Zastava Bosne i Hercegovine

Opšta pravila i uslovi pretplate na izdanja kompanije Paragraf

- OD 01.12.2017. GODINE -

Sadržaj:


Opštim pravilima i uslovima pretplate na izdanja kompanije Paragraf – (u daljem tekstu: OPŠTA PRAVILA), regulišu se međusobna prava i obaveze između ugovornih strana potpisnica ugovora o pretplati.

Usvajanjem ovih opštih pravila, prestaju da važe:
Opšta pravila i uslovi pretplate na izdanja kompanije Paragraf, na snazi od 01.02.2016. godine. godine.

Izdanja kompanije Paragraf obuhvataju sledeće:

 • Pravna baza PARAGRAF LEX desktop verzija (PARAGRAF LEX)
 • Pravna baza PARAGRAF LEX online verzija lokalizovana za Srbiju (SRB), Crnu Goru (MNE) (PARAGRAF LEX ONLINE), Bosnu i Hercegovinu/Republiku Srpsku (BA)
 • Pravna baza PARAGRAF LEX mobile/tablet verzija lokalizovana za Srbiju (SRB), Crnu Goru (MNE) i Bosnu i Hercegovinu/Republiku Srpsku (BA)
 • Pravni Komplet
 • Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR
 • Budžetski Komplet

Opšta pravila se sastoje iz odredaba koje važe za sva izdanja kompanije Paragraf (Opšte odredbe) i pravila i uslova pretplate koja važe za posebna izdanja kompanije Paragraf (Posebna pravila, više vrsta).

DEFINISANJE POJMOVA:

ZAKLJUČNICA – predstavlja ugovor o pretplati, kojim se PRETPLATNIK pretplaćuje na određeno/a izdanje/a kompanije Paragraf.

PRETPLATNIK je pravno ili fizičko lice koje zaključi ugovor o pretplati sa kompanijom Paragraf, i može imati više korisnika.

PRETPLATA – predstavlja zbir svih ugovora o pretplati (na bilo koja izdanja) zaključenih između kompanije Paragraf i PRETPLATNIKA.

PRETPLATNI PERIOD je vremenski period trajanja pretplate na izdanje/a kompanije Paragraf.

PROŠIRENJE PRETPLATE – predstavlja zaključenje novog ugovora o pretplati sa istim PRETPLATNIKOM, a kojim se povećava broj zaključenih, važećih ugovora o pretplati.

TIPOVI DOKUMENATA – nalaze se u delu pravne baze „Sadržaj“ i mogu se dodavati, menjati ili brisati. Na primer: Propisi, Sudska praksa, Službena mišljenja, Modeli, e-časopisi u kojima se nalaze Stručni komentari i Pitanja i odgovori, „ Paragraf vesti “ u kome se nalaze Vesti, Carinska tarifa i drugi tipovi dokumenata.

PRETPLATNA DOKUMENTA – ZAKLJUČNICOM, PRETPLATNIK se pretplaćuje na dobijanje odnosno preuzimanje dokumenata, u dnevnom režimu, u elektronskoj formi. Ukoliko PRETPLATNIK koristi poene, pretplatna dokumenta su ona koja otvori koristeći te poene. Ukoliko nije ograničen poenima (flat), pretplatna dokumenta su ona, kojima se, tokom PRETPLATNOG PERIODA, PARAGRAF LEX ONLINE ili PARAGRAF LEX dnevno ažurira, a PRETPLATNIK im ima pravo pristupa, saglasno zaključenoj PRETPLATI.

OSTALA DOKUMENTA su sva ostala dokumenta koja su za vreme pretplatnog perioda ubačena u pravnu bazu (sve verzije) a koja nisu obuhvaćena zaključenom pretplatom.

ARHIVSKA DOKUMENTA – predstavljaju redakcijski prerađena dokumenta, objavljena u izdanjima kompanije Paragraf, od početka objavljivanja pravne baze do dana zaključenja pretplate.

LICENCA – predstavlja mogućnost pristupa pojedinačnog pretplatnika PARAGRAF LEX ONLINE, odnosno pojedinačnu instalaciju (pojedinačna ili mrežna verzija) kod PARAGRAF LEX-a. Licenca Paragraf Lex Online može sadržati više naloga.

NALOG sesastoji od: imena, prezimena, korisničkog imena, šifre, email-a itd, koje PRETPLATNIK unosi i služe kao sredstvo identifikacije u evidenciji kompanije Paragraf. Svaki nalog može imati više pristupa sa istim kredencijalima (korisničko ime i šifra).

SESIJA je vremenski interval od momenta logovanja do momenta odjavljivanja naloga.

CENOVNIK – predstavlja tabelarni prikaz vrednosti pojedinačnih TIPOVA DOKUMENATA izraženih u poenima, dostupnim u PARAGRAF LEX ONLINE-u, klikom na UPUTSTVO-CENOVNIK.

LOGOVANJE – beleženje korisničkih aktivnosti u PARAGRAF LEX ONLINE-u.

AKCIJA – reklamni period u kojem se nude posebni uslovi pretplate i traje ograničen vremenski period.

APLIKACIONI KOD je kombinacija slova i brojeva koju PRETPLATNIK dobija za registraciju svoje licence, odnosno naloga.

ŠIFRA je skup slova i/ili brojeva koju bira PRETPLATNIK za svaki NALOG radi individualizacije korišćenja PARAGRAF LEX ONLINE-a i sprečavanja zloupotreba odnosno neovlašćenog pristupa PARAGRAF LEX ONLINE-u.

BAZA PODATAKA – predstavlja, zajedno sa programom, nosač svih redakcijski obrađenih dokumenata.

 


OPŠTE ODREDBE

(1)

Zaključnicom, pretplatnik se pretplaćuje na određeno izdanje kompanije Paragraf ili više izdanja, u štampanoj i/ili elektronskoj formi.


Početak pretplate je različit u zavisnosti od izdanja. Pretplata počinje danom potpisivanja zaključnice, odnosno, ukoliko se pretplatnik nije registrovao, osmog dana od dana potpisivanja zaključnice za pretplatu na Paragraf Lex odnosno od trenutka dostavljanja aplikacionog koda PRETPLATNIKU za Paragraf Lex Online. Kod časopisa pretplata počinje od dana isporuke broja štampanog izdanja upisanog na zaključnici.

Trajanje pretplatnog perioda na izdanja je navedeno u svakoj pojedinačnoj zaključnici.

Opšta pravila dostupna na zvaničnoj internet prezentaciji kompanije Paragraf (www.paragraf.rs/opstapravila www.paragraf.me/opsti_uslovi) I (www.paragraf.ba/opsti_uslovi ) predstavljaju sastavni deo zaključnice.

(2)

Pretplatnik, samo u toku pretplatnog perioda, u zavisnosti od tipa i dužine pretplate, može dobiti određene privilegije, koje kompanija Paragraf može da ograniči, izmeni ili ukine bez saglasnosti pretplatnika kada proceni da je to u njenom interesu.

Pretplatnik koji ne plati iznos pretplate u roku navedenom u fakturi i/ili profakturi, istekom roka gubi mogućnost korišćenja privilegija.

(3)

Sva izdanja uživaju autorsko pravnu zaštitu na kojima je kompanija Paragraf isključivi nosilac prava na ekonomsko iskorišćavanje, snimanje i umnožavanje, stavljanje u promet, davanje u zakup, davanje na poslugu odnosno javno saopštavanje, uključujući interaktivno činjenje dostupnim javnosti primeraka, dok sva moralna i ostala imovinska autorska prava zadržava autor izdanja sve u skladu sa važećim propisima.

(4)

U slučaju da pretplatnik neovlašćeno objavi, zabeleži, umnoži ili javno saopšti na bilo koji način, u celini ili delimično, pojedinačno dokumenta iz izdanja ili izdanja/e u celini ili stavi u promet ili dâ u zakup ili u komercijalne svrhe, drži neovlašćeno umnožene ili neovlašćeno stavljene u promet primerke izdanja, kompanija Paragraf će pokrenuti odgovarajuće sudske postupke radi zaštite svojih prava.

(5)

Pretplatnik se obavezuje da predmet pretplate koristi samo za svoje potrebe, u protivnom je dužan da kompaniji Paragraf nadoknadi štetu koja bi nastala usled nepoštovanja ove ugovorne obaveze.

(6)

Nakon isteka zaključnice, pretplatnik može obnoviti istu. Ukoliko pretplatnik ima više potpisanih zaključnica, obnova (za izdanja sa te zaključnice) se vrši nakon isteka svake pojedinačne zaključnice.

(7)

Email iz zaključnice se može koristiti za zvaničnu korespodenciju između pretplatnika i kompanije Paragraf, koja obuhvata i mogućnost proširenja i obnove pretplate.

(8)

Kompanija Paragraf neće snositi odgovornost za štetu koja može nastati trećim licima/pretplatnicima na izdanja, po osnovu stručnih tekstova, dokumenata i drugih priloga koji su objavljeni u tim izdanjima ili im budu učinjeni dostupni na drugi način. Tekstovi sadržani u svim izdanjima izražavaju mišljenja i stavove državnih i drugih organa i organizacija, autora teksta ili redakcije kompanije Paragraf. Stavovi sadržani u autorskim tekstovima odražavaju stav autora, i ne moraju odražavati zvanična mišljenja nadležnih organa niti kompanije Paragraf. Dokumenti koji predstavljaju zvanične stavove državnih i drugih organa i organizacija su posebno označeni sa naznakom organa koji ih je doneo.

Izraženi stavovi i mišljenja, i kada je reč o zvaničnim stavovima državnih organa, neće uvek biti identično primenjeni u svakom konkretnom slučaju, bilo zbog razlike u činjenicama ili zbog drugačijeg shvatanja lica koje u određenom organu odlučuje o nečijim pravima i obavezama.

(9)

Upisivanjem svojih podataka na zaključnici, pretplatnik iskazuje svoj izričit pristanak kompaniji Paragraf da mu se na e-mail, telefonom (fiksni/mobilni), telefaksom i na adresu šalju komercijalna, nekomercijalna i druga obaveštenja koja će biti isključivo vezana za poslovanje kompanije Paragraf, a kompanija Paragraf se obavezuje da neće navedene podatke ustupati trećim licima niti ih koristiti u komercijalne svrhe van kompanije Paragraf.

(10)

Opšta pravila se odnose na sva lica koja koriste izdanja kompanije Paragraf po bilo kom osnovu, sa ili bez naknade.

(11)

Kompanija Paragraf zadržava pravo izmena i/ili dopuna opštih pravila. Izmenjena i/ili dopunjena opšta pravila će se primenjivati na sve buduće pretplatnike i na pretplatnike koji su pre dana usvajanja novih opštih pravila već zaključili pretplatu, pod uslovom da tim izmenama i dopunama ne trpe bilo kakvu štetu.

PRETPLATNIK se, kod prve pretplate, može upoznati sa aktuelnom verzijom opštih pravila na zvaničnoj internet prezentaciji kompanije Paragraf ili dostavljanjem opštih pravila uz zaključnicu, na zahtev pretplatnika.

(12)

Pravo na povlašćenu cenu za proširenje pretplate, pretplatnik stiče na osnovu broja izdanja na koja je, na dan zaključenja proširenja pretplate, pretplaćen.

Pravo na povlašćenu cenu za proširenje pretplate, pretplatniku prestaje otkazivanjem ili istekom vremena prvog ili bilo kog prethodnog izdanja na koje se pretplatio pre proširenja pretplate, a čija je cena veća od cene izdanja za koje se pretplata proširila. U tom slučaju, pretplatnik je, ukoliko ne obnovi pretplatu na skuplje izdanje, dužan platiti srazmeran deo cene do punog iznosa skupljeg izdanja obračunat do datuma isticanja proširene pretplate. Ukoliko pretplatnik ne uplati razliku u ceni do punog iznosa skupljeg izdanja u roku od 15 dana od dana isteka neobnovljenog izdanja, kompanija Paragraf ima pravo da onemogući dalje dobijanje i/ili preuzimanje povlašćenog izdanja, s tim što kompanija Paragraf zadržava pravo na potraživanje naknade iznosa do pune cene skupljeg izdanja.

(13)

Kompanija Paragraf zadržava pravo da, samostalno, bez saglasnosti pretplatnika, u svojim izdanjima reklamira druge pravne subjekte, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

(14)

TRAJNA ZAKLJUČNICA: Ugovor o pretplati može da se zaključi i na neodređeno vreme (trajna pretplata). U tom slučaju se plaćanje vrši periodično (npr: mesečno ili kvartalno). U slučaju promene važećeg cenovnika kompanije Paragraf, pretplatnik koji je zaključio trajnu pretplatu, zadržava pravo da nastavi da plaća po cenovniku koji je važio u trenutku zaključenja njegove pretplate, dok god izmiruje svoje obaveze u ugovorenom roku.

Ukoliko pretplatnik želi da raskine trajnu zaključnicu sa kompanijom Paragraf, ima obavezu da o takvoj svojoj nameri, putem pošte, obavesti Paragraf najkasnije poslednjeg dana u započetom periodu.

Pretplatnik koji zaključi preptlatu na duži vremenski period stiče pravo na povoljnije uslove pretplate u odnosu na pretplatnika koji je zaključio pretplatu na kraći vremenski period. Pretplatnik koji raskine zaključenu pretplatu, a koju je zaključio pod povoljnijim uslovima, dužan je, pored iznosa ugovorene cene i kamate, nadoknaditi kompaniji Paragraf i razliku do iznosa cene koja važi za pretplatu sa kraćim vremenskim periodom.

Pretplatnik ne može jednostrano otkazati pretplatu tokom perioda za koji je izmirio svoju obavezu ali može da raskine trajnu pretplatu za naredni period. Kompanija Paragraf može prihvatiti raskid i pre isteka vremena za koji je pretplatnik platio pretplatu ali nije dužan vratiti neiskorišćeni iznos uplaćene pretplate pretplatniku.

Ukoliko je došlo do raskida trajne pretplate, pa se pretplatnik predomisli i poželi da ponovo zasnuje odnos putem trajne zaključnice, gubi pravo na povlašćene cene koje važe za trajne pretplate a kompanija Paragraf ima pravo da tom pretplatniku naplati ponovno uključenje.

(15)

Pretplatnik i kompanija Paragraf su saglasni da sve eventualne sporove koji nastanu iz ugovora o pretplati reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće saglasno ugovaraju mesnu nadležnost suda u glavnom gradu države u kojoj se pretplata zaključila.

 


POSEBNA PRAVILA I USLOVI PRETPLATE NA "PARAGRAF LEX"

(16)

Paragraf Lex se sastoji od: baze podataka, pretplatnih, arhivskih i ostalih dokumenata.

Pretplata na Paragraf Lex se vrši kroz izbor odgovarajućeg/ih paketa tipova dokumenata, tj. pretplatnih paketa koji su u ponudi u trenutku zaključenja pretplate, prema važećem cenovniku (dalje: Paketa).

Ukoliko je uz odgovarajući paket predviđeno da pretplatnik stiče i pravo na određeni broj besplatnih online poena za korišćenje Paragraf Lex online i Paragraf Lex Mobile/Tablet verzije, oni se mogu koristiti do datuma isteka pretplatnog perioda. Mobile/tablet verzija deli poene sa Online verzijom.

(17)

Zaključnicom, pretplatnik se pretplaćuje na dobijanje odnosno preuzimanje pretplatnih dokumenata, u dnevnom režimu, u elektronskoj formi.

Pretplatnik samo u toku pretplatnog perioda stiče i mogućnost pristupa arhivskim dokumentima, relacijama između dokumenata i pravo korišćenja svih funkcionalnosti baze podataka.

(18)

Pretplatnik koji je zaključio pretplatu stiče mogućnost, tokom pretplatnog perioda:

 1. da instalira i koristi bazu podataka kako bi preuzeo pretplatne dokumente i to na način da je jedna kopija namenjena jednom personalnom računaru pretplatnika;
 2. da dobije korisničko pristupno ime, lozinku ili kod za pokretanje programa, pri instalaciji i reinstalaciji;
 3. da ograničeni broj puta reinstalira Paragraf Lex u slučaju: softverskog ili hardverskog gubitka ili oštećenja računara, prebacivanja Paragraf Lex-a sa jednog računara na drugi i u drugim opravdanim situacijama;
 4. da pristupi arhivskim dokumentima;
 5. da dobije i preuzme pretplatne dokumente, u skladu sa pretplatom iz zaključnice, korišćenjem instalacionog CD-a ili posredstvom interneta.  Obaveza je pretplatnika da sam obezbedi pristup internetu;
 6. da proširi pretplatu po povlašćenim cenama i ostvari popust na druga izdanja i aktivnosti kompanije Paragraf;
 7. da štampa pretplatne dokumente, kao i pravo da ih zadrži u svojoj arhivi bez prava dalje distribucije;
 8. da po isteku pretplatnog perioda, na svoj pismeni zahtev, koji kompanija Paragraf primi u roku od 14 dana od isteka pretplate, dobije u vlasništvo CD sa snimljenim pretplatnim dokumentima, na koje je stekao pravo pristupa putem pretplate u periodu navedenom u zaključnici, bez dokumenata koji su u relacijskoj vezi sa pretplatnim dokumentima i bez arhivskih dokumenata;
 9. da postavlja pitanja redakciji kompanije Paragraf (samo za verziju SRB), pod uslovom da je pretplatnik u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa platio fakturisani iznos. Kompanija Paragraf zadržava pravo ograničavanja broja pitanja na koja će odgovarati u određenom vremenskom periodu kao i na ukidanje mogućnosti dobijanja odgovora. Kompanija Paragraf ima pravo da odbije da odgovori na pitanje za koje proceni da nije aktuelno, nije interesantno za objavljivanje u svojim izdanjima odnosno nije u skladu sa njenom poslovnom politikom.

(19)

Ukoliko se naknadno, tokom važenja osnovne licence Paragraf Lex, zaključi proširenje te licence nekim dodatnim Paketom, pretplata na taj dodatni Paket traje do isteka pretplatnog perioda osnovne licence.

Cena pretplate na dodatni Paket je ista bez obzira na datum isteka licence na koju se nadograđuje.

(20)

Pretplatnik nema pravo da Paragraf Lex dalje ustupa trećim fizičkim odnosno pravnim licima, ali sa pretplatnim dokumentima može raspolagati u skladu sa važećim propisima.

(21)

U svim slučajevima korišćenja Paragraf Lex-a koji bitno odstupaju od "normalne upotrebe", u skladu sa ponašanjem dobrog privrednika, pretplatnik mora dobiti pismenu saglasnost kompanije Paragraf, a u posebnim slučajevima i od autora.

(22)

Kompanija Paragraf ima pravo da vrši potrebne izmene na Paragraf Lex-u, o čemu pretplatnika obaveštava i u skladu sa tim omogućava pretplatniku besplatno preuzimanje novih verzija programa (što može da zahteva reinstalaciju) koju je pretplatnik u obavezi da prihvati i sam izvrši reinstalaciju.

(23)

Po prvom zaključenju pretplate, kompanija Paragraf:

- isporučuje pretplatniku instalacioni CD sa pristupnim šiframa ili pretplatnik sam preuzima instalaciju sa zvanične internet prezentacije kompanije Paragraf,

- na zahtev pretplatnika, pruža tehničku podršku pretplatniku vezanu za instalaciju Paragraf Lex-a i obuku za njegovo korišćenje, u skladu sa obavezama svog poslovanja.

U slučaju reinstalacije pretplatnik ima pravo samo na telefonsku tehničku podršku od strane kompanije Paragraf u skladu sa obavezama njenog poslovanja.

(24)

Ukoliko pretplatnik ne obnovi zaključnicu, podleže redovnoj proceduri onemogućavanja daljeg pristupa bazi podataka (deregistracija) kao i daljeg ažuriranja dnevnih dokumenata. U slučaju naknadne uplate ili zaključenja pretplate, pretplatnik stiče pravo ponovne registracije.

Pretplatnik može produžiti pretplatu na Paragraf Lex, čime stiče pravo na produženje registracije, na jedan od sledećih načina:

 1. a) potpisom zaključnice za obnovu pretplate ili
 2. b) direktnom uplatom iznosa pretplate prema važećem cenovniku na dan uplate.

U slučaju obnove licence na način iz tačke b) ovog člana posebnih pravila, pretplatnik potvrđuje da je upoznat sa važećim Opštim pravilima.

 


POSEBNA PRAVILA I USLOVI PRETPLATE NA ŠTAMPANA IZDANJA

(25)

Nazivi časopisa, pretplatni periodi i broj od kojeg počinje da teče pretplata su navedeni u zaključnici.

(26)

Pretplata na časopis podrazumeva kupovinu i dostavljanje pretplatniku ugovorenog broja časopisa, mesečno, za vreme pretplate, kao i specialis brojeve ako i kada ih kompanija Paragraf bude izdavala.

(26a)

Društo ima pravo da, u slučaju i tokom važenja stanja više sile (rata, proglašenja vanredne situacije, vanrednog stanja, ekonomske krize i sl.), pretplatnicima dostavlja časopise u elektronskoj (u formatu u kome oni mogu štampati elektronsko izdanje), umesto u štampanoj formi (u formatu koji oni mogu štampati), a pretplatnik se sa tim može saglasiti u roku od 8 dana od prijema obaveštenja od Društva ili pismeno otkazati dalju pretplatu. Pretplatnici koji se saglase sa ovako izmenjenom dostavom časopisa nemaju pravo tražiti umanjenje cene pretplate ili naknadnu dostavu štampanih brojeva časopisa koji su im već elektronski dostavljeni.

 


POSEBNA PRAVILA I USLOVI PRETPLATE NA ELEKTRONSKU ZBIRKU PODATAKA - PRAVNA BAZA "PARAGRAF LEX ONLINE" (Verzija SRB)

(27)

Zaključnicom, pretplatnik se pretplaćuje na odgovarajući paket pretplatnih dokumenata pravne baze Paragraf Lex Online, naveden u zaključnici, a dostupnih posredstvom Interneta na sajtu kome se može pristupiti odgovarajućim linkom postavljenim na adresi: www.paragraf.rs

(28)

Nakon potpisivanja zaključnice, pretplatniku se dostavlja aplikacioni kôd putem email-a ili sms porukom na mobilni telefon koji je pretplatnik naveo u zaključnici. Ukoliko ovi podaci nisu navedeni u zaključnici, aplikacioni kôd se šalje pretplatniku poštom na adresu iz zaključnice. Pretplatniku, aplikacioni kôd služi za kreiranje i registraciju naloga, pri čemu je u obavezi da popuni određene podatke (korisničko ime, šifra i drugi podaci) kako bi pristupio Paragraf Lex Online-u.
Poslati email, od strane kompanije Paragraf, koji sadrži aplikacioni kôd, može kod pretplatnika stići u junk, spam ili drugi sličan folder, što je pretplatnik dužan blagovremeno proveriti u cilju izbegavanja nesporazuma.

(29)

Pretplatnik koji je zaključio pretplatu stiče:

 • pravo dobijanja aplikacionog kôda;
 • pravo da koristi bazu podataka kako bi preuzeo pretplatne dokumente i to na način da je jedna licenca namenjena jednoj osobi;
 • mogućnost pristupa ostalim dokumentima, relacijama između dokumenata i korišćenja svih funkcionalnosti baze podataka.
 • pravo preuzimanja pretplatnih dokumenata u skladu sa pretplatom iz zaključnice posredstvom Interneta u toku pretplatnog perioda. Obaveza je pretplatnika da sam obezbedi pristup Internetu;
 • mogućnost popusta na druga izdanja i aktivnosti kompanije Paragraf:
 • pravo štampanja pretplatnih dokumenata samo za svoje potrebe, kao i pravo da ih zadrži u svojoj arhivi bez prava dalje distribucije;
 • mogućnost da, po isteku pretplatnog perioda, na svoj pismeni zahtev, koji kompanija Paragraf primi u roku od 14 dana od isteka pretplate, dobije u vlasništvo CD sa snimljenim pretplatnim dokumentima, u slučaju da te dokumente nije sam sačuvao ili odštampao, bez dokumenata koji su u relacijskoj vezi sa pretplatnim dokumentima i bez ostalih dokumenata.
 • mogućnost postavljanja pitanja i dobijanja odgovora, tokom pretplatnog perioda, od redakcije kompanije Paragraf u skladu sa njenim mogućnostima, pod uslovom da je pretplatnik u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa platio fakturisani iznos. Kompanija Paragraf zadržava pravo ograničavanja broja pitanja na koje će odgovarati u određenom vremenskom periodu kao i na ukidanje mogućnosti dobijanja odgovora. Kompanija Paragraf ima pravo da odbije da odgovori na pitanje za koje proceni da nije aktuelno, nije interesantno za objavljivanje, odnosno nije u skladu sa njenom poslovnom politikom.
 • pravo, na ponovno dostavljanje (ili resetovanje) aplikacionog kôda ili šifre, u slučaju gubitka, a na zahtev pretplatnika, slanjem putem email-a ili sms-a na email ili mobilni telefon koji su korišćeni pri registraciji licence ili potpisivanju zaključnice.

(30)

Jedna licenca je namenjena jednom korisniku kod pretplatnika i ne sme je koristiti više korisnika, niti se sme ustupati drugim korisnicima, bez obzira da li je pretplata zaključena sa naknadom ili bez naknade.

Nije dozvoljeno da se više korisnika, nego što taj nalog ima registrovanih licenci, istovremeno uloguju na isti nalog. Svaki korisnik je dužan da se odjavi po prestanku korišćenja Paragraf Lex Online-a, zbog mogućnosti izbegavanja kažnjavanja.

Ukoliko se pokuša više nego dozvoljenih, istovremenih, logovanja na jedan nalog, kompanija Paragraf će takvo ponašanje smatrati neovlašćenim pokušajem pristupa Paragraf Lex Online-u i zadržava pravo da onemogući pristup bazi. Ukoliko se ovakvo ponašanje ponovi sa istog naloga, kompanija Paragraf može, svaki put, onemogućiti sve pristupe sa tog naloga, u vremenskom periodu od 12h do 24h . U slučaju dalje zloupotrebe korišćenja naloga, pretplatnik gubi pravo na povlašćene cene i ostale privilegije.

(31)

Ukoliko se naknadno, tokom važenja licence Paragraf Lex Online, zaključi proširenje te licence nekim dodatnim Paketom, odnosno tipom dokumenta, pretplata na taj dodatni Paket, odnosno tip dokumenta traje maksimalno godinu dana tj. do isteka, odnosno obnove te licence. Cena pretplate na dodatni Paket, odnosno tip dokumenta je ista bez obzira na datum isteka licence na koju se nadograđuje.

(32)

Kompanija Paragraf zadržava pravo da licence, dodeljene bez naknade, isključi u svakom momentu.

(33)

U slučaju promene korisnika kod istog pretplatnika, novi korisnik je dužan izmeniti podatke iz registracije.

(34)

U svim slučajevima korišćenja Paragraf Lex Online-a koji bitno odstupaju od "normalne upotrebe" u skladu sa ponašanjem dobrog privrednika, pretplatnik mora dobiti pismenu saglasnost kompanije Paragraf, a u posebnim slučajevima i od autora.

(35)

Kompanija Paragraf ima pravo da vrši potrebne izmene na Paragraf Lex Online-u.
Pri obnovi licence, pretplatnik ima pravo da izabere drugačiji izbor Paketa, odnosno tipova dokumenata u skladu sa ponudom, čime gubi pravo pristupa Paketu, odnosno tipu dokumenta koji nije obnovio.

(36)

Kompanija Paragraf pruža tehničku podršku pretplatniku u vezi sa korišćenjem Paragraf Lex Online-om, u skladu sa svojim tehničkim i organizacionim mogućnostima, a pretplatnik potpisivanjem zaključnice prihvata minimalne zahteve za korišćenje Paragraf Lex Online-a, koja su sastavni deo opštih pravila.

(37)

Ukoliko pretplatnik ne produži licencu, podleže re­dovnoj proceduri onemogućavanja daljeg pristupa Paragraf Lex Online-u (deregistracija). U slučaju naknadne uplate ili zaključenja pretplate, pretplatnik stiče pravo ponovnog pristupa Paragraf Lex Online-u.
Pretplatnik može produžiti važenje licenci u svojoj pretplati, na jedan od sledećih načina:
a) potpisom zaključnice za obnovu licence ili
b) direktnom uplatom iznosa cene licence/i prema važećem cenovniku kompanije Paragraf na dan uplate.
U slučaju obnove licence na način iz tačke b) ovog člana posebnih pravila, pretplatnik potvrđuje da je upoznat sa važećim opštim pravilima.

(38)

Zaključenjem pretplate, pretplatnik dobija određen broj bodova koje troši tokom pretplatnog perioda. Dobijeni broj bodova se smanjuje preuzimanjem dokumenata iz Paragraf Lex Online-a pri čemu svaki dokument nosi određen broj bodova, prikazanih u cenovniku.
Broj bodova se ne umanjuje ukoliko se sa istog računara i sa istog browser-a pristupa istom dokumentu više puta u okviru 6h od momenta svakog naplaćenog pristupa. Po isteku 6h, kao i ako se u okviru 6h pristupi istom dokumentu sa drugog računara ilibrowser-a, ovakav pristup se smatra novim pristupom i naplaćuje se, umanjenjem bodova.

(39)

Ukoliko pretplatnik potroši dobijene bodove:

 • može dokupiti potreban broj bodova ili
 • može, na pitanje kompanije Paragraf, prihvatiti ulazak u minus. Potrošene bodove “u minusu” kompanija Paragraf fakturiše pretplatniku periodično (mesečno, tromesečno).

(40)

Suma bodova, koje pretplatnik zaključenjem pretplate dobija, se mora utrošiti tokom pretplatnog perioda. Ukoliko se ne utroši, preostali bodovi ili bodovi koje tokom pretplate pretplatnik dokupi, propadaju i ne mogu se prenositi u novi pretplatni period, niti pretplatnik može potraživati njihovu vrednost od kompanije Paragraf.
Kompanija Paragraf zadržava pravo da, tokom pretplatnog perioda, menja vrednost dokumenata izražen brojem bodova, o čemu je dužna obavestiti pretplatnika. Ukoliko pretplatnik nastavi da koristi Paragraf Lex Online, smatraće se da je prihvatio izmene. U suprotnom, pretplatnik može otkazati ugovor, a kompanija Paragraf je dužna vratiti srazmeran deo vrednosti neiskorišćenih bodova pretplatniku u novcu.

(41)

Pretplatnik je saglasan da je odgovoran za sve aktivnosti koje se odvijaju pod njegovim nalogom/nalozima.

Opcija Moje beleške, omogućava pretplatniku (korisniku licence) da čuva podatke i dokumentaciju u bazi, kojima isključivo on može da pristupi. Imajući u vidu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), kojim je propisana obaveza izbegavanja unošenja podataka o fizičkim licima, jer je za zakonitost obrade potreban pristanak lica na koje se podaci odnose, modifikujte beleške i dokumente koje uz njih stavljate na taj način što ćete navedene podatke sakriti (anonimizovati).

Primer pravilnog postavljanja beleške:

“Preduzetnik AA zbog odlaska na operaciju... u Zdravstvenu ustanovu... može imenovati svog sina BA za poslovođu bez zasnivanja radnog odnosa.”

(42)

Ukoliko pretplatnik primeti da neko neovlašćeno koristi njegov nalog, dužan je bez odlaganja obavestiti kompaniju Paragraf, putem emaila na support@paragraf.rs ili putem telefona tehničke podrške koji se nalaze na sajtu kompanije Paragraf, kako bi lozinka odmah bila promenjena i pretplatnik zaštićen od dalje zloupotrebe. U suprotnom, kompanija Paragraf nije odgovorna za utrošene bodove u tom periodu.

(43)

Kompanija Paragraf može onemogućiti pristup Paragraf Lex Online-u u slučaju:

 • zloupotrebe naloga od strane pretplatnika,
 • ukoliko pretplatnik kasni sa uplatom pretplate iz zaključnice,
 • postojanja bezbednosnih razloga koji nameću potrebu da pretplatnik promeni i odredi novu šifru nakon čega se nalog ponovo aktivira,
 • kao i u situaciji iz člana 30. ovih pravila.

(44)

Pretplatnik je saglasan da kompanija Paragraf ima pravo da loguje sve sesije, a sve u cilju prikupljanja i obrade informacija korisnih za unapređenje Paragraf Lex Online-a.

(45)

Kompanija Paragraf ne odgovara za “pad” servera treće strane na kome je postavljen Paragraf Lex Online ili se dogode nepredviđene okolnosti, bez krivice kompanije Paragraf, a na šta ona ne može da utiče, kao ni za podešavanja na računaru korisnika (tj. mreži), od čega zavisi mogućnost pristupa serveru na kome se nalazi Paragraf Lex Online.

(46)

Kompanija Paragraf će pretplatniku preporučiti upotrebu određenog browsera za ostvarivanje najbolje funkcionalnosti Paragraf Lex Online, a ukoliko pretplatnik izabere drugi browser, kompanija Paragraf ne odgovara ako, izabrani browser, nije optimizovan za korišćenje aplikacije pravne baze na način na koji je kompanija Paragraf to projektovala.

(47)

Sva posebna pravila koja važe za Paragraf Lex Online, važe i za pretplatnike koji mu pristupaju sa mobilnog telefona (koji mora imati operativni sistem „Android“), koristeći Paragraf Lex Android aplikaciju. Razlika je jedino u uređaju sa koga se pristupa Paragraf Lex Online-u.

 


POSEBNA PRAVILA I USLOVI PRETPLATE NA ELEKTRONSKU ZBIRKU PODATAKA - PRAVNA BAZA "PARAGRAF LEX ONLINE" (Verzija MNE I Verzija BA)

(48)

Zaključnicom, pretplatnik se pretplaćuje na određeni paket dokumenata. Svaki paket dokumenata je različito vrednovan i izražen u poenima, i sadrži određene tipove dokumenata. Svakom tipu dokumenta, iz izabranog paketa, se pristupa upotrebom dodeljenih poena. Svaki dokument je vrednovan određenim brojem poena u okviru izabranog paketa. Svakom tipu dokumenata, bez obzira na izabrani paket pravne baze Paragraf Lex Online, se može pristupiti posredstvom Interneta, na sajtu www.paragraf.me odnosno www.paragraf.ba

(49)

Nakon potpisivanja zaključnice, pretplatniku se dostavlja aplikacioni kôd putem email-a ili sms porukom na mobilni telefon koji je pretplatnik naveo u zaključnici. Ukoliko ovi podaci nisu navedeni u zaključnici, aplikacioni kôd se šalje pretplatniku poštom na adresu iz zaključnice. Pretplatniku, aplikacioni kôd služi za kreiranje i registraciju naloga, pri čemu je u obavezi da popuni određene podatke (korisničko ime, šifra i drugi podaci) kako bi pristupio Paragraf Lex Online-u.

Poslati email, od strane kompanije Paragraf, koji sadrži aplikacioni kôd, može kod pretplatnika stići junk, spam ili drugi sličan folder neželjene pošte, što je pretplatnik dužan blagovremeno proveriti u cilju izbegavanja nesporazuma.

(50)

Pretplatnik koji je zaključio pretplatu stiče:

 • pravo dobijanja aplikacionog kôda
 • pravo da koristi bazu podataka kako bi preuzeo dokumenta i to na način da je jedan nalog namenjen jednoj osobi osim ako nije drugačije naznačeno u zaključnici
 • mogućnost pristupa relacijama između dokumenata i korišćenja svih funkcionalnosti baze podataka
 • mogućnost popusta na druga izdanja i aktivnosti kompanije Paragraf
 • pravo štampanja kupljenih dokumenata samo za svoje potrebe, kao i pravo da ih zadrži u svojoj arhivi bez prava dalje distribucije
 • pravo, na ponovno dostavljanje (ili resetovanje) aplikacionog kôda ili šifre, u slučaju gubitka, a na zahtev pretplatnika, slanjem putem email-a ili sms-a na email ili mobilni telefon koji su korišćeni pri registraciji licence ili potpisivanju zaključnice.

(51)

Pretplatnik ne sme dodeliti korisničko ime i šifru za pristup Paragraf Lex Online, većem broju lica nego što ima dozvoljenih prava pristupa po nalogu, a u skladu sa zaključenom pretplatom.

Kompanija Paragraf ima pravo da od pretplatnika zahteva, a u cilju zaštite neovlašćenog korišćenja van fizičke lokacije, da pretplatnik dostavi određeni broj IP Adresa sa kojih će pristupati pravnoj bazi Paragraf Lex Online.

Nije dozvoljeno da se više korisnika, nego što taj nalog ima registrovanih licenci, istovremeno uloguju na isti nalog. Svaki korisnik je dužan da se pravilno odjavi po prestanku korišćenja Paragraf Lex Online-a, kako bi izbegao odbijanje ponovnog logovanja na sistem.

Ukoliko se pokuša više nego dozvoljenih, istovremenih, logovanja na jedan nalog, kompanija Paragraf će takvo ponašanje smatrati neovlašćenim pokušajem pristupa Paragraf Lex Online-u i zadržava pravo da onemogući pristup bazi. Ukoliko se ovakvo ponašanje ponovi sa istog naloga, kompanija Paragraf može, svaki put, onemogućiti sve pristupe sa tog naloga, u vremenskom periodu od 12h do 24h. U slučaju dalje zloupotrebe korišćenja naloga, pretplatnik gubi pravo na povlašćene cene i ostale privilegije.

Pretplatom na veći broj licenci, svaka licenca sadrži odgovarajuči broj poena. Poeni se ne mogu deliti između licenci niti između verzija Paragraf Lex Online, lokalizovanih za Srbiju (SRB), Crnu Goru (MNE) i Bosnu I Hercegovinu/Republiku Srpsku (BA)

(52)

Ukoliko naknadno, tokom važenja licence Paragraf Lex Online, pretplatnik zaključi proširenje te licence nekim dodatnim Paketom, koji sadrži dodatne tipove dokumenata ili dodatne poene, pretplata na taj dodatni Paket traje do isteka, odnosno obnove te licence. Cena pretplate na dodatni Paket, se ne menja bez obzira na datum isteka licence na koju se nadograđuje.

(53)

Kompanija Paragraf zadržava pravo da licence, dodeljene bez naknade, isključi u svakom momentu.

(54)

U slučaju promene korisnika kod istog pretplatnika, novi korisnik je dužan izmeniti podatke iz registracije.

(55)

U svim slučajevima korišćenja Paragraf Lex Online-a koji bitno odstupaju od "normalne upotrebe" u skladu sa ponašanjem dobrog privrednika, pretplatnik mora dobiti pismenu saglasnost kompanije Paragraf, a u posebnim slučajevima i od autora.

(56)

Kompanija Paragraf ima pravo da vrši potrebne izmene na Paragraf Lex Online-u.
Pri obnovi licence, pretplatnik ima pravo da izabere drugačiji izbor Paketa, odnosno tipova dokumenata u skladu sa ponudom, čime gubi pravo pristupa Paketu, odnosno tipu dokumenta koji nije obnovio.

(57)

Kompanija Paragraf pruža tehničku podršku pretplatniku u vezi sa korišćenjem Paragraf Lex Online, u skladu sa svojim tehničkim i organizacionim mogućnostima, a pretplatnik potpisivanjem zaključnice prihvata minimalne zahteve za korišćenje Paragraf Lex Online, koja su sastavni deo opštih pravila.

(58)

Ukoliko pretplatnik ne produži licencu, podleže re­dovnoj proceduri onemogućavanja daljeg pristupa Paragraf Lex Online (deregistracija). U slučaju naknadne uplate ili zaključenja pretplate, pretplatnik stiče pravo ponovnog pristupa Paragraf Lex Online.

Pretplatnik može produžiti važenje licenci u svojoj pretplati, na jedan od sledećih načina:

 • potpisom zaključnice za obnovu licence ili
 • direktnom uplatom iznosa cene licence/i prema važećem cenovniku kompanije Paragraf na dan uplate.

U slučaju obnove licence na način iz tačke b) ovog člana posebnih pravila, pretplatnik potvrđuje da je upoznat sa važećim opštim pravilima.

(59)

Zaključenjem pretplate, pretplatnik dobija određen broj poena koje troši tokom pretplatnog perioda. Dobijeni broj poena se smanjuje preuzimanjem dokumenata, koje se vrši tako što pretplatnik otvori željeni dokument (klikom na njega), iz Paragraf Lex Online pri čemu svaki dokument nosi određen broj poena, prikazanih u cenovniku.

Broj poena se automatski umanjuje pri svakom pristupu istom dokumentu i smatra se novim preuzimanjem tog dokumenta. Ukoliko je neki dokument sastavljen iz više delova, pristup svakom delu tog dokumenta će se smatrati zasebnim preuzimanjem.

Ukoliko pretplata po važećem cenovniku obuhvata i korišćenje Mobile/Tablet verzije aplikacije, tada se troše isti poeni korišćenjem bilo koje verzije.

(60)

Ukoliko pretplatnik potroši dobijene poene:

 • može dokupiti potreban broj poena ili
 • na pitanje kompanije Paragraf može prihvatiti ulazak u minus. Potrošene poene “u minusu” kompanija Paragraf fakturiše pretplatniku periodično (mesečno, tromesečno).

(61)

Suma poena, koje pretplatnik zaključenjem pretplate dobija, se mora utrošiti tokom pretplatnog perioda. Ukoliko se ne utroši, preostali poeni ili poeni koje tokom pretplate pretplatnik dokupi, propadaju i ne mogu se prenositi u novi pretplatni period, niti pretplatnik može potraživati njihovu vrednost od kompanije Paragraf.

Kompanija Paragraf zadržava pravo da, tokom pretplatnog perioda, menja vrednost dokumenata izražen brojem poena, o čemu je dužna obavestiti pretplatnika. Ukoliko pretplatnik nastavi da koristi Paragraf Lex Online, smatraće se da je prihvatio izmene. U suprotnom, pretplatnik može otkazati ugovor, a kompanija Paragraf je dužna vratiti srazmeran deo vrednosti neiskorišćenih bodova pretplatniku u novcu.

(62)

Pretplatnik je saglasan da je odgovoran za sve aktivnosti koje se odvijaju pod njegovim nalogom/nalozima i za bezbednost svoje šifre.

(63)

Ukoliko pretplatnik izgubi šifru ili primeti da neko neovlašćeno koristi njegov nalog, dužan je, bez odlaganja, obavestiti kompaniju Paragraf, putem emaila na support@paragraf.rs ili putem telefona tehničke podrške koji se nalaze na sajtu kompanije Paragraf, kako bi lozinka odmah bila promenjena i pretplatnik zaštićen od dalje zloupotrebe.

(64)

Kompanija Paragraf može onemogućiti pristup Paragraf Lex Online-u u jednom od sledećih slučajeva:

 • zloupotrebe naloga od strane pretplatnika
 • ukoliko pretplatnik kasni sa uplatom pretplate iz zaključnice
 • postojanja bezbednosnih razloga koji nameću potrebu da pretplatnik promeni i odredi novu šifru nakon čega se nalog ponovo aktivira
 • isteka pretplate

(65)

Pretplatnik je dužan da plati ceo iznos naveden u zaključnici. U slučaju delimične uplate, a u toku pretplatnog perioda, trajanje pretplate i broj poena su srazmerni iznosu delimične uplate.

Ukoliko je pretplatniku uskraćen pristup njegovom nalogu iz razloga što nije platio iznos u roku navedenom u zaključnici, pa nakon onemogućavanja pristupa pretplatnik naknadno plati celokupan iznos, kompanija Paragraf će mu ponovo omogućiti pristup nalogu, u trajanju srazmerno neiskorišćenom vremenu u odnosu na pretplatni period.

(66)

Pretplatnik je saglasan da kompanija Paragraf ima pravo da loguje sve sesije, a sve u cilju prikupljanja i obrade informacija korisnih za unapređenje Paragraf Lex Online.

(67)

Kompanija Paragraf ne odgovara za “pad” servera treće strane na kome je postavljen Paragraf Lex Online ili se dogode nepredviđene okolnosti, bez krivice kompanije Paragraf, a na šta ona ne može da utiče, kao ni za podešavanja na računaru korisnika (tj. mreži), od čega zavisi mogućnost pristupa serveru na kome se nalazi Paragraf Lex Online.

(68)

Kompanija Paragraf će pretplatniku preporučiti upotrebu određenog browsera za ostvarivanje najbolje funkcionalnosti Paragraf Lex Online, a ukoliko pretplatnik izabere drugi browser, kompanija Paragraf ne odgovara ako, izabrani browser, nije optimizovan za korišćenje aplikacije pravne baze na način na koji je kompanija Paragraf to projektovala.

(69)

Sva posebna pravila koja važe za Paragraf Lex Online, važe i za pretplatnike koji mu pristupaju sa mobilnog telefona / tableta. Razlika je jedino u uređaju sa koga se pristupa.

 


POSTUPAK INSTALACIJE PARAGRAF LEX-A I TEHNIČKA PODRŠKA

(70)

Instalacija Paragraf Lex-a

Instalaciju jednokorisničke verzije Paragraf Lex-a vrši pretplatnik i za ovaj postupak nije potrebno stručno lice.

U postupku instalacije obezbeđena je besplatna telefonska pomoć od strane Službe za tehničku podršku.

Instalaciju mrežne verzije Paragraf Lex-a vrši stručno lice kod pretplatnika - sistem administrator. Na zahtev pretplatnika, instalaciju mrežne verzije može da izvrši i Služba za tehničku podršku kompanije Paragraf.

Registracija Paragraf Lex-a

Nakon instalacije Paragraf Lex-a, prilikom prvog pokretanja, vrši se njegova registracija (radi prava pristupa serveru Paragraf Lex na Internetu), koja se obavlja telefonom, pozivanjem broja službe za tehničku podršku ili putem Interneta. Nakon izvršene registracije Paragraf Lex postaje operativan.

Paragraf Lex je instaliran na računar pretplatnika i dostupan mu je svaki dan bez izlaska na Internet, ali je za preuzimanje pretplatnih dokumenata neophodno ažuriranje putem interneta ili CD-a. Paragraf Lex se, klikom na dugme “Ažuriranje”, dnevno ažurira putem Interneta ili petnaestodnevno (odnosno mesečno) putem CD-a.

Reinstalacija Paragraf Lex-a

U slučaju da je u toku trajanja pretplate pretplatniku potrebno da se postojeći Paragraf Lex prebaci na drugi računar ili da se ponovo instalira na isti računar, pretplatniku je obezbeđena besplatna telefonska pomoć od strane Službe za tehničku podršku.

Tehnička podrška

Služba za tehničku podršku obezbeđuje BESPLATNU TELEFONSKU POMOĆ PRETPLATNICIMA, u vremenu od 07.30 do 17.30 svakog dana, osim vikendom.

Po potrebi, izvršiće se i BESPLATAN ODLAZAK KOD PRETPLATNIKA, u skladu sa organizacijom poslovanja, radi rešavanja eventualnih tehničkih pitanja. Tehnička podrška ne podrazumeva instalaciju ili reinstalaciju operativnog sistema na računaru pretplatnika, kao ni popravku uređaja računara.

Nakon zaključenja pretplate na Paragraf Lex, pretplatniku se može isporučiti instalacioni CD sa pristupnim šiframa ili pretplatnik sam preuzima instalaciju sa zvanične Internet prezentacije kompanije Paragraf.

Za tehničke probleme sa korišćenjem Paragraf Lex-a ili Paragraf Lex Online-a, kao i za sve dodatne informacije, obratite se službi tehničke podrške na kontakt telefone koji se nalaze na veb sajtu kompanije Paragraf.

 


PRETPLATNIČKI PANEL (SELF ADMIN)

(71)

Fakture se dostavljaju elektronskim putem (elektronska faktura) tako što pretplatnik pristupa Pretplatničkom Panelu (dalje: Panel). Ukoliko pretplatnik želi da mu se fakture dostavljaju i u štampanom obliku, dužan je to posebno naznačiti u zaključnici.

(72)

Da bi pretplatnik pristupio Panelu potrebno je da prilikom popunjavanja zaključnice u odgovarajuće polje unese svoju e-mail adresu, koja predstavlja korisničko ime za pristup Panelu. Na izabranu e-mail adresu mu kompanija Paragraf šalje uputstvo koje pretplatnik prati kako bi kreirao administratorski nalog. Pri kreiranju naloga, pretplatnik po svom izboru bira pristupnu šifru čime završava postupak registracije i stiče status administratora sopstvenog Panela odnosno pretplatnik, unosom email-a u zaključnici ovlašćuje lice, po svom izboru, da postane administrator njegovog Panela. Administrator Panela upravlja svojim Panelom u skladu sa mogućnostima koje kompanija Paragraf pruža putem Panela kao na primer: kupovina novih izdanja, proširivanje pretplate, prijavljivanje na savetovanja, otvaranje i dodeljivanje privilegija novim nalozima na Panelu, i dr.

(73)

Pretplatnik je odogovoran za bezbednost svoje šifre kao i za sve radnje i aktvnosti koje administrator ili korisnici preduzmu u okviru svojih naloga na Panelu a kojima se stvaraju međusobne obaveze između pretplatnika i kompanije Paragraf. U tom smislu, Pretplatnik je dužan platiti fakture koje su izdate po njihovim aktivnostima u Panelu. Iz navedenog razloga, administrator može ograničiti svakog pojedinačnog korisnika Panela u obimu korišćenja koje im Panel omogućava.

Ukoliko pretplatnik izgubi šifru ili primeti da neko neovlašćeno koristi njegov nalog, dužan je, bez odlaganja, obavestiti kompaniju Paragraf, putem emaila na support@paragraf.rs ili putem telefona tehničke podrške koji se nalaze na sajtu kompanije Paragraf, kako bi lozinka odmah bila promenjena i pretplatnik zaštićen od dalje zloupotrebe.

(74)

Pretplatniku se na email adresu (iz zaključnice ili na email koji administrator kasnije promeni) šalje informacija da je, u pdf formatu, faktura spremna i da treba da se uloguje na Panel kako bi je preuzeo.

Potpisivanjem zaključnice, pretplatnik se obavezije da će registrovati nalog na Panelu i preuzimati fakture nakon dobijanja obaveštenja od strane kompanije Paragraf da je faktura spremna za preuzimanje. Ukoliko Pretplatnik ne preuzme fakturu iz Panela, po isteku 30 dana od dana potpisivanja zaključnice, kompanija Paragraf će mu poslati fakturu na email adresu iz zaključnice. Pretplatnik je dužan redovno proveravati svoje junk/spam/bulk i druge fodlere neželjene pošte kako bi bio siguran da mu je email sa fakturom stigao. Slanjem emaila sa fakturom ili informacijom da je faktura dostupna na Panelu, smatraće se da je pretplatnik i primio tu fakturu.

(75)

Svaki pretplatnik može imati samo jednog administratora. Promena administratora se ne može vršiti potpisivanjem zaključnice kojom se proširuje ili obnavlja pretplata. Pretplatnik može menjati svog administratora na dva načina: A) sam pretplatnik može kroz svoj nalog promeniti administratora, B) pretplatnik se može obratiti Društvu na popunjenom formularu sa zahtevom u štampanom ili skeniranom formatu. Ukoliko osoba koja vrši funkciju administratora ili je samo korisnik naloga, prestane da obavlja tu funkciju za pretplatnika, pretplatnik je dužan da onemogući dalji pristup ovom licu i izvrši promenu administratora na jedan od već opisnih načina.

TABELA PRIVILEGIJA


 

OPŠTA PRAVILA I USLOVI PRETPLATE NA
ELEKTRONSKI PROGRAM
ZA PRAĆENJE JAVNIH NABAVKI U SRBIJI pod nazivom "LEX JAVNE NABAVKE"

verzija na snazi od 01.02.2019. godine

Opštim pravilima i uslovima pretplate na elektronski program za praćenje javnih nabavki u Srbiji pod nazivom LEX JN (u daljem tekstu: OPŠTA PRAVILA), Privrednog društva Paragraf Lex doo Novi Sad (u daljem tekstu: Paragraf) regulišu se međusobna prava i obaveze između ugovornih strana potpisnica Ugovora o pretplati/korišćenju softvera - aplikacije (u daljem tekstu: Zaključnica) LEX JN.

Paragraf obezbeđuje korićenje LEX JN, putem internet portala https://www.javnenabavke.rs, kojim se pretplatnicima omogućava sistematizovan pregled informacija o objavljenim javnim nabavkama i tenderima u Republici Srbiji.

Član 1

Pretplatnik se pretplaćuje na aplikaciju LEX JN na period od 365 dana potpisivanjem Zaključnice. Svaki pretplatnik može zaključiti više Zaključnica na aplikaciju LEX JN ukoliko ima potrebu pristupa od strane više korisnika.

Pretplata počinje danom potpisivanja Zaključnice i registracijom na adresi https://www.javnenabavke.rs, odnosno, ukoliko se pretplatnik nije registrovao, osmog dana od dana potpisivanja Zaključnice. Pretplatnik koji je zaključio pretplatu stiče pravo na dobijanje aplikacionog koda za registraciju LEX JN. Registraciju LEX JN vrši pretplatnik i za ovaj postupak nije potrebno stručno lice.

Član 2

Plaćanje pretplate se može vršiti na više načina, saglasno potpisanoj Zaključnici. Fakture se dostavljaju elektronskim putem (elektronska faktura) tako što pretplatnik pristupa Pretplatničkom Panelu (dalje: Panel). Ukoliko pretplatnik želi da mu se fakture dostavljaju i u štampanom obliku, dužan je to posebno naznačiti u zaključnici.

Član 3

Pretplatniku koji ne plati iznos pretplate u roku navedenom na fakturi može biti onemogućen pristup i korišćenje aplikacije LEX JN, sve do momenta plaćanja, odnosno Paragraf može pretplatniku otkazati dalju pretplatu.

Član 4

LEX JN uživa autorsko pravnu zaštitu na kojoj je Paragraf, odnosno autor, isključivi nosilac imovinskih autorskih prava na ekonomsko iskorišćavanje u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US) dalje: ZASP.

Pretplatnik/korisnik licence aplikacije LEX JN ne stiče nikakva autorska prava na programu, niti će ih steći davanjem sugestija za unapređenje programa, primedbama na funkcionalnost, komentarima ili bilo kojim drugim povratnim informacijama vezanim za korišćenje, a čijim prihvatanjem bi se unapredio program LEX JN.

Član 5

Pretplatnik se obavezuje da predmet pretplate koristi samo za svoje lične ili poslovne potrebe. Svako komercijalno korišćenje aplikacije LEX JN od strane pretplatnika kao i svako objavljivanje, umnožavanje, menjanje, prosleđivanje trećim licima informacija koje su mu stavljene na raspolaganje nije dozvoljeno. Paragraf je ovlašćen proveriti kod takvog pretplatnika način korišćenja aplikacije LEX JN i takvom pretplatniku uskratiti pravo na pristup podacima, a pretplatnik gubi pravo na povraćaj cene pretplate i dužan je da Paragrafu nadoknadi štetu koja bi nastala usled nepoštovanja ove ugovorne obaveze.

Član 6

Ukoliko pretplatnik ne obnovi pretplatu, podleže redovnoj proceduri onemogućavanja daljeg pristupa LEX JN. U slučaju naknadne uplate ili zaključenja pretplate, pretplatnik stiče pravo ponovne registracije.

Pretplatnik može produžiti pretplatu na LEX JN, čime stiče pravo na produženje registracije, na jedan od sledećih načina:

 • a) potpisom zaključnice za obnovu pretplate ili
 • b) direktnom uplatom iznosa pretplate prema važećem cenovniku na dan uplate.

U slučaju obnove licence na način iz tačke b) ovog člana, pretplatnik potvrđuje da je upoznat sa važećim Opštim pravilima.

Član 7

E-mail pretplatnika naveden u zaključnici se može koristiti za zvaničnu korespondenciju između pretplatnika i Paragrafa, koja obuhvata i mogućnost obnove pretplate.

Upisivanjem svojih podataka na zaključnici, pretplatnik iskazuje svoj izričit pristanak Paragrafu da mu se na navedeni e-mail, telefonom (fiksni/mobilni), telefaksom i na adresu šalju komercijalna, nekomercijalna i druga obaveštenja koja će biti isključivo vezana za poslovanje kompanije Paragraf, a Paragraf se obavezuje da neće navedene podatke ustupati trećim licima niti ih koristiti u komercijalne svrhe van Paragrafa.

Član 8

Opšta pravila predstavljaju sastavni deo Zaključnice i dostupna su na zvaničnoj internet prezentaciji kompanije Paragraf (www.paragraf.rs). Potpisivanjem Zaključnice od strane pretplatnika, pretplatnik prihvata Opšta Pravila. Opšta pravila se odnose na sva lica koja koriste aplikaciju LEX JN po bilo kom osnovu, sa ili bez naknade.

Član 9

Paragraf ima pravo da vrši potrebne izmene na aplikaciji LEX JN, i u skladu sa tim omogućava pretplatniku besplatno preuzimanje novih verzija koje je pretplatnik u obavezi da prihvati.

Član 10

Bilo kakva intervencija na licenci od strane korisnika LEX JN se može vršiti samo na osnovu pisanog zahteva korisnika upućenog Paragrafu (povraćaj podataka, pitanja i druge situacije) i prihvatanja od strane Paragrafa.

Član 11

Paragraf je slobodan da izabere mesto i lokaciju u zemlji i inostranstvu na kojoj će podaci korisnika biti pohranjeni i čuvani a koja mu istovremeno omogućavaju ispunjenje ove obaveze na najbezbedniji i ekonomski najisplativiji način.

Član 12

Paragraf se obavezuje da neće neovlašćeno ili protivno propisima pristupati podacima dobijenim od korisnika LEX JN odnosno prosleđivati dalje trećim licima dobijene podatke od korisnika aplikacije LEX JN.

Član 13

LEX JN je informativnog karaktera i Paragraf ne preuzima odgovornost za bilo koji gubitak podataka korisnika a koji je nastao bez uticaja Paragrafa i nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja eventualno nastane usled korišćenja LEX JN, bez obzira na koji način je nastala. Paragraf pruža tehničku podršku pretplatniku u vezi sa korišćenjem LEX JN, u skladu sa svojim tehničkim i organizacionim mogućnostima.

Član 14

Paragraf zadržava pravo izmena i/ili dopuna opštih pravila. Izmenjena i/ili dopunjena opšta pravila će se primenjivati na sve buduće pretplatnike i na pretplatnike koji su pre dana usvajanja novih opštih pravila već zaključili pretplatu, pod uslovom da tim izmenama i dopunama ne trpe bilo kakvu štetu.

Član 15

Paragraf je ovlašćen da otkaže ugovorni odnos bez poštovanja otkaznog roka, ukoliko mu podaci o objavljenim javnim nadmetanjima i nabavkama više nisu na raspolaganju, odnosno ukoliko mu isti više nisu na raspolaganju bez ograničenja.

Član 16

Mesto ispunjenja ugovora je Beograd bez obzira na sedište, prebivalište ili boravište pretplatnika. U slučaju spora između Paragrafa i pretplatnika ugovara se isključiva nadležnost Privrednog suda u Beogradu, ukoliko se radi o pravnim licima, odnosno Osnovnog suda u Beogradu ako se radi o fizičkim licima.

OVA OPŠTA PRAVILA PREDSTAVLJAJU SASTAVNI DEO OPŠTIH PRAVILA I USLOVA PRETPLATE NA IZDANJA KOMPANIJE PARAGRAF