Zastava Bosne i Hercegovine

KODEKS ETIKE ZA STEČAJNE UPRAVNIKE

("Sl. glasnik RS", br. 11/2010)

Predmet

Član 1

Kodeksom etike za stečajne upravnike (u daljem tekstu: Kodeks) propisuju se pravila ponašanja po kojima su stečajni upravnici dužni da postupaju u obavljanju poslova iz delokruga stečajnog upravnika.

Osnovna načela postupanja

Član 2

Stečajni upravnik obavlja svoje poslove u skladu sa načelima postupanja i u skladu sa profesionalnom praksom, a koji se odnose na:

1) profesionalnu osposobljenost, savesno i blagovremeno ispunjavanje obaveza propisanih zakonom, odgovarajućim podzakonskim aktima, kao i ovim kodeksom;

2) objektivno, nezavisno i nepristrasno postupanje u stečajnom postupku u kome je imenovan za stečajnog upravnika;

3) poštovanje poverljivosti informacija o kojima stečajni upravnik ima saznanja;

4) profesionalno postupanje bez bilo kakvog sukoba interesa;

5) isključenje sukoba interesa.

Profesionalna osposobljenost

Član 3

Stečajni upravnik je u obavezi da poslove obavlja na profesionalan način, savesno i blagovremeno, kao i da održava nivo profesionalnog znanja i veština potrebnih za obavljanje tih poslova.

Nivo profesionalnog znanja i veština stečajnog upravnika se održava kroz angažovanje u neposrednoj praksi i kroz obavezu kontinuiranog usavršavanja učešćem na stručnim skupovima i obukama koje organizuje Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (u daljem tekstu: Agencija), ili sudovi, domaće i međunarodne profesionalne asocijacije i udruženja stečajnih upravnika, a koje preporuči Agencija.

Stečajni upravnik je dužan da obezbedi da se nad radom lica koja on zaposli radi sprovođenja aktivnosti iz delokruga poslova stečajnog upravnika vrši odgovarajući nadzor i za ista sprovede odgovarajuća obuka.

Objektivnost i nezavisnost u radu

Član 4

Stečajni upravnik obavlja poslove iz svog delokruga objektivno, nepristrasno i nezavisno.

Pre prihvatanja imenovanja ili najkasnije odmah po imenovanju u stečajnom postupku, stečajni upravnik je dužan da obavesti sud o postojanju poslovnih, finansijskih, društvenih ili drugih oblika povezanosti koji bi mogli bitno da utiču na njegovu objektivnost, nepristrasnost ili nezavisnost, a koje je imao, ili ima, neposredno ili posredno, sa:

1) stečajnim dužnikom,

2) bilo kojim licem koje je povezano sa stečajnim dužnikom u smislu odredbi zakona kojim se uređuje oblast povezanih lica, ili

3) bilo kojim licem koje ima materijalni interes u stečajnoj masi dužnika (uključujući i poverioce stečajnog dužnika i dužnike stečajnog dužnika).

Stečajni upravnik je takođe dužan da obavesti sud ako on ili njegov bračni drug, kao i srodnici po krvi u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva i srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, imaju učešće u kapitalu stečajnog dužnika.

Poverljivost informacija

Član 5

Stečajni upravnik je obavezan da čuva poverljive informacije o stečajnom postupku, izuzev u slučaju da:

1) postoji zakonska obaveza ili zakonsko pravo stečajnog upravnika da otkrije ovakve informacije, ili

2) je stečajni upravnik prethodno pribavio pismenu saglasnost subjekta na koga se odnose ove informacije da može da ih učini dostupnim javnosti.

Stečajni upravnik ne sme da koristi poverljive informacije o stečajnom postupku radi sticanja lične koristi, niti da omogućava korišćenje tih informacija u korist trećeg lica.

Stečajni upravnik čini sve što je u njegovoj moći da obezbedi da lica koja su kod njega zaposlena ili koje je angažovao po bilo kom osnovu ne otkriju poverljive informacije koje su im stavljene na raspolaganje, ne koriste te informacije radi sticanja lične koristi, niti omogućavaju korišćenje tih informacija u korist trećih lica.

Profesionalno postupanje

Član 6

Stečajni upravnik ne sme da obavlja aktivnosti koje mogu da ga kompromituju u vršenju dužnosti ili koje mogu da ugroze njegov lični ili profesionalni integritet.

Stečajni upravnik ne može da prihvati imenovanje od strane suda ukoliko nije u mogućnosti da profesionalno i blagovremeno izvršava svoje dužnosti zbog drugih, već preuzetih obaveza.

Prilikom svog predstavljanja kao stečajnog upravnika, stečajni upravnik je dužan da istinito i tačno prikaže koje je poslove sposoban da preuzme i izvrši, kao i da pruži istinite informacije o svojoj profesionalnoj osposobljenosti.

Stečajni upravnik ne može davati lažne ili netačne informacije o radu drugih stečajnih upravnika.

Isključenje sukoba interesa

Član 7

Stečajni upravnik je dužan da poslove obavlja tako da njihovo obavljanje ne podredi sopstvenom interesu, niti da tim poslovima izazove sukob interesa.

Smatra se da postoji sukob interesa u situaciji kada stečajni upravnik ima lični interes koji utiče ili može uticati na obavljanje poslova stečajnog upravnika.

U slučaju postojanja okolnosti koje ukazuju na potencijalni sukob interesa, stečajni upravnik je dužan da obavesti sud o postojanju takvih okolnosti.

Stečajni upravnik ne može zahtevati ili primati bilo kakvu vrstu naknade, niti ostvarivati pravo na drugu dobit ili korist za obavljanje poslova iz delokruga stečajnog upravnika, izuzev nagrade za rad i naknade troškova koje odobri sud.

Stečajni upravnik ne može, u cilju obezbeđivanja svog profesionalnog angažovanja, isplaćivati ili nuditi, neposredno ili posredno, naknade, provizije ili bilo kakve druge pogodnosti.

Stečajni upravnik ne može kupovati, neposredno ili posredno, imovinu stečajnog dužnika u postupku u kome je imenovan za stečajnog upravnika.

Stečajni upravnik ne može u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika neposredno ili posredno tu imovinu da proda svojim zaposlenima ili licima koja imaju druge lične ili poslovne odnose sa stečajnim upravnikom, kao ni licima povezanim sa ovim licima, ako su mu ove okolnosti poznate.

Stečajni upravnik mora da postupa pošteno i u dobroj nameri u svim aspektima svog rada i ne sme da bude uključen u poslove koji imaju obeležja korupcije.

Završne odredbe

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog kodeksa prestaje da važi Kodeks etike za stečajne upravnike ("Službeni glasnik RS", broj 43/05).

Član 9

Ovaj kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".