Zastava Bosne i Hercegovine

Stručni komentar

UPUTSTVO ZA PRIMENU PREVENTIVNIH MERA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA VEZANO ZA COVID 19 SEKRETARIJATA ZA ZDRAVSTVO GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA

• Preporuke za postupanje zaposlenih i korisnika za ponovni početak rada predškolskih ustanova. Otvaranje predškolskih ustanova do punog kapaciteta objekata sprovodiće se po fazama u skladu sa odlukama kriznog štaba i nadležnih institucija •


Sekretarijat za zdravstvo Gradske uprava grada Beograda dao je Uputstvo za primenu preventivnih mera u predškolskim ustanovama vezano za COVID 19 koje sadrži preporuke za postupanje zaposlenih i korisnika za ponovni početak rada predškolskih ustanova u cilju epidemiološke predostrožnosti u toku trajanja pandemije COVID-19. Otvaranje predškolskih ustanova do punog kapaciteta objekata sprovodiće se po fazama u skladu sa odlukama kriznog štaba i nadležnih institucija.

U nastavku dajemo integralni tekst navedenog uputstva kojeg je dao Sekretarijat za zdravstvo Gradske uprava grada Beograda.

Uputstvo za primenu preventivnih mera u predškolskim ustanovama vezano za COVID 19

"U prilogu dostavljamo preporuke za postupanje zaposlenih i korisnika za ponovni početak rada predškolskih ustanova, a sve sa ciljem epidemiološke predostrožnosti u toku trajanja pandemije COVID-19. Otvaranje predškolskih ustanova do punog kapaciteta objekata sprovoditi po fazama u skladu sa odlukama kriznog štaba i nadležnih institucija.

Obavezne mere za predškolske ustanove tokom trajanja pandemije SARS-CoV-2 virusa

U cilju prevencije širenja virusa SARS-CoV-2, potrebno je pojačati higijenski nadzor u svim predškolskim ustanovama uz primenu mera socijalnog distanciranja i mera dezinfekcije, kao ključnih u sprovođenju mera zaštite, te je u tom smislu primeniti sledeće:

1. Pre početka rada, potrebno je sprovesti pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija

2. Obezbediti dovoljne količine lične zaštitne opreme, sredstava i pribora za čišćenje i dezinfekciju

3. Na ulazu u objekat postaviti dezobarijere

4. Uvesti obavezno pranje ili dezinfekciju ruku prilikom ulaska u objekat, kao i pranje ruku dece pri prijemu u ustanovu

5. Prijem dece obavljati u skladu sa važećom procedurom ponovnog dolaska deteta nakon dužeg odsustva - uz potvrdu nadležnog pedijatra

6. Prilikom dolaska/odlaska dece uspostaviti proceduru kontrolisanog ulaska kako se ne bi stvarala gužva i kako bi se obezbedila preporučena distanca od 2m - preporučujemo, u skladu sa mogućnostima, organizovanje prihvata dece ispred objekta (na ulazu), u unapred dogovorenim intervalima. Roditelji dece treba da nose masku pri dolasku

7. Edukovati roditelje o važnosti ostajanja kod kuće dece sa simptomima bolesti - respiratorne, crevne infekcije, povišena temperature i sl. ili sa sumnjom na početak bolesti (umor, gubitak apetita i sl.)

8. Edukovati zaposlene o obavezi praćenja sopstvenog zdravstvenog stanja i stanja dece i pridržavanja postupaka u skladu sa preporukama vezanim za prevenciju pojave bolesti COVID-19 (uključujući poštovanje socijalne distance i korišćenje lične zaštitne opreme). Zaposlene kod kojih su se ispoljili simptomi bolesti, odmah udaljiti sa radnog mesta

9. Sprovoditi strogu trijažu dece pri prijemu u objekat. Osoba koja obavlja trijažu treba da pre pregleda i nakon svakog pregleda ukoliko je imala kontakt sa detetom opere ruke toplom vodom i sapunom, kao i da koristi ličnu zaštitnu opremu - masku, rukavice, vizir, radnu uniformu. Razmotriti mogućnost uvođenja merenja telesne temperature beskontaktnim toplomerom pri dolasku deteta - obrisati ga nakon svakog merenja alkoholnom maramicom ili dezinficijensom. Pri svakoj sumnji na postojanje respiratorne bolesti, dete ne primati u kolektiv

10. Pojačati higijenske mere u celom objektu uz češću primenu mora tekuće dezinfekcije prostora, površina i predmeta, uključujući igračke, površine i predmete koji se često dodiruju (prekidači za svetlo, ključevi, ručke ormarića, sudopera, stolovi, stolice, objekti za igranje u dvorištu i sl.)

11. Obezbediti da deca za stolovima sede na udaljenosti od 2 m

12. Ne mešati grupe i vaspitače, u skladu sa preporukom socijalnog distanciranja. Boravak dece organizovati tako da se međusobni kontakt različitih vaspitnih grupa dece (smeštenih u odvojenim prostorijama) maksimalno izbegne, u skladu sa mogućnostima: odvojeno vreme za igru uz organizovanje igara u istim manjim grupama - boravak na otvorenom; primene higijenskih mera pre obroka, tokom služenja obroka i sl.

13. Ne dozvoliti da deca među sobom dele hranu

14. Ne koristiti igračke koje se ne mogu prati i dezinfikovati, posebno mekane igračke. Ne mešati igračko između vaspitnih grupa i dece pre nego što se operu i dezinfikuju. Uspostaviti jasnu proceduru za pranje, dezinfekciju i odlaganje čistih i "prljavih" - korišćenih igračaka kako bi se sprečilo njihovo ukrštanje. Pranje i čišćenje igračaka obavljati van domašaja dece

15. Posebnu pažnju treba obratiti na potrebu pojačanih higijenskih mera u slučaju pranja, umivanja, hranjenja, držanja u naručju dece

16. Uvesti češće pranje ruku dece, a obavezno nakon kijanja, kašljanja, plača, pre i posle konzumiranja hrane. U slučaju pružanja pomoći pri pranju ruku detetu, osoblje mora nakon toga oprati svoje ruke

17. Uvesti obavezan nadzor pri pranju ruku dece

18. Tokom menjanja pelena u mlađim grupama, strogo poštovati proceduru održavanja higijene ruku pre i nakon zamene i odlaganja pelena. Nakon zamene pelena, obaviti i pranje ruku deteta, kao i pranja i dezinfekciju površina i završnog pranja ruku nakon sprovedene procedure

19. Koristiti sredstva za pranje koja se rutinski koriste

20. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni u skladu sa uputstvom proizvođača vezano za namenu, koncentraciju, način primene i neophodno kontaktno vreme

21. Pribor i sredstva za čišćenje i dezinfekciju se moraju držati van domašaja dece i ne smeju se primenjivati u neposrednoj blizini dece, kako bi se izbeglo udisanje eventualnih isparenja

22. Redovno, u skladu sa vremenskim prilikama, prirodnim putem-otvaranjem prozora, provetravati prostorije, posebno prostorije za boravak dece. Ne koristiti veštačku ventilaciju

23. Dnevni odmor - spavanje organizovati tako da se deca na krevetima pozicioniraju po principu "noge - glava" uz preporučenu razdaljinu od 2m. Obezbediti pojedinačne krevete i posteljinu za svako dete i strogo voditi računa da se ne mešaju

24. Osobe koje rade na pripremi i distribuciji hrane moraju nositi maske i rukavice i sprovoditi mere pojačane lične higijene, posebno učestalog pranja ruku i mere pojačane opšte higijene

25. Iako je, prema SZO, rizik za transmisiju virusa putem hrane, kao i ambalaže-pakovanja vrlo nizak, prilikom pripreme hrane potrebno je strogo se pridržavati principa dobre higijenske prakse u pripremi i manipulaciji hranom, sa ciljem smanjenja uvek prisutnih rizika za sve bolesti prenosive hranom, posebno značajne u uslovima organizovane kolektivne ishrane

26. Sprovoditi pojačane edukativne aktivnosti sa decom, sa ciljem lakšeg razumevanja i usvajanja novih pravila postupanja, o važnosti:

    a. čestog i pravilnog pranja ruku (minimum 20 sekundi - npr. uz neku pesmicu)

    b. kašljanja i kijanja u podlakticu,

    c. socijalnog distanciranja koje treba osmisliti kroz igru dece - razmestiti ih da sede na udaljenosti jedni od drugih - npr. da vežbaju da rašire ruke i "mašu krilima" tako da se ne dodiruju

    d. izbegavanja dodirivanja lica

27. Na vidnim mestima postaviti edukativno postere sa preporukama o preventivnim aktivnostima

28. Kontrolisati razloge odsustva dece, kontaktirati roditelje a po potrebi i pedijatra nadležnog Doma zdravlja

29. Ne sprovoditi organizovane grupne aktivnosti u objektu (priredbe i sl.), kao ni organizovane posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja ljudi (bioskopi, pozorišta i sl.), izlete, ekskurzije itd.

30. Ukoliko postoji organizovani prevoz dece (kuća-predškolska ustanova), mere socijalnog distanciranja i pojačane dezinfekcije se moraju poštovati i tokom prevoza. U tom smislu potrebno je da vozač nosi masku koja prekriva nos i usta, rukavice, da razmak između dece bude minimalno 2 m (npr. u svakom drugom redu sedi po jedno dete -u slučaju nedostatka vozila, prevoz obavljati u intervalima) i intenzivirati mere lične higijene vozača i dezinfekciju unutrašnjosti vozila (vozačka kabina, rukodržači, sedišta itd.).

31. Učestaliju dezinfekciju primenjivati i kod namenskih vozila za transport hrane

U slučaju pojave simptoma ili sumnje na postojanje COVID 19 infekcije, potrebno je preduzeti sledeće:

32. Obezbediti prostoriju za izolaciju u slučaju pojave simptoma bolesti deteta tokom boravka u objektu.

33. Kod svake promene zdravstvenog stanja - dete izolovati u sobu za izolaciju, odmah obavestiti roditelje/staratelje i, u najkraćem roku, deto uputiti lekaru. Ukoliko se vrši merenje telesne temperature običnim toplomerom (preporučeno samo kod dece kod koje se sumnja na povišenu telesnu temperaturu), obavezna je dezinfekcija toplomera nakon merenja, kao i higijena ruku.

34. Proveriti zdravstveno stanje ostale dece koja borave u kolektivu i svaki sumnjiv slučaj izolovati

35. U slučaju potvrde COVID 19 infekcije, prostor u kome je osoba boravila ne koristiti. Otvoriti spoljna vrata i prozore da bi se prostor provetrio. Pre čišćenja prostora sačekati bar 24 časa. Detaljno oprati i dezinfikovati prostor, površine, pribor, opremu i dr. namenskim dezinfekcionim sredstvima u skladu sa uputstvom proizvođača, uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme

Redovno pratiti smernice nadležnih institucija i ponašati se u skladu sa preporukama!"

Redakcija