Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA JAVNOG BELEŽNIKA KAO POVERENIKA SUDA U POSTUPKU ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE

("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)

 

1. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Javnobeležničkom tarifom javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine utvrđuje se visina nagrade i naknade troškova javnog beležnika u postupku raspravljanja zaostavštine, način utvrđivanja vrednosti osnovice za obračun nagrade, i obračun i naplata nagrade za rad i naknade troškova javnog beležnika.

Na sve što ovom tarifom nije posebno utvrđeno primenjuje se Javnobeležnička tarifa.

Član 2

Nagradu i troškove utvrđuje i obračunava javni beležnik i naplaćuje od stranaka, u skladu sa Zakonom o javnom beležništvu (u daljem tekstu: Zakon).

Javni beležnik je dužan da u rešenju kojim odlučuje u poverenom postupku obrazloži odluku o nagradi i troškovima, u skladu sa Zakonom.

Član 3

Pod troškovima u postupku za raspravljanje zaostavštine, u smislu ove tarife, smatraju se i troškovi dostavljanja poziva i pismena strankama, poreskim organima i sudu.

Troškovi u postupku za raspravljanje zaostavštine utvrđuju se u fiksnom iznosu, u visini od 3 boda po svakoj stranci koja učestvuje u postupku.

Član 4

Za preduzimanje svih radnji u jednom postupku za raspravljanje zaostavštine javnom beležniku pripada jedna nagrada.

Osnovica za obračun nagrade je vrednost zaostavštine.

Vrednost zaostavštine određuje se na osnovu procene tržišne vrednosti stvari i prava koja sačinjavaju zaostavštinu, umanjene za ostaviočeve dugove.

Javni beležnik na osnovu podataka nadležnih organa, kao što je procena vrednosti Poreske uprave za konkretnu ili sličnu stvar, procenjene vrednosti osiguravajućih društava, cena postignutih u postupku javne prodaje i sl., utvrđuje tržišnu vrednost zaostavštine.

Član 5

Javnom beležniku ne pripada nagrada kada rešenjem obustavi postupak za raspravljanje zaostavštine zato što ostavilac nema imovinu.

Član 6

Za pojedine radnje u postupku za raspravljanje zaostavštine, javnom beležniku pripada posebna nagrada samo ako je to propisano ovom tarifom (član 9).

2. NAGRADA

Član 7

Nagrada za preduzimanje radnji u postupku za raspravljanje zaostavštine određuje se tako što se broj bodova množi sa vrednošću boda.

Vrednost boda iznosi 150 dinara bez PDV-a.

Član 8

Za pozivanje stranaka na ročište za raspravljanje zaostavštine, sprovođenje ostavinske rasprave, uzimanje nasledničkih izjava stranaka u postupku za raspravljanje zaostavštine, donošenje, izradu i dostavljanje rešenja o nasleđivanju i za druge radnje za koje ovom tarifom nije određena posebna nagrada (član 9), javnom beležniku pripada nagrada u neto iznosu prema vrednosti zaostavštine, i to:

Vrednost zaostavštine u dinarima

Nagrada u bodovima

od

do

0

150.000

20

150.001

600.000

40

600.001

1.500.000

60

1.500.001

2.500.000

90

2.500.001

5.000.000

120

5.000.001

7.000.000

180

7.000.001

10.000.000

300

Ako vrednost zaostavštine prelazi 10.000.000 dinara, nagrada od 300 bodova povećava se za 20 bodova za svakih započetih 1.000.000 dinara vrednosti zaostavštine, s tim što ukupna nagrada ne može biti veća od 400 bodova.

Ako u postupku za raspravljanje zaostavštine učestvuje više od tri stranke, nagrada se povećava za 10 bodova za četvrtu i svaku narednu stranku, ali najviše do 50% nagrade iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ako rešenjem javnog beležnika bude prekinut postupak za raspravljanje zaostavštine, za do tada obavljene radnje javnom beležniku pripada 50% nagrade iz st. od 1. do 3. ovog člana i naknada svih do tada nastalih troškova postupka.

Ako se prekinuti postupak za raspravljanje zaostavštine nastavi, javnom beležniku pripada nagrada do punog iznosa nagrade iz st. od 1. do 3. ovog člana i naknada nastalih troškova postupka.

Za dopunsko rešenje o nasleđivanju nagrada se plaća prema naknadno utvrđenoj vrednosti novonađenog dela zaostavštine.

3. ODREĐIVANJE POSEBNE NAGRADE ZA POJEDINE RADNJE

Član 9

Javnom beležniku kome nije povereno vođenje postupka za raspravljanje zaostavštine, a koji preduzme radnje popisa i procene zaostavštine ili donese rešenje o privremenim merama za obezbeđenje zaostavštine, za te radnje pripada posebna nagrada od po 20 bodova.

Kada je javnom beležniku povereno vođenje postupka za raspravljanje zaostavštine i uz to on preduzme i radnje popisa i procene zaostavštine ili donošenje rešenja o privremenim merama za obezbeđenje zaostavštine, ukupna nagrada ne može biti viša od 150% nagrade koja javnom beležniku pripada po članu 8. ove tarife.

4. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 10

Ova tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".