Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA MLADIM PORODICAMA ZA KUPOVINU, IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU KUĆE SA OKUĆNICOM NA SEOSKOM PODRUČJU NA TERITORIJI GRADA LOZNICE

("Sl. list Grada Loznice", br. 7/2022)

 

Osnovna odredba

Član 1

Odlukom o dodeli bespovratnih novčanih sredstava mladim porodicama za kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju kuće sa okućnicom na seoskom području na teritoriji grada Loznice (u daljem tekstu: Odluka) utvrđuju se bliži uslovi, način i postupak dodele bespovratnih novčanih sredstava mladim porodicama iz budžeta grada Loznice.

Značenje upotrebljenih izraza

Član 2

Mlada porodica u smislu ove odluke jeste bračni/vanbračni par supružnika koji nemaju navršenih 43 godine života i samohrani roditelj koji živi u zajednici sa jednim ili više maloletne dece (u daljem tekstu: Porodica).

Vanbračni par u smislu ove odluke smatra se trajnija zajednica muškarca i žene u skladu sa Porodičnim zakonom.

Samohrani roditelj u smislu ove Odluke je roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo jer je drugi roditelj nepoznat ili je drugi roditelj umro ili je potpuno lišen roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti, a sve u skladu sa Porodičnim zakonom. Samohrani roditelj se takođe smatra roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava.

Seoskim područjem u smislu ove odluke smatra se teritorija svih katastarskih opština grada Loznice osim katastarskih opština Loznica, Banja Koviljača i Lešnica.

Predmet i podnosilac zahteva

Član 3

Pravo na dodelu bespovratnih novčanih sredstava za kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju kuće sa okućnicom na seoskom području (u daljem tekstu: seoska kuća) može se ostvariti za:

- kupovinu seoske kuće neto površine do 100 m2, odnosno do 20 m2 po članu Porodice u maksimalnom iznosu do 1.200.000,00 dinara;

- izgradnju seoske kuće neto površine do 100 m2, odnosno do 20 m2 po članu Porodice u maksimalnom iznosu do 1.200.000,00 dinara;

- rekonstrukciju seoske kuće neto površine do 100 m2, odnosno do 20 m2 po članu Porodice u maksimalnom iznosu do 600.000,00 dinara.

Porodica može samo jednom ostvariti ovo pravo. Podnosilac zahteva je jedan od supružnika ili samohrani roditelj iz stava 1. ovog člana.

Uslovi

Član 4

Pravo na dodelu bespovratnih novčanih sredstava iz ove odluke ima Porodica, odnosno supružnik, odnosno samohrani roditelj pod sledećim kumulativnim opštim uslovima:

- da su državljani Republike Srbije;

- da imaju prijavljeno prebivalište, odnosno prijavljeno boravište za izbegla i interno raseljena lica, na teritoriji grada Loznice najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva, ili da su im preci u pravoj liniji imali prebivalište na teritoriji grada Loznice u trajanju od najmanje 20 godina neprekidno;

- da se protiv njih ne vodi istraga, krivični postupak i da nisu krivično osuđivani;

- da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, osim poljoprivrednog zemljišta (za zahtev za kupovinu seoske kuće);

- da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, osim odgovarajuće građevinske parcele i poljoprivrednog zemljišta (za zahtev za izgradnju seoske kuće);

- da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, osim odgovarajuće seoske kuće sa građevinskom parcelom i poljoprivrednog zemljišta (za zahtev za rekonstrukciju seoske kuće);

- da nisu otuđili/poklonili nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog poziva;

- da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji, u pobočnoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom, tazbinskom srodstvu zaključno sa drugim stepenom i adoptivnom srodstvu (za zahtev za kupovinu seoske kuće);

- da nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza na imovinu u skladu sa propisima Republike Srbije;

- ukupne zarade, odnosno prihodi od poljoprivrede svih članova Porodice, na mesečnom nivou moraju biti niže od dve prosečne neto mesečne zarade zaposlenog u gradu Loznici, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku.

Pored opštih uslova iz stava 1. ovog člana, pravo na dodelu bespovratnih novčanih sredstava Porodica ostvaruje i pod posebnim uslovima koji se propisuju javnim pozivom za dodelu sredstava.

Kao posebni uslovi mogu se propisati stručna sprema i/ili zanimanje jednog člana Porodice, precizirati jedna ili više katastarskih opština na koji se javni poziv odnosi kada je to od posebnog interesa za to područje i broj dece članova Porodice.

Seoska kuća koja je predmet kupovine/izgradnje/rekonstrukcije mora da ispunjava sledeće uslove:

- da je upisana u katastar nepokretnosti, bez tereta;

- da je izgrađena u skladu sa pozitivnim građevinskim propisima Republike Srbije;

- da je seoska kuća neuslovna za stanovanje i da je prema izveštaju ovlašćenog sudskog veštaka građevinske struke neophodno izvesti radove na rekonstrukciji seoske kuće (za zahtev za rekonstrukciju seoske kuće);

- da je građevinska parcela u svojini člana Porodice (za zahtev za izgradnju seoske kuće).

Javni poziv, zahtev i dokumentacija

Član 5

Postupak dodele bespovratnih novčanih sredstava pokreće se na osnovu Javnog poziva o dodeli bespovratnih novčanih sredstava mladim porodicama za kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju kuće sa okućnicom na seoskom području iz budžeta grada Loznice (u daljem tekstu: Javni poziv) koji se objavljuje na zvaničnoj internet stranici grada Loznice.

Javni poziv se oglašava u lokalnom javnom glasilu a po potrebi i u drugim medijima uz obaveznu napomenu kada je objavljen na internet stranici grada Loznice.

Javni poziv raspisuje Gradsko veće grada Loznice, s tim da ukupan obim novčanih sredstava iz Javnog poziva mora biti do nivoa planiranih novčanih sredstava budžetom grada Loznice za namenu iz ove odluke.

Po objavljivanju Javnog poziva, zahtev za dodelu bespovratnih novčanih sredstava (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi se u pisanom obliku na adresu: Gradska uprava grada Loznice - Odeljenje za društvene delatnosti, Karađorđeva br. 2, Loznica.

Zahtev se podnosi u roku od tri meseca od dana objavljivanja Javnog poziva na zvaničnoj internet stranici grada Loznice.

Uz Zahtev podnosilac Zahteva prilaže sledeću dokumentaciju:

1) uverenje o državljanstvu Republike Srbije za članove porodice (pribavlja Gradska uprava);

2) izvod iz matične knjige rođenih za članove porodice (pribavlja Gradska uprava);

3) izvod iz matične knjige venčanih za bračni par (pribavlja Gradska uprava), odnosno odgovarajuću izjavu overenu u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Službeni glasnik RS", broj 93/2014, 22/2015 i 87/2018) za vanbračni par, a samohrani roditelj dokaz o samostalnom vršenju roditeljskog prava;

4) uverenje o prebivalištu ili boravištu za članove Porodice;

5) uverenje o nevođenju istrage, krivičnog postupka i neosuđivanosti za punoletne članove Porodice;

6) očitane ili fotokopije ličnih karata za punoletne članove Porodice;

7) dokaz o ukupnim mesečnim zaradama odnosno prihodima od poljoprivrede svih članova Porodice za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva;

8) potvrdu da nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza na imovinu u skladu sa propisima Republike Srbije.

Pored dokumentacije iz prethodnog stava podnosilac zahteva prilaže i dokumentaciju:

• Za kupovinu seoske kuće:

- izvod iz lista nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda - Službe za katastar nepokretnosti Loznica u kome je upisana predmetna seoska kuća;

- izjavu overenu u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Službeni glasnik RS", broj 93/2014, 22/2015 i 87/2018) da član Porodice nije vlasnik/suvlasnik nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije osim poljoprivrednog zemljišta i/ili odgovarajuće građevinske parcele;

- izjavu overenu u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Službeni glasnik RS", broj 93/2014, 22/2015 i 87/2018) da član Porodice nije otuđio/poklonio nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog poziva;

- izjavu overenu u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Službeni glasnik RS", broj 93/2014, 22/2015 i 87/2018) da član Porodice nije sa prodavcem seoske kuće u krvnom srodstvu u pravoj liniji, u pobočnoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom, tazbinskom srodstvu zaključno sa drugim stepenom i adoptivnom srodstvu.

• Za izgradnju seoske kuće:

- izvod iz lista nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda - Službe za katastar nepokretnosti Loznica u kome je upisana predmetna građevinska parcela;

- informaciju o lokaciji za predmetnu građevinsku parcelu.

• Za rekonstrukciju seoske kuće:

- izvod iz lista nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda - Službe za katastar nepokretnosti Loznica u kome je upisana predmetna seoska kuća;

- izveštaj ovlašćenog sudskog veštaka građevinske struke o neophodnosti izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne seoske kuće.

Dokumentaciju kao dokaz ispunjenosti posebnih uslova iz člana 4. stav 2. i 3. ove odluke podnosilac Zahteva prilaže u skladu sa sadržinom javnog poziva (dokaz o stručnoj spremi/zanimanju i/ili dokaz o broju dece u Porodici).

Komisija

Član 6

Postupak dodele bespovratnih novčanih sredstava na osnovu Javnog poziva sprovodi Komisija za ostvarivanje prava na dodelu bespovratnih novčanih sredstava mladim porodicama za kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju kuće sa okućnicom na seoskom području na teritoriji grada Loznice (u daljem tekstu: Komisija) koju imenuje Gradsko veće grada Loznice.

Komisija ima predsednika i četiri člana.

Zadatak Komisije je da:

1) pripremi predlog teksta Javnog poziva;

2) utvrdi blagovremenost i potpunost primljenih Zahteva i za slučaj neblagovremenog i nepotpunog Zahteva donese rešenje o odbacivanju Zahteva;

3) prema redosledu primljenih Zahteva:

- za Zahteve koji nisu u skladu sa čl. 3., 4. i 5. ove odluke donese rešenje o odbijanju Zahteva za utvrđivanje prava na dodelu bespovratnih novčanih sredstava;

- za Zahteve koji su u skladu sa ovom odlukom donese rešenje kojim se usvaja Zahtev za utvrđivanje prava na dodelu bespovratnih novčanih sredstava za kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju kuće sa okućnicom i određuje iznos bespovratnih novčanih sredstava a do pojedinačnog iznosa utvrđenog u članu 3. ove odluke.

Rešenja o utvrđivanju prava na dodelu bespovratnih novčanih sredstava za kupovinu, odnosno za izgradnju, odnosno za rekonstrukciju kuće sa okućnicom na seoskom području po primljenim Zahtevima Komisija donosi do utroška ukupno raspoloživih sredstava utvrđenih Javnim pozivom.

Komisija razmatra primljene Zahteve i donosi rešenje do 15. u mesecu, za Zahteve primljene u prethodnom mesecu u toku trajanja Javnog poziva, a po isteku roka za podnošenje Zahteva u roku od 15. dana od isteka tog roka.

Pravna sredstva

Član 7

Protiv rešenja iz člana 6. ove odluke podnosilac Zahteva može podneti žalbu Gradskom veću grada Loznice u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Odluka Gradskog veća grada Loznice je konačna.

Ugovor

Član 8

Po konačnosti i u skladu sa rešenjem o utvrđivanju prava na dodelu bespovratnih novčanih sredstava za kupovinu, odnosno za izgradnju, odnosno za rekonstrukciju kuće sa okućnicom podnosilac - korisnik bespovratnih novčanih sredstava i Gradska uprava grada Loznice zaključuju ugovor o dodeli bespovratnih novčanih sredstava.

Ovaj ugovor obavezno sadrži:

- ime i prezime korisnika, JMBG i adresu stanovanja;

- iznos sredstava koji se dodeljuju;

- namena sredstava (kupovina/rekonstrukcija/izgradnja);

- odredbu kojom se korisnik obavezuje da će ispoštovati sve relevantne propise Republike Srbije vezane za prenos prava svojine (kada je u pitanju kupovina), odnosno za izvođenje radova (kada su u pitanju izgradnja i rekonstrukcija) i da, u suprotnom, imaju obavezu vraćanja sredstava u celosti, uz obračunatu zakonsku zateznu kamatu od dana prenosa sredstava na račun korisnika do dana vraćanja.

Sredstva po osnovu prava na dodelu bespovratnih novčanih sredstava za odgovarajuću namenu utvrđena rešenjem, prenose se na tekući račun korisnika u roku od sedam dana od zaključenja ugovora iz stava 1. ovog člana.

Član 9

Korisnik prava na dodelu bespovratnih novčanih sredstava za kupovinu seoske kuće dužan je da Komisiji dostavi kao dokaz ugovor o kupoprodaji predmetne seoske kuće, a korisnik prava za izgradnju i rekonstrukciju seoske kuće dostavlja izveštaj ovlašćenog sudskog veštaka građevinske struke o izvršenim radovima, čiji je obavezni deo sadržaj i novčana vrednost izvedenih radova.

Završne odredbe

Član 10

Administrativno tehničke i druge poslove za potrebe Komisije obavlja Gradska uprava grada Loznice - Odeljenje za društvene delatnosti.

Član 11

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o dodeli bespovratnih novčanih sredstava mladim porodicama za kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju kuće sa okućnicom na seoskom području ("Službeni list grada Loznice", broj 30/20).

Član 12

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Loznice".