Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE I KOMUNALNOM REDU

("Sl. list grada Čačka", br. 24/2018 i 14/2023)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom određuju se uslovi i način obavljanja komunalne delatnosti održavanja čistoće na površinama javne namene na teritoriji grada Čačka, prava i obaveze vršioca komunalne delatnosti, obim i kvalitet komunalnih usluga, finansiranje, način vršenja nadzora nad obavljanjem delatnosti održavanja čistoće na površinama javne namene i druga pitanja koja su od značaja za obavljanje ove delatnosti, opšti uslovi komunalnog reda na teritoriji grada Čačka i mere za njihovo sprovođenje radi korišćenja, čuvanja i održavanja sredstava za obavljanje komunalne delatnosti, održavanja čistoće i zaštite životne sredine, opšte uređenosti naselja, spoljnog izgleda objekata i uređenosti površina.

Opšti uslovi komunalnog reda na teritoriji grada Čačka i mere za njihovo sprovođenje propisani su i odlukama koje uređuju uslove i način obavljanja pojedinih komunalnih delatnosti na teritoriji grada Čačka.

Član 2

Komunalna delatnost održavanja čistoće na površinama javne namene je čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i drugih javnih površina, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih površina, održavanje i pražnjenje posuda za otpatke na javnim površinama, kao i održavanje javnih česmi, bunara, fontana, kupališta, plaža i toaleta kao komunalnih objekata.

Površine javne namene su, u smislu ove odluke, prostori određeni planskim dokumentom za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina za koje je predviđeno utvrđivanje javnog interesa u skladu sa posebnim zakonom (ulice, pešačke staze, platoi, pasaži, trgovi, mostovi, parkovi i dr.) .

Površine javne namene su, u smislu ove odluke, i prostori koji nisu određeni planskim dokumentom za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina za koje je predviđeno utvrđivanje javnog interesa u skladu sa posebnim zakonom, ali koje se koriste kao površine namenjene za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina (ulice, pešačke staze, platoi, pasaži trgovi, mostovi, parkovi i dr.).

Površine javne namene su posebno, u smislu ove odluke:

1) sve javne saobraćajne površine (kolovozi, trotoari, razdelne i zaštitne trake i pojasevi, pešačke i biciklističke staze, pešačka ostrva, trgovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, mostovi i drugo);

2) javne zelene površine: parkovi, spomen parkovi, zelene površine duž i u okviru ulice (razdelne i zaštitne trake i pojasevi, travnjaci, drvoredi i drugi zasadi, zelene površine duž uređenih obala reka, kejova i drugih vodenih površina, pošumljeni tereni, rekreativne površine i drugo);

3) površine oko objekata javne namene (prosvetnih, kulturnih, naučnih, zdravstvenih, socijalnih ustanova i organizacija, i slično);

4) neizgrađeno građevinsko zemljište namenjeno za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina;

5) površine koje su dostupne većem broju građana kao što su izgrađene i uređene saobraćajne i zelene površine unutar i između otvorenih stambenih blokova, između zgrada, unutar otvorenih tržnih centara, kolonade, pasaži i slično.

II NAČIN OBAVLJANJA DELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE

Vršioci komunalne delatnosti

Član 3

Komunalnu delatnost održavanja čistoće na površinama javne namene na teritoriji grada Čačka, osim za područje naseljenog mesta Mrčajevci, obavlja JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I PIJACA KOMUNALAC, ČAČAK koje je grad Čačak osnovao za obavljanje ove delatnosti (u daljem tekstu: Preduzeće).

Komunalnu delatnost održavanja čistoće na površinama javne namene na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci obavlja JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD, ODRŽAVANJE ČISTOĆE I PIJACA MORAVAC, MRČAJEVCI, koje je grad Čačak osnovao za obavljanje ove delatnosti (u daljem tekstu: Preduzeće).

Poslove održavanja javnih toaleta obavlja JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I PIJACA KOMUNALAC, ČAČAK.

Poslove održavanja javnih česmi i fontana obavlja JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU VODOVOD, ČAČAK.

Sportski centar "MLADOST" Čačak održava javno kupalište (plažu) na Zapadnoj Moravi kod brane u sportsko rekreacionom centru u Čačku, u skladu sa posebnim zaključkom Skupštine opštine Čačak i zaključenim ugovorom.

Program održavanja čistoće na površinama javne namene

Član 4

Delatnost održavanja čistoće na površinama javne namene obavlja se prema godišnjem programu (u daljem tekstu: Program održavanja čistoće na površinama javne namene) koji, pored sadržine određene zakonom i odlukom o osnivanju Preduzeća, sadrži naročito površine javne namene planirane za čišćenje i pranje, površine javne namene sa kojih se vrši prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada, broj i vrstu posuda za prikupljanje otpadaka na površinama javne namene i dinamiku njihovog pražnjenja, vrstu, obim, dinamiku i način obavljanja radova po vrsti posla, predračun naknade za izvršavanje poslova iz programa i drugo.

Program iz stava 1. ovog člana donosi Nadzorni odbor Preduzeća i dostavlja ga Skupštini grada Čačka u roku koji je određen zakonom i odlukom o osnivanju Preduzeća za dostavljanje godišnjeg programa poslovanja Preduzeća.

Program iz stava 1. ovog člana smatra se donetim kada na njega saglasnost da Skupština grada Čačka.

Održavanje čistoće na površinama javne namene

Član 5

Preduzeće je dužno da održava čistoću na površinama javne namene koje su određene Programom održavanja čistoće na površinama javne namene.

Čišćenje površina javne namene se obavlja u toku cele godine u vremenskom periodu od 7,00 do 22,00 časa.

Pranje površina javne namene obavlja se:

- od 1.marta do 1.novembra u vremenu od 22,00 do 05,00 časova;

- od 1.novembra do 1.marta u vremenu od 05,00 do 22,00 časa.

Izuzetno, pranje površina javne namene može se vršiti u toku celog dana, po proceni Preduzeća i nadzornog organa.

U periodu od 1.novembra do 1.marta (zimski period) pranje površina javnog saobraćaja može se vršiti ukoliko je temperatura u vreme pranja veća od +4°C u određenom vremenskom periodu koji obezbeđuje da ne dođe do nastanka leda na mestima pranja i da dnevne temperature po prognozi neće biti ispod 0°C.

Vanredno čišćenje i pranje površina javne namene vrši se po nalogu JP "GRADAC" ČAČAK.

Preduzeće je dužno da vodi dnevnik održavanja čistoće na površinama javne namene koji overava nadzorni organ.

Prilikom pranja ulica, izlozi i fasade zgrada koje se nalaze na regulaciji ulica ne smeju se prljati i kvasiti.

Preduzeće je dužno da raspored pranja ulica dostavi organu gradske uprave nadležnom za inspekcijski nadzor.

Postavljanje korpi za otpatke na površinama javne namene

Član 6

Preduzeće, u skladu sa Programom održavanja čistoće na površinama javne namene, postavlja na površinama javne namene dovoljan broj korpi za otpatke, na način koji omogućava njihovo lako pražnjenje, pranje i održavanje i tako da ne ometaju saobraćaj.

Preduzeće određuje mesto za postavljanje korpi za otpatke i posuda za komunalni otpad, njihov izgled i vrstu materijala od koga se izrađuju.

Druga lica koja su dužna da održavaju čistoću na površinama javne namene

Član 7

Vlasnici, odnosno korisnici objekata javne namene dužni su da održavaju čistoću na površinama javne namene na kojima su navedeni objekti izgrađeni (autobuska i železnička stanica, pijaca, benzinska stanica, groblje, otvoreni sportski objekti, javna parkirališta i sl.), kao i da na ovim površinama postave odgovarajući broj korpi za otpatke i da ih redovno prazne.

JKP "GRADSKO ZELENILO" ČAČAK dužno je da održava čistoću na javnim zelenim površinama u parkovima u gradu Čačku, da na tim površinama postavlja odgovarajući broj korpi za otpatke i da ih redovno prazni.

Ustanove koje su korisnici zgrada javne namene koje se koriste za obrazovanje i vaspitanje, kulturu, fizičku kulturu, zdravstvo, socijalnu zaštitu i sl. dužne su da održavaju čistoću na površinama koje su dvorišni prostor oko navedenih zgrada javne namene, kao i da na ovim površinama postave odgovarajući broj korpi za otpatke i da ih redovno prazne.

Vlasnici odnosno korisnici kioska ili drugog manjeg montažnog objekta privremenog karaktera dužni su da, pored Preduzeća, održavaju čistoću na površinama javne namene oko ovih objekata.

Vlasnici odnosno korisnici prodavnica za prodaju robe i lokala zanatskih i uslužnih delatnosti dužni su, pored Preduzeća, da održavaju čistoću na površinama javne namene ispred i oko ovih objekata.

Organizator javnog skupa, javne manifestacije ili druge aktivnosti na površini javne namene dužan je da, pre početka javnog skupa, manifestacije ili druge aktivnosti, sa Preduzećem zaključi ugovor kojim se Preduzeće obavezuje da za ugovorenu naknadu postavi odgovarajući broj korpi za otpatke, iznese smeće i očisti prostor na kome se održavala javna manifestacija ili druga aktivnost na površini javne namene.

Član 8

Izvođač radova na održavanju i uređenju drvoreda, uređenju travnjaka i skverova, kao i vršenju drugih sličnih poslova na površinama javne namene, dužan je da površinu javne namene očisti od otpadaka i materijala nastalog izvođenjem ovih radova.

Član 9

Izvođač građevinskih radova dužan je, radi zaštite čistoće na površinama javne namene, da:

1) čisti površine javne namene ispred i oko gradilišta dokle dopire rasuti građevinski materijal, blato, prašina i druga nečistoća, kao i da po završetku radova sva nastala oštećenja otkloni i navedenu površinu dovede u prvobitno stanje;

2) poliva trošni materijal za vreme rušenja i transporta, kao i pristupne puteve;

3) održava čistoću i funkcionalnost slivnika, olučnjaka i otvorenih odvodnih kanala za atmosferske vode na gradilištu i u neposrednoj blizini gradilišta;

4) očisti točkove od blata pre izlaska sa gradilišta, odnosno očisti zaprljani kolovoz i druge površine javne namene od blata;

5) obezbedi građevinski materijal i zemlju od rasturanja i raznošenja na površine javne namene postavljanjem građevinske ograde prema ulici, odnosno drugoj površini javne namene i tu ogradu održava u urednom stanju;

6) šut, zemlju, otpadni građevinski materijal i sl. koji nastaju pri izvođenju građevinskih radova odlaže u posebne kontejnere koje iznajmljuje od Preduzeća, kao i da obezbedi da se ovi kontejneri uklone i odnesu odmah ili najkasnije u roku od 48 časova od završetka građevinskih radova.

Član 10

Prevoz lakog i rastresitog materijala (strugotine, otpadnog papira, slame i sl.), ogreva, građevinskog i drugog materijala (zemlja, pesak, betonska masa, šljunak, kreč, čvrsti stajnjak i slično) ili tečnih materijala (osoka, tečni stajnjak i slično) mora se obavljati vozilima koja su za tu vrstu prevoza obezbeđena, odnosno podešena, tako da se onemogući rasturanje i rasipanje navedenog materijala.

Istovar i utovar ogrevnog, građevinskog i drugog materijala i robe može se vršiti na površinama javne namene samo kada za to ne postoje druge površine, u kom slučaju se utovar i istovar mora obaviti brzo i bez odlaganja.

Kada se utovar ili istovar materijala iz stava 2. ovog člana obavlja na površinama javne namene, ta površina mora da se očisti i opere odmah nakon završenog utovara ili istovara.

Zabrane radi održavanje čistoće na površinama javne namene

Član 11

Radi održavanja i zaštite čistoće na površinama javne namene, zabranjeno je:

1) bacati papire, opuške i druge otpatke ili smeće van korpe za otpatke, pljuvati, vršiti nuždu ili na drugi način stvarati nečistoću na površinama javne namene;

2) bacati i rasturati reklamne listiće, objave i slično na površinama javne namene;

3) koristiti površine javne namene za smeštaj robe, ambalaže i drugih stvari, osim kada se to vrši na osnovu posebnog odobrenja nadležnog organa uprave;

4) izlivati, ispuštati ili prosipati otpadne vode, osoku, sadržaj iz septičkih jama ili drugu nečistoću na površine javne namene;

5) na površine javne namene bacati ili na njima držati smeće, zemlju, građevinski materijal i slično;

6) testerisati ili cepati drva, razbijati ugalj ili drugi materijal na površinama javne namene;

7) prati putnička, teretna ili druga vozila na ulicama i drugim površinama javne namene;

8) istovarati predmete iz vozila ili utovarivati u njih na mestima na kojima se nalaze ulični hidranti, šahtovi ili slivnici;

9) izbacivati smeće i otpatke iz putničkih ili teretnih vozila na površine javne namene;

10) popravljati ili servisirati (promena ulja i sl.) motorna vozila ili obavljati druge zanatske radove na površinama javne namene;

11) prebirati ili prikupljati otpatke iz smeća koje je odloženo u plastične kese ili korpe za otpatke na površinama javne namene;

12) paliti vatru na površini javne namene;

13) bacati žar, pepeo, nepregorelu šljaku, sipati vodu, štetne i zapaljive materije u korpe za otpatke na površinama javne namene;

14) tresti ili prati tepihe, ponjave, kese za usisivač i sl. na površinama javne namene;

15) ostavljati neregistrovana, neispravna ili havarisana vozila, kamp prikolice, kao i druge stvari i predmete na površinama javne namene;

16) prljati, oštećivati ili neovlašćeno pomerati korpe za otpatke;

17) urezivati slova, imena ili znakove na stabla, klupe, zidove ili ostale objekte, zakivati reklamne panoe, pomerati granične stubove ili zakivati klinove u stablo drveta, na površinama javne namene;

18) penjati se na drveće, instalacije, ograde ili druge objekte na površinama javne namene;

19) postavljati košnice, vage, panoe, automate za zabavne igre i druge slične objekte ili uređaje bez odobrenja nadležnog organa, na površinama javne namene;

20) bacati leševe uginulih životinja u posude za smeće, kanalizacione i vodovodne šahte i druge otvore, na ulice i druge površine javne namene;

21) hraniti životinje na površinama javne namene;

22) prodavati poljoprivredne i druge proizvode van pijace na površinama javne namene bez odobrenja nadležnog organa;

23) vršiti i druge radnje koje utiču na čistoću javne površine.

Za radnje iz stava 1. tačka 8) i 15) ovog člana odgovorno je lice koje je radnju izvršilo, a ukoliko to lice nije identifikovano, odgovoran je vlasnik, odnosno korisnik vozila.

Održavanje javnih toaleta

Član 12

Javni toaleti grade se na javnim površinama u skladu sa planskim dokumentom, na način i pod uslovima određenim propisima o planiranju i izgradnji objekata.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I PIJACA "KOMUNALAC", ČAČAK je dužno da opremi javne toalete iz stava 1. ovog člana savremenom opremom i da ih održava u ispravnom i besprekorno čistom stanju.

Za korišćenje javnih toaleta iz stava 1. plaća se naknada.

Privremeni javni toaleti mogu se postavljati na javnim površinama za vreme održavanja javnih manifestacija, na način i pod uslovima propisanim za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera, na osnovu odobrenja organa gradske uprave nadležnog za urbanizam i građevinarstvo.

Lice koje je postavilo privremeni javni toalet dužno je da ga opremi savremenom opremom i da ga održava u ispravnom i besprekorno čistom stanju.

Zabranjeno je oštećivanje javnih toaleta i njihove opreme.

Održavanje kupališta

Član 13

Sportski centar "MLADOST" Čačak je dužan da održava javno kupalište (plažu) na Zapadnoj Moravi kod brane u sportsko rekreacionom centru u Čačku, sa postavljenom opremom, u ispravnom i čistom stanju.

Sportski centar "MLADOST" Čačak je dužan da na navedenom javnom kupalištu postavi uputstvo za korišćenje ovih objekata, a korisnici su dužni da se pridržavaju istaknutog uputstva.

Održavanje česmi i fontana

Član 14

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU "VODOVOD", ČAČAK dužno je da vrši tekuće održavanje javnih česmi, fontana i drugih uređenih vodenih površina na površinama javne namene (veštački potoci, mali bazeni, vodoskoci i sl.), kao i njihovu pripremu za zimsku sezonu (zazimljavanje) i pripremu za letnju sezonu (odzimljavanje).

Za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana Preduzeće zaključuje ugovor sa gradom Čačkom kojim se regulišu prava i obaveze ugovornih strana u obavljanju navedenih poslova, kao i visina naknade za obavljanje navedenih poslova.

Stručni nadzor nad izvršenjem obaveza iz ugovora vrši JP "GRADAC" ČAČAK.

Javno preduzeće iz stava 1. ovog člana dužno je da na javnoj česmi ugradi vodomer, ukoliko je česma priključena na javni vodovod. Grad Čačak dužan je da plaća potrošenu vodu na javnim česmama, prema potrošnji očitanoj na ugrađenom vodomeru, uz primenu cene za kategoriju individualnih potrošača.

Zabranjeno je:

- kupanje, pranje vozila, rublja i sličnih predmeta na javnim česmama, fontanama i drugim uređenim vodenim površinama na površinama javne namene;

- bacanje predmeta, ispuštanje drugih materija ili povraćanje u fontane i druge uređene vodene površine na površinama javne namene;

- oštećivanje javnih česmi, fontana i drugih uređenih vodenih površina na površinama javne namene.

III FINANSIRANJE OBAVLJANJA DELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE

Član 15

Sredstva za obavljanje i razvoj delatnosti održavanja čistoće na površinama javne namene obezbeđuju se iz:

1) prihoda budžeta grada Čačka;

2) namenskih sredstava drugih nivoa vlasti;

3) drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 16

Sredstva za obavljanje i razvoj delatnosti, odnosno obavljanje poslova iz člana 2. ove odluke, obezbeđuju se u budžetu grada Čačka, kao i iz drugih izvora u skladu sa zakonom, na osnovu Programa održavanja čistoće na površinama javne namene.

Grad Čačak i Preduzeće zaključuju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze u obavljanju navedene komunalne delatnosti, na osnovu Programa održavanja čistoće na površinama javne namene. Za obavljanje delatnosti održavanje čistoće na površinama javne namene Preduzeću pripada naknada iz budžeta grada Čačka, u skladu sa izvršenim poslovima predviđenim Programom održavanja čistoće na površinama javne namene.

Stručni nadzor nad izvršenjem Programa održavanja čistoće na površinama javne namene vrši JP "GRADAC" ČAČAK.

IV ČIŠĆENJE SNEGA I LEDA

Vršilac delatnosti i Program čišćenja snega i leda sa površina javne namene

Član 17

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I PIJACA "KOMUNALAC", ČAČAK obavlja poslove čišćenja i uklanjanja snega i leda sa površina javne namene, u skladu sa Programom čišćenja snega i leda sa površina javne namene koji donosi JP "GRADAC" ČAČAK.

Program iz stava 1. ovog člana naročito sadrži površine javne namene sa kojih se planira čišćenje i uklanjanje snega i leda, vrstu, obim, dinamiku i način obavljanja radova po vrsti posla, predračun naknade za izvršavanje poslova iz programa i drugo.

Program iz stava 1. ovog člana donosi Nadzorni odbor JP "GRADAC ČAČAK" do 1. oktobra tekuće godine za narednu zimsku sezonu i dostavlja ga Gradskom veću grada Čačka najkasnije do 5. oktobra tekuće godine.

Program iz stava 1. ovog člana smatra se donetim kada na njega saglasnost da Gradsko veće grada Čačka.

JP "GRADAC" ČAČAK dužno je da doneti Program dostavi organu gradske uprave nadležnom za inspekcijske poslove.

Površine javne namene i lica koja su dužna da čiste i uklanjaju sneg i led

Član 18

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I PIJACA "KOMUNALAC", ČAČAK dužno je da vrši čišćenje i uklanjanje snega i leda na sledećim površinama javne namene:

- trotoar pored Crkve do sudske zgrade u Ulici Bate Jankovića;

- trotoar pored Crkve do PU Čačak, trotoar pored Narodnog muzeja Čačak i prilaz sudskoj zgradi, u Ulici Cara Dušana;

- trotoar pored Ekonomske škole i trotoar pored Međuopštinskog istorijskog arhiva Čačak u Ulici Gospodar Jovanovoj;

- plato ispred Gimnazije;

- trotoar pored Gimnazije u Ulici Mutapovoj;

- trotoar pored zgrade Gradske uprave grada Čačka i trotoar pored platoa Doma kulture u Ulici Župana Stracimira;

- plato Doma kulture;

- Ulica Gradsko šetalište;

- plato ispred poslovnih objekata - bivših robnih kuća "Partizan", "Partizanka" i "Ineks Stjenik";

- trotoari u Skadarskoj ulici;

- trotoar od Ulice Kralja Petra I do Učiteljske u Ulici Veselina Milekića;

- trotoar pored Dečjeg dispanzera u Učiteljskoj ulici;

- prilazne staze Medicini rada u Ulici 1. oktobar;

- trotoari na mostovima na Zapadnoj Moravi;

- pešački most na Zapadnoj Moravi;

- trotoar pored parka u Ulici Jaše Prodanovića;

- trotoari ka Autobuskoj stanici u Ulici Milete Ćurčića;

- plato ispred zgrade Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i banke sa stepeništem u Ulici Gradsko šetalište;

- trotoar sa leve strane u Ulici Sinđelićevoj od Ulice Železničke do Svetozara Markovića;

- trotoar sa leve strane u Ulici Svetozara Markovića od Ulice Sinđelićeve do Ulice Cara Lazara;

- trotoari oko škola i dečijih obdaništa,

- trotoar ispred ulaza u Bolnicu u Ulici Dr. Dragiše Mišovića, kao i na ostalim površinama javne namene određenim Programom čišćenja snega i leda sa površina javne namene.

Čišćenje i uklanjanje snega i leda sa javnih površina iz stava 1. ovog člana vrši se na način i u obimu koji obezbeđuje prohodnost navedenih površina za pešački saobraćaj, uz povećanu opreznost pešaka.

Čišćenje i uklanjanje snega i leda sa površina javne namene na kojima su izgrađeni objekti javne namene (autobuska i železnička stanica, pijaca, otvoreni sportski objekti, bolnica, dom zdravlja, groblje i slično) dužna su da izvrše preduzeća, ustanove, privredna društva ili druga lica koja posluju i upravljaju tim objektima.

Na ostalim površinama javne namene čišćenje i uklanjanje snega i leda dužna su da izvrše preduzeća, odnosno ustanove kojima su ove površine poverene na korišćenje i upravljanje.

Čišćenje i uklanjanje snega i leda sa pešačkih staza u parkovima dužno je da izvrši JKP "GRADSKO ZELENILO" ČAČAK.

Čišćenje i uklanjanje snega i leda sa trotoara ispred porodičnih i višeporodičnih stambenih i stambeno - poslovnih zgrada, poslovnih prostorija, odnosno zgrada, pomoćnih i privremenih objekata koji nisu navedeni u stavu 1. ovog člana dužni su da izvrše vlasnici, odnosno korisnici navedenih zgrada, odnosno prostorija.

Čišćenje i uklanjanje snega i leda sa trotoara pored neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni su da izvrše vlasnici, odnosno korisnici neizgrađenog građevinskog zemljišta, a ispred građevinskih objekata u izgradnji izvođač, odnosno investitor radova.

Uklonjeni sneg i led sa trotoara odlaže se na ivicu trotoara. Zabranjeno je odlaganje snega i leda na kolovoznim površinama.

Čišćenje i uklanjanje snega i leda sa kolovoza javnih i nekategorisanih puteva vrši javno preduzeće koje obavlja delatnost upravljanja putevima i ulicama, u skladu sa odredbama zakona kojim je regulisano održavanje javnih puteva i gradske odluke kojom je regulisano obavljanje delatnosti održavanja nekategorisanih puteva.

Član 19

Čišćenje i uklanjanje snega i leda sa površina javne namene navedenih u stavu 1. člana 18. ove odluke vrši se po nalogu JP "GRADAC" ČAČAK, a iste moraju biti očišćene u roku od 24 sata po prestanku padavina.

JP "GRADAC" ČAČAK može naložiti čišćenje snega i leda i sa drugih površina javne namene koje nisu obuhvaćene Programom čišćenja snega i leda sa površina javne namene, ukoliko su za ovo čišćenje obezbeđena odgovarajuća sredstva u budžetu grada Čačka.

Preduzeće je dužno da vodi dnevnik čišćenja i uklanjanja snega i leda sa površina javne namene koji overava nadzorni organ.

Očišćen sneg sa određenih površina mora se odvoziti odgovarajućim vozilima.

Uklanjanje ledenica

Član 20

Vlasnici odnosno korisnici zgrade, odnosno posebnih delova zgrade dužni su da uklanjaju ledenice sa krova i drugih spoljnih delova zgrade koje se graniče sa javnom saobraćajnom površinom ili drugom površinom javne namene, radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti za život i zdravlje ljudi i bezbednosti dobara i okoline.

Za uklanjanje ledenica sa spoljnog dela zgrade koji je u sastavu određenog stana ili drugog posebnog dela zgrade, a koji je dostupan za uklanjanje, odgovoran je vlasnik odnosno korisnik tog dela zgrade.

U slučaju da nije moguće uklanjanje ledenica sa zgrade, vlasnici, odnosno korisnici zgrade, odnosno posebnog dela zgrade, dužni su da blagovremeno postave oznake upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica, kao i odgovarajuće zapreke radi obilaženja ugroženih delova površina iz stava 1. ovog člana.

Finansiranje čišćenja i uklanjanja snega i leda sa površina javne namene

Član 21

Sredstva za obavljanje poslova čišćenja i uklanjanja snega i leda sa površina javne namene obezbeđuju se u budžetu grada, kao i iz drugih izvora u skladu sa zakonom, a na osnovu Programa čišćenja snega i leda sa površina javne namene.

Grad Čačak i JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I PIJACA "KOMUNALAC", ČAČAK zaključuju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze u obavljanju poslova čišćenja i uklanjanja snega i leda sa površina javne namene, na osnovu Programa čišćenja snega i leda sa površina javne namene. Za obavljanje ovih poslova navedenom javnom preduzeću pripada naknada iz budžeta grada Čačka, u skladu sa izvršenim poslovima predviđenim Programom čišćenja snega i leda sa površina javne namene.

Stručni nadzor nad izvršenjem Programa čišćenja snega i leda sa površina javne namene vrši JP "GRADAC" ČAČAK.

V OBEZBEĐENJE KONTINUITETA U OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI

Član 22

Preduzeće je dužno da u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način obavesti korisnike komunalne usluge o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima, koji će nastati ili mogu nastati u obavljanju delatnosti održavanja čistoće na površinama javne namene, najkasnije 24 sata pre očekivanog prekida u obavljanju delatnosti.

Član 23

U slučaju nastupanja neplaniranih ili neočekivanih poremećaja ili prekida u obavljanju delatnosti održavanja čistoće na površinama javne namene, Preduzeće je dužno da odmah o tome obavesti Gradsko veće grada Čačka i da istovremeno preduzme mere za otklanjanje poremećaja.

Ukoliko Preduzeće ne preduzme mere za otklanjanje poremećaja u roku koji odredi Gradsko veće, Gradsko veće će preduzeti mere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena na teret Preduzeća.

Po prijemu obaveštenja o neplaniranom prekidu obavljanja delatnosti održavanja čistoće na površinama javne namene, odnosno po utvrđivanju poremećaja ili prekida u obavljanju ove delatnosti, Gradsko veće je dužno da preduzme sledeće mere:

1) odredi red prvenstva i način pružanja usluga onim korisnicima kod kojih bi usled prekida nastala opasnost po život i rad građana ili rad pravnih i fizičkih lica, ili bi nastala značajna, odnosno nenadoknadiva šteta;

2) preduzme mere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena;

3) utvrdi razloge i eventualnu odgovornost za poremećaj, odnosno prekid vršenja delatnosti i učinjenu štetu.

VI IZJAŠNJAVANJE O KVALITETU KOMUNALNIH USLUGA

Član 24

Preduzeće je dužno da obezbedi korisnicima usluga zakonom propisane uslove koji omogućavaju brz i efikasan kontakt sa Preduzećem u vezi kvaliteta i korišćenja usluga.

Korisnici usluga obavljanja delatnosti održavanja čistoće na površinama javne namene mogu kontinuirano u toku godine dostavljati pitanja, primedbe i predloge Preduzeću, preko internet stranice Preduzeća.

Preduzeće je dužno da na dostavljena pitanja, primedbe i predloge odgovori u roku od osam dana.

Član 25

Preduzeće je dužno da jednom godišnje u decembru mesecu sprovede postupak izjašnjavanja korisnika usluga o kvalitetu pružanja usluga održavanja čistoće na površinama javne namene u trajanju od 30 dana i da izveštaj o rezultatima izjašnjavanja dostavi organu gradske uprave nadležnom za komunalne poslove u roku od 15 dana od okončanog izjašnjavanja.

Organ gradske uprave nadležan za komunalne poslove sa dostavljenim izveštajem o rezultatima izjašnjavanja postupiće na način propisan zakonom kojim je regulisano obavljanje komunalnih delatnosti.

VII OPŠTE UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADA

Uređenje spoljnih delova zgrada

Član 26

Vlasnici odnosno korisnici zgrada dužni su da održavaju u čistom, estetski uređenom i tehnički ispravnom stanju spoljne delove zgrada i to: fasade, balkone i izloge, vrata, prozore, oluke, izložbene vitrine, ograde, terase i druge delove zgrada i objekata vidljive sa javne površine.

Spoljni delovi zgrade su čisti, estetski uređeni i ispravni u smislu stava 1. ovog člana, ako nisu oštećeni, zaprljani, ispisani slovima ili drugim znacima, izlepljeni plakatima, ako su uredno omalterisani i ofarbani u skladu sa postojećom fasadom zgrade, odnosno ako na drugi način ne narušavaju estetski i arhitektonski izgled zgrade.

Vlasnici odnosno korisnici zgrada dužni su da pokriju odgovarajućim poklopcem otvore za ubacivanje ogrevnog i drugog materijala u zgradu, podrumske prozore i vodoravne otvore za osvetljenje prostorija (svetlarnike), kao i da ih održavaju u ispravnom stanju. Poklopac ne sme biti od materijala koji ima povećanu klizavost i mora biti postavljen u ravni prohodne površine, na način da ne ometa bezbedno kretanje.

Član 27

Na prozorima, terasama i balkonima stambenih i poslovnih zgrada zabranjeno je držati predmete koji narušavaju spoljni izgled zgrade ili koji mogu usled pada povrediti prolaznike ili narušiti sigurnost imovine.

Zabranjeno je sa prozora, terasa ili balkona prosipati ili odvoditi tečnost putem otvora ili kanala na površine javne namene.

Cveće u saksijama može se držati na prozorima, terasama ili balkonima samo u estetski oblikovanim posudama koje su osigurane od pada i izlivanja vode na fasadu ili druge delove zgrade ili na površinu javne namene.

Zabranjeno je na prozorima, terasama, balkonima, ogradama i drugim delovima zgrada okrenutim ka površinama javne namene vešati i izlagati rublje, posteljinu, tepihe i druge predmete koji narušavaju spoljni izgled zgrade.

Član 28

Na spoljnim delovima zgrade mogu se postavljati klima uređaji ukoliko ne ugrožavaju bezbednost prolaznika i bezbedno korišćenje površine javne namene.

Vlasnik, odnosno korisnik zgrade ili posebnog dela zgrade dužan je da postavi klima uređaj na spoljnom delu zgrade tako da onemogući izlivanje kondenzata iz klima uređaja na spoljne delove te zgrade ili susedne zgrade, odnosno da onemogući direktno izlivanje kondenzata na površinu javne namene.

Član 29

Firme, natpisi i reklame privrednih subjekata mogu se postavljati na spoljne delove zgrada pod uslovima i na način određen propisima o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera.

Vlasnik, odnosno korisnik svetleće firme ili reklame dužan je da je isključi sa električne mreže ukoliko dođe do kvara na svetlećoj firmi ili reklame i da je u roku od osam dana dovede u ispravno stanje.

Vlasnik, odnosno korisnik firme, natpisa ili reklame postavljene na spoljnim delovima zgrade dužan je da ih održava u čistom stanju, a ako se firma, natpis ili reklama zaprlja, ošteti ili boja delimično skine, dužan je da navedene nedostatke otkloni u roku od osam dana od nastanka nedostatka.

Član 30

Vlasnik ili korisnik zgrade ili posebnog dela zgrade može iznad otvora na spoljnom delu zgrade čiji je vlasnik, odnosno korisnik, postaviti tendu.

Tenda se ne može oslanjati na površinu javne namene i mora se držati u urednom i čistom stanju, o čemu je dužno da se stara lice koje je tendu postavilo.

Član 31

Vlasnici, odnosno korisnici izloga i vitrina za izlaganje robe dužni su da ih održavaju u čistom i ispravnom stanju, da ih osvetle i estetski aranžiraju.

Zabranjeno je:

1) držati ambalažu u izlogu ili vitrini ili skladištiti ili odlagati robu i ambalažu ispred poslovnog prostora;

2) izlagati robu izvan izloga ili poslovnog prostora, na ulaznim vratima, prozorima, okvirima izloga i slično;

3) točiti ili konzumirati alkoholna ili druga pića izvan prodajnog poslovnog prostora;

4) postavljati zvučnike i pojačala radi izvođenja muzičkog ili drugog programa ili postavljati dodatne izvore svetlosti, ispred poslovnog prostora.

Član 32

Vlasnici odnosno korisnici zgrada i posebnih delova zgrada mogu izvoditi radove na postavljanju tendi, klima uređaja, firmi, natpisa i reklama na spoljnim delovima zgrada koje su proglašene za kulturno dobro ili uživaju prethodnu zaštitu ako prethodno pribave saglasnost nadležne ustanove zaštite kulturnih dobara koja sadrži uslove za izvođenje navedenih radova, u skladu sa odredbama zakona kojim je propisana zaštita kulturnih dobara.

Poklopci na šahtama i slivnicima

Član 33

Poklopci na šahtama i slivnicima moraju biti postavljeni u ravni prohodne površine, na način da ne ometaju bezbedno kretanje.

Poklopci na šahtama i slivnicima su deo infrastrukturnog objekta na kome se nalaze i njih održava lice koje upravlja predmetnim infrastrukturnim objektom, odnosno koje je vlasnik ili korisnik ovog objekta.

Lice iz stava 2. ovog člana dužno je da redovno kontroliše i proverava ispravnost poklopaca na šahtama i slivnicima i da odmah preduzme mere na otklanjanju uočenih nedostataka.

Dotrajali, oštećeni, iskrivljeni poklopci koji proizvode buku ili poklopci koji nedostaju moraju se zameniti u najkraćem roku. Ukoliko iz opravdanog razloga nije moguća njihova trenutna zamena, otvor šahta ili slivnika mora biti ograđen i propisno označen kako bi se obezbedila sigurnost pešaka i vozila. Za vreme korišćenja otvora ili slivnika, otvori se moraju ograditi pregradom i obeležiti vidljivim znakom, a nakon korišćenja imaju se propisno zatvoriti na način da ne ugrožavaju bezbednost prolaznika i sigurnost saobraćaja.

Zabranjeno je uništavanje, oštećenje i pomeranje poklopaca na šahtama i slivnicima.

Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje vozila na šahtama i iznad ili pored hidranata za vodu.

Urbani mobilijar

Član 34

JP "GRADAC" ČAČAK može na površinama javne namene postavljati manje pokretne objekte (javne klupe, dečje rekvizite i slično) koji služe potpunijem korišćenju površina javne namene (urbani mobilijar) bez posebnog odobrenja nadležnog organa.

Član 35

JKP "GRADSKO ZELENILO" ČAČAK može na trotoarima i drugim površinama javne namene osim kolovoza, postavljati žardinjere sa zelenilom, uz saglasnost JP "GRADAC" ČAČAK.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana sadrži uslove za postavljanje žardinjere na površini javne namene.

JKP "GRADSKO ZELENILO" ČAČAK dužno je da oblik, veličinu i materijal žardinjera koje postavlja na površinama javne namene prilagodi neposrednoj okolini i funkciji žardinjere, kao i da ostavi najmanje 1,70 metara slobodnog prostora za nesmetan prolaz pešaka.

Zelenilo u žardinjerama se mora redovno održavati i gajiti, a žardinjere održavati u ispravnom i urednom stanju.

Član 36

Na površinama javne namene mogu se postavljati javne klupe.

Javne klupe moraju biti izrađene u skladu sa ambijentalnom celinom u kojoj se postavljaju, od materijala koji obezbeđuje njihovu trajnost, jednostavno održavanje i svrsishodno korišćenje.

JKP "GRADSKO ZELENILO" ČAČAK postavlja javne klupe na zelenim površinama kojima upravlja, a JP "GRADAC" ČAČAK postavlja javne klupe na ostalim površinama javne namene.

Javno preduzeće koje je postavilo javne klupe dužno je da ih održava u ispravnom, urednom i čistom stanju.

Član 37

Vlasnici odnosno korisnici objekata i terena za sport, rekreaciju i zabavu (stadioni, autodromi, hipodromi, izletišta i slični objekti i prostori) dužni su da navedene objekte i površine održavaju uredno i čisto, a uređaje i instalacije na njima u ispravnom i bezbednom stanju, u skladu sa važećim propisima.

Na prostorima i objektima iz prethodnog stava moraju se na vidnom mestu istaći tehnička i higijenska uputstva o korišćenju ovih objekata, a posetioci su dužni da se pridržavaju ovih uputstava.

JKP "GRADSKO ZELENILO" ČAČAK postavlja i dužno je da održava dečje rekvizite na javnim zelenim površinama (ljuljaške, tobogane, klackalice i slično) u ispravnom, bezbednom i čistom stanju, u skladu sa važećim propisima.

JP "GRADAC" ČAČAK postavlja i dužno je da održava dečje rekvizite i terene za sport i rekreaciju na prostorima između otvorenih stambenih blokova u ispravnom, bezbednom i čistom stanju, u skladu sa važećim propisima.

Član 38

Zabranjeno je oštećivati, nenamenski koristiti ili premeštati sa mesta na kojima su postavljene javne klupe, rekvizite za dečje igre, drugi urbani mobilijar ili sprave za vežbanje na terenima za sport i rekreaciju, na površinama javne namene.

Plakatiranje

Član 39

Lepljenje ili postavljanje plakata kojima se određena lica reklamiraju i preporučuju ili se građani obaveštavaju o određenim licima ili događajima, vrši se isključivo na informativnim i reklamnim panoima (bilbordi, oglasni stubovi i reklamne vitrine).

Lepljenje ili postavljanje umrlica vrši se isključivo na odgovarajućim panoima ili tablama namenjenim za ovu svrhu.

Postavljanje informativnih i reklamnih panoa i panoa namenjenih za lepljenje umrlica vrši se na način i pod uslovima određenim propisima o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera.

Zabranjeno je lepiti ili postavljati plakate, nalepnice, oglase, umrlice i slično po zidovima zgrada, izlozima lokala, ogradama, stablima drveća, stubovima i drugim objektima na površinama javne namene, odnosno van mesta koja su predviđena za tu namenu.

Uređenje dvorišta i bašta

Član 40

Vlasnici odnosno korisnici dvorišta, bašte, voćnjaka, neizgrađenog građevinskog zemljišta i druge slične površine dužni su da navedene površine održavaju u urednom stanju i to tako da na ovim površinama bude orezano zelenilo, pokošena trava, korov i šiblje, pokupljen otpad i slično.

Vlasnici odnosno korisnici površina iz stava 1. ovog člana dužni su da održavaju u ispravnom i urednom stanju ograde na navedenim površinama.

Neizgrađene parcele, kao i građevinske parcele na kojima je započeta izgradnja objekata, moraju se održavati uredno i čisto.

Zabranjeno je u dvorištima zgrada, baštama, voćnjacima, neizgrađenom građevinskom zemljištu i na drugim sličnim površinama:

1) deponovati, odnosno skladištiti, otpadni građevinski materijal, otpad ili drugi materijal, ostavljati havarisana ili dotrajala vozila, manje montažne objekte i slično;

2) paliti smeće, travu, korov i drugi otpad;

3) ispuštati otpadne vode ili druge tečnosti u svoje ili susedno dvorište;

4) izlivati ili ispuštati fekalije u svoje ili susedno dvorište.

Zaštita zelenih površina

Član 41

Zabranjeno je kretanje, zaustavljanje i parkiranje vozila po zelenim površinama pored ulica, unutar i između stambenih blokova, pored i između višeporodičnih stambenih, stambeno - poslovnih i poslovnih zgrada.

Za radnje iz stava 1. ovog člana odgovorno je lice koje je radnju izvršilo, a ukoliko to lice nije identifikovano, odgovoran je vlasnik, odnosno korisnik vozila.

Zabranjeno je vađenje ili sečenje drveća, orezivanje ili lomljenje drveća odnosno grana na drveću, kao i oštećenje drveća ili drugih zasada na površinama pored ulica, unutar i između stambenih blokova, pored i između višeporodičnih stambenih, stambeno - poslovnih i poslovnih zgrada koje nisu javne zelene površine, bez odluke organa upravljanja zgradom donete u skladu sa posebnim zakonom.

Skladištenje građevinskog materijala

Član 42

Zabranjeno je skladištenje ogreva, građevinskog i drugog materijala na površinama javne namene.

Izuzetno, ogrev, građevinski i drugi materijal mogu se skladištiti na površinama javne namene ako se prethodno pribavi odobrenje organa uprave grada nadležnog za komunalne poslove, najduže osam dana.

Skladištenje ogreva, građevinskog i drugog materijala u smislu stava 1. ovog člana je svako držanje navedenog materijala duže od 24 časa.

Član 43

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za skladištenje ogreva, građevinskog i drugog materijala na površinama javne namene dužan je da u zahtevu navede broj katastarske parcele, katastarsku opštinu i tačnu adresu gde namerava da skladišti navedeni materijal, površinu zauzeća površine javne namene, količinu materijala koji se skladišti i vreme za koje se traži odobrenje.

Odobrenje za skladištenje ogreva na površini javne namene izdaće se licu koje je vlasnik ili korisnik stambenog ili poslovnog prostora koje se greje na čvrsto gorivo a nije u mogućnosti da na drugi način unese gorivo u svoj objekat ili dvorište.

Odobrenje za skladištenje građevinskog i drugog materijala na površini javne namene izdaće se licu koje je pribavilo građevinsku dozvolu ili drugo odobrenje za izvođenje građevinskih radova na svom objektu ili građevinskoj parceli, a nije u mogućnosti da na drugi način unese građevinski ili drugi materijal u svoj objekat ili parcelu.

Lice iz stava 2. ovog člana dužno je da uz zahtev priloži dokaz da je vlasnik ili korisnik stambenog ili poslovnog prostora koje se greje na čvrsto gorivo, a lica iz stava 2. i 3. ovog člana dužna su da uz zahtev prilože situacioni plan planiranog zauzeća izrađen i potpisan od strane odgovornog projektanta, kao i dokaz o plaćanju lokalne komunalne takse.

Član 44

Na građevinskim parcelama na kojima je u toku izgradnja, kao i na građevinskim parcelama na kojima je izgradnja zaustavljena, građevinski materijal mora biti propisno i uredno skladišten tako da se spreči rasipanje materijala i dizanje prašine po površinama javne namene i susednim parcelama, a iskopana zemlja odvežena ili rasplanirana.

Ispuštanje fekalnih voda

Član 45

Fekalne otpadne vode se ispuštaju u fekalnu kanalizaciju.

Ako u ulici nema fekalne kanalizacije, fekalne otpadne vode moraju se ispuštati u septičke jame.

U ulicama i delovima naselja u kojima je izgrađena fekalna kanalizacija, zabranjena je upotreba septičkih jama i poljskih nužnika. Vlasnici septičkih jama i poljskih nužnika u ulicama i delovima naselja u kojima je izgrađena fekalna kanalizacija dužni su da svoje sanitarne uređaje priključe na fekalnu kanalizaciju u roku od šest meseci od dana puštanja u rad novoizgrađene fekalne kanalizacije, a postojeće nužnike i septičke jame da očiste, dezinfikuju i zatrpaju odmah po priključenju sanitarnih uređaja na fekalnu kanalizaciju.

Javno preduzeće koje obavlja poslove crpljenja, odvoza i tretiranja fekalija iz septičkih jama u skladu sa odredbama posebne odluke dužno je da izvrši čišćenje septičkih jama i nužnika na zahtev vlasnika ili korisnika. Vlasnik ili korisnik septičke jame ili nužnika dužan je da navedenom preduzeću plati naknadu za iznošenje fekalija, u skladu sa cenovnikom tog preduzeća.

Raskopavanje površina javne namene

Član 46

Raskopavanje površina javne namene može se vršiti radi postavljanja, rekonstrukcije, održavanja i uklanjanja podzemnih instalacija i objekata, kao i radi postavljanja nadzemnih objekata kao što su: stubovi, panoi, reklamne table i slično.

Popravka raskopane površine javne namene je izvođenje radova na zatrpavanju iskopa i izrada završnih slojeva površine javne namene.

Svako ko vrši raskopavanje javne površine mora imati ugovor zaključen sa JP "GRADAC" ČAČAK kojim se regulišu prava i obaveze u pogledu popravke raskopane površine javne namene. Ugovor sadrži saobraćajno - tehničke uslove za izvođenje navedenih radova, obavezu investitora da izvrši popravku raskopane površine javne namene, kao i uslove i način navedene popravke.

Javna preduzeća koja imaju pravo svojine ili korišćenja na podzemnim instalacijama i objektima koji zahtevaju kontinuirano izvođenje radova na održavanju i popravci ovih instalacija i objekata, mogu zaključiti i godišnji ugovor sa JP "GRADAC" ČAČAK, polazeći od godišnjeg procenjenog i planiranog obima posla tog preduzeća na održavanju i popravci instalacija i objekata.

Član 47

Raskopavanje površina javne namene vrši se na osnovu odobrenja za raskopavanje površina javne namene koje izdaje organ gradske uprave nadležan za komunalne poslove i u skladu sa izdatim odobrenjem.

Izuzetno, raskopavanje površine javne namene može se vršiti i na osnovu građevinske dozvole, odnosno odgovarajućeg rešenja o odobrenju izvođenja radova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju, uklanjanju ili postavljanju objekata nabrojanih u članu 46. stav 1. ove odluke, bez pribavljanja posebnog odobrenja za raskopavanje površine javne namene.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, investitor radova dužan je da najkasnije 24 sata pre otpočinjanja radova zaključi ugovor sa JP "GRADAC" ČAČAK o regulisanju prava i obaveza u pogledu popravke raskopane površine javne namene i da u istom roku dostavi prijavu radova na raskopavanju površina javne namene organu uprave grada nadležnom za inspekcijske poslove. Uz prijavu radova na raskopavanju površine javne namene, investitor je dužan da dostavi fotokopiju ugovora sa JP "GRADAC" ČAČAK o regulisanju prava i obaveza u pogledu popravke raskopane površine javne namene.

Ukoliko investitor radova navedenih u stavu 2. ovog člana izvodi radove na javnoj zelenoj površini, dužan je da pre zaključenja ugovora sa JP "GRADAC" ČAČAK pribavi uslove JKP "GRADSKO ZELENILO" ČAČAK o merama koje se moraju preduzeti u cilju zaštite javne zelene površine, a JP "GRADAC" ČAČAK je dužno da pribavljene uslove zaštite javne zelene površine unese u ugovor koji zaključuje sa investitorom.

Ukoliko investitor radova navedenih u stavu 2. ovog člana izvodi radove na površini javne namene koji utiču na režim saobraćaja, dužan je da pribavi rešenje o davanju saglasnosti na projekat privremene saobraćajne signalizacije koje izdaje organ gradske uprave nadležan za poslove saobraćaja.

Investitor radova navedenih u stavu 2. ovog člana, dužan je da uz prijavu planiranih radova koju podnosi organu uprave grada nadležnom za inspekcijske poslove dostavi i fotokopiju uslova JKP "GRADSKO ZELENILO" ČAČAK, odnosno fotokopiju rešenja o davanju saglasnosti na projekat privremene saobraćajne signalizacije, u slučajevima navedenim u stavu 4. i 5.ovog člana.

Član 48

Raskopavanje površina javne namene može se otpočeti i bez prethodno pribavljenog odobrenja nadležnog organa u slučaju nastanka elementarnih nepogoda ili otklanjanja kvarova na instalacijama koji zahtevaju hitno otklanjanje.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, investitor radova je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 72 časa, o započetom raskopavanju podnese prijavu organu gradske uprave nadležnom za inspekcijske poslove. Investitor je dužan da uz prijavu podnese fotokopiju ugovora zaključenog sa JP "GRADAC" ČAČAK kojim se regulišu prava i obaveze u pogledu popravke raskopane površine javne namene. Komunalni inspektor je dužan, odmah po prijemu prijave započetog raskopavanja, da izvrši inspekcijski nadzor raskopavanja površine javne namene i proveru ispunjenosti uslova propisanih u stavu 1. ovog člana za raskopavanje površine javne namene bez prethodno pribavljenog odobrenja za raskopavanje površine javne namene.

Ukoliko je investitor radova započeo raskopavanje površine javne namene bez pribavljenog odobrenja nadležnog organa protivno uslovima propisanim u stavu 1. ovog člana ili nije podneo prijavu sa fotokopijom ugovora zaključenog sa JP "GRADAC" ČAČAK, komunalni inspektor naložiće rešenjem obustavu radova na raskopavanju i izdaće odgovarajući prekršajni nalog.

Član 49

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za raskopavanje podnosi se:

1) izjava investitora o vrsti radova i roku u kome će radovi biti obavljeni, sa brojem i datumom građevinske dozvole ili drugog odobrenja za izgradnju, postavljanje ili rekonstrukciju objekta zbog čijeg priključenja se vrši raskopavanje, ukoliko se raskopavanje vrši radi priključenja objekta na komunalnu infrastrukturu;

2) skica trase raskopavanja površine javne namene sa bližim podacima o instalaciji, objektu ili uređaju koji se postavlja, odnosno priključuje na podzemne instalacije;

3) fotokopija odobrenja nadležnog javnog preduzeća kojim se odobrava priključenje na određenu instalaciju (vodovodnu, kanalizacionu, toplovodnu i slično);

4) ugovor zaključen sa JP "GRADAC" ČAČAK kojim se regulišu prava i obaveze u pogledu zaštite i popravke raskopane površine javne namene;

5) saglasnost preduzeća koje na delu gde se vrši raskopavanje poseduje instalacije (PTT, vodovod, elektroinstalacije i sl.);

6) uslovi JKP "GRADSKO ZELENILO" ČAČAK o merama koje se moraju preduzeti u cilju zaštite javne zelene površine, ako se raskopavanje vrši na javnoj zelenoj površini;

7) fotokopija rešenja o davanju saglasnosti na projekat privremene saobraćajne signalizacije, ukoliko raskopavanje utiče na postojeći režim saobraćaja.

Odobrenje za raskopavanje površine javne namene sadrži naročito: podatke o podnosiocu zahteva, radovima koji se odobravaju, lokaciji na kojoj se radovi izvode, vremenu početka i završetka radova i roku za popravku površine javne namene.

Nadležni organ odbiće zahtev za izdavanje odobrenja za raskopavanje površine javne namene radi priključenja građevinskog objekta na postojeću infrastrukturnu mrežu ukoliko je investitor bio dužan da pribavi građevinsku dozvolu, odnosno odgovarajuće odobrenje za izgradnju priključka ovog građevinskog objekta na postojeću infrastrukturnu mrežu a investitor ovu građevinsku dozvolu, odnosno odobrenje nije pribavio.

Nadležni organ dužan je da dostavi primerak odobrenje za raskopavanje površine javne namene organu gradske uprave nadležnom za poslove inspekcije.

Investitor radova na raskopavanju površine javne namene dužan je da, najkasnije 24 sata pre otpočinjanja raskopavanja, podnese prijavu radova organu uprave grada nadležnom za inspekcijske poslove.

Član 50

Kada investitor započne raskopavanje površine javne namene bez odobrenja, komunalni inspektor naložiće investitoru da obustavi radove na raskopavanju, odrediće rok za naknadno pribavljanje odobrenja za raskopavanje koji ne može biti duži od 24 časa i izdaće odgovarajući prekršajni nalog.

Ukoliko investitor ne obustavi radove na raskopavanju i u ostavljenom roku ne pribavi odobrenje za raskopavanje, komunalni inspektor će rešenjem naložiti vraćanje raskopane površine javne namene u prvobitno stanje.

Član 51

Investitor radova na raskopavanju površina javne namene, dužan je da bez odlaganja popravi raskopanu površinu javne namene, u skladu sa uslovima određenim u ugovoru sa JP "GRADAC" ČAČAK i odobrenju za raskopavanje, ako je odobrenje izdato.

Radovi se moraju izvesti u skladu sa važećim propisima i tehničkim normativima i standardima koji važe u građevinarstvu, a odnose se na izgradnju i rekonstrukciju ulica i puteva.

Novosagrađene i rekonstruisane ulice ne mogu se raskopavati u roku od tri godine od završetka izgradnje ili rekonstrukcije, osim u slučaju iz člana 48. stav 1. ove odluke.

Ukoliko se na delu asfaltiranih trotoara izvrši iskop rova za postavljanje instalacija, investitor radova na raskopavanju dužan je da uradi popravku rova i asfaltiranje kompletne površine trotoara asfaltom granulacije 0-8 mm, min. debljine 5 cm.

JP "GRADAC" ČAČAK dužno je da vrši nadzor nad izvođenjem radova na popravci raskopane površine javne namene radi utvrđivanja činjenice da li je investitor izvršio popravku raskopane površine javne namene u skladu sa uslovima određenim u ugovoru sa JP "GRADAC" ČAČAK i odobrenju za raskopavanje, ako je odobrenje izdato i da o izvršenom nadzoru sastavi zapisnik.

Ukoliko investitor ne postupi u skladu sa odredbom stava 1. ovog člana, komunalni inspektor će rešenjem naložiti popravku raskopane površine javne namene u roku od tri dana, a eventualno prinudno izvršenje će sprovesti preko JP "GRADAC" ČAČAK, na teret investitora koji je izvršio raskopavanje.

Član 52

Raskopavanje površina javne namene koje su državni putevi regulisano je posebnim propisima.

Pri izgradnji nove ulice ili rekonstrukciji postojeće, investitor je dužan da blagovremeno, u skladu sa propisima o putevima, obavesti javnost i imaoce prava na objektima i instalacijama ugrađenim u trup javnog puta, o planiranim radovima.

Održavanje trgova, platoa i pešačkih staza

Član 53

JP "GRADAC" ČAČAK dužno je da održava u ispravnom i upotrebljivom stanju trgove, platoe, pešačke staze, pešačke prolaze, pešačke mostove i druge javne saobraćajne površine koje nisu delovi opštinskih puteva i ulica, kao i da popravi oštećenja nastala na navedenim površinama odmah po nastanku.

VIII OPŠTE UREĐENJE I ODRŽAVANJE SEOSKIH NASELJA

Član 54

Odredbe ove odluke kojima je propisano opšte uređenje i održavanje grada shodno se primenjuju i na uređenje i održavanje seoskih naselja.

Vlasnici odnosno korisnici dvorišta stambenih i poslovnih objekata i ostalog neizgrađenog zemljišta na seoskom području dužni su da održavaju čistoću u svojim dvorištima i neizgrađenom zemljištu u cilju zaštite i unapređenja životne sredine.

Kanali za odvođenje atmosferskih voda pored dvorišta i neizgrađenog zemljišta iz stava 2. ovog člana moraju se održavati u čistom i urednom stanju.

Član 55

U cilju održavanja higijene u seoskim naseljima, zabranjeno je:

1) deponovati, odnosno skladištiti smeće i drugi otpadni materijal i praviti divlje deponije;

2) izlivati ili ispuštati fekalije, otpadne vode i osoku iz objekata za držanje životinja u svoje ili susedno dvorište, javne kanale, reke i potoke, na javne i nekategorisane puteve i ostale površine javne namene;

3) prazniti septičke jame i nužnike na površine javne namene, u kanale, reke i potoke;

4) paliti smeće, travu, korov i drugi otpad;

5) oštećivati komunalne objekte;

6) vršiti druge radnje kojima se narušava komunalni red.

IX POSTUPANJE SA PRINUDNO UKLONJENIM STVARIMA

Član 56

Vlasnici prinudno uklonjenih stvari i drugih predmeta dužni su da ih preuzmu u roku od 120 dana od dana prinudnog uklanjanja.

Postupanje sa prinudno uklonjenim vozilima propisano je gradskom odlukom o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima.

Prinudno uklonjene stvari i drugi predmeti koji nisu preuzeti u roku propisanom stavom 1. ovog člana imaju svojstvo napuštene stvari u smislu zakona kojim se uređuju svojinskopravni odnosi.

Organ gradske uprave koji je izvršio prinudno uklanjanje stvari i drugih predmeta dužan je da obezbedi čuvanje prinudno uklonjenih stvari i drugih predmeta do isteka roka određenog stavom 1. ovog člana, sa pažnjom dobrog domaćina.

Po isteku roka određenog stavom 1. ovog člana, organ gradske uprave koji je izvršio prinudno uklanjanje stvari i drugih predmeta može navedene stvari i predmete prodati radi namirenja troškova postupka, odnošenja, ležarine, odnosno čuvanja i drugih dospelih troškova.

Prodaja prinudno uklonjenih stvari i predmeta po isteku roka obaveznog čuvanja izvršiće se na način i pod uslovima propisanim za otuđenje pokretnih stvari u javnoj svojini Grada.

X NADZOR

Član 57

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredba ove odluke vrši komunalna inspekcija.

Poslove održavanja komunalnog reda propisanog ovom odlukom i druge poslove kontrole primene ove odluke vrši komunalna milicija.

XI KAZNENE ODREDBE

Član 58

Novčanom kaznom u iznosu od 60.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne dostavi Program održavanja čistoće na površinama javne namene u propisanom roku (član 4. stav 2. Odluke);

2) ne održava čistoću na površinama javne namene koje su određene Programom održavanja čistoće na površinama javne namene (član 5. stav 1. Odluke);

3) ne održava čistoću na površinama javne namene na propisan način (član 5. stav 2, 3, 5, 6, 7 i 8. Odluke);

4) ne dostavi raspored pranja ulica organu gradske uprave nadležnom za inspekcijski nadzor (član 5. stav 9. Odluke);

5) ne postavi dovoljan broj korpi za otpatke ili ih ne postavi na propisan način (član 6. stav 1. Odluke);

6) ne postavi odgovarajući broj korpi za otpatke ili ne iznese smeće ili ne očisti površinu javne namene na osnovu ugovora sa organizatorom javnog skupa, druge manifestacije ili aktivnosti (član 7. stav 6. Odluke);

7) ne održava javni toalet u ispravnom i čistom stanju (član 12. stav 2. Odluke);

8) ne održava javno kupalište i postavljenu opremu u ispravnom i čistom stanju ili ne postavi uputstvo za korišćenje objekata (član 13. stav 1. i 2. Odluke);

9) ne održava javne česme, fontane ili druge uređene vodene površine na površinama javne namene ili ih ne održava na propisan način (član 14. stav 1, 2. i 4. Odluke);

10) ne dostavi Program čišćenja snega i leda sa površina javne namene Gradskom veću u propisanom roku ili ga ne dostavi organu gradske uprave nadležnom za inspekcijske poslove u propisanom roku (član 17. stav 3. i stav 5. Odluke);

11) ne vrši čišćenje i uklanjanje snega i leda sa površina javne namene u skladu sa Programom čišćenja snega i leda sa površina javne namene ili ne vrši na propisan način (član 18. stav 1. i 2. Odluke);

12) ne odgovori na dostavljena pitanja, primedbe i predloge u propisanom roku (član 24. stav 3. Odluke);

13) ne sprovede postupak izjašnjavanja korisnika usluga na propisan način ili ne dostavi izveštaj o rezultatima izjašnjavanja nadležnom organu u propisanom roku (član 25. stav 1. Odluke);

14) ne izvrši izvršno rešenje komunalnog inspektora doneto na osnovu odredbi ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaje iz ovog člana komunalni inspektor, odnosno komunalni milicionar, izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

Član 59

Novčanom kaznom u iznosu od 60.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne održava čistoću na površinama javne namene ili na površinama koje su dvorišni prostor oko objekata, odnosno zgrada javne namene na način propisan članom 7. stav 1. i 3. Odluke;

2) ne održava čistoću na javnim zelenim površinama u parkovima na propisan način (član 7. stav 2. Odluke);

3) ne održava čistoću na površini javne namene ispred i oko objekta čiji je vlasnik ili korisnik (član 7. stav 4. i 5. Odluke);

4) ne zaključi ugovor sa Preduzećem, kao organizator javnog skupa, javne manifestacije ili druge aktivnosti na površini javne namene (član 7. stav 6. Odluke);

5) ne očisti površinu javne namene od otpadaka ili materijala nastalog izvođenjem radova (član 8. Odluke);

6) ne postupi na način propisan članom 9. Odluke;

7) ne postupi na način propisan članom 10. Odluke;

8) postupi suprotno zabrani propisanoj članom 11. Odluke;

9) ne održava privremeni javni toalet u ispravnom i čistom stanju (član 12. stav 5. Odluke);

10) oštećuje javni toalet ili opremu postavljenu u javni toalet (član 12. stav 6. Odluke);

11) ne pridržava se istaknutog uputstva za korišćenje javne plaže ili postavljene opreme (član 13. stav 2. Odluke);

12) postupi suprotno članu 14. stav 5. Odluke;

13) ne izvrši čišćenje i uklanjanje snega i leda sa površina sa kojih je dužno da izvrši čišćenje i uklanjanje snega ili ne izvrši na propisan način (član 18. stav 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Odluke);

14) ne ukloni ledenice sa krova ili drugih spoljnih delova zgrade ili ne postavi oznake upozorenja i odgovarajuće zapreke (član 20. stav 1, 2 i 3. Odluke);

15) ne održava spoljne delove zgrade u čistom, estetski uređenom i ispravnom stanju ili ne pokrije odgovarajućim poklopcem otvore za ubacivanje ogrevnog i drugog materijala, podrumske prozore i vodoravne svetlarnike na propisan način (član 26. stav 1. i 3. Odluke);

16) postupi suprotno članu 27, 28, 29, 31. stav 1. i 2, 32 ili 33. Odluke;

17) postavi tendu na nepropisan način ili je ne održava u urednom i čistom stanju (član 30. Odluke);

18) postavi žardinjeru na površini javne namene suprotno propisanim uslovima ili postavljenu žardinjeru ne održava na propisan način (član 35. stav 1, 2, 3. i 4. Odluke);

19) postavi javnu klupu na površini javne namene suprotno propisanim uslovima ili postavljenu javnu klupu ne održava na propisan način (član 36. stav 2. i 4. Odluke);

20) ne održava objekte i terene za sport i rekreaciju na propisan način ili ne postavi uputstvo za korišćenje (član 37. stav 1 i 2. Odluke);

21) ne održava dečje rekvizite na propisan način (član 37. stav 3. Odluke);

22) ne održava dečje rekvizite i terene za sport i rekreaciju na propisan način (član 37. stav 4. Odluke);

23) postupi suprotno zabrani propisanoj članom 38. Odluke;

24) lepi ili postavlja plakate, nalepnice, oglase, umrlice i slično na način suprotan zabrani propisanoj članom 39. stav 4. Odluke;

25) ne održava dvorišta, bašte, voćnjake, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge slične površine u urednom stanju ili ne održava ogradu na navedenim površinama na propisan način ili ne održava neizgrađene parcele i građevinske parcele na kojima je započeta gradnja objekta uredno i čisto (član 40. stav 1, 2 i 3. Odluke);

26) postupi suprotno zabrani propisanoj članom 40. stav 4. Odluke;

27) postupi suprotno zabrani propisanoj članom 41. stav 1. i 3. Odluke;

28) skladišti ogrev ili građevinski ili drugi materijal na površinama javne namene bez pribavljenog odobrenja ili protivno odobrenju (član 42. stav 1. i 2. Odluke);

29) ne skladišti građevinski materijal na propisan način (član 44. Odluke);

30) ne ispušta fekalne otpadne vode u fekalnu kanalizaciju ili u septičku jamu ako u ulici nema izgrađene fekalne kanalizacije (član 45. stav 1 i 2. Odluke);

31) postupi suprotno zabrani propisanoj članom 45 stav 3. Odluke;

32) otpočne raskopavanje površine javne namene bez odobrenja nadležnog organa u slučaju nastanka elementarnih nepogoda ili otklanjanja kvarova na instalacijama koji zahtevaju hitno otklanjanje, a blagovremeno ne podnese prijavu nadležnom organu sa propisanim dokazima (član 48. stav 2. Odluke);

33) ne održava trgove, platoe, pešačke staze, pešačke prolaze, pešačke mostove i druge javne saobraćajne površine koje nisu delovi opštinskih puteva i ulica na propisan način (član 53. Odluke);

34) ne održava čistoću u svom dvorištu ili neizgrađenom zemljištu ili ne održava kanale za odvođenje atmosferskih voda pored dvorišta ili neizgrađenog zemljišta (član 54. stav 2. i 3. Odluke);

35) postupi suprotno zabrani propisanoj članom 55. Odluke.

36) ne izvrši izvršno rešenje komunalnog inspektora doneto na osnovu odredbi ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaje iz ovog člana komunalni inspektor, odnosno komunalni milicionar, izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

Član 60

Novčanom kaznom u iznosu od 150.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) vrši raskopavanje površine javne namene bez odobrenja nadležnog organa ili ne vrši raskopavanje površine javne namene u skladu sa izdatim odobrenjem (član 47. stav 1. Odluke);

2) vrši raskopavanje površine javne namene bez odobrenja nadležnog organa i zaključenog ugovora sa JP "Gradac" Čačak, ili blagovremeno ne podnese prijavu radova na raskopavanju površine javne namene sa propisanim dokazima, ili izvodi radove na raskopavanju javne zelene površine a ne pribavi uslove JKP "Gradsko zelenilo" Čačak (član 47. stav 3. i 4. Odluke);

3) ne izvrši popravku raskopane površine javne namene ili ne izvrši popravku na propisan način ili u propisanom roku (član 51. stav 1, 2, 3 i 4. Odluke).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 75.000 dinara preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara fizičko lice.

Za prekršaje iz ovog člana komunalni inspektor, odnosno komunalni milicionar, izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

Član 61

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) ne održava čistoću na površinama javne namene ili na površinama koje su dvorišni prostor oko objekata, odnosno zgrada javne namene na način propisan članom 7. stav 1. i 3.Odluke;

2) ne održava čistoću na površini javne namene ispred i oko objekta čiji je vlasnik ili korisnik (član 7. stav 4. i 5. Odluke);

3) ne zaključi ugovor sa Preduzećem, kao organizator javnog skupa, javne manifestacije ili druge aktivnosti na površini javne namene (član 7. stav 6. Odluke);

4) ne očisti površinu javne namene od otpadaka ili materijala nastalog izvođenjem radova (član 8. Odluke);

5) ne postupi na način propisan članom 9. Odluke;

6) ne postupi na način propisan članom 10. Odluke;

7) postupi suprotno zabrani propisanoj članom 11. Odluke;

8) ne održava privremeni javni toalet u ispravnom i čistom stanju (član 12. stav 5. Odluke);

9) oštećuje javni toalet ili opremu postavljenu u javni toalet (član 12. stav 6. Odluke);

10) ne pridržava se istaknutog uputstva za korišćenje javne plaže ili postavljene opreme (član 13. stav 2. Odluke);

11) postupi suprotno članu 14. stav 5. Odluke;

12) ne izvrši čišćenje i uklanjanje snega i leda sa površina sa kojih je dužno da izvrši čišćenje i uklanjanje snega ili ne izvrši na propisan način (član 18. stav 3, 6, 7 i 8. Odluke);

13) ne ukloni ledenice sa krova ili drugih spoljnih delova zgrade ili ne postavi oznake upozorenja i odgovarajuće zapreke (član 20. stav 1, 2 i 3. Odluke);

14) ne održava spoljne delove zgrade u čistom, estetski uređenom i ispravnom stanju ili ne pokrije odgovarajućim poklopcem otvore za ubacivanje ogrevnog i drugog materijala, podrumske prozore i vodoravne svetlarnike na propisan način (član 26. stav 1. i 3. Odluke);

15) postupi suprotno članu 27, 28, 29, 31. stav 1. i 2, 32 ili 33. Odluke;

16) postavi tendu na nepropisan način ili je ne održava u urednom i čistom stanju (član 30. Odluke);

17) ne održava objekte i terene za sport i rekreaciju na propisan način ili ne postavi uputstvo za korišćenje (član 37. stav 1. i 2. Odluke);

18) postupi suprotno zabrani propisanoj članom 38. Odluke;

19) lepi ili postavlja plakate, nalepnice, oglase, umrlice i slično na način suprotan zabrani propisanoj članom 39. stav 4. Odluke;

20) ne održava dvorišta, bašte, voćnjake, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge slične površine u urednom stanju ili ne održava ogradu na navedenim površinama na propisan način ili ne održava neizgrađene parcele i građevinske parcele na kojima je započeta gradnja objekta uredno i čisto (član 40. stav 1, 2 i 3. Odluke);

21) postupi suprotno zabrani propisanoj članom 40. stav 4. Odluke;

22) postupi suprotno zabrani propisanoj članom 41. stav 1. i 3. Odluke;

23) skladišti ogrev ili građevinski ili drugi materijal na površinama javne namene bez pribavljenog odobrenja ili protivno odobrenju (član 42. stav 1. i 2. Odluke);

24) ne skladišti građevinski materijal na propisan način (član 44. Odluke);

25) ne ispušta fekalne otpadne vode u fekalnu kanalizaciju ili u septičku jamu ako u ulici nema izgrađene fekalne kanalizacije (član 45. stav 1. i 2. Odluke);

26) postupi suprotno zabrani propisanoj članom 45. stav 3. Odluke;

27) otpočne raskopavanje površine javne namene bez odobrenja nadležnog organa u slučaju nastanka elementarnih nepogoda ili otklanjanja kvarova na instalacijama koji zahtevaju hitno otklanjanje, a blagovremeno ne podnese prijavu nadležnom organu sa propisanim dokazima (član 48. stav 2. Odluke);

28) ne održava čistoću u svom dvorištu ili neizgrađenom zemljištu ili ne održava kanale za odvođenje atmosferskih voda pored dvorišta ili neizgrađenog zemljišta (član 54. stav 2. i 3. Odluke);

29) postupi suprotno zabrani propisanoj članom 55. Odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara preduzetnik.

Za prekršaje iz ovog člana komunalni inspektor, odnosno komunalni milicionar, izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 62

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o komunalnom redu i opštem uređenju ("Službeni list grada Čačka" br. 11/15 i 26/16), Odluka o javnim česmama, fontanama i drugim uređenim vodenim površinama na teritoriji opštine Čačak ("Službeni list opštine Čačak" broj 9/07 i 9/11 - dr. odluka) i Odluka o određivanju komunalne delatnosti održavanja javnog WC-a ("Službeni list grada Čačka" broj 16/09).

Član 63

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Čačka".