Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNOIZVRŠITELJSKA TARIFA

("Sl. glasnik RS", br. 93/2019 i 15/2023)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Javnoizvršiteljskom tarifom (u daljem tekstu: tarifa) uređuju se troškovi izvršnog postupka i postupka obezbeđenja nastali pred javnim izvršiteljem i to: naknada za rad javnog izvršitelja i za njegove stvarne troškove u izvršnom postupku i postupku obezbeđenja, način utvrđivanja visine naknade za rad, stvarnih troškova i način njihovog plaćanja.

Javnoizvršiteljskom tarifom uređuju se i troškovi postupka dobrovoljnog namirenja novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka.

Član 2

Javnom izvršitelju pripada naknada za rad i naknada za stvarne troškove nastale u izvršnom postupku i postupku obezbeđenja u visini i na način određen ovom tarifom.

Naknadu za rad i naknadu za stvarne troškove javnom izvršitelju predujmljuje izvršni poverilac, a konačno ih snosi izvršni dužnik.

Naknadu za rad i naknadu za stvarne troškove javnog izvršitelja snosi učesnik u postupku ukoliko se radi o troškovima koje je neosnovano prouzrokovao svojim radnjama.

Član 3

Naknada za rad javnog izvršitelja sastoji se od naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta, naknade za preduzimanje pojedinačnih radnji i naknade za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja.

II PREDUJAM

Član 4

Izvršni poverilac dužan je da javnom izvršitelju isplati predujam, koji se sastoji od naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta, naknade za preduzimanje pojedinačnih radnji i naknade za stvarne troškove izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja.

O visini predujma javni izvršitelj odlučuje obrazloženim zaključkom.

Izvršni poverilac dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema zaključka o predujmu, javnom izvršitelju uplati predujam na poseban račun za uplatu naknade za rad i naknade troškova javnog izvršitelja, inače se postupak obustavlja.

U rešenju o obustavi postupka zbog neplaćanja predujma, javni izvršitelj odmerava naknadu za rad koju je izvršni poverilac dužan da mu plati, a koja se sastoji od naknade za donošenje zaključka o predujmu, rešenja o obustavi postupka i dostavljanje izvršnom poveriocu.

Javni izvršitelj može doneti više zaključaka o predujmu, u zavisnosti od promena sredstva i predmeta izvršenja ili obezbeđenja ili drugih opravdanih okolnosti.

Član 5

Javni izvršitelj prenosi izvršnom poveriocu na njegov zahtev predujmljenu naknadu za pojedinačne radnje koje nije preduzeo i za stvarne troškove koje nije imao, najkasnije u roku od osam dana od dana kada su stekli uslovi za prenos.

Član 6

Kada u toku izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja izvršni poverilac naznači da postupak nastavi drugi javni izvršitelj umesto već određenog, prvobitno određeni javni izvršitelj odmah prenosi drugom javnom izvršitelju koji nastavlja postupak onaj deo predujma koji se odnosi na pojedinačne radnje koje on nije preduzeo i stvarne troškove koje nije imao, a ostatak zadržava.

Odredba stava 1. ovog člana shodno se primenjuje i u slučaju privremenog preuzimanja predmeta, odnosno njihovog preuzimanja od strane novoimenovanog javnog izvršitelja.

Član 7

Ako sud usvoji zahtev za isključenje javnog izvršitelja, isključeni javni izvršitelj dužan je da drugom javnom izvršitelju kojeg izvršni poverilac naznači da nastavi postupak, odmah prenese ceo predujam koji je primio.

Ako sud usvoji zahtev za izuzeće javnog izvršitelja, on zadržava predujam koji je primio na ime naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta i na ime naknade za pojedinačne radnje koje je preduzeo i naknade za stvarne troškove koje je imao do podnošenja zahteva za izuzeće. Ostatak predujma odmah prenosi drugom javnom izvršitelju kojeg izvršni poverilac naznači da nastavi postupak.

Ako izvršni poverilac ne naznači javnog izvršitelja koji nastavlja postupak, pa zato postupak bude obustavljen, prenos se vrši u korist izvršnog poverioca.

Član 8

Javnom izvršitelju koji radnje izvan područja za koje je imenovan preduzima preko javnog izvršitelja sa drugog područja, predujam uplaćuje izvršni poverilac, a javni izvršitelj dalje uplaćuje predujam na račun javnog izvršitelja sa drugog područja.

III NAKNADA ZA PRIPREMANJE, VOĐENJE I ARHIVIRANJE PREDMETA

Član 9

Visina naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta radi namirenja novčanog potraživanja određuje se prema vrednosti glavnog zahteva koji treba izvršiti.

Parnični troškovi, odnosno troškovi postupka i sporedna traženja uzimaju se u obzir samo ako su sami za sebe predmet zahteva koji treba izvršiti.

Visina naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta radi ostvarivanja nenovčanog potraživanja iznosi 95 bodova, osim ako u izvršnoj ispravi nije označena veća vrednost predmeta spora, u kom slučaju se ta vrednost predmeta spora uzima kao osnov za određivanje naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta.

Član 10

Naknada za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta ne može iznositi više od 200 bodova kada se izvršenje sprovodi na računu izvršenja budžeta, odnosno na računu preko koga indirektni korisnik budžetskih sredstava posluje.

Kada se sprovođenje prethodne ili privremene mere iscrpljuje plenidbom potraživanja, izdavanjem naloga ili zabranom i upisom u odgovarajući registar ili javnu knjigu, naknada za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta iznosi 25 bodova, a u ostalim slučajevima ta naknada određuje se prema vrednosti zahteva koji treba obezbediti, shodnom primenom odredaba ove tarife o utvrđivanju visine naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta u izvršnom postupku.

IV NAKNADA ZA USPEŠNOST

Član 11

Javnom izvršitelju pripada naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja prema vrednosti potraživanja koje se namiruje, ostvaruje ili obezbeđuje.

Kada je potraživanje samo delimično namireno, ostvareno ili obezbeđeno, naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja utvrđuje se i naplaćuje srazmerno vrednosti potraživanja koje se namiruje, ostvaruje ili obezbeđuje.

Član 12

Visina naknade za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka radi namirenja novčanog potraživanja određuje se prema iznosu potraživanja koje je naplaćeno.

U iznos iz stava 1. ovog člana ne uračunavaju se troškovi postupka koji su nastali pred javnim izvršiteljem.

Naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka radi ostvarivanja nenovčanog potraživanja iznosi 335 bodova, osim ako u izvršnoj ispravi nije označena veća vrednost predmeta spora, u kom slučaju se ta vrednost predmeta spora uzima kao osnov za određivanje naknade za uspešnost sprovođenja izvršenja.

Naknada za uspešnost sprovođenja deobe prodajom nepokretnosti određuje se na isti način kao i kada se izvršenje sprovodi prodajom nepokretnosti radi namirenja novčanog potraživanja.

Naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka radi ispražnjenja i predaje nepokretnosti iznosi 670 bodova, osim ako u izvršnoj ispravi nije označena veća vrednost predmeta spora, u kom slučaju se ta vrednost predmeta spora uzima kao osnov za određivanje naknade za uspešnost sprovođenja izvršenja.

Naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka koji se vodi radi iseljenja izvršnog dužnika ili neposrednog držaoca nepokretnosti nakon njene prodaje iznosi 335 bodova.

Član 13

Naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka ne može iznositi više od 415 bodova kada se radi namirenja novčanog potraživanja izvršenje sprovodi na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima.

Naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka ne može iznositi više od 200 bodova kada se izvršenje sprovodi na računu izvršenja budžeta, kao i na računu preko koga posluje indirektni korisnik budžetskih sredstava.

Član 14

Naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka umanjuje se:

- za 60% kada je potraživanje ispunjeno po dostavljanju rešenja o izvršenju donetog na osnovu verodostojne isprave izvršnom dužniku, a pre nego što je javni izvršitelj preduzeo prvu radnju izvršenja,

- za 30% kada je izvršenje sprovedeno prenosom novčanih sredstava sa računa izvršnog dužnika.

Član 15

Ako izvršni dužnik ispuni potraživanje posle podnošenja predloga za izvršenje, a pre nego što primi rešenje o izvršenju, javni izvršitelj nema pravo na naknadu za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka.

Ako je izvršni dužnik dobrovoljno predao nepokretnost u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja o izvršenju, odnosno u roku od 30 dana od dana dostavljanja zaključka o ispražnjenju i predaji nepokretnosti, javni izvršitelj nema pravo na naknadu za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka radi ispražnjenja i predaje nepokretnosti.

Član 16

Kada se sprovođenje prethodne ili privremene mere iscrpljuje plenidbom potraživanja, izdavanjem naloga ili zabranom i upisom u odgovarajući registar ili javnu knjigu, naknada za uspešnost sprovođenja postupka obezbeđenja iznosi 50 bodova, a u ostalim slučajevima ta se naknada radi obezbeđenja novčanog potraživanja određuje prema vrednosti zahteva koji treba obezbediti, dok se radi obezbeđenja nenovčanog potraživanja određuje shodnom primenom odredaba ove tarife o utvrđivanju visine naknade za uspešnost sprovođenja u izvršnom postupku.

V STVARNI TROŠKOVI

Član 17

Stvarni troškovi su troškovi koje je javni izvršitelj imao radi sprovođenja izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja.

Stvarni troškovi moraju da se opravdaju odgovarajućim dokazima (računi, karte za prevoz, troškovnici i dr.).

Za preduzimanje pojedinačnih radnji izvan kancelarije, javnom izvršitelju pripada naknada za stvarne troškove prevoza, i to:

- za javni prevoz u mesnom i međumesnom saobraćaju, u visini cene javnog prevoza,

- za upotrebu sopstvenog automobila, u visini do 30% od troškova cene najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru.

VI ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD

Član 18

Naknada za rad javnog izvršitelja određuje se tako što se broj bodova pomnoži sa vrednošću boda i uveća za porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV), ukoliko je javni izvršitelj obveznik plaćanja PDV-a u skladu sa zakonom.

Vrednost boda iznosi 150 dinara bez PDV-a.

Naknada za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta sa utvrđenim brojem bodova određena je u Tarifnom broju 1. ove tarife.

Naknada za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta u postupku dobrovoljnog namirenja novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka iznosi 20% naknade određene Tarifnim brojem 1. ove tarife, koja ne može biti manja od 2000 dinara.

Naknada za preduzimanje pojedinačnih radnji utvrđuje se prema vrsti preduzete radnje i vremenu njenog trajanja i određena je u Tarifnom broju 2. ove tarife.

Naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka i postupka obezbeđenja sa utvrđenim brojem bodova određena je u Tarifnom broju 3. ove tarife.

Naknada za uspešnost sprovođenja postupka dobrovoljnog namirenja novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka iznosi 50% naknade određene Tarifnim brojem 3. ove tarife.

Tarifni br. 1, 2. i 3. dati su u prilogu ove tarife i čine njen sastavni deo.

Član 19

Kada u izvršnom postupku ili postupku obezbeđenja učestvuje više izvršnih poverilaca ili više izvršnih dužnika, javnom izvršitelju može da se uveća naknada za rad u visini od 30% za svaku sledeću stranku, a najviše do 210% naknade za vrednost najvećeg glavnog potraživanja.

Za preduzete radnje izvan radnog vremena, javnom izvršitelju može da se uveća naknada za rad u visini od 50% iznosa naknade za preduzimanje pojedinačne radnje.

Za čuvanje stvari koje su predmet izvršenja, javni izvršitelj ima pravo na naknadu u iznosu od 25 bodova za svaki započeti mesec.

Član 20

Kada je zahtev za otklanjanje nepravilnosti osnovan, javni izvršitelj nema pravo na naknadu za rad i naknadu za stvarne troškove u pogledu radnje koja je ocenjena kao nepravilna, niti u pogledu radnji ili odluka koje je morao preduzeti, odnosno doneti zbog usvajanja zahteva za otklanjanje nepravilnosti.

Član 21

Troškovi privremenog zastupnika postavljenog od javnog izvršitelja, po predlogu stranke ili po službenoj dužnosti, predstavljaju troškove izvršnog postupka.

Privremeni zastupnik je dužan da dostavi obračun troškova javnom izvršitelju.

Naknada za rad privremenom zameniku javnog izvršitelja isplaćuje se u iznosu koji odgovara 70% mesečnog iznosa na koji javni izvršitelj koga privremeno zamenjuje plaća porez na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti, odnosno ako javni izvršitelj koga privremeno zamenjuje delatnost obavlja kao član ortačkog društva, privremeni zamenik ima pravo na naknadu za rad koja odgovara 70% mesečnog iznosa na koji javni izvršitelj koga privremeno zamenjuje plaća porez na dobit ortačkog društva.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22

Danom stupanja na snagu ove tarife prestaje da važi Javnoizvršiteljska tarifa ("Službeni glasnik RS", broj 59/16).

Član 23

Na sve postupke u kojima je podnet predlog za izvršenje do dana stupanja na snagu ove tarife, primenjivaće se Javnoizvršiteljska tarifa ("Službeni glasnik RS", broj 59/16).

Član 24

Ova tarifa stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

 

Samostalni član Izmene Javnoizvršiteljske tarife

("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)

Član 3

Ova tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" i primenjuje se na postupke izvršenja i obezbeđenja koji su pokrenuti od dana stupanja ove tarife na snagu.

 

Tarifni broj 1.

Vrednost određena u dinarima

Naknada za pripremu, vođenje i arhiviranje predmeta

do 6.000

8 bodova

preko 6.000 do 12.000

12 bodova

preko 12.000 do 30.000

20 bodova

preko 30.000 do 120.000

22 boda, uvećano za 2% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi iznos od 30.000

preko 120.000 do 600.000

45 bodova, uvećano za 1% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi iznos od 120.000

preko 600.000 do 3.000.000

95 bodova, uvećano za 0,5% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi iznos od 600.000

preko 3.000.000 do 12.000.000

200 bodova, uvećano za 0,2% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi iznos od 3.000.000

preko 12.000.000

395 bodova uvećano za 0,1% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi iznos od 12.000.000, a najviše do 250.000 dinara

Tarifni broj 2.

Naknada za pojedinačne radnje

Iznos

Za uspešno lično dostavljanje rešenja izvršnom dužniku

7,5 bodova

Isticanje na oglasnu tablu odnosno elektronsku oglasnu tablu

2,5 boda

Dostavljanje poštom strankama, učesnicima u postupku, sudu, državnim organima, pravnim licima, preduzetnicima i imaocima javnih ovlašćenja

3,5 boda

Pribavljanje podataka od državnih organa, imalaca javnih ovlašćenja, drugih pravnih lica i preduzetnika koji su javnom izvršitelju potrebni za delotvorno vođenje postupka izvršenja i obezbeđenja, i to samo kada ti podaci nisu dostupni elektronskim putem

10 bodova

Razgledanje nepokretnosti i pokretnih stvari, javno nadmetanje (prvo i drugo), osim elektronskog javnog nadmetanja, popisivanje nepokretnosti u vanknjižnoj svojini, popis pokretnih stvari, oduzimanje predmeta ručne zaloge, oduzimanje i predaja pokretne stvari, ispražnjenje i predaja nepokretnosti, sprovedena fizička deoba, izvršenje činidbe koju može preduzeti i drugo lice

30% od naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta za svaki započeti sat, ali ne duže od osam sati dnevno

Utvrđivanje da je izjava volje data

5 bodova

Za prenos sredstava sa namenskog računa javnog izvršitelja

2 boda po prenosu

Za sastavljanje rešenja o izvršenju, rešenja kojim se odbija ili odbacuje predlog za izvršenje, rešenja kojim je odlučeno o: prigovoru trećeg lica, zahtevu za otklanjanje nepravilnosti, predlogu za odlaganje izvršenja, obustavi postupka, troškovima postupka, rešenja iz člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju i za sastavljanje zaključka o predujmu, zaključka o namirenju, zaključka o prodaji i zaključka iz čl. 66, 67. i 193. Zakona o izvršenju i obezbeđenju

20% od naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta

Za fotokopiranje spisa

0,1 boda po stranici

Izdavanje potvrde i uverenja strankama u vezi sa predmetima u kojima javni izvršitelj postupa

5 bodova

Tarifni broj 3.

Vrednost određena u dinarima

Naknada za uspešnost sprovođenja

do 6.000

8 bodova od vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja

do 12.000

12 bodova od vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja

preko 12.000 do 30.000

20 bodova od vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja

preko 30.000 do 120.000

22 boda + 6% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi iznos od 30.000

preko 120.000 do 600.000

80 bodova + 5% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi iznos od 120.000

preko 600.000 do 3.000.000    

335 bodova + 4% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi iznos od 600.000

preko 3.000.000 do 12.000.000

1200 bodova + 2% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi iznos od 3.000.000

preko 12.000.000

3135 bodova + 1% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi iznos od 12.000.000, a najviše do 2.000.000 dinara