Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.12.2021.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 10/2013 - dr. zakon, 101/2016, 67/2021 - dr. zakon i 114/2021)

 

PRIMER

Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije

[ČLAN 2 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 4

Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije određuju se dugoročni pravci razvoja poljoprivrede, i to: uspostavljanje tržišne ekonomije, povećanje profitabilnosti poljoprivrede Republike Srbije i briga o razvoju ruralnih oblasti.

Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije (u daljem tekstu: Strategija) usklađuje se sa strateškim dokumentima Republike Srbije.

Strategiju donosi Vlada, na predlog Ministarstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planski sistem Republike Srbije [za period od najmanje 10 godina].

Ministarstvo prati realizaciju Strategije i predlaže njeno usklađivanje sa realnim potrebama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Strategija se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Nacionalni program za poljoprivredu

[ČLAN 3 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 5

Nacionalnim programom za poljoprivredu (u daljem tekstu: Nacionalni program) utvrđuju se srednjoročni i kratkoročni ciljevi poljoprivredne politike, način, redosled i rokovi za ostvarivanje navedenih ciljeva, očekivani rezultati, kao i oblik, vrsta, namena i obim pojedinih podsticaja.

Nacionalni program, na predlog Ministarstva, donosi Vlada u skladu sa zakonom kojim se uređuje planski sistem Republike Srbije [za period koji ne može biti duži od sedam godina].

Nacionalni program objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Nacionalni program ruralnog razvoja

[ČLAN 4 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 6

Nacionalni program ruralnog razvoja sadrži mere i druge aktivnosti, kao i očekivane rezultate, oblike, vrste namene i obim pojedinih mera podsticaja.

Nacionalni program ruralnog razvoja, na predlog Ministarstva, donosi Vlada u skladu sa zakonom kojim se uređuje planski sistem Republike Srbije [za period koji ne može biti duži od sedam godina].

Nacionalni program ruralnog razvoja objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Poslove pripreme i izmene Nacionalnog programa ruralnog razvoja, kao i poslove programiranja, evaluacije, praćenja realizacije programa, izveštavanja, koordinacije i promocije, vrši organizaciona jedinica Ministarstva koja obavlja poslove ruralnog razvoja.

[Za praćenje Nacionalnog programa ruralnog razvoja biće odgovoran deo Ministarstva nadležnog za poslove ruralnog razvoja.]

[ČLAN 5 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 7

(Brisan)

[Član 7

Za poslove pripreme i izmene Programa ruralnog razvoja, kao i za poslove programiranja, evaluacije, praćenja realizacije programa, izveštavanje, koordinaciju i sprovođenje mera tehničke pomoći ruralnom razvoju, u skladu sa zahtevima EU, biće odgovoran deo ministarstva, nadležan za poslove ruralnog razvoja.

Način i postupak izvršavanja poslova i zadataka iz stava 1. ovog člana, kao i osnivanje potrebnih radnih tela u skladu sa zahtevima EU, uređuju se posebnim podzakonskim aktima.]

IPARD program

[ČLAN 6 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 7a

IPARD program sadrži opšte i specifične ciljeve, mere i druge aktivnosti, kao i očekivane rezultate, oblike, vrste, namene, intenzitet pomoći i obim pojedinih mera IPARD podsticaja.

IPARD program na predlog Ministarstva donosi Vlada.

IPARD program objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Ministar bliže propisuje lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje, iznos podsticaja, kao i uslove, način i postupak sprovođenja IPARD programa.

Ministar bliže propisuje metodologiju utvrđivanja referentnih cena.

Poslove pripreme i izmene IPARD programa, kao i poslove programiranja, evaluacije, praćenja realizacije programa, izveštavanja, promocije, koordinacije i sprovođenja mere Tehnička pomoć, u skladu sa zahtevima EU, vrši organizaciona jedinica Ministarstva koja obavlja poslove upravljanja IPARD programom.

[ČLAN 7 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Mera LEADER

Član 7b

Mera LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale - veza između aktivnosti za razvoj ruralne ekonomije) jeste IPARD mera koja se sprovodi kroz realizaciju lokalnih strategija ruralnog razvoja, koje u skladu sa ovim zakonom i IPARD programom pripremaju i sprovode lokalne akcione grupe.

Lokalna strategija ruralnog razvoja jeste planski dokument koji je za određenu teritoriju izradila lokalna akciona grupa za programski period IPARD programa i koja je odobrena od strane Uprave za agrarna plaćanja.

Status lokalne akcione grupe stiče udruženje na određenoj teritoriji u Republici Srbiji koja obuhvata ruralna područja, čiji su osnivači ili članovi domaća i strana fizička i pravna lica i jedinice lokalne samouprave, koje je registrovano u skladu sa propisima kojima se reguliše pravni položaj udruženja, koje kao obavezne organe upravljanja ima skupštinu, upravni odbor i zastupnika, čiji su obavezni ciljevi propisani ovim zakonom i kome je odobrena lokalna strategija ruralnog razvoja.

Ciljevi iz stava 3. ovog člana jesu:

1) jačanje integrisanog teritorijalnog razvoja i poboljšanje uslova za upravljanje i odlučivanje na više nivoa uz primenu pristupa odozdo-nagore;

2) doprinos privrednom, socijalnom i kulturnom razvoju lokalne zajednice, kao i promovisanje ciljeva zaštite životne sredine;

3) povezivanje svih učesnika lokalnog razvoja kroz aktivnosti umrežavanja, širenja znanja i podrške inovacijama;

4) saradnja sa domaćim i inostranim partnerima u cilju jačanja kapaciteta svih učesnika lokalne zajednice.

Ministarstvo vodi evidenciju udruženja koja imaju status lokalne akcione grupe, radi sprovođenja mere LEADER, koja naročito sadrži podatke o:

1) nazivu, sedištu i adresi lokalne akcione grupe;

2) teritoriji naseljenih mesta/opština koju obuhvata lokalna akciona grupa;

3) mestu i datumu osnivanja lokalne akcione grupe;

4) matičnom broju i poreskom identifikacionom broju (PIB);

5) osnivačima i zakonskom zastupniku lokalne akcione grupe;

6) lokalnoj strategiji ruralnog razvoja.

Ministar bliže propisuje metodologiju za pripremu lokalne strategije ruralnog razvoja i obaveznu sadržinu, kao i način vođenja i obrazac evidencije o lokalnim akcionim grupama.

Programi međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u Republici Srbiji

Član 7v

Ministarstvo učestvuje u predlaganju i pripremi posebnih međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih sporazuma između Republike Srbije i drugih država i međunarodnih organizacija, koji sadrže programe međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike i ruralnog razvoja u Republici Srbiji.

Ministar bliže propisuje lica koja ostvaruju pravo na podsticaje, iznos podsticaja, kao i uslove, način i postupak sprovođenja programa međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u Republici Srbiji, u skladu sa međunarodnim sporazumom iz stava 1. ovog člana i ovim zakonom.

III UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

[ČLAN 8 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 8

Obrazuje se Uprava za agrarna plaćanja, kao organ uprave u sastavu Ministarstva.

Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) obavlja sledeće poslove:

1) vrši izbor postupaka u skladu sa kriterijumima, mehanizmima i pravilima utvrđenim propisima za dodelu podsticaja;

2) raspisuje konkurs za dodelu podsticaja;

3) objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na podsticaje sa uslovima za korišćenje prava na podsticaje;

4) proverava ispunjenost uslova za odobravanje i isplatu sredstava po zahtevu za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa propisima i uslovima na konkursu i gde je to potrebno i po pravilima javnih nabavki;

5) priprema ugovor o korišćenju podsticaja između Uprave i korisnika sredstava podsticaja;

6) odlučuje o pravu na podsticaje;

7) vrši isplatu na osnovu ostvarenog prava na podsticaj;

7a) sprovodi postupak za povraćaj sredstava u slučaju neispunjenja obaveza od strane korisnika ili neosnovane isplate sredstava;

8) vrši administrativnu kontrolu i kontrolu na licu mesta;

9) uspostavlja i vodi računovodstveno evidentiranje obaveza i isplata;

10) sprovodi programe međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike u Republici Srbiji;

11) vodi Registar poljoprivrednih gazdinstava;

12) vrši nezavisnu internu reviziju;

13) dostavlja izveštaje i analize ministru;

14) obavlja druge poslove, u skladu sa [ovim] zakonom.

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html