Zastava Bosne i Hercegovine

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM

("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 35/2023)

Objavljeno: 08.05.2023.


PRIMER

Prestanak statusa otpada

[ČLAN 4 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 8v

Pojedine vrste otpada koje su bile podvrgnute reciklaži ili drugoj operaciji ponovnog iskorišćenja prestaju da budu otpad u smislu člana 5. stav 1. tačka 17) ovog zakona, [ako su bile podvrgnute operacijama ponovnog iskorišćenja, uključujući i reciklažu,] pod sledećim uslovima:

1) da se materija ili predmet imaju upotrebnu vrednost [obično koristi za posebne namene];

2) da postoji tržište ili potražnja za takvim materijama ili predmetima;

3) da materija ili predmet ispunjava tehničke uslove [za posebne namene i uslove] propisane zakonom i standardima koji se primenjuju na [te] proizvode;

4) da materija ili predmet neće imati štetan uticaj na životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

[4) da upotreba materije ili predmeta neće dovesti do ukupnog štetnog uticaja na životnu sredinu ili zdravlje ljudi.]

Uslovi iz stava 1. ovog člana uključuju granične vrednosti zagađujućih materija, kada je to neophodno, uzimajući u obzir bilo koje moguće štetne uticaje materija ili predmeta.

Količine materija ili predmeta koje su u skladu sa stavom 1. ovoga člana prestale da budu otpad, uračunavaju se u ukupne količine recikliranog i iskorišćenog otpada za potrebe ispunjavanja nacionalnih ciljeva reciklaže i ponovnog iskorišćenja [koji su utvrđeni za ambalažni otpad, otpadna vozila, otpadnu električnu i elektronsku opremu i otpadne baterije i akumulatore].

Ministar propisuje:

1) vrste otpada za koje se može podneti zahtev, za postupak ocenjivanja usaglašenosti;

2) dozvoljene postupke i tehnologije tretmana za vrste otpada iz tačke 1) ovog stava;

3) druge posebne elemente za određivanje prestanka statusa otpada koji nije naveden u tački 1) ovog stava.

[Ministar propisuje:

1) tehničke zahteve za pojedine vrste otpada koje, u skladu sa smernicama Evropske unije, prestaju da budu otpad (papir, staklo, guma, tekstil, agregat i metal), kao i postupak ocenjivanja usaglašenosti;

2) tehničke zahteve za pojedine vrste otpada koje nisu obuhvaćene tačkom 1) ovog stava, kao i postupak ocenjivanja usaglašenosti;

3) druge posebne kriterijume za određivanje prestanka statusa otpada.]

Ocenjivanje usaglašenosti sa tehničkim zahtevima iz stava 4. tačka 1) ovog člana sprovodi vlasnik i/ili drugi držalac otpada na propisan način u skladu sa važećim standardima i zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti.

Ministarstvo donosi rešenje o prestanku statusa otpada i upisuje ga u registar otpada koji je prestao da bude otpad, na osnovu izdatih isprava o usaglašenosti proizvoda, uzimajući u obzir posebne elemente, standarde i propise koji se odnose na proizvode, kao i druge podatke od važnosti.

[O prestanku statusa otpada iz stava 4. tačka 2) ovog člana ministarstvo sprovodi ocenjivanje usaglašenosti i izdaje ispravu o usaglašenosti proizvoda, u skladu sa zakonom, uzimajući u obzir praksu Evropske unije o proglašenju prestanka statusa otpada.]

[Vlasnik i/ili drugi držalac otpada podnosi zahtev ministarstvu za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti iz stava 6. ovog člana, uz koji prilaže studiju opravdanosti o ispunjenosti uslova za prestanak statusa otpada.]

Ministarstvo rešenjem odbija zahtev za upis u registar otpada koji je prestao da bude otpad [sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti] ako nisu ispunjeni propisani tehnički zahtevi.

Rešenje iz stava 8. ovog člana je konačno.

Protiv rešenja iz stava 8. ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

O prestanku statusa otpada iz stava 6. ovoga člana ministarstvo obaveštava Evropsku komisiju na način određen posebnim propisom.

Član 8g

Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine vodi:

1) registar nusproizvoda na osnovu izdatih potvrda za upis u registar;

2) registar otpada koji je prestao da bude otpad na osnovu izdatih isprava o usaglašenosti proizvoda.

Podatke iz registra ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine.

Ministar propisuje sadržinu zahteva za upis u registar nusproizvoda i registar otpada koji je prestao da bude otpad, sadržinu i obrazac potvrde o upisu u registar, način vođenja, sadržinu i obrazac registra.

III PLANIRANJE UPRAVLJANJA OTPADOM

[ČLAN 5 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Vrste dokumenata

Član 9

Radi planiranja upravljanja otpadom u Republici Srbiji, Vlada donosi sledeće planske dokumente:

1) Program upravljanja otpadom;

2) Program upravljanja otpadnim muljem;

3) Regionalni plan upravljanja otpadom;

4) Plan prevencije stvaranja otpada.

Jedinica lokalne samouprave donosi lokalni plan upravljanja otpadom na svojoj teritoriji.

Osim planskih dokumenata iz stava 1. ovog člana donose se i sledeći dokumenti:

1) Plan upravljanja otpadom u postrojenju za koje se izdaje integrisana dozvola;

2) Radni plan za upravljanje otpadom;

3) Plan prilagođavanja postrojenja - za nesanitarne deponije smetlišta, koji izrađuje javno komunalno preduzeće u skladu sa ovim zakonom.

[Vrste planskih dokumenata

Član 9

Radi planiranja upravljanja otpadom u Republici Srbiji donose se sledeći planski dokumenti:

1) strategija upravljanja otpadom (u daljem tekstu: Strategija);

2) programi prevencije stvaranja otpada;

3) regionalni plan upravljanja otpadom;

4) lokalni plan upravljanja otpadom;

5) plan upravljanja otpadom u postrojenju za koje se izdaje integrisana dozvola;

6) radni plan postrojenja za upravljanje otpadom.]

[ČL. 6, 41 i 42 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Program

[Strategija]

Član 10

Program [Strategija] je osnovni dokument kojim se dugoročno određuje i usmerava upravljanje otpadom na osnovu analize postojećeg stanja i ciljeva upravljanja otpadom, određuju mere za unapređivanje upravljanja otpadom (priprema za ponovnu upotrebu, reciklaža, ponovno iskorišćenje, odlaganje i drugi načini tretmana otpada) na teritoriji Republike Srbije.

Program [Strategija] sadrži naročito:

1) analizu i ocenu stanja upravljanja otpadom;

2) akcione [nacionalne] ciljeve upravljanja otpadom;

3) akcioni [nacionalni] plan upravljanja otpadom.

[Strategiju donosi Vlada za period od šest godina, a ocenjuje i, po potrebi, revidira jednom u tri godine.]

Program [Strategiju] priprema ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministarstvo) u saradnji sa nadležnim organom autonomne pokrajine.

Program [Strategija] se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izveštaj o sprovođenju Programa [Strategije] priprema ministarstvo i podnosi Vladi najmanje jednom godišnje.

[ČL. 41 i 42 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Akcioni [Nacionalni] plan upravljanja otpadom

Član 11

Akcioni [Nacionalni] plan upravljanja otpadom (u daljem tekstu: Akcioni [Nacionalni] plan), koji je sastavni deo Programa [Strategije], sadrži naročito:

1) očekivane vrste, količine i poreklo otpada koji će biti proizveden na teritoriji Republike Srbije, uvezen ili izvezen u drugu državu, uključujući i procenu stvaranja posebnih tokova otpada, a na osnovu količina proizvoda stavljenih na tržište Republike Srbije;

2) postojeći sistem sakupljanja otpada i mreža velikih postrojenja za ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada, uključujući svako postupanje sa otpadnim uljima, opasnim otpadom i posebnim tokovima otpada;

3) procenu potrebe za novim sistemom sakupljanja, zatvaranja postojećih postrojenja za upravljanje otpadom, dodatnom infrastrukturom postrojenja za upravljanje otpadom u skladu sa načelom samodovoljnosti i blizine i, po potrebi, ulaganjima u izgradnju te infrastrukture;

4) plan za implementaciju smanjenja količina biorazgradivog otpada, koji se odlaže na deponije, mere za postizanje ciljeva smanjenja odlaganja ove vrste otpada, posebno za reciklažu, kompostiranje, proizvodnju bio gasa ili ponovno iskorišćenje materijala/energije;

5) kriterijume za određivanje lokacije i potrebne kapacitete novih postrojenja za ponovno iskorišćenje i/ili odlaganje otpada;

6) organizaciju upravljanja otpadom, uključujući podelu odgovornosti između javnog i privatnog sektora u oblasti upravljanja otpadom;

7) izvore i visinu finansijskih sredstava za sprovođenje svih mera upravljanja otpadom;

8) procenu korisnih efekata i održivosti primene ekonomskih i drugih instrumenata u upravljanju otpadom, uz nesmetano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta;

9) mere i smernice za sprovođenje Akcionog [Nacionalnog] plana;

10) način i rokove sprovođenja Akcionog [Nacionalnog] plana.

Mere i smernice iz stava 1. tačka 9) ovog člana sadrže:

1) opšte mere upravljanja otpadom;

2) mere upravljanja opasnim otpadom;

3) mere upravljanja posebnim tokovima otpada;

4) opšte smernice (politike) upravljanja otpadom, planirane tehnologije i metode upravljanja otpadom, uključujući otpad sa specifičnim problemima upravljanja;

5) smernice za ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada, uzimajući u obzir akcione [nacionalne] ciljeve za smanjenje ambalažnog otpada i smanjenje otpada čiji se nastanak ne može izbeći, posebno smanjenje biorazgradivog otpada koji se odlaže na deponije;

6) smernice za osiguranje najpovoljnijih tehničkih, proizvodnih i drugih mera za postizanje ciljeva upravljanja otpadom;

7) kriterijume tehničke i ekonomske izvodljivosti upravljanja opasnim otpadom;

8) finansiranje i mere za uspostavljanje sistema upravljanja otpadom;

9) mere za sprovođenje kampanja za jačanje svesti javnosti i pružanje informacija namenjenih široj javnosti ili određenoj grupi zainteresovanih potrošača;

10) podatke o deponijama kontaminiranim istorijskim otpadom i mere za njihovu sanaciju;

11) druge mere od značaja za upravljanje otpadom.

Programi prevencije stvaranja otpada

Član 11a

Programi prevencije stvaranja otpada donose se radi sprečavanja negativnog uticaja ekonomskog rasta na životnu sredinu stvaranjem otpada (u daljem tekstu: programi prevencije).

Programima prevencije utvrđuju se ciljevi i mere prevencije stvaranja otpada, kao i procena mera prevencije ili drugih odgovarajućih mera koje mogu imati uticaj na:

1) opšte uslove stvaranja otpada;

2) dizajn, proizvodnju i fazu distribucije proizvoda;

3) potrošnju i fazu upotrebe proizvoda.

Programe prevencije donosi Vlada za period od šest godina, a ocenjuje i, po potrebi, revidira jednom u tri godine.

Ministar propisuje listu mera prevencije stvaranja otpada.

Za mere prevencije usvojene u programima iz stava 1. ovog člana određuju se odgovarajuća posebna kvalitativna i kvantitativna merila za praćenje i procenu napretka u primeni mera, a mogu se odrediti i posebni kvalitativni i kvantitativni ciljevi i indikatori.

Regionalni plan upravljanja otpadom

[ČLAN 41 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 12

Skupštine dve ili više jedinica lokalne samouprave na čijim teritorijama ukupno živi najmanje 250.000 stanovnika donose, po pribavljenoj saglasnosti ministarstva, a za teritoriju autonomne pokrajine nadležnog organa autonomne pokrajine, regionalni plan upravljanja otpadom, kojim se definišu zajednički ciljevi u upravljanju otpadom u skladu sa Programom [Strategijom].

Regionalni plan upravljanja otpadom može se doneti i za teritorije opština na kojima živi manje od 250.000 stanovnika po prethodno izrađenoj studiji opravdanosti za donošenje regionalnog plana na koju saglasnost daje ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine.

Postupak izrade i donošenja regionalnog plana iz st. 1. i 2. ovog člana uređuje se sporazumom skupština jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

Upravljanje otpadom na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave iz st. 1. i 2. ovog člana vrši se u skladu sa regionalnim i lokalnim planom upravljanja otpadom.

Lokalni plan upravljanja otpadom

[ČLAN 41 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 13

Skupština jedinice lokalne samouprave donosi lokalni plan upravljanja otpadom kojim definiše ciljeve upravljanja otpadom na svojoj teritoriji u skladu sa Programom [Strategijom].

Lokalni plan upravljanja otpadom priprema služba jedinice lokalne samouprave nadležna za poslove upravljanja otpadom u saradnji sa drugim organima nadležnim za poslove privrede, finansija, zaštite životne sredine, urbanizma, kao i sa predstavnicima privrednih društava, odnosno preduzeća, udruženja, stručnih institucija, nevladinih i drugih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, uključujući i organizacije potrošača.

Period važenja i sadržina planova

[ČLAN 42 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 14

Planovi upravljanja otpadom iz čl. 12. i 13. ovog zakona donose se za period od 10 godina, a ponovo se razmatraju svakih pet godina, i po potrebi revidiraju i donose za narednih 10 godina.

Planovi iz stava 1. ovog člana sadrže:

1) očekivane vrste, količine i poreklo ukupnog otpada na teritoriji;

2) očekivane vrste, količine i poreklo otpada koji će biti iskorišćen ili odložen u okviru teritorije obuhvaćene planom;

3) očekivane vrste, količine i poreklo otpada koji će se prihvatiti iz drugih jedinica lokalne samouprave;

4) očekivane vrste, količine i poreklo otpada koji će se otpremiti u druge jedinice lokalne samouprave;

5) ciljeve koje treba ostvariti u pogledu ponovne upotrebe i reciklaže otpada u oblasti koja je obuhvaćena planom;

6) program sakupljanja otpada iz domaćinstva;

7) program sakupljanja opasnog otpada iz domaćinstava;

8) program sakupljanja komercijalnog otpada;

9) program upravljanja industrijskim otpadom;

10) predloge za ponovnu upotrebu i reciklažu komponenata komunalnog otpada;

11) program smanjenja količina biorazgradivog i ambalažnog otpada u komunalnom otpadu;

12) program razvijanja javne svesti o upravljanju otpadom;

13) lokaciju postrojenja za sakupljanje otpada, tretman, odnosno ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada, uključujući podatke o lokacijskim uslovima;

14) mere za sprečavanje kretanja otpada koji nije obuhvaćen planom i mere za postupanje sa otpadom koji nastaje u vanrednim situacijama;

15) mere sanacije neuređenih deponija;

16) nadzor i praćenje planiranih aktivnosti i mera;

17) procenu troškova i izvore finansiranja za planirane aktivnosti;

18) mogućnosti saradnje između dve ili više jedinica lokalne samouprave;

19) rokove za izvršenje planiranih mera i aktivnosti;

20) druge podatke, ciljeve i mere od značaja za efikasno upravljanje otpadom.

Planovi iz stava 1. ovog člana moraju da budu usaglašeni sa Akcionim [Nacionalnim] planom i dostavljaju se ministarstvu u roku od 30 dana od dana donošenja.

Plan upravljanja otpadom u postrojenjima za koje se izdaje integrisana dozvola

Član 15

Za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola u skladu sa zakonom, priprema se i donosi plan upravljanja otpadom koji sadrži naročito:

1) dokumentaciju o otpadu koji nastaje u procesu rada postrojenja, kao i o otpadu čije iskorišćenje vrši operater tog postrojenja ili čije odlaganje vrši operater (vrste, sastav i količine otpada);

2) mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja proizvodnje otpada, posebno opasnog otpada;

3) postupke i načine razdvajanja različitih vrsta otpada, posebno opasnog i otpada koji će se ponovo koristiti, radi smanjenja količine otpada za odlaganje;

4) način skladištenja, tretmana odnosno ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada;

5) mere zaštite od požara i eksplozija;

6) mere zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Plan upravljanja otpadom se prilaže uz zahtev za izdavanje integrisane dozvole, u skladu sa zakonom.

Plan upravljanja otpadom operater je dužan da ažurira svake tri godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za postrojenja čija je delatnost upravljanje otpadom (skladištenje, tretman odnosno ponovno iskorišćenje, odlaganje) i za koja se izdaje integrisana dozvola, umesto plana upravljanja otpadom priprema se i donosi radni plan postrojenja za upravljanje otpadom.

[ČLAN 7 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Radni plan za upravljanje otpadom

Član 16

Za delatnosti skladištenja, tretmana i odlaganja otpada i za sva postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola, priprema se i donosi radni plan za upravljanje otpadom.

Radni plan iz stava 1. ovog člana prilaže se uz zahtev za izdavanje integrisane dozvole ili dozvole za upravljanje otpadom i mora biti usklađen sa odredbama ovog zakona, kao i posebnih propisa.

Radni plan iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži sledeće elemente:

1) opis lokacije objekta i opis postrojenja kao i opreme za rad;

2) operacije upravljanja otpadom i dozvoljene vrste otpada;

3) podatke o radnom vremenu;

4) podatke o kvalifikovanom licu odgovornom za stručni rad;

5) identifikaciju izvora rizika;

6) podatke o opremi u objektu ili postrojenju, a koja se koristi radi sprečavanja i kontrole zagađenja;

7) plan vršenja monitoringa rada postrojenja, podatke o uređajima za monitoring rada postrojenja i periodima izveštavanja o monitoringu;

8) podatke o prelaznom i nestabilnom načinu rada postrojenja;

9) podatke o merama prevencije udesa;

10) podatke o planiranim merama postupanja u akcidentnim situacijama.

Radni plan postrojenja za termički tretman otpada, pored elemenata iz stava 3. ovog člana sadrži i:

1) podatke o sirovinama i pomoćnim materijalima, ostalim materijama i energiji koja se koristi u postrojenju ili je postrojenje proizvodi;

2) podatke o nultnom stanju lokacije na kojoj se nalazi postrojenje;

3) podatke o vrsti i količini predviđenih emisija iz postrojenja uz granične vrednosti koje su propisane posebnim zakonom;

4) podatke o tehnologijama i tehnikama za sprečavanje ili smanjenje emisija iz postrojenja u skladu sa posebnim propisom;

5) podatke o ostacima otpada nakon termičkog tretmana, uz opis mera za sprečavanje nastajanja ostataka, podatke o pripremi za ponovno iskorišćenje nastalog otpada ukoliko je to moguće, ili odlaganja otpada nastalog u postrojenju;

6) podatke o obavezama praćenja emisija u životnu sredinu;

7) podatke o glavnim alternativama za predmetnu tehnologiju;

8) izjavu podnosioca zahteva da će se proizvedena toplota koja se dobija insineracijom ili ko-insineracijom otpada ponovo koristiti za kombinovano dobijanje toplotne ili električne energije, za proizvodnju procesne pare ili za sisteme daljinskog grejanja, odnosno materije.

Radni plan iz stava 1. ovog člana za deponije otpada, pored elemenata iz stava 3. ovog člana, sadrži elemente koji se odnose na opremanje lokacije radi sprečavanja i kontrole zagađenja, i to: prihvatni sistem za otpadne vode, prihvatni sistem za procedne vode, sistem za prečišćavanje procednih voda, sistem za kontrolu gasa iz deponije, sistem za sakupljanje gasa iz deponije, sistem za sakupljanje atmosferskih voda, uspostavljanje, održavanje i zaštitu završnog pokrivača.

Radni plan za deponije otpada sadrži i:

1) podatke o kontroli zagađenja, monitoringu i izveštavanju (monitoring i izveštavanje o: sastavu otpada, emisijama gasova, kvalitetu površinske, procedne i podzemne vode, kvalitetu zemljišta, meteorološkim uslovima kontroli neprijatnih mirisa, kontroli i monitoringu buke, kontrola štetočina i ptica, kontrola raznošenja otpada, kontrola stabilnosti postrojenja, monitoring zaštitnih slojeva);

2) podatke o tehnologiji odlaganja otpada i dinamici popunjavanja i zatvaranja kaseta.

Za nesanitarne deponije - smetlišta izrađuju se projekti sanacije i rekultivacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine, ovim zakonom i posebnim propisom, na koje saglasnost daje ministarstvo, a za nesanitarne deponije-smetlišta koje se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine.

Radni plan za upravljanje otpadom ažurira se svake tri godine, kao i u slučaju bitnih izmena u radu postrojenja.

Ažurirani radni plan i izveštaj o stanju životne sredine na makro i mikro lokaciji postrojenja, operater postrojenja za upravljanje otpadom, dostavlja ministarstvu na saglasnost.

Ministar propisuje sadržinu projekata sanacije i rekultivacije nesanitarnih deponija.

[Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom

Član 16

Za sva postrojenja čija je delatnost upravljanje otpadom i za koja se izdaje integrisana dozvola ili dozvola za upravljanje otpadom, priprema se i donosi radni plan postrojenja za upravljanje otpadom.

Radni plan iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži sledeće elemente:

1) opis lokacije i identifikaciju izvora rizika (operacije upravljanja otpadom, dozvoljene vrste otpada, radno vreme);

2) opremanje postrojenja radi sprečavanja i kontrole zagađenja životne sredine i ugrožavanja zdravlja ljudi (prihvatni i drenažni sistem za otpadne vode, sistem za prečišćavanje otpadnih voda, sistem za prečišćavanje gasova iz postrojenja);

3) infrastrukturu lokacije (obezbeđenje lokacije, ograda, kontrola sakupljača);

4) rad u postrojenju (kontrola muljeva i ostataka, potencijalno procurivanje i zagađivanje životne sredine, zaštita od požara, prijem otpada i procedure za kontrolu, uzorkovanje i ispitivanje otpada, sistemi za merenje količine otpada, skladištenje opasnog otpada, proces tretmana opasnog otpada - postrojenje, oprema i postupci, uključujući sisteme za istovar i razastiranje otpada, dnevno pokrivanje i pokrivanje po potrebi na lokaciji deponije);

5) kontrolu zagađenja, monitoring i izveštavanje (monitoring i izveštavanje o: sastavu otpada, emisijama gasova, kvalitetu otpadnih voda, odnosno sastavu procednih voda, kvalitetu podzemnih voda, kvalitetu površinskih voda, kvalitetu zemljišta, meteorološkim uslovima);

6) upravljanje i monitoring uslova u postrojenju, odnosno na deponiji (kontrola, monitoring i izveštavanje o suspendovanim česticama, kontrola neprijatnih mirisa, kontrola i monitoring buke, kontrola štetočina i ptica, kontrola raznošenja smeća);

7) dokumentaciju o lokaciji (raspoloživost dokumenata, evidencija opasnog otpada).

Radni plan postrojenja za termički tretman otpada, pored elemenata iz stava 2. ovog člana sadrži i podatke kojima se potvrđuje:

1) da je postrojenje projektovano, opremljeno i ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisom o termičkom tretmanu otpada, u zavisnosti od kategorija otpada predviđenog za insineraciju ili ko-insineraciju;

2) da se proizvedena toplota koja se dobija insineracijom ili ko-insineracijom otpada u najvećoj mogućoj meri ponovo koristi, odnosno da se koristi za kombinovano dobijanje toplotne ili električne energije, za proizvodnju procesne pare ili za sisteme daljinskog grejanja;

3) da se ostaci otpada nakon termičkog tretmana otpada svode na minimum, da se ti ostaci ponovno koriste, ako je to tehnički izvodljivo i ekonomski opravdano;

4) da se ostaci otpada nakon termičkog tretmana odlažu;

5) da se odlaganje ostataka čije se nastajanje ne može sprečiti, smanjiti ili koji se ne mogu reciklirati, vrši u skladu sa ovim zakonom i propisima o termičkom tretmanu i odlaganju otpada.

Radni plan za deponije otpada, pored elemenata iz stava 2. ovog člana, sadrži elemente koji se odnose na opremanje lokacije radi sprečavanja i kontrole zagađenja i to: prihvatni sistem za otpadne vode, prihvatni sistem za procedne vode, sistem za prečišćavanje procednih voda, sistem za kontrolu gasa iz deponije, sistem za sakupljanje atmosferskih voda, uspostavljanje, održavanje i zaštitu završnog pokrivača.

Za nesanitarne deponije-smetlišta izrađuju se projekti sanacije i rekultivacije, u skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine, ovim zakonom i posebnim propisom, na koje saglasnost daje ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina.

Radni plan postojećih postrojenja za upravljanje otpadom, pored elemenata iz st. 2. i 3. ovog člana sadrži i podatke o vrsti i količini istorijskog otpada u postrojenju, kao i akcioni plan uklanjanja istorijskog otpada sa procenom troškova.

Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom prilaže se uz zahtev za izdavanje integrisane dozvole ili dozvole za upravljanje otpadom.

Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom ažurira se redovno svake tri godine, kao i u slučaju bitnih izmena u radu postrojenja.

Ministar propisuje sadržinu projekata sanacije i rekultivacije neuređenih deponija.]

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html