Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA TABELARNI PRIKAZ NAGRADA I TROŠKOVA JAVNIH BELEŽNIKA ZA OBAVLJENI POSAO I NAGRADA I TROŠKOVA U POSTUPKU ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE (sa PDV-om)

- od 17. aprila 2021. godine -

 

TABELARNI PRIKAZ NAGRADA I TROŠKOVA JAVNIH BELEŽNIKA ZA OBAVLJENI POSAO (sa PDV-om)

1. Nagrada prema vrednosti predmeta pravnog posla ili radnje

Vrednost pravnog posla

Javnobeležnički zapis za utvrđivanje činjenica koje utiču na sticanje, prenos ili prestanak stvarnih prava na nepokretnostima i potraživanja

Solemnizacija (60%)

 

1,00 - 600.000,00

10.800,00

6.480,00

50% nagrade iz tabele se plaća za:
- ugovor o poklonu u prvom naslednom redu između roditelja kao poklonodavca i deteta kao poklonoprimca
- predugovor, dopunu predugovora ili ugovora i raskid ugovora,
- ustanovljavanje prava službenosti,
- sačinjavanje nacrta javnobeležničke isprave
- sastavljanje javnobeležničkih zapisnika o nastupanju činjenica od kojih zavisi punovažnost i obaveza ispunjenja pravnih poslova, ili nastupanje pravnog dejstva izjava koje imaju ili mogu imati oblik javnobeležničkog zapisnika

40% nagrade iz tabele se plaća za:
- sačinjavanje jednostrane založne izjave,
najviše 720.000,00 dinara

600.001,00 - 2.500.000,00

18.000,00

10.800,00

2.500.001,00 - 5.000.000,00

25.200,00

15.120,00

5.000.001,00 - 7.000.000,00

36.000,00

21.600,00

7.000.001,00 - 10.000.000,00

43.200,00

25.920,00

10.000.000,00 - 14.000.000,00

50.400,00

30.240,00

preko 14.000.000,00 za svakih započetih 1.000.000,00 dinara nagrada se uvećava za po 1.800,00 dinara

najviše 720.000,00 dinara

60% obračunate nagrade

- ako se na osnovu predugovora sačini ugovor, nagrada za sačinjeni ili solemnizovani ugovor se umanjuje za nagradu naplaćenu za predugovor

- ako u roku od godinu dana javni beležnik izvrši sastavljanje javnobeležničke isprave na osnovu nacrta koji je on sačinio u skladu sa stavom 1. ovog tarifnog broja, u nagradu za sačinjavanje takve isprave se uračunava nagrada plaćena za izradu nacrta.

2. Nagrada u fiksnom iznosu

Radnja javnog beležnika:

Nagrada

- sastavljanje jednostrane izjave volje u pogledu stvarnih prava na nepokretnosti, osim založnih izjava
- za sastavljanje izjave o priznanju očinstva, izjave o saglasnosti sa priznatim očinstvom, izjave o pristanku na postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja, smrtovnice, isprave o prihvatanju nasledstva ili odricanju od nasledstva (izvan ostavinske rasprave), kao i za sačinjavanje sporazuma roditelja o izmeni doprinosa za izdržavanje deteta, solemnizaciju nejavnih isprava i za sastavljanje izjave o odricanju od prava na plodouživanje
- izdavanje potvrde o protestu menice ili čeka

3.600,00

Za sastavljanje popisa imovine

3.600,00 za svaki započeti sat, ne duže od osam časova dnevno

- za sastavljanje izjave ili solemnizaciju nejavne isprave kojom se dozvoljava brisanje prava, izjava o isplati cene i druge slične izjave

Fizičko lice: 360,00

Pravno lice: 1.260,00

- kada ne može da se utvrdi vrednost predmeta pravnog posla
- sastavljanje zaveštanja (testamenta)
- sastavljanje javnobeležničke isprave u vidu zapisnika sa sednice drugog organa privrednog društva, kada taj organ, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva i opštim aktom tog društva odlučuje o pitanjima iz nadležnosti skupštine društva

18.000,00

Za sastavljanje punomoćja u obliku javnobeležničkog zapisa, za sastavljanje saglasnosti supružnika za raspolaganje nepokretnostima u obliku javnobeležničkog zapisa i za sastavljanje zajedničke izjave supružnika po posebnom zakonu u obliku javnobeležničkog zapisa i za sastavljanje isprave o dozvoli upisa u nadležni katastar (intabulaciona dozvola) u obliku javnobeležničkog zapisa

u obliku JB zapisa: 5.400,00

Solemnizacija: 3.600,00

punomoćja za preduzimanje pravnih poslova za koje nije predviđeno da se obavezno sačinjava u obliku javnobeležničkog zapisa

2.700,00

zapisnika sa osnivačke skupštine i druge skupštine akcionarskog društva koje ima više od 100 akcionara

27.000,00

Preko dva sata: + 3.600,00 za svaki započeti sat

overa odluke organa upravljanja pravnog lica, koja je doneta na sednici na kojoj javni beležnik nije vodio zapisnik

12.600,00

- izdavanje potvrde da je određeno lice u životu
- izdavanje izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz baze podataka GKIS RGZ u formi overenog odštampanog originalnog prikaza izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda

540,00

- izdavanje potvrde da je isprava koja se po zakonu mora podneti na uvid, podneta na uvid ovlašćenom licu u prisustvu javnog beležnika
- izdavanje potvrde da je izjava volje koja se po zakonu mora saopštiti određenom licu u prisustvu javnog beležnika bila i saopštena
- izdavanje drugih potvrda određenih zakonom
- izdavanje dodatnog otpravka, prepisa ili solemnizovanog primerka javnobeležničke isprave, a prilikom sačinjavanja javnobeležničke isprave, za isprave koje sadrže pravne poslove ili konstituisanje hipoteke

1.800,00

overa potpisa na nejavnoj ispravi, jedan primerak isprave

360,00 dinara po potpisu

overa potpisa lica kao zastupnika pravnog lica ili preduzetnika + 900,00

overa prepisa ili fotokopije isprave, po stranici

360,00

overa prevoda, ako je javni beležnik, koji ima svojstvo sudskog prevodioca, utvrdio tačnost prevoda

720,00

- za izdavanje dodatnog otpravka, prepisa ili solemnizovanog primerka javnobeležničke isprave, a prilikom sačinjavanja javnobeležničke isprave, za isprave koje sadrže nasledne izjave, punomoćja, saglasnosti i druge izjave
- za dozvolu da se izvrši uvid u izvornik javnobeležničke isprave
- za izdavanje potvrde o postojanju izvornika javnobeležničke isprave

900,00

izdavanje naknadnog prepisa javnobeležničke isprave

270,00 dinara po stranici

overa potpisa birača koji podržava kandidata za izbor predsednika Republike, odnosno listu za izbor narodnih poslanika, poslanika i odbornika

50,00 dinara po potpisu (JB ne pripadaju druge nagrade, niti naknade predviđene tarifom)

3. Prema utrošenom vremenu za pripremu i obavljanje određene radnje

ako se nagrada za obavljeni javnobeležnički posao ne može odrediti prema vrednosti predmeta niti u fiksnom iznosu

3.600,00 svaki započeti sat rada

4. Javnobeležnički depozit i čuvanje isprava

javnobeležnički depozit

- 2% od vrednosti depozita, godišnje,
- depozit na mesečnom nivou, mesečni iznos nagrade je 0,25%,
- najmanje 18.000,00 dinara

preuzimanje, čuvanje i predaja isprava

- 7.200,00 dinara godišnje

5. Troškovi

za isprave o pravnim poslovima i hipoteci

720,00

za anekse isprava o pravnim poslovima i hipoteci, nasledničke izjave, punomoćja, saglasnosti supružnika i druge izjave

360,00

putni troškovi

25% od cene jednog litra goriva po svakom pređenom kilometru ili u visini cene prevoza koji koristi

odsustvo duže od osam časova van sedišta i prenoćište u hotelu

dnevnica sudije osnovnog suda + troškovi smeštaja

6. Uvećanja nagrade

rad van radnog vremena, neradnim danom i praznikom

3.600,00 započeti sat, najviše 27.000,00

rad izvan javnobeležničke kancelarije

2.700,00 prvi sat + 1.800,00 svaki sledeći sat, najviše 27.000,00

ako se javnobeležnička isprava sastavlja za više od dve stranke

1.800,00 za treću i svaku narednu stranku

ako u sastavljanju javnobeležničke isprave učestvuju pozvani svedoci, drugi javni beležnik, prevodioci ili tumači

1.800,00 za svako od tih lica

sastavljanja jednostrane izjave volje ili njene solemnizacije, za punomoćje, založnu izjavu, saglasnost za uknjižbu, za drugu i svaku narednu izjavu volje ili njenu solemnizaciju

1.800,00 za svaku narednu izjavu volje

7. Umanjenje nagrade

lica sa invaliditetom, deca bez roditeljskog staranja i primaoci socijalne pomoći

50%

 

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA U POSTUPKU ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE

1. Nagrada prema vrednosti zaostavštine

Vrednost zaostavštine u dinarima

Nagrada

0,00 - 150.000,00

3.600,00

150.001,00 - 600.000,00

7.200,00

600.001,00 - 1.500.000,00

10.800,00

1.500.001,00 - 2.500.000,00

16.200,00

2.500.001,00 - 5.000.000,00

21.600,00

5.000.001,00 - 7.000.000,00

32.400,00

7.000.001,00 - 10.000.000,00

54,000,00

preko 10.000.000,00 za svakih započetih 1.000.000,00 dinara nagrada se uvećava za po 3.600,00 dinara

najviše 72.000,00 dinara

2. Posebne nagrade, uvećanja i troškovi

ako u postupku učestvuje više od tri stranke, nagrada se povećava za 1.800,00 dinara za četvrtu i svaku narednu stranku

najviše do 50% nagrade

prekinut postupak za raspravljanje zaostavštine

50% nagrade

dopunsko rešenje

prema vrednosti novonađenog dela zaostavštine

obustavljen postupak za raspravljanje zaostavštine zato što ostavilac nema imovinu

ne pripada nagrada

preduzimanje i radnji popisa i procene zaostavštine ili donošenje rešenja o privremenim merama za obezbeđenje zaostavštine

Ukupna nagrada se uvećava najviše do 150% nagrade iz tabele

kada javni beležnik kome nije povereno vođenje postupka, preduzme radnje popisa i procene zaostavštine ili donese rešenje o privremenim merama za obezbeđenje zaostavštine

3.600,00 po preduzetoj radnji

troškovi

540,00 po svakoj stranci koja učestvuje u postupku