Zastava Bosne i Hercegovine

Tabela urađena na osnovu propisa.

ADVOKATSKA TARIFA TABELARNI PRIKAZ NAGRADA SA ZAPOČETIM SATOM

 

KRIVIČNI POSTUPAK

VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO

ODBRANA, ZASTUPANJE PRIVATNOG TUŽIOCA I OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA (sa 1 započetim satom) Tar. br. 1

ZASTUPANJE OŠTEĆENOG, NEODRŽAN PRETRES, RAZGOVOR SA OKRIVLJENIM U PRITVORU ILI ZATVORU,

ŽALBA okrivljenog, privatnog tužioca i ošt. kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi, PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA, ZAŠTITA ZAKONITOSTI

INICIJALNI AKTI: Privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, PRIGOVOR i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, ŽALBA PROTIV REŠENJA: o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora, sprovođenju istrage, ODGOVOR NA ŽALBU, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje kriv. postupka

OSTALI PODNESCI

do 3 god.

18.000,00

9.750,00

33.000,00

16.500,00

8.250,00

preko 3 do 5

24.000,00

12.750,00

45.000,00

22.500,00

11.250,00

preko 5 do 10

31.500,00

16.500,00

60.000,00

30.000,00

15.000,00

preko 10 do 15

46.500,00

24.000,00

90.000,00

45.000,00

22.500,00

preko 15 god.

61.500,00

31.500,00

120.000,00

60.000,00

30.000,00

 

OSTALI POSTUPCI

PROCENJIVI PREDMETI: podnesci, ročišta i žalbe

VREDNOST SPORA (T. br. 13)

PODNESAK

ROČIŠTE

NEODRŽANO ROČIŠTE 1/2 Pod+1.500.00

ŽALBA

do 750,000,00

9.000,00

10.500,00

6.000,00

18.000,00

od 750.000,01 do 1,500.000,00

11.250,00

12.750,00

7.125,00

22.500,00

od 1.500.000,01 do 3.000.000,00

16.500,00

18.000,00

9.750,00

33.000,00

3.000.000,01 -6.000.000,00

22.500,00

24.000,00

12.750,00

45.000,00

6.000.000,01 - 12.000.000,00

30.000,00

31.500,00

16.500,00

60.000,00

12.000.000,01 - 24.000.000,00

37.500,00

39.000,00

20.250,00

78.000,00

24.000.000,01 - 48.000.000,00

45.000,00

46.500,00

24.000,00

90.000,00

48.000.000,01 - 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 din. nagrada od 45.000,00 din. se uvećava za po 30,00 din

45.000,00 + po 30,00 dinara

45.000,00 + po 30,00 + 1.500,00

1/2 podneska + 1.500,00

podnesak + 100%

120.000.000,01 - 300.000.000,00 na započetih 900.000,00 din. nagrada od 52.000,00 din. se uvećava za po 30,00 din

52.000,00 + po 30,00 dinara

52.000,00 + po 30,00 + 1.500,00

1/2 podneska + 1.500,00

podnesak + 100%

preko 300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din. nagrada od 58.000,00 dinara se uvećava za po 30,00 dinara

58.000,00 + po 30,00 dinara a najviše do 88,000,00

58.000,00 + po 30,00 a najviše do 88,000,00 + 1.500,00

1/2 podneska + 1.500,00

podnesak + 100%

 

NEPROCENJIVI PREDMETI: podnesci, ročišta i žalbe

VRSTA SPORA (T. br. 14)

PODNESAK

ROČIŠTE

NEODRŽANO ROČIŠTE

ŽALBA

Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i Porodični i ostali), upis u APR

16.500,00

18.000,00

9.750,00

33.000,00

ostali postupci pred drž. organom

19.500,00

21.000,00

11.250,00

39.000,00

službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS

22.500,00

24.000,00

12.750,00

45.000,00

utvrđivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali sporovi PS

25.500,00

27.000,00

14.250,00

54.000,00

zakonsko izdržavanje

6.000,00

7.500,00

4.500,00

12.000,00

vršenje roditeljskog prava

11.250,00

12.750,00

7.125,00

22.500,00

Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS

30.000,00

31.500,00

16.500,00

60.000,00

ostali sporovi pred Upravnim sudom

36.000,00

37.500,00

19.500,00

72.000,00

Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi)

45.000,00

46.500,00

24.000,00

90.000,00

 

UGOVORI I OPŠTI AKTI

PROCENJIVI UGOVORI

1,5% ili T. Br 13

min 11.250,00

NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI

ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pr. lica

30.000,00

korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti državnih organa i lokalne samouprave

22.500,00

zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica

19.500,00

punomoć

13.500,00

ostale izjave

11.250,00

o posluzi

16.500,00

o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr. lica

25.500,00

Opšti akti drž organa i lok. samouprave

37.500,00

 

OSTALE RADNJE

Zastupanje više stranaka

uvećanje po 50%

Započeti sat

1.500,00

konferencije i sastanci na kojima se raspravlja o činjeničnim i pravnim pitanjima

4.500,00

Opomene i Odbrane po službenoj dužnosti

50% T. Broja

Dopisi 

3.000,00

Pregled i razmatranje spisa

50% T. Broja

Pribavljanje izvoda ili prepisa iz javnih knjiga ili spisa, bilo u analognom ili digitalnom obliku, pravosnažnost i izvršnost

20% T. Broja

Pravni savet usmeni 50%, pismeni 100%

% T. Broja