Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
04.08.2023.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O STRANCIMA

("Sl. glasnik RS", br. 24/2018, 31/2019 i 62/2023)

PRIMER

Procesna pravila u postupku odlučivanja o pravima i obavezama stranaca

[ČLAN 4 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 10

(1) U postupku odlučivanja o pravima i obavezama stranaca propisanih ovim zakonom, primenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opšti upravni postupak, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

(2) U upravnim stvarima propisanim ovim zakonom rešava se u postupku neposrednog odlučivanja.

II ULAZAK I IZLAZAK STRANACA IZ REPUBLIKE SRBIJE

Granična kontrola

Član 11

Prilikom ulaska i izlaska iz Republike Srbije vrši se granična kontrola stranaca, u skladu sa zakonom.

Ulazak i izlazak na osnovu zajedničke putne isprave

Član 12

(1) Stranac koji je upisan u putnu ispravu drugog lica, može ulaziti i izlaziti iz Republike Srbije, samo sa licem u čiju je putnu ispravu upisan.

(2) Stranci koji imaju zajedničku putnu ispravu mogu da uđu i izađu iz Republike Srbije zajedno.

(3) Stranci koji su upisani u zajedničku putnu ispravu moraju da imaju i ispravu sa fotografijom, na osnovu koje može da se utvrdi njihov identitet.

(4) Vođa grupe mora da ima sopstvenu putnu ispravu.

[ČLAN 5 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Obaveze prevoznika, organizatora turističkog ili poslovnog putovanja i pozivara

Član 13

(1) Prevoznik može na granični prelaz dovesti stranca samo ukoliko stranac poseduje važeću putnu ili drugu ispravu u koju je uneta viza ili odobrenje boravka, ukoliko zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

(2) Ako je strancu odbijen ulazak u Republiku Srbiju prevoznik koji ga je dovezao dužan je da bez odlaganja o svom trošku odveze stranca. Ukoliko prevoz nije moguće obezbediti u razumnom roku, prevoznik snosi troškove boravka i prinudnog udaljenja stranca iz Republike Srbije.

(3) Odredbe stava (2) ovog člana odnose se i na prevoznika koji je dovezao stranca u međunarodni tranzitni prostor aerodroma, ako je drugi prevoznik odbio da preveze stranca u državu odredišta ili ako je strancu zabranjen ulazak u državu odredišta.

(4) Kada stranac koji je u Republiku Srbiju došao kao učesnik turističkog ili poslovnog putovanja nezakonito boravi u Republici Srbiji, a do njegovog nezakonitog boravka je došlo zbog propusta organizatora turističkog ili poslovnog putovanja, organizator je dužan da, ukoliko stranac nema sredstava, snosi troškove njegovog boravka i prinudnog udaljenja.

(5) Obavezu iz stava (4) ovog člana ima i fizičko ili pravno lice na osnovu čijeg pozivnog pisma je strancu izdata viza, ako je nakon ulaska u Republiku Srbiju stranac zatečen da nezakonito boravi i ako je do njegovog nezakonitog boravka došlo zbog propusta pozivara.

[ČLAN 6 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

 

Posebne obaveze - zakonitost boravka

Član 13a

(1) Organizator turističkog ili poslovnog putovanja, odnosno pozivar dužni su da osiguraju da stranac koji u njihovoj organizaciji, odnosno po osnovu pozivnog pisma dođe u Republiku Srbiju, boravi u zemlji u skladu sa odredbama ovog zakona i da preduzme mere kojima predupređuje nezakonit boravak stranca nakon ulaska u Republiku Srbiju.

(2) U cilju smanjenja rizika od nezakonitog boravka stranca, organizator turističkog ili poslovnog putovanja, odnosno pozivar dužni su da preduzimaju mere i radnje koje se odnose na obezbeđivanje uslova za njegov zakonit boravak na teritoriji Republike Srbije, a naročito da:

1) stranac boravi na teritoriji Republike Srbije u skladu sa odredbama ovog zakona;

2) strancu, nakon završetka turističkog ili poslovnog putovanja, odnosno u roku važenja vize koja je izdata na osnovu pozivnog pisma pozivara, obezbedi putnu kartu u cilju njegovog zakonitog napuštanja teritorije Republike Srbije.

(3) Ako je stranac ušao u Republiku Srbiju sa vizom za duži boravak po osnovu zaposlenja, pozivar, na osnovu čijeg pozivnog pisma je viza izdata, dužan je da preduzme mere i radnje koje se odnose na obezbeđivanje uslova za njegov zakonit boravak i rad u Republici Srbiji, a naročito da:

1) stranac radi na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa kojim se uređuje zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji;

2) izvrši urednu prijavu stranca na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom;

3) strancu, nakon završetka poslovnih aktivnosti zbog kojih je došao u Republiku Srbiju, obezbedi putnu kartu za njegov povratak u zemlju porekla u cilju njegovog zakonitog napuštanja teritorije Republike Srbije.

Nezakonit ulazak

Član 14

(1) Nezakonitim ulaskom u Republiku Srbiju smatra se ulazak:

1) van mesta određenog za prelazak državne granice;

2) izbegavanjem granične kontrole;

3) bez putne ili druge isprave koja služi za prelazak državne granice;

4) uz upotrebu tuđe, nevažeće, odnosno lažne putne ili druge isprave;

5) uz davanje neistinitih podataka graničnoj policiji;

6) za vreme trajanja zaštitne mere udaljenja ili mere bezbednosti proterivanja stranca, odnosno mere zabrane ulaska.

(2) Zabranjeno je pomaganje ili pokušaj pomaganja stranom državljaninu da nezakonito uđe u Republiku Srbiju, tranzitira preko teritorije Republike Srbije ili da nezakonito boravi na teritoriji Republike Srbije.

(3) Pomaganjem u smislu stava (2) ovog člana ne smatra se pomaganje radi spasavanja života, sprečavanja ozleđivanja, pružanja hitne medicinske pomoći, pružanja humanitarne pomoći, odnosno pomaganje iz humanitarnih razloga, bez namere sprečavanja ili odlaganja prinudnog udaljenja.

Odbijanje ulaska

Član 15

(1) Granična policija odbiće ulazak stranca u Republiku Srbiju ako:

1) stranac nema važeću putnu ispravu ili vizu, ukoliko je potrebna;

2) stranac nema dovoljno sredstava za izdržavanje za vreme boravka u Republici Srbiji, za povratak u državu porekla ili tranzit u drugu državu, ili mu na drugi način nije obezbeđeno izdržavanje za vreme boravka u Republici Srbiji;

3) je stranac u tranzitu, a ne ispunjava uslove za ulazak u drugu državu tranzita ili državu krajnje destinacije;

4) je strancu na snazi zaštitna mera udaljenja, mera bezbednosti proterivanja stranca, odnosno zabrana ulaska u Republiku Srbiju;

5) stranac nema potvrdu o vakcinisanju ili drugi dokaz da nije oboleo, a dolazi sa područja zahvaćenog epidemijom zaraznih bolesti;

6) stranac nema putno zdravstveno osiguranje za period za koji namerava da boravi u Republici Srbiji;

7) to zahtevaju razlozi zaštite bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;

8) se utvrdi da u vezi sa ulaskom i boravkom stranaca na teritoriji Republike Srbije postoji negativna procena bezbednosnog rizika u smislu člana 9. ovog zakona;

9) to predstavlja obavezu Republike Srbije u vezi sa sprovođenjem međunarodnih mera ograničavanja;

10) se utvrdi da stranac koristi falsifikovana dokumenta;

11) je stranac već boravio u Republici Srbiji 90 dana tokom 180 dana, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, osim ako se radi o strancu koji ima vizu za duži boravak (vizu D) ili odobreni privremeni boravak;

12) postoji opravdana sumnja da boravak neće koristiti u nameravanu svrhu;

13) postoji opravdana sumnja da neće napustiti Republiku Srbiju pre isteka roka važenja vize, odnosno ako postoji mogućnost nezakonite migracije po ulasku u Republiku Srbiju.

(2) Ulazak se odbija putem odluke o odbijanju ulaska izdate na propisanom obrascu u kome se navode razlozi odbijanja ulaska iz stava (1) ovog člana. Odbijanje ulaska upisuje se u putnu ispravu stranca.

(3) Izuzetno, strancu za koga se utvrdi da postoje neke od smetnji iz stava (1) ovog člana, može se odobriti ulazak u Republiku Srbiju ukoliko za to postoje humanitarni razlozi, interes Republike Srbije ili to nalažu međunarodne obaveze Republike Srbije.

(4) Ulazak se odobrava putem odluke o odobrenju ulaska izdate na propisanom obrascu u kojoj se navodi razlog ulaska, mesto i adresa smeštaja u Republici Srbiji, vreme u kome stranac može zakonito boraviti u Republici Srbiji i granični prelaz na kome stranac mora izaći iz Republike Srbije.

(5) Izgled obrasca o odbijanju ulaska u Republiku Srbiju, obrasca o odobrenju ulaska u Republiku Srbiju i način unosa podatka o odbijanju ulaska propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

(6) Protiv odluke o odbijanju ulaska može se izjaviti žalba.

(7) Bliže uslove za odbijanje ulaska iz stava (1) tač. 2), 5), 7), 8) i 12) ovog člana propisuje Vlada.

Ulazak i boravak bez vize

[ČLAN 7 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 16

(1) Međunarodnim ugovorom ili odlukom Vlade može se odrediti da državljani određenih zemalja mogu da ulaze u Republiku Srbiju bez vize, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 15. ovog zakona.

(2) Vlada može da odluči da državljani određenih zemalja mogu da ulaze u Republiku Srbiju i sa važećom ličnom kartom, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 15. stav (1) tač. 2)-13) ovog zakona.

(3) Stranac kome za ulazak u Republiku Srbiju nije potrebna viza ili putna isprava može u njoj da boravi do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

(4) Dan ulaska u Republiku Srbiju i dan izlaska iz Republike Srbije računaju se u dane boravka na teritoriji Republike Srbije.

Izlazak

Član 17

(1) Stranac može slobodno da izađe iz Republike Srbije.

(2) Izuzetno, granična policija će strancu privremeno zabraniti da izađe iz Republike Srbije ako:

1) ne poseduje važeću putnu ili drugu ispravu koja služi za prelazak državne granice;

2) ne poseduje vizu koja je potrebna za ulazak u drugu državu;

3) postoji opravdana sumnja da bi izlaskom iz Republike Srbije mogao da izbegne krivično, odnosno prekršajno gonjenje, izdržavanje kazne zatvora, izvršenje sudske naredbe, lišenje slobode ili izvršenje dospele imovinsko-pravne obaveze, po nalogu nadležnog državnog organa ili suda.

(3) Po prestanku razloga iz stava (2) ovog člana, strancu će se dopustiti da izađe iz Republike Srbije.

III VIZE

Opšte odredbe

[ČLAN 8 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 18

(1) Viza je odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit koje stranac pribavlja pre ulaska na teritoriju Republike Srbije.

(2) Viza iz stava (1) ovog člana izdaje se u elektronskom formatu.

(3) Viza iz stava (1) ovog člana može biti izdata i u obliku nalepnice koja se utiskuje u putnu ispravu stranca.

(4) Izdata viza nije garancija da će strancu biti odobren ulazak u Republiku Srbiju.

(5) Izgled obrasca vize u elektronskom formatu i bliže uslove za izdavanje vize u elektronskom formatu propisuje ministar nadležan za spoljne poslove.

[Član 18

(1) Viza je odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit koje stranac pribavlja pre ulaska na teritoriju Republike Srbije.

(2) Izdata viza nije garancija da će strancu biti odobren ulazak u Republiku Srbiju.]

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte
https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html