Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ADVOKATSKA TARIFA TABELARNI PRIKAZ NAGRADA SA ZAPOČETIM SATOM

- koja važi od 6. marta 2014. godine -

KRIVIČNI POSTUPAK

 

Predkrivični i istražni postupak, glavni pretres, sednica veća, javna sednica

VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO

ODBRANA, ZASTUPANJE PRIVATNOG TUŽIOCA I OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA (sa započetim satom) Tar. br. 1

ZASTUPANJE OŠTEĆENOG, ODLOŽEN PRETRES, RAZGOVOR SA OKRIVLJENIM U PRITVORU ILI ZATVORU (sa započetim satom)

ŽALBA okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi, PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA, ZAŠTITA ZAKONITOSTI

INICIJALNI AKTI: Privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, PRIGOVOR i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, ŽALBA PROTIV REŠENJA: o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora, sprovođenju istrage, ODGOVOR NA ŽALBU, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje krivičnog postupka

OSTALI PODNESCI

do 3 god

18.000,00

9.750,00

33.000,00

16.500,00

8.250,00

preko 3 do 5 god

24.000,00

12.750,00

45.000,00

22.500,00

11.250,00

preko 5 do 10 god

31.500,00

16.500,00

60.000,00

30.000,00

15.000,00

preko 10 do 15 god

46.500,00

24.000,00

90.000,00

45.000,00

22.500,00

preko 15 godina

61.500,00

31.500,00

120.000,00

60.000,00

30.000,00

 

OSTALI POSTUPCI

 

Sastavljanje podnesaka u procenjivim predmetima

VREDNOST SPORA (Tar. br. 13)

PODNESAK

ROČIŠTE

ODLOŽENO ½Pod+1.500,00

ŽALBA

do 450.000

6.000,00

7.500,00

4.500,00

12.000,00

od 450.000,01 do 750.000,00

9.000,00

10.500,00

6.000,00

18.000,00

od 750.000,01 do 1.500.000,00

11.250,00

12.750,00

7.125,00

22.500,00

od 1.500.000,01 do 3.000.000,00

16.500,00

18.000,00

9.750,00

33.000,00

3.000.000,01 - 6.000.000,00

22.500,00

24.000,00

12.750,00

45.000,00

6.000.000,01 - 12.000.000,00

30.000,00

31.500,00

16.500,00

60.000,00

12.000.000,01 - 24.000.000,00

37.500,00

39.000,00

20.250,00

75.000,00

24.000.000,01 - 48.000.000,00

45.000,00

46.500,00

24.000,00

90.000,00

48.000.000,01 - 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 dinara nagrada od 45.000,00 dinara se uvećava za po 30,00 dinara

45.000,00 + po 30,00 din

45.000,00 + po 30,00 + 1.500,00

1/2 podneska + 1.500,00

podnesak + 100%

120.000.000,01 - 300.000.000,00 na započetih 900.000,00 nagrada od 52.200,00 se uvećava za po 30,00 din

52.200,00 + po 30,00 din

52.200,00 + po 30,00 + 1.500,00

1/2 podneska + 1.500,00

podnesak + 100%

preko 300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din nagrada od 58.200,00 din se uvećava za po 30,00 din

58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00

58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00 + 1.500,00

1/2 podneska + 1.500,00

podnesak + 100%

 

Sastavljanje podnesaka u neprocenjivim predmetima

VRSTA SPORA (Tar. br. 14)

PODNESAK

ROČIŠTE

ODLOŽENO

ŽALBA

ometanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (Zakon o opštem upravnom postupku ili Porodični zakon i ostali), upis u APR

16.500,00

18.000,00

9.750,00

33.000,00

postupci pred državnim organom, ostali

19.500,00

21.000,00

11.250,00

39.000,00

službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS

22.500,00

24.000,00

12.750,00

45.000,00

utvrđivanje očinstva, prekršaji pred prekršajnim sudovima, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi) upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS

25.500,00

27.000,00

14.250,00

51.000,00

zakonsko izdržavanje

6.000,00

7.500,00

4.500,00

12.000,00

vršenje roditeljskog prava

11.250,00

12.750,00

7.125,00

22.500,00

privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS

30.000,00

31.500,00

16.500,00

60.000,00

ostali sporovi pred Upravnim sudom

36.000,00

37.500,00

19.500,00

72.000,00

autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi)

45.000,00

46.500,00

24.000,00

90.000,00

 

OSTALE RADNJE

 

Sastavljanje isprava, pravni saveti i mišljenja, sastavljanje ugovora i drugih opštih akata i sl.

zastupanje više stranaka - uvećanje po 50%

započeti sat, konsultativni sastanak, konferencije 1.500,00

dopisi 3.000,00

opomene, pregled i razmatranje spisa
odbrane po službenoj dužnosti

50% Tar. br.

pregled zemljišnih i dr. knj., izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvršnost

20% Tar. br.

pravni savet usmeni 50%, pismeni savet 100%

% Tar. br.

PROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI:

ugovori

1,5% ili Tar. br. 13

min 11.250,00

NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI:

ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pr. lica

30.000,00

korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti drž. organa i lok. sam.

22.500,00

zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica

19.500,00

punomoć

13.500,00

ostale izjave

11.250,00

o posluzi

16.500,00

o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr. lica

25.500,00

opšti akti drž. organa i lok. samouprave

37.500,00