Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O KOMUNALNOJ MILICIJI

("Sl. list grada Beograda", br. 101/2019 i 83/2022)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom bliže se određuju poslovi i ovlašćenja komunalne milicije utvrđeni zakonom čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti Grada Beograda (u daljem tekstu: Grad), kao i oblici i način ostvarivanja saradnje komunalne milicije sa ovlašćenim organizacijama, vršiocem komunalne delatnosti i inspekcijskim službama.

Član 2

Poslove komunalne milicije obavljaju uniformisani komunalni milicionari.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, poslove komunalne milicije mogu obavljati i komunalni milicionari bez službene uniforme sa oznakama, po pisanom nalogu načelnika komunalne milicije.

Nalog načelnika komunalne milicije za obavljanje poslova komunalne milicije bez službene uniforme sa oznakama obavezno sadrži:

1. podatke o patroli/komunalnim milicionarima koji postupaju;

2. oblast kontrole;

3. tačnu lokaciju na kojoj se vrši kontrola i

4. vreme kontrole (početak-kraj).

Komunalni milicionar u izvršavanju naloga iz stava 3. ovog člana sačinjava izveštaj o zatečenom stanju i preduzetim merama u kom upisuje i da li je kontrolisano lice zahtevalo/nije zahtevalo na uvid nalog. Kada kontrolisano lice zahteva na uvid nalog, komunalni milicionar kontrolisanom licu daje da potpiše da je izvršilo uvid u nalog iz stava 3. ovog člana, odnosno unosi konstataciju za slučaj odbijanja.

Član 3

Komunalna milicija u obavljanju poslova sarađuje sa ovlašćenim organizacijama, vršiocem komunalne delatnosti Grada i gradskih opština, inspekcijskim službama grada i gradskih opština (u daljem tekstu: inspekcijske službe), i sa građanima.

Komunalna milicija u obavljanju poslova sarađuje sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove na način i pod uslovima propisanim zakonom.

Ovlašćene organizacije iz stava 1. ovog člana u skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalna milicija su druge organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda i organizacione jedinice uprave gradske opštine, preduzeća, organizacije i ustanove koje na osnovu zakona, odnosno opšteg akta Grada odlučuju o pojedinim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka (u daljem tekstu: ovlašćene organizacije).

Vršioci komunalne delatnosti u smislu odredaba ove odluke su vršioci komunalne delatnosti koje je za vršenje komunalne delatnosti osnovao Grad, odnosno kojima je vršenje poverio grad, odnosno gradska opština (u daljem tekstu: vršilac komunalne delatnosti).

Član 4

Komunalnom milicijom rukovodi načelnik komunalne milicije.

Načelnik komunalne milicije, u pogledu prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa, ima status službenika koji rukovodi osnovnom unutrašnjom organizacionom jedinicom Gradske uprave grada Beograda.

Organizacija komunalne milicije, unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta uređuju se posebnim aktima Grada.

Član 4a

Komunalna milicija ostvaruje usku saradnju sa građanima radi prikupljanja informacija o komunalnim problemima ali i drugim problemima građana koji su od značaja za obezbeđenje nesmetanog obavljanja zakonom određenih poslova iz nadležnosti lokalne samouprave.

Obavljanjem svojih poslova komunalni milicionari služe građanima i zajednici, staraju se o održavanju komunalnog reda i suzbijaju nezakonita delovanja u skladu sa ovlašćenjima.

II POSLOVI KOMUNALNE MILICIJE

Poslovi komunalne milicije

Član 5

Poslovi komunalne milicije su:

1) održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, sprečavanjem narušavanja, odnosno uspostavljanjem narušenog komunalnog reda, a naročito:

- sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata od prljanja, oštećivanja i uništavanja;

- zaštita površina javnih namena od bespravnog zauzeća i oštećivanja (ostavljanjem vozila, stvari i drugih predmeta, zapreka za vozila, postavljanjem privremenih montažnih objekata, kioska; zabavnih parkova, sportskih objekata; objekata za potrebe održavanja manifestacija na javnim i drugim površinama; tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata; zauzimanje parking mesta putem ograđivanja, ili na drugi način ometanja parkiranja drugih vozila; ostavljanje i smeštanje robe, ispisivanje reklama i drugih natpisa na kolovozima, trotoarima i drugim saobraćajnim površinama, ostavljanje i smeštanje objekata kao što su daščare, garaže, ostave, šupe i slično, ostavljanje neregistrovanih, havarisanih i odbačenih vozila, priključnih vozila i opreme i slično);

- suzbijanje nedozvoljenog obavljanja delatnosti na površinama javne namene i drugim javnim mestima (kontrola zabrane prodaje robe i vršenja druge delatnosti izvan prodajnog objekta, ostavljanje i smeštanje robe, daščara, garaža i slično; ometanje korišćenja ulice; održavanje neizgrađenog građevinskog zemljišta namenjenog za uređenje ili izgradnju, parkova i drugih zelenih i rekreacionih površina, grobalja, pijaca, ulica, drugih opštinskih puteva i javnih parkirališta; postavljanje komunalnih objekata, opreme i mobilijara i drugo, postavljanje montažno demontažnih objekata za potrebe kulturnih i drugih manifestacija, postavljanje sredstava za oglašavanje i slično);

- sprečavanje radnji kojima se narušava opšta uređenost naselja (prljanje i oštećivanje fasada i drugih spoljnih delova zgrada i drugih objekata, ispisivanje grafita; lepljenje plakata, kao i kontrola uklanjanja snega i leda sa površina javne namene, površina u javnom korišćenju i ostalih površina, uklanjanje i uništavanje otpada i materija opasnih po život i zdravlje ljudi; iznošenje smeća, starog nameštaja, kabastih predmeta; bacanje smeća na javnim površinama, rasturanje reklamnih listića, izlivanje otpadnih voda i sadržaja iz septičkih jama; paljenje vatre na javnoj površini; čišćenje javne površine ispred i oko gradilišta, obezbeđivanju građevinskog materijala, smeštanje istog; kontrola postavljanja antenskih uređaja, klima uređaja i kondezata na spoljnim delovima zgrade; ispisivanje grafita bez posebne dozvole nadležnog organa i slično);

- sprečavanje radnji kojima se narušava uređenost postavljanja objekata i uređaja na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju, izvođenje kulturnog i artističkog programa na tim površinama (postavljanje, prljanje i oštećivanje urbane opreme i urbanog mobilijara, kao što su namenski montažni objekti, oprema za igru i rekreaciju, javne česme i fontane, klupe, žardinjere i drugo, izvođenja kulturnog i artističkog programa bez odobrenja), kao i kontrola izvršavanja propisanih obaveza u pogledu postavljanja objekata i uređaja i odobrenja za izvođenje kulturnog i artističkog programa;

- kontrola postavljanja sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama (postavljanje sredstava za oglašavanje na objektima, objektima saobraćajne signalizacije i opreme puta; vršenje zvučnog oglašavanja na otvorenom prostoru; lepljenje ili pričvršćavanje oglasne poruke na spoljašnjim površinama fasada, izloga, ograde i slično; sredstvo za oglašavanje postavlja se u skladu sa dozvolom i slično);

- održavanje i zaštita čistoće na javnim površinama (ostavljanje građevinskog šuta i drugog otpada na površinama javne namene; izlivanje otpadnih voda i druge nečistoće na površine javne namene, kao i vršenje drugih radnji kojima se narušava urednost i čistoća Grada, izlivanje otpadnih voda, sadržaja iz septičkih jama ili druge nečistoće na javne površine ili na te površine bacanje ili na njima držanje smeća, zemlje i građevinskog materijala; pranje putničkih, teretnih i drugih motornih vozila na ulicama i drugim javnim površinama, izbacivanje smeća i otpadaka iz putničkih i teretnih vozila; obezbeđivanje zemlje i ostalog rastresitog materijala (pesak, šljunak, gašeni kreč i sl) tako da se ne rasipa, odnosno da se drži u sanducima; čišćenje javne površine ispred i oko gradilišta sve dokle dopire rasuti građevinski materijal, blato i druga nečistoća; obezbeđivanje građevinskog materijala i zemlje od rasturanja i raznošenja na javne površine postavljanjem građevinske ograde prema ulici; odlaganje otpadnog građevinskog materijala i slično);

- kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca (kontrola izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine, držanja pasa i mačaka i ostavljanja istih bez nadzora držaoca na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu; izvođenja psa na povodniku; puštanja pasa bez povodnika u parku i na drugoj zelenoj površini u određenim vremenskim periodima; poštovanje propisa o izvođenju opasnih pasa na javnu površinu i površine u javnom korišćenju; prljanje javne površine od strane kućnih ljubimaca; uvođenje kućnih ljubimaca u objekte državnih organa i slično);

- obezbeđivanje poštovanja kućnog reda u stambenim zgradama (korišćenja posebnih delova zgrade i zemljišta za redovnu upotrebu; poštovanja propisanog vremenskog perioda za odmor-vreme odmora; obavljanje privredne delatnosti u zgradama; dozvoljeni nivo buke u stambenim objektima koji dolazi iz ugostiteljskih objekata koji se nalazi u istim; zabrana otvorenog plamena; držanje kućnih ljubimaca; izvođenje građevinsko-zanatskih radova u zgradi i drugo);

- parkiranje (sprečavanje parkiranja na mestima na kojima se ometa korišćenje puta i odvijanje saobraćaja, pristup objektu, protivpožarnom putu i stepenicama, kontrola korišćenja parkirališta u skladu sa propisom i signalizacijom, parkiranja na rezervisanim parking mestima, kretanje, zaustavljanje ili parkiranje vozila na javnoj zelenoj površini, zelenoj površini oko objekta javne namene i zelenoj površini u javnom korišćenju, ometanje korišćenja ulice ili drugog opštinskog puta zaustavljanjem, parkiranjem ili ostavljanjem vozila, zaustavljanje, parkiranje ili ostavljanje vozila kojim se ometa korišćenje pešačke komunikacije, prilaz objektima, korišćenje protivpožarnog puta, kolskog prolaza između stambenih zgrada, interne saobraćajnice, parkiranje neregistrovanih vozila; parkiranje vozila suprotno saobraćajnom znaku, horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji i slično);

2) vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada:

- kontrola upotrebe simbola i imena grada (kontrola upotrebe osnovnog, srednjeg i velikog grba Grada Beograda; zastave Grada Beograda; unošenja naziva Grada Beograda tj. imena "Beograd" u poslovno ime privrednog društva i ustanova, udruženja, preduzetnika i drugih organizacija u skladu sa posebnim zakonom);

- sprečavanje radnji kojima se narušava prljanje i oštećivanje spomenika, spomen-ploča ili skulpturalnih dela (podizanje spomenika, spomen-ploča ili skulpturalnih dela suprotno odobrenju; premeštanje ili uklanjanje spomenika, spomen-ploča, odnosno skulpturalnih dela; uništavanje, oštećenje, prljanje ili skrnavljenje spomenika, spomen-ploča ili skulpturalnih dela);

- održavanje reda na vodenom prostoru (zaštita voda, korišćenje mesta za postavljanje plovnih objekata i dr) i obalama reka (kontrola postavljanja objekata za deponovanje i separaciju rečnog agregata na vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda, postavljanja i/ili korišćenja plutajućih objekata bez odobrenja za postavljanje, uklanjanja plutajućeg objekta po rešenju komunalnog inspektora, postavljanja i/ili korišćenja plutajućeg objekta suprotno odobrenju i ugovoru o zakupu vodnog zemljišta i dr);

- kontrola postavljanja balon-hala sportske namene (postavljanje i korišćenje balon-hale sportske namene bez odobrenja ili suprotno odobrenju, korišćenje balon-hale sportske namene pre pribavljanja odobrenje za korišćenje, i dr), privremenih objekata (postavljanje privremenog objekta na mestu koje nije određeno planom, postavljanje i korišćenje privremenog objekta bez odobrenja, odnosno akta javnog preduzeća, ne uklanjanje privremenog objekta po prestanku važenja odobrenja za postavljanje i nedovođenje površine na kojoj se objekat nalazio u uredno stanje), tezgi (postavljanje pokretnog objekta na mestu koje nije određeno planom, postavljanje i korišćenje pokretnog objekta bez odobrenja, neuklanjanje pokretnog objekta po prestanku važenja odobrenja za postavljanje i nedovođenje površine na kojoj se objekat nalazio u uredno stanje), objekata za obavljanje menjačkih poslova (postavljanje ili korišćenje montažnih objekata bez odobrenja ili suprotno odobrenju, neodržavanje montažnog objekta i prostora oko njega u urednom i ispravnom stanju), bašti ugostiteljskih objekata (postavljanje i korišćenje bašte bez odobrenja, neodržavanje bašte u urednom stanju, neuklanjanje bašte po prestanku važenja odobrenja, izdavanje bašte u zakup) i drugih pokretnih objekata na javnim površinama;

3) ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada, koji se odnosi naročito na:

- javni linijski, vanlinijski i poseban linijski prevoz putnika (nesmetano odvijanje linijskog prevoza putnika, prijem i iskrcavanje putnika u javnom linijskom i vanlinijskom prevozu putnika na stajalištima koja su za to posebno određena, kontrola posedovanja važeće karte ili kupljenje posebne karte u vozilima javnog gradskog prevoza, kontrolu dozvoljenih stvari unetih u vozilo javnog gradskog prevoza, kontrola lica kojima nije dozvoljen ulazak u javni gradski prevoz, kontrola posedovanja važeće karte putnika u plovilu i slično);

- taksi prevoz (otkrivanje nelegalnog taksi prevoza, korišćenje taksi stajališta u skladu sa propisima i horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sprečavanje parkiranja taksi vozila van taksi stajališta, kontrola urednosti i i čistoće taksi vozila, boje vozila i opremljenosti klima uređajem, kontrola uslova za rad (registarske tablice TX, posedovanje polise za osiguranje putnika, ispravan taksimetar, važeći cenovnik vidljiv putnicima, istaknuta taksi dozvola za vozača i vetrobranska nalepnica, posedovanje validne krovne oznake "TAXI"), otkrivanje protivpravnog ustupanja taksi vozila, otkrivanje protivpravnog ustupanja krovne oznake, otkrivanje protivpravnog ustupanja radio veze i pružanje usluga informacione tehnologije i drugo);

4) zaštita životne sredine, a naročito u oblasti: zaštite od buke, zaštite vazduha od zagađivanja, zaštite prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ grada, kontrole nad skupljanjem, transportom, skladištenjem, tretmanom i odlaganjem komunalnog, inertnog i neopasnog otpada i dr (kontrola nivoa buke poreklom iz ugostiteljskih objekata, kontrola odlaganja otpada i slično);

5) zaštita opštinskih i nekategorisanih puteva, ulica i državnih puteva iz nadležnosti grada i pripadajućih putnih objekata od nepropisnog zauzeća i oštećivanja, odnosno svakog činjenja kojim se oštećuje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobraćaja na putu, kao i zaštita biciklističkih i pešačkih staza, saobraćajnica u naselju, saobraćajnih oznaka i signalizacije (sprečavanje oštećenja opštinskog puta i ulice i obezbeđivanje uslova za bezbedno odvijanje saobraćaja za vreme izvođenja radova na polaganju instalacija u opštinski put i ulicu i zaštitni pojas opštinskog puta i ulice, izvođenja radova pored opštinskog puta i ulice, zauzeća opštinskog puta i ulice postavljanjem gradilišnih ograda i skela, građevinske mehanizacije, građevinskog materijala i sl., održavanja sportskih, drugih priredbi ili aktivnosti na opštinskom putu i ulici i dr);

6) zaštita kulturnih dobara i drugih javnih objekata od značaja za grad i gradsku opštinu (kontrola održavanja spomenika i skulpturalnih dela na teritoriji grada Beograda što obuhvata i: zabranu neovlašćenog postavljanja, premeštanja ili uklanjanja spomenika i skulpturalnog dela; zabranu nad uništavanjem ili oštećenjem spomenika, spomen-ploče ili skulpturalnog dela kao i nad skrnavljenjem i prljanjem ovih dela i slično);

7) podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti Grada;

8) vršenje kontrole nad primenom zakona kojim se uređuju državni simboli, osim u odnosu na državne organe, grad i imaoce javnih ovlašćenja (kontrola upotrebe zastave, himne ili grba Republike Srbije, zloupotreba zastave ili grba Republike Srbije za obeležavanje robe ili usluge, kontrola isticanja grba ili zastave strane države i dr);

9) pružanje pomoći građanima (prikupljanje informacija o problemima na svim javnim mestima koji su od značaja za nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti lokalne samouprave, pružanje pomoći građanima u cilju pružanja informacija i usmeravanja prema nadležnim organizacijama i institucijama kao i drugi poslovi, u skladu sa nadležnostima komunalne milicije koji imaju za cilj ostvarivanja saradnje sa građanima);

10) drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Planiranje i način obavljanja poslova

Član 6

Poslovi komunalne milicije obavljaju se organizovanim prisustvom komunalnih milicionara na mestima održavanja reda, preduzimanjem drugih preventivnih mera i primenom zakonom predviđenih ovlašćenja komunalne milicije.

U svom radu komunalni milicionari rukovode se i principom rada sa najmanjim štetnim posledicama, a sredstva prinude primenjuju samo kad je to apsolutno nužno i u meri koja je neophodna za izvršenje zadataka bez nepotrebnih štetnih posledica u skladu sa zakonom.

Član 6a

Organizovano prisustvo na mestima održavanja reda ostvaruje se prvenstveno patrolnom aktivnošću komunalnih milicionara, koja se sprovodi peške, vozilima i plovilima.

Patrolu iz stava 1. ovog člana čine dva ili više komunalna milicionara.

Patrola obavlja poslove na određenom području u skladu sa teritorijalnom organizacijom grada utvrđenom Statutom grada Beograda.

Građani svoje prijave mogu upućivati neposrednim usmenim obraćanjem komunalnim milicionerima na ulici i drugim javnim mestima, prijavom na određenim punktovima dežurnom komunalnom milicionaru, kao i pisanim i elektronskim putem.

Pružanje pomoći građanima u smislu davanja informacija i usmeravanja prema nadležnim organizacijama i institucijama, komunalni milicionari će obavljati tako što će sve prijave te vrste prosleđivati osnovnoj unutrašnjoj jedinici nadležnoj za komunikaciju sa građanima.

Organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove komunikacije sa građanima je dužna da o preduzetim merama iz svoje nadležnosti obavesti građane koji su podneli prijavu.

Obavezna uputstva

Član 7

Načelnik komunalne milicije daje obavezna uputstva komunalnim milicionarima za obavljanje poslova komunalne milicije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalna milicija i drugim propisima.

Obavezna uputstva daju se pisanim putem i saopštavaju komunalnim milicionarima usmeno od strane dežurnog rukovodioca tokom ispraćaja smene i isticanjem na oglasnu tablu.

Komunalni milicionar u dnevni nalog o realizaciji službenog zadatka upisuje da je upoznat sa datim obaveznim uputstvom, a dežurni rukovodilac sačinjava zapisnik o saopštavanju obaveznog uputstva u kome konstatuje dan, vreme, ime i prezime komunalnih milicionara kojima je saopšteno obavezno uputstvo, kao i dan isticanja obaveznog uputstva na oglasnu tablu.

Obavezna uputstva primenjuju se danom saopštavanja komunalnim milicionarima i važe do opoziva.

O datim obaveznim uputstvima vodi se evidencija. Evidencija obavezno sadrži naziv, broj i datum, dan saopštavanja i isticanja na oglasnu tablu obaveznog uputstva, a može sadržati i druge podatke.

III OVLAŠĆENJA KOMUNALNE MILICIJE

Vrste ovlašćenja

Član 8

U obavljanju poslova komunalne milicije, komunalni milicionar ima sledeća ovlašćenja:

1. upozorenje;

2. usmeno naređenje;

3. provera identiteta;

4. dovođenje;

5. zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila;

6. privremeno oduzimanje predmeta;

7. audio i video snimanje;

8. upotreba sredstava prinude, i to: fizičke snage, sredstava za vezivanje, raspršivača sa nadražujućim dejstvom i službene palice;

9. prikupljanje obaveštenja;

10. druga ovlašćenja u skladu sa zakonom.

Ovlašćenja komunalne milicije utvrđena u stavu 1. ovog člana primenjuju se pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuju poslovi komunalne milicije, zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi i podzakonskim propisima o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova.

Ostala ovlašćenja komunalnog milicionara

Član 9

Kada je za to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom Grada, komunalni milicionar može: izdati prekršajni nalog, podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Kada je zakonom ovlašćen na donošenje rešenja, komunalni milicionar primenjuje odredbe zakona o opštem upravnom postupku ili drugog zakona kojim je ovlašćen za donošenje rešenja.

Protiv rešenja komunalnog milicionara može se izjaviti žalba Gradskom veću grada Beograda u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Ostvarivanje nadzora i kontrole parkiranja

Član 10

Radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja, komunalni milicionar je ovlašćen na preduzimanje mera uklanjanja, odnosno premeštanja vozila, kao i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila.

Mere i ovlašćenje iz stava 1. ovog člana, komunalni milicionar preduzima, prilikom ostvarivanja nadzora i kontrole parkiranja, kada zatekne vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, odnosno kada na putu, odnosno mestu na kome je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila, zatekne odbačeno vozilo.

Kada komunalni milicionar uoči nepropisno parkirano ili zaustavljeno vozilo, izdaće vozaču usmeno naređenje da odmah ukloni vozilo pod pretnjom prinudnog izvršenja, a kada vozač nije prisutan na licu mesta donosi rešenje u pisanoj formi, kojim nalaže uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od jednog minuta.

Rešenje iz stava 3. ovog člana komunalni milicionar postavlja na vetrobranskom staklu vozila ili drugom vidnom mestu, i time se smatra da je isto uručeno vozaču.

U slučaju kada komunalni milicionar uoči odbačeno vozilo, postupiće u skladu sa odredbom st. 3. i 4. ovog člana, koje se odnose na nepropisno parkirano ili zaustavljeno vozilo a kada vozač nije zatečen na licu mesta.

Ukoliko vozač, odnosno vlasnik odbačenog vozila u ostavljenom roku propisanim zakonom ne ukloni, odnosno ne premesti vozilo, komunalni milicionar izdaće nalog o uklanjanju vozila.

Uklanjanje vozila na teritoriji grada obavlja vršilac komunalne delatnosti ovlašćen za organizaciju funkcionisanja, upravljanja i održavanja javnih parkirališta.

Komunalni milicionar izdaje vršiocu komunalne delatnosti nalog za postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila (blokiranje vozila) u slučaju kada uoči nepropisno parkirano vozilo koje se iz tehničkih razloga ne može ukloniti, a koje ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju, odnosno onemogućava bezbedno odvijanje saobraćaja.

Ukoliko komunalni milicionar otkrije prekršaj putem video nadzora ili foto-zapisa može, kada za to postoje uslovi, da u elektronskoj formi donese rešenje, odnosno izda nalog, u skladu sa zakonom.

Na sadržinu rešenja, odnosno naloga, na utvrđivanje mesta nepropisnog parkiranja, odnosno zaustavljanja vozila, na postupak uklanjanja, premeštanja i blokiranja vozila, kao i na štetu nastalu na vozilu za vreme uklanjanja vozila shodno se primenjuju odredbe akta kojim se bliže uređuje način vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima, kao i vođenje obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja.

Komunalna milicija vodi evidencije o primeni mera i ovlašćenja uklanjanja, odnosno premeštanja vozila, kao i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila prilikom ostvarivanja nadzora i kontrole parkiranja na teritoriji grada shodno odredbama akta kojim se bliže uređuje način vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima, kao i vođenje obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja.

Izdavanje prekršajnog naloga

Član 11

Komunalni milicionar izdaje prekršajni nalog u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju prekršaji.

Izuzetno, kada učinilac prekršaja nije zatečen na licu mesta, komunalni milicionar u skladu sa zakonom može primeniti ovlašćenje prikupljanja obaveštenja, podataka i informacija od lica za koje se osnovano pretpostavlja da raspolaže istim u cilju otkrivanja učinioca prekršaja, kao i da pribavi potrebne podatke i informacije u saradnji sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove.

Kada komunalni milicionar primenjuje ovlašćenje iz prethodnog stava usmenim putem, o tome sačinjava službenu belešku u koju upisuje o kom prekršaju se radi, koji podaci su neophodni da se prikupe o učiniocu tog prekršaja, podatke o učiniocu prekršaja, identifikacione podatke o licu koje daje obaveštenje, izjavu i potpis lica koje je dalo obaveštenje.

Licima koja postupe suprotno stavu 2. ovog člana komunalni milicionar izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalna milicija.

Podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka

Član 12

Pre podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv lica zatečenog u vršenju prekršaja komunalni milicionar sačinjava zapisnik u kome konstatuje povredu propisanog reda koja čini pravno obeležje prekršaja, identifikacione podatke lica zatečenog u prekršaju, izjavu i potpis lica zatečenog u prekršaju, kao i konstataciju za slučaj odbijanja potpisa zapisnika.

Kada učinilac prekršaja nije zatečen na licu mesta, komunalni milicionar službenom beleškom konstatuje povredu propisanog reda koja čini pravno obeležje prekršaja.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, komunalni milicionar postupa na način iz člana 11. st. 2-4. ove odluke.

Uz zahtev za pokretanje prekršajnog postupka komunalni milicionar prilaže zapisnik, odnosno službenu belešku ili drugi dokaz o učinjenom prekršaju (video ili foto snimak na kome se jasno može videti radnja iz koje proizlazi pravno obeležje prekršaja i drugo u skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalna milicija).

Podnošenje prijave za učinjeno krivično delo i obaveštavanje drugog nadležnog organa

Član 13

Kad podnosi prijavu za učinjeno krivično delo, odnosno kad obaveštava drugi nadležan organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti, komunalni milicionar uz prijavu, odnosno obaveštenje dostavlja zapisnik, odnosno službenu belešku sačinjenu na mestu održavanja reda ili drugi dokaz iz člana 12. stav 4. ove odluke.

Postupanje prema maloletnim licima

Član 14

Komunalni milicionar posebno osposobljen za rad sa maloletnicima postupa prema maloletnim licima u prisustvu roditelja ili staratelja tog lica, odnosno predstavnika organa starateljstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalna milicija.

Ovlašćenja komunalne milicije prema maloletnim licima primenjuju se pod pod uslovima i na način utvrđen članom 8. stav 2. ove odluke.

IV UNUTRAŠNJA KONTROLA

Unutrašnja kontrola

Član 15

U sastavu komunalne milicije obrazuje se posebna organizaciona jedinica za potrebe unutrašnje kontrole rada komunalnih milicionara i drugih zaposlenih u komunalnoj miliciji.

Unutrašnju kontrolu zakonitosti rada komunalnih milicionara i drugih zaposlenih u komunalnoj miliciji, a naročito u pogledu primene komunalno-milicijskih ovlašćenja, odnosno pri vršenju poslova u okviru utvrđene organizacije i delokruga vrši unutrašnja kontrola.

Postupanje

Član 16

Postupanje unutrašnje kontrole vrši se po sopstvenoj inicijativi, na zahtev javnog tužioca, na osnovu prikupljenih obaveštenja i drugih saznanja, obraćanja zaposlenih u komunalnoj miliciji, drugih zaposlenih u Gradskoj upravi grada Beograda i drugim organima Grada, kao i obraćanja građana i pravnih lica.

Pripadnici komunalne milicije i drugi zaposleni u komunalnoj miliciji dužni su da postupe po zahtevu rukovodioca, odnosno službenika unutrašnje kontrole u vršenju kontrole i da pruže potrebnu pomoć.

Službenici unutrašnje kontrole imaju pravo i dužnost da ostvare uvid u podatke o predmetu, u vezi sa predmetom i u evidencije koje se vode u komunalnoj miliciji; uzmu izjave od pripadnika komunalne milicije i drugih zaposlenih u komunalnoj miliciji, od oštećenih lica i svedoka; da od pripadnika komunalne milicije i drugih zaposlenih na u komunalnoj miliciji zahtevaju dostavljanje drugih podataka, kao i druge obaveze i ovlašćenja u izvršenju poslova unutrašnje kontrole, a koje obavljaju shodno zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuju unutrašnji poslovi.

V POMOĆ U IZVRŠENJIMA, SARADNJA I HITNE MERE I SPASILAČKA FUNKCIJA

Pomoć u izvršenjima (asistencija)

Član 17

Komunalna milicija pruža pomoć ovlašćenim organizacijama iz člana 3. stava 3. ove odluke i vršiocu komunalne delatnosti iz člana 3. stav 4. ove odluke, kada po oceni ovlašćene organizacije ili vršioca komunalne delatnosti postoje pretpostavke da sprovođenje njihove izvršne odluke neće biti moguće bez prisustva komunalnih milicionara, shodno odredbama zakona kojim se uređuju unutrašnji poslovi o postupku pružanja pomoći u izvršenjima i podzakonskog propisa o načinu obavljanja policijskih poslova kojima se bliže uređuje pružanje ove pomoći.

Oblik i način ostvarivanja saradnje sa ovlašćenim organizacijama i vršiocem komunalne delatnosti

Član 18

Komunalna milicija u okviru poslova iz svog delokruga sarađuje sa ovlašćenim organizacijama i vršiocem komunalne delatnosti u granicama svojih ovlašćenja, pruža pomoć ovlašćenim organizacijama i vršiocu komunalne delatnosti u obavljanju poslova iz njihovog delokruga.

Saradnja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se međusobnim obaveštavanjem, razmenom informacija, razmenom podataka, u pisanom obliku, putem elektronske pošte i na drugi pogodan način. Saradnja se ostvaruje i preduzimanjem zajedničkih mera i aktivnosti, sačinjavanjem operativnih planova rada i zajedničkih periodičnih izveštaja o preduzetim merama i sprovedenim aktivnostima.

Kada se saradnja ostvaruje zajedničkim korišćenjem sredstava, uređaja i opreme koje može da obezbedi ovlašćena organizacija ili vršilac komunalne delatnosti, komunalna milicija pribavlja saglasnost ministarstva nadležnog za sistem lokalne samouprave uz prethodno pribavljeno mišljenje načelnika Gradske uprave.

Po dobijanju saglasnosti ministarstva nadležnog za sistem lokalne samouprave iz stava 3. ovog člana, zaključuje se sporazum o saradnji između komunalne milicije i ovlašćene organizacije ili vršioca komunalne delatnosti.

Na oblike i način ostvarivanja saradnje komunalne milicije i ovlašćenih organizacija i komunalne milicije i vršioca komunalne delatnosti koji su navedeni u st. 2-4. ovog člana, shodno se primenjuju odredbe ove odluke koje se odnose na saradnju komunalne milicije i inspekcijskih službi.

Oblik i način ostvarivanja saradnje sa inspekcijskim službama

Član 19

U obavljanju svojih poslova komunalna milicija sarađuje sa inspekcijskim službama, u skladu sa zakonom, ovom odlukom i drugim propisima Grada kojima se uređuje obavljanje inspekcijskih poslova.

Saradnja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se međusobnim obaveštavanjem, razmenom informacija, pružanjem neposredne fizičke, stručne, tehničke i druge međusobne pomoći, u skladu sa zakonom utvrđenim delokrugom; preduzimanjem zajedničkih mera i aktivnosti od značaja za obavljanje poslova komunalne milicije i inspekcijskih službi; stručnim konsultacijama i na drugi pogodan način.

O ostvarivanju međusobne saradnje komunalne milicije i inspekcijskih službi staraju se načelnik komunalne milicije i lica koja rukovode inspekcijskim službama.

U ostvarivanju međusobne saradnje komunalna milicija i inspekcijske službe obezbeđuju i unapređuju stalnu međusobnu komunikaciju putem sredstava veze i na drugi pogodan način.

Komunalna milicija i inspekcijske službe dužne su da sačinjavaju tromesečne izveštaje o ostvarenoj saradnji i da iste dostavljaju načelniku gradske uprave.

Po potrebi, kada okolnosti zahtevaju posebnu koordinaciju, odnosno posebne oblike saradnje između komunalne milicije i inspekcijske službe, sačinjavaju se vanredni izveštaji sa predlogom načina ostvarivanja saradnje, koji se dostavljaju načelniku Gradske uprave na mišljenje.

Međusobno obaveštavanje

Član 20

Komunalna milicija i inspekcijske službe dužne su da se međusobno obaveštavaju o svim uočenim pojavama koje su od značaja za izvršavanje nadležnosti grada.

Obaveštavanje iz stava 1. ovog člana vrši se u pisanoj formi.

Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, u slučaju hitnosti, međusobno obaveštavanje može se vršiti telefonom i neposrednim usmenim obraćanjem.

Pismeno obaveštenje, kao i službena zabeleška o usmenom obaveštenju komunalne milicije, odnosno inspekcijske službe sadrži potrebne podatke radi pokretanja upravnog postupka, odnosno za izdavanje prekršajnog naloga, podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, podnošenje prijave nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup.

Sva dostavljena obaveštenja se evidentiraju.

Za blagovremeno i potpuno obaveštavanje odgovorni su načelnik komunalne milicije i lice koje rukovodi odgovarajućom inspekcijskom službom.

Razmena informacija

Član 21

Komunalna milicija i inspekcijske službe razmenjuju informacije od značaja za obavljanje poslova iz svog delokruga, uključujući i podatke iz evidencija koje vode u skladu sa zakonom i propisima Grada.

Na podatke o ličnosti sadržane u evidencijama iz stava 1. ovog člana primenjuju se propisi o zaštiti podataka o ličnosti.

Pružanje neposredne pomoći

Član 22

Na zahtev lica koje rukovodi inspekcijskom službom komunalna milicija će inspekcijskoj službi u vršenju inspekcijskog nadzora pružiti neposrednu fizičku, stručnu, tehničku i drugu pomoć.

Zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se načelniku komunalne milicije u pisanom obliku, a u slučaju hitnosti može se podneti i usmeno.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, komunalni milicionar će na usmeni zahtev službenog lica inspekcijske službe i pod uslovima utvrđenim zakonom pružiti neposrednu pomoć službenom licu inspekcijske službe u toku vršenja inspekcijskog nadzora.

Svi zahtevi podneti u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana se evidentiraju.

Preduzimanje zajedničkih mera i aktivnosti

Član 23

Komunalna milicija i nadležna inspekcijska služba sprovode zajedničke mere i aktivnosti od značaja za obavljanje poslova komunalne milicije i inspekcijskih službi.

Mesto, način i vreme sprovođenja mera i aktivnosti iz stava 1. ovog člana planiraju se unapred.

Prilikom preduzimanja zajedničkih mera i aktivnosti komunalni milicionar može na usmeni zahtev službenog lica inspekcijske službe i pod uslovima utvrđenim zakonom proveriti identitet lica, zaustaviti i pregledati lice, predmete i vozila, privremeno oduzeti predmete i primeniti druge vrste ovlašćenja u skladu sa članom 8. ove odluke.

Stručne konsultacije i druga vrsta saradnje

Član 24

Načelnik komunalne milicije i lice koje rukovodi inspekcijskom službom po potrebi organizuju stručne konsultacije i zajedničke sastanke o pitanjima koja su od značaja za obavljanje njihovih poslova, a obavezno ako su pitanja od značaja za razgraničenje nadležnosti.

Hitne mere i spasilačka funkcija

Član 25

Komunalna milicija preduzima hitne mere zaštite životne sredine, zaštite ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti grada, kad te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi grada i ovlašćene organizacije, o čemu odmah obaveštava te organe, odnosno organizacije.

Komunalna milicija učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda i drugim oblicima ugrožavanja iz stava 1. ovog člana.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o komunalnoj policiji ("Službeni list Grada Beograda", br. 6/10, 23/13, 118/18 i 26/19).

Član 27

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Beograda".