Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O KOMUNALNOJ MILICIJI

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 55/2019 i 65/2022)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom obrazuje se Komunalna milicija za zakonom određene poslove, čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje poslova iz nadležnosti Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad) u oblastima komunalnih delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i obezbeđuje zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i obezbeđuje nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Grada (u daljem tekstu: poslovi Komunalne milicije).

Ovom odlukom uređuje se i obrazovanje područnih organizacionih jedinica Komunalne milicije, kao i oblici i način ostvarivanja saradnje Komunalne milicije sa inspekcijskim službama Grada i službama i organizacijama od značaja za Grad.

Svi pojmovi koji se u ovoj odluci koriste u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju muški i ženski prirodni rod.

Član 2

Poslovi Komunalne milicije obavljaju se u osnovnoj unutrašnjoj jedinici - Sektoru u Gradskoj upravi za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Gradska uprava).

Član 3

U okviru Sektora obrazuje se Odeljenje za poslove komunalne milicije, u okviru koga se poslovi obavljaju u pet odseka:

- Odsek Istok

- Odsek Zapad

- Odsek Sever

- Odsek Jug

- Odsek za administrativno-analitičke i informatičke poslove.

Član 4

Delokrug rada Sektora i teritorijalnu nadležnost odeljenja iz člana 3. stav 1. ove odluke uređuje objedinjeni pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama Grada Novog Sada.

Član 5

Komunalnom milicijom rukovodi načelnik Komunalne milicije.

Poslove Komunalne milicije obavljaju uniformisani komunalni milicionari.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, poslove Komunalne milicije mogu da obavljaju i komunalni milicionari bez službene uniforme sa oznakama, po pisanom nalogu načelnika Komunalne milicije.

Pripadnici Komunalne milicije stručno se osposobljavaju i usavršavaju u skladu sa odredbama Zakona o komunalnoj miliciji (u daljem tekstu: Zakon).

Član 6

Načelnik Komunalne milicije, u pogledu prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa, ima status službenika koji rukovodi osnovnom unutrašnjom jedinicom gradske uprave Grada.

Odeljenjem iz člana 3. stav 1. ove odluke rukovodi šef odeljenja.

Član 7

Položaj i zaštita komunalnih milicionara, kontrola Komunalne milicije, planiranje i usklađivanje poslova, kao i sadržina i vođenje propisanih evidencija, ostvaruje se u skladu sa odredbama Zakona.

U pogledu prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa načelnika Komunalne milicije, šefova odeljenja i komunalnih milicionara, koja nisu uređena Zakonom, podzakonskim propisima i ovom odlukom, shodno se primenjuju propisi i drugi opšti akti kojima je uređen položaj zaposlenih u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama Grada.

II POSLOVI KOMUNALNE MILICIJE

Član 8

Poslovi Komunalne milicije su:

1) održavanje komunalnog reda i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost (sprečavanje narušavanja, odnosno uspostavljanje narušenog komunalnog reda), a naročito:

- sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata i uređaja i urbanog mobilijara od prljanja, oštećivanja i uništavanja izazvano ljudskim faktorom;

- zaštita površina javne namene od bespravnog zauzeća i oštećenja (ostavljanje vozila, stvari, zapreka za vozila, postavljanje privremenih montažnih objekata i sl.);

- suzbijanje nelegalne prodaje roba i usluga na površinama javne namene i drugim javnim mestima;

- sprečavanje i sankcionisanje nedozvoljenih radnji kojima se narušava opšte uređenje Grada (prljanje i oštećenje fasada i drugih spoljnih delova zgrada, kao i spomenika kulture; samovoljno ispisivanje grafita, lepljenje plakata, postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama; prljanje površina javne namene odlaganjem smeća, građevinskog šuta i drugog otpada, izlivanje otpadnih voda i dr. nečistoća i sl.), kao i kontrola izvršavanja propisanih obaveza u pogledu održavanja objekata i prostora u čistom i urednom stanju;

- kontrola uklanjanja snega i leda sa javnih površina;

- kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca;

- obezbeđivanje poštovanja kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama;

- obezbeđivanje poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim se radom može ugroziti mir i spokojstvo građana;

- kontrola upotrebe simbola i imena Grada;

- kontrola upotrebe državnih simbola osim u odnosu na državne organe, organe teritorijalne autonomije, jedinice lokalne samouprave i imaoce javnih ovlašćenja;

- održavanje reda na pijacama, grobljima, parkovima i drugim javnim zelenim površinama;

2) vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada;

3) ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima Grada, koji se odnose naročito na:

- javni linijski i vanlinijski prevoz putnika;

- taksi prevoz;

- parkiranje (kontrola korišćenja javnih parkirališta i zaštita površina javne namene koje nisu planskim dokumentima Grada predviđene za parkiranje i dr.);

4) zaštita opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva;

5) zaštita životne sredine, a naročito:

- u oblasti zaštite od buke;

- u oblasti zagađenja životne sredine koja nastaje prilikom transporta, tretmana i odlaganja komunalnog i drugog inertnog otpada;

6) i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Član 9

Pored poslova iz člana 8. ove odluke Komunalna milicija obavlja i sledeće poslove:

- pruža pomoć nadležnim inspekcijskim službama Grada i drugim organizacionim jedinicama uprave Grada, preduzećima, organizacijama i ustanovama od značaja za Grad (pružanje asistencije), kada postoji pretpostavka da sprovođenje njihove izvršne odluke neće biti moguće bez prisustva komunalnih milicionara;

- preduzima hitne mere zaštite životne sredine, zaštite ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti Grada, kada te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi Grada i ovlašćene organizacije, o čemu odmah obaveštava te organe, odnosno organizacije;

- učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda.

Član 10

Poslovi Komunalne milicije obavljaju se organizovanim prisustvom komunalnih milicionara na mestima održavanja reda, preduzimanjem drugih preventivnih mera i primenom zakonom predviđenih ovlašćenja Komunalne milicije.

Član 11

Kad obavlja službene poslove komunalni milicionar nosi službenu uniformu sa oznakama, osim u slučaju predviđenom u članu 5. stav 3. ove odluke (rad u civilnoj odeći).

Komunalni milicionar ima službenu legitimaciju kojom se predstavlja, pokazujući je pre primene ovlašćenja na zahtev lica prema kome ovlašćenje preduzima, osim u slučaju rada u civilnoj odeći kada službenu legitimaciju pokazuje licu prema kome primenjuje ovlašćenja i bez njegovog izričitog traženja.

Radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti komunalni milicionari upotrebljavaju službena vozila i posebnu opremu, a na vodnom području koje je u nadležnosti Grada mogu upotrebljavati i službena plovila.

U svom radu komunalni milicionari rukovode se principom rada sa najmanje štetnim posledicama, a sredstva prinude primenjuju samo kada je to apsolutno nužno i u meri koja je neophodna za izvršenje zadataka u skladu sa zakonom.

U skladu sa zakonom i drugim propisima, načelnik Komunalne milicije daje obavezna uputstva i instrukcije komunalnim milicionarima za obavljanje poslova Komunalne milicije.

Član 12

Poslovi Komunalne milicije organizuju se i obavljaju u skladu sa strateškim i godišnjim planovima rada Komunalne milicije.

Gradsko veće Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće), na predlog načelnika Komunalne milicije, donosi strateški plan Komunalne milicije, na osnovu procene postojećeg stanja, utvrđuje prioritete u obavljanju poslova Komunalne milicije i daje joj razvojne, kadrovske i druge smernice za rad.

U skladu sa strateškim planom, Komunalna milicija sačinjava godišnje planove rada i dostavlja ih Gradskom veću na usvajanje.

Uz predlog plana iz st. 2. i 3. ovog člana, Komunalna milicija dostavlja i prethodno pribavljeno mišljenje načelnika Gradske uprave.

Prilikom razmatranja strateškog i godišnjeg plana rada Komunalne milicije Gradsko veće, po potrebi, odlučuje i o njihovim izmenama i dopunama.

Na strateške i godišnje planove rada Komunalne milicije, saglasnost daje Skupština Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština Grada).

III OVLAŠĆENJA KOMUNALNE MILICIJE

Član 13

U obavljanju poslova Komunalne milicije komunalni milicionar, u skladu sa Zakonom ima sledeća ovlašćenja:

1) upozorenje;

2) usmeno naređenje;

3) provera identiteta;

4) dovođenje;

5) zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila;

6) privremeno oduzimanje predmeta;

7) audio i video snimanje;

8) upotreba sredstava prinude;

9) prikupljanje obaveštenja;

10) druga ovlašćenja u skladu sa zakonom.

Ovlašćenja iz stava 1. ovog člana Komunalna milicija primenjuje pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi i podzakonskim propisima o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova.

Pored ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, komunalni milicionar, kada je za to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom Grada, može:

1) izdati prekršajni nalog i u zakonom određenim slučajevima, uz novčanu kaznu, inicirati i izricanje zaštitne mere kao vrstu prekršajne sankcije;

2) podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

3) podneti prijavu za učinjeno krivično delo;

4) obavestiti drugi nadležni organ da preduzme odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti.

Kada je zakonom ovlašćen na donošenje rešenja, komunalni milicionar primenjuje odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak ili drugog zakona kojim je ovlašćen za donošenje rešenja.

Protiv rešenja komunalnog milicionara može se izjaviti žalba Gradskom veću u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Prilikom oduzimanja predmeta komunalni milicionar dužan je da izda potvrdu o privremeno oduzetim predmetima i da sa njima postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina.

Član 13a

Komunalna milicija u obavljanju komunalno milicijskih poslova vrši audio i video snimanje (u daljem tekstu: snimanje) na javnom mestu u skladu sa Pravilnikom o načinu snimanja na javnom mestu i načinu na koji komunalna milicija saopštava nameru da vrši snimanje ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 27/20 i 101/20).

Snimanjem na javnom mestu smatra se snimanje na bilo kom delu javnog prostora na kom Komunalna milicija u skladu sa odlukama Skupštine Grada Novog Sada obavlja poslove iz člana 8. ove odluke.

Za snimanje Komunalna milicija koristi opremu za video-akustičke snimke i fotografisanje, kao i vozila, bicikle, motocikle i druga sredstva Komunalne milicije sa uređajima za snimanje.

Odluku o snimanju donosi načelnik Komunalne milicije, odnosno načelnik Gradske uprave.

Pre donošenja odluke o snimanju usvaja se Plan snimanja koji se dostavlja na mišljenje područnoj policijskoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova - Direkcije policije, nadležnoj za Grad Novi Sad.

Plan snimanja je sastavni deo odluke o snimanju iz stava 4. ovog člana.

Obaveze Komunalne milicije u vezi sa obradom, protokom i prenosom snimljenog materijala, izvršavaju se, a prava fizičkih lica u vezi sa tim materijalom ostvaruju, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Član 13b

Komunalni milicionar izdaje prekršajni nalog u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju prekršaji.

Izuzetno, kada učinilac prekršaja nije zatečen na licu mesta, Komunalni milicionar u skladu sa zakonom može primeniti ovlašćenje prikupljanja obaveštenja, podataka i informacija u saradnji sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove, kao i da pribavi obaveštenja, podatke i informacije od lica za koje se osnovano pretpostavlja da raspolaže istim u cilju otkrivanja počinioca prekršaja.

Po izvršenom prikupljanju obaveštenja, podataka i informacija iz stava 2. ovog člana Komunalni milicionar izdaje prekršajni nalog.

Prekršajni nalog se uručuje prisutnom licu za koga se smatra da je učinio prekršaj u momentu otkrivanja prekršaja, a ako je lice za koga se smatra da je učinilo prekršaj odsutno dostavljanje prekršajnog naloga će se izvršiti putem pošte ili službenog lica Komunalne milicije, u skladu sa odredbama o dostavljanju iz zakona koji uređuje opšti upravni postupak.

Član 13v

Ometanjem, odnosno sprečavanjem komunalnog milicionera u obavljanju poslova audio i video snimanja, kao poslova komunalne milicije, u smislu ove odluke smatra se prekrivanje i zaklanjanje registarskih tablica motornih vozila koja su zaustavljena ili ostavljena na javnim površinama, a što je propisano kao prekršaj članom 51. Zakona o komunalnoj miliciji.

IV SARADNJA KOMUNALNE MILICIJE SA DRUGIM SUBJEKTIMA

Član 14

Građani mogu Komunalnoj miliciji podnositi prijave, peticije i predloge u vezi sa komunalnim redom pisanim putem, a u hitnim slučajevima telefonom, elektronskim putem i neposrednim usmenim obraćanjem, o čemu Komunalna milicija pravi službenu zabelešku.

Komunalna milicija dužna je da građane, na njihov zahtev, obavesti o ishodu postupanja.

Komunalnoj miliciji svako može podneti pritužbu ako smatra da su mu nezakonitom ili nepravilnom primenom ovlašćenja komunalnog milicionara iz člana 13. st.1. i 2. ove odluke povređena prava i to u roku od 30 dana od dana kada je do povrede došlo.

Rešavanje po blagovremeno podnetoj pritužbi se odvija po propisanoj proceduri utvrđenoj Zakonom.

Član 15

Komunalna milicija će po potrebi vršiti obaveštavanje i edukaciju građana neposredno i putem medija o aktuelnim događanjima i novinama iz delokruga svoga rada.

Član 16

Komunalna milicija sarađuje sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: MUP), u razmeni informacija i podataka iz službenih evidencija i o eventualnom neophodnom sadejstvu (organizovanjem zajedničkih akcija na terenu) i planiranju zajedničkih aktivnosti.

Radi razvijanja međusobne saradnje Komunalne milicije i MUP-a, Gradonačelnik Grada Novog Sada može sporazumno sa ministrom nadležnim za unutrašnje poslove da donosi odgovarajuće akte o saradnji i osnivati koordinaciona tela od značaja za ostvarivanje zajedničkih ciljeva.

Član 17

Saradnja Komunalne milicije i inspekcijskih službi Grada ostvaruje se:

- međusobnim obaveštavanjem,

- razmenom informacija,

- pružanjem neposredne fizičke, stručne, tehničke i druge međusobne pomoći, u skladu sa zakonom,

- preduzimanjem zajedničkih mera i aktivnosti od značaja za obavljanje poslova Komunalne milicije i inspekcijskih službi Grada,

- stručnim konsultacijama i

- na drugi način.

Član 18

Komunalna milicija i inspekcijske službe Grada dužne su da se međusobno obaveštavaju o svim uočenim pojavama koje su od značaja za izvršavanje nadležnosti Grada.

Obaveštavanje iz stava 1. ovog člana vrši se, po pravilu u pisanoj formi, a u slučaju hitnosti može se vršiti putem sredstava veze i neposrednim usmenim obraćanjem.

Član 19

Na obrazloženi zahtev lica koje rukovodi inspekcijskom službom Grada, Komunalna milicija će toj inspekcijskoj službi pružiti neposrednu fizičku, stručnu, tehničku i drugu pomoć.

Zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se načelniku Komunalne milicije u pisanom obliku, a u slučaju hitnosti može se podneti i usmenim obraćanjem.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, komunalni milicionar će na opravdani usmeni zahtev službenog lica inspekcijske službe Grada i pod uslovima utvrđenim Zakonom, pružiti neposrednu pomoć službenom licu te inspekcijske službe u toku vršenja inspekcijskog nadzora.

Svi zahtevi podneti u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana se evidentiraju.

Član 20

Prilikom preduzimanja zajedničkih mera i aktivnosti, komunalni milicionar može na opravdani usmeni zahtev službenog lica inspekcijske službe Grada i pod uslovima utvrđenim zakonom, proveriti identitet lica i pregledati lica i predmete.

Član 21

U ostvarivanju međusobne saradnje, Komunalna milicija i inspekcijske službe Grada obezbeđuju i unapređuju stalnu međusobnu komunikaciju putem sredstava veze.

Član 22

Komunalna milicija pruža pomoć i drugim gradskim upravama, kao i preduzećima, organizacijama i ustanovama koje na osnovu zakona, odnosno opšteg akta Grada odlučuju o pravima i obavezama građana, pravnih lica ili drugih stranaka (u daljem tekstu: ovlašćene organizacije), kao i vršiocu komunalne delatnosti, kada po oceni ovlašćene organizacije ili vršioca komunalne delatnosti postoje pretpostavke da sprovođenje njihove izvršne odluke neće biti moguće bez prisustva komunalnih milicionara.

O angažovanju Komunalne milicije i obimu i načinu pružanja pomoći odlučuje načelnik Komunalne milicije u roku od 48 časova od podnošenja pisanog zahteva ovlašćene organizacije ili vršioca komunalne delatnosti, shodno odredbama zakona kojim se uređuju unutrašnji poslovi o postupku pružanja pomoći i izvršenjima podzakonskog propisa o načinu obavljanja policijskih poslova kojima se bliže uređuje pružanje ove pomoći.

V SREDSTVA ZA RAD I FINANSIRANJE KOMUNALNE MILICIJE

Član 23

Sredstva za rad i opremu, kao i za finansiranje rada Komunalne milicije obezbeđuju se u budžetu Grada.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24

Komunalna policija danom stupanja na snagu ove odluke, nastavlja sa radom kao Komunalna milicija, a zaposleni u statusu komunalnog policajca, odnosno načelnika Komunalne policije nastavlja sa radom kao komunalni milicionar, odnosno načelnik Komunalne milicije.

Član 25

Predlog akta o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Gradske uprave, koji se odnosi na Komunalnu miliciju, doneće načelnik Gradske uprave u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke i dostaviti ga Gradskoj upravi za opšte poslove, radi objedinjavanja.

Načelnik Gradske uprave, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu objedinjenog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama Grada Novog Sada izvršiće raspoređivanje zaposlenih na poslove komunalne milicije.

Član 26

Izgled uniforme i oznaka na uniformi komunalnih milicionara, kao i način nošenja uniforme uređuje se odlukom Skupštine Grada, a u skladu sa Zakonom.

Član 27

Boja i način označavanja vozila i plovila uređuje se odlukom Skupštine Grada, a u skladu sa Zakonom.

Član 28

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o komunalnoj policiji ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 55/09 i 10/12 - dr. odluka).

Član 29

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".

 

Samostalni član Odluke o izmeni i dopunama
Odluke o komunalnoj miliciji

("Sl. list grada Novog Sada", br. 65/2022)

Član 4

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se od 01.01.2023. godine.