavaće ih prema godišnjem Programu održavanja spomenika i spomen obeležja koji donosi Nadzorni odbor Javnog preduzeća za upravljanje putevima i na koji saglasnost daje Gradonačelnik.

Član 6

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Subotice", a primenjuje se počev od 1. januara 2019. godine.