Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

JAVNOIZVRŠITELJSKA TARIFA

("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Javnoizvršiteljskom tarifom (u daljem tekstu: tarifa) utvrđuje se naknada za rad javnog izvršitelja i za njegove stvarne troškove u izvršnom postupku i postupku obezbeđenja, način utvrđivanja visine naknade za rad i za stvarne troškove i način njihovog plaćanja.

Član 2

Javnom izvršitelju pripada naknada za rad i naknada za stvarne troškove nastale u izvršnom postupku i postupku obezbeđenja u visini i na način određen ovom tarifom.

Naknadu za rad i naknadu za stvarne troškove javnom izvršitelju isplaćuje izvršni poverilac.

Član 3

Naknada za rad javnog izvršitelja sastoji se od naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta, naknade za preduzimanje pojedinačnih radnji i naknade za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja.

II PREDUJAM

Član 4

Izvršni poverilac dužan je da javnom izvršitelju isplati predujam, koji se sastoji od naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta, naknade za preduzimanje pojedinačnih radnji i naknade za stvarne troškove izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja.

O visini predujma javni izvršitelj odlučuje obrazloženim zaključkom.

Izvršni poverilac dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema zaključka o predujmu, javnom izvršitelju uplati predujam na poseban račun za uplatu naknade za rad i naknade troškova javnog izvršitelja, inače se postupak obustavlja.

U rešenju o obustavi postupka zbog neplaćanja predujma, javni izvršitelj odmerava naknadu za rad koju je izvršni poverilac dužan da mu plati, a koja se sastoji od naknade za donošenje zaključka o predujmu, rešenja o obustavi postupka i dostavljanje izvršnom poveriocu.

Javni izvršitelj može doneti više zaključaka o predujmu, zavisno od promena sredstva i predmeta izvršenja ili obezbeđenja ili drugih opravdanih okolnosti.

Član 5

Javni izvršitelj prenosi izvršnom poveriocu predujmljenju naknadu za pojedinačne radnje koje nije preduzeo i za stvarne troškove koje nije imao.

Član 6

Kada u toku izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja izvršni poverilac naznači da postupak nastavi drugi javni izvršitelj umesto već određenog, prvobitno određeni javni izvršitelj odmah prenosi drugom javnom izvršitelju koji nastavlja postupak onaj deo predujma koji se odnosi na pojedinačne radnje koje on nije preduzeo i stvarne troškove koje nije imao, a ostatak zadržava.

Član 7

Ako sud usvoji zahtev za izuzeće javnog izvršitelja (isključenje - član 495. st. 1. i 2. Zakona o izvršenju i obezbeđenju - "Službeni glasnik RS", broj 106/15), isključeni javni izvršitelj dužan je da drugom javnom izvršitelju kojeg izvršni poverilac naznači da nastavi postupak, odmah prenese ceo predujam koji je primio.

Ako sud usvoji zahtev za izuzeće javnog izvršitelja (član 495. stav 3. Zakona o izvršenju i obezbeđenju - "Službeni glasnik RS", broj 106/15), on zadržava predujam koji je primio na ime naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta i na ime naknade za pojedinačne radnje koje je preduzeo i naknade za stvarne troškove koje je imao do podnošenja zahteva za izuzeće. Ostatak predujma odmah prenosi drugom javnom izvršitelju kojeg izvršni poverilac naznači da nastavi postupak.

Ako izvršni poverilac ne naznači javnog izvršitelja koji nastavlja postupak, pa zato postupak bude obustavljen, prenos se vrši u korist izvršnog poverioca.

Ako sud na predlog izvršnog poverioca ili po službenoj dužnosti donese zaključak o spajanju postupaka i o zajedničkoj prodaji nepokretnosti i pokretnih stvari, i nastavi sprovođenje izvršenja, javni izvršitelj zadržava predujam koji je primio na ime naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta, naknade za pojedinačne radnje koje je preduzeo i za stvarne troškove koje je imao do donošenja zaključka o spajanju postupka. Ostatak predujma prenosi izvršnom poveriocu.

Član 8

Javnom izvršitelju koji radnje izvan područja za koje je imenovan preduzima preko javnog izvršitelja sa drugog područja, predujam uplaćuje izvršni poverilac, a javni izvršitelj dalje uplaćuje predujam na račun javnog izvršitelja sa drugog područja.

III NAKNADA ZA PRIPREMANJE, VOĐENJE I ARHIVIRANJE PREDMETA

Član 9

Visina naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta radi namirenja novčanog potraživanja određuje se prema vrednosti glavnog zahteva koji treba izvršiti.

Parnični troškovi, odnosno troškovi postupka i sporedna traženja uzimaju se u obzir samo ako su sami za sebe predmet zahteva koji treba izvršiti.

Visina naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta radi ostvarivanja nenovčanog potraživanja, određuje se prema njegovoj vrednosti označenoj u izvršnoj ispravi.

Ako iz izvršne isprave ne može da se utvrdi vrednost nenovčanog potraživanja, visina naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta iznosi 95 bodova.

Član 10

Naknada za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta ne može iznositi više od 200 bodova kada se izvršenje sprovodi na računu izvršenja budžeta, odnosno na računu preko koga indirektni korisnik budžetskih sredstava posluje.

Kada se sprovođenje prethodne ili privremene mere iscrpljuje plenidbom potraživanja, izdavanjem naloga ili zabranom i upisom u odgovarajući registar ili javnu knjigu, naknada za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta iznosi 25 bodova, a u ostalim slučajevima ta naknada određuje se prema vrednosti zahteva koji treba obezbediti, shodnom primenom odredaba ove tarife o utvrđivanju visine naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta u izvršnom postupku.

IV NAKNADA ZA USPEŠNOST

Član 11

Izvršni poverilac dužan je da javnom izvršitelju isplati nakon sprovedenog postupka naknadu za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja.

Kada je potraživanje samo delimično namireno, ostvareno ili obezbeđeno, naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja utvrđuje se i naplaćuje srazmerno vrednosti potraživanja koje se namiruje, ostvaruje ili obezbeđuje.

Javnom izvršitelju koji radnje izvan područja za koje je imenovan preduzima preko javnog izvršitelja sa drugog područja, naknadu za uspešnost uplaćuje izvršni poverilac, a javni izvršitelj dalje uplaćuje polovinu ove naknade na račun javnog izvršitelja sa drugog područja.

Član 12

Visina naknade za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka radi namirenja novčanog potraživanja određuje se prema ukupno naplaćenom iznosu potraživanja.

Naplaćeni iznos potraživanja je naplaćeni iznos potraživanja umanjen za troškove postupka pred javnim izvršiteljem koji su do tada nastali.

Visina naknade za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka radi ostvarivanja nenovčanog potraživanja određuje se prema njegovoj vrednosti označenoj u izvršnoj ispravi.

Ako iz izvršne isprave ne može da se utvrdi vrednost nenovčanog potraživanja, naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka iznosi 335 bodova.

Član 13

Naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka ne može iznositi više od 833 bodova kada se radi namirenja novčanog potraživanja izvršenje sprovodi prodajom finansijskih instrumenata ili na hartijama od vrednosti.

Naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka ne može iznositi više od 415 bodova kada se radi namirenja novčanog potraživanja izvršenje sprovodi na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima, kao i na računu izvršenja budžeta, odnosno na računu preko koga indirektni korisnik budžetskih sredstava posluje.

Član 14

Naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka umanjuje se:

- za 50%, kada je potraživanje ispunjeno po dostavljanju rešenja o izvršenju izvršnom dužniku, a pre nego što je javni izvršitelj preduzeo prvu radnju izvršenja;

- za 25% kada je izvršenje sprovedeno prenosom novčanih sredstava sa računa izvršnog dužnika ili dužnika izvršnog dužnika, prodajom finansijskih instrumenata ili na hartijama od vrednosti, ako prethodno nije bezuspešno pokušano sprovođenje drugim sredstvom izvršenja.

Član 15

Ako izvršni dužnik ispuni potraživanje posle podnošenja predloga za izvršenje, a pre nego što primi rešenje o izvršenju, javni izvršitelj nema pravo na naknadu za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka.

Član 16

Kada se sprovođenje prethodne ili privremene mere iscrpljuje plenidbom potraživanja, izdavanjem naloga ili zabranom i upisom u odgovarajući registar ili javnu knjigu, naknada za uspešnost sprovođenja postupka obezbeđenja iznosi 50 bodova, a u ostalim slučajevima ta se naknada radi obezbeđenja novčanog potraživanja određuje prema vrednosti zahteva koji treba obezbediti, dok se radi obezbeđenja nenovčanog potraživanja određuje shodnom primenom odredaba ove tarife o utvrđivanju visine naknade za uspešnost sprovođenja u izvršnom postupku.

V STVARNI TROŠKOVI

Član 17

Stvarni troškovi su troškovi koje je javni izvršitelj imao radi sprovođenja izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja.

Stvarni troškovi moraju da se opravdaju odgovarajućim dokazima (računi, karte za prevoz, troškovnici i dr.).

Za preduzimanje pojedinačnih radnji izvan kancelarije, javnom izvršitelju pripada naknada za stvarne troškove prevoza, i to:

- za javni prevoz u mesnom i međumesnom saobraćaju, u visini cene javnog prevoza;

- za upotrebu sopstvenog automobila, u visini do 30% od troškova cene najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru.

VI ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD

Član 18

Naknada za rad javnog izvršitelja određuje se tako što se broj bodova pomnoži sa vrednošću boda.

Vrednost boda iznosi 120 dinara bez PDV-a.

Naknada za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta sa utvrđenim brojem bodova određena je u Tarifnom broju 1. ove tarife.

Naknada za preduzimanje pojedinačnih radnji utvrđuje se prema vrsti preduzete radnje i vremenu njenog trajanja i određena je u Tarifnom broju 2. ove tarife.

Naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka i postupka obezbeđenja sa utvrđenim brojem bodova određena je u Tarifnom broju 3. ove tarife.

Tarifni brojevi 1, 2. i 3. dati su u prilogu ove tarife i čine njen sastavni deo.

Član 19

Kada u izvršnom postupku ili postupku obezbeđenja učestvuje više izvršnih poverilaca ili više izvršnih dužnika, javnom izvršitelju može da se uveća naknada za rad u visini od 30% za svaku sledeću stranku, a najviše do 210% naknade za vrednost najvećeg glavnog potraživanja.

Za preduzete radnje izvan radnog vremena, javnom izvršitelju može da se uveća naknada za rad u visini od 50% iznosa naknade za preduzimanje pojedinačne radnje.

Za čuvanje stvari koje su predmet izvršenja, javni izvršitelj ima pravo na naknadu u iznosu od 25 bodova za svaki započeti mesec.

Član 20

Kada je zahtev za otklanjanje nepravilnosti osnovan, javni izvršitelj nema pravo na naknadu za rad i naknadu za stvarne troškove u pogledu radnje koja je ocenjena kao nepravilna, niti u pogledu radnji ili odluka koje je morao preduzeti, odnosno doneti zbog usvajanja zahteva za otklanjanje nepravilnosti.

Član 21

Troškovi privremenog zastupnika postavljenog od javnog izvršitelja, po predlogu stranke ili po službenoj dužnosti, predstavljaju troškove izvršnog postupka.

Privremeni zastupnik je dužan da dostavi obračun troškova javnom izvršitelju.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22

Danom stupanja na snagu ove tarife prestaje da važi Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja ("Službeni glasnik RS", br. 50/12 i 22/16).

Član 23

Na sve postupke u kojima je do stupanja na snagu ove tarife donet zaključak o predujmu primenjivaće se Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja ("Službeni glasnik RS", br. 50/12 i 22/16).

Član 24

Ova tarifa stupa na snagu 1. jula 2016. godine.

Tarifni broj 1.

Vrednost određenja u dinarima

Naknada za pripremu, vođenje i arhiviranje predmeta i donošenje rešenja o izvršenju radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti

do 12.000

15 bodova

preko 12.000 do 30.000

22 boda

preko 30.000 do 120.000

25 bodova, uvećano za 2% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi iznos od 30.000

preko 120.000 do 600.000

45 bodova, uvećano za 1% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi iznos od 120.000

preko 600.000 do 3.000.000

95 bodova, uvećano za 0,5% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi iznos od 600.000

preko 3.000.000 do 12.000.000

200 bodova, uvećano za 0,2% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi iznos od 3.000.000

preko 12.000.000

395 bodova uvećano za 0,1% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi iznos od 12.000.000, a najviše do 250.000 dinara

Tarifni broj 2.

Naknada za pojedinačne radnje

Iznos

Za uspešno lično dostavljanje izvršnom dužniku

7,5 bodova

Isticanje na oglasnu tablu

2,5 boda

Dostavljanje poštom strankama, učesnicima u postupku i sudu

2,5 boda

Pribavljanje podataka od državnih organa, imalaca javnih ovlašćenja, drugih pravnih lica i preduzetnika koji su javnom izvršitelju potrebni za delotvorno vođenje izvršnog postupka i postupka obezbeđenja

10 bodova po zahtevu

Obavljeno razgledanje nepokretnosti i pokretnih stvari, obavljeno javno nadmetanje (prvo i drugo), popisivanje nepokretnosti u vanknjižnoj svojini, popis pokretnih stvari, oduzimanje predmeta ručne zaloge, oduzimanje i predaja pokretne stvari, ispražnjenje i predaja nepokretnosti, sprovedena fizička deoba

30% od naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta za svaki započeti sat, ali ne duže od osam sati dnevno

Utvrđivanje da je izjava volje data

5 bodova

Za nadzor nad obročnim izvršenjem obaveze po ovlašćenju izvršnog poverioca

10 bodova za svaki obročni period

Za sastavljanje obrazloženih rešenja i zaključaka

20% od naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta

Za fotokopiranje spisa

0,2 boda po stranici

Izdavanje potvrde i uverenja strankama u vezi sa predmetima u kojima javni izvršitelj postupa

5 bodova

Tarifni broj 3.

Vrednost određenja u dinarima

Naknada za uspešnost sprovođenja

do 12.000

15 bodova od naplaćenog iznosa

preko 12.000 do 30.000

24 boda od naplaćenog iznosa

preko 30.000 do 120.000

25 bodova + 6% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi iznos od 30.000

preko 120.000 do 600.000

85 bodova + 5% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi iznos od 120.000

preko 600.000 do 3.000.000

335 bodova + 4% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi iznos od 600.000

preko 3.000.000 do 12.000.000

1200 bodova + 2% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi iznos od 3.000.000

preko 12.000.000

3135 bodova + 1% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi iznos od 12.000.000, a najviše do 2.000.000 dinara