Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.04.2021.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA
("Sl. glasnik RS", br. 44/2021)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Proglašava se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Devetoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2021. godini, 28. aprila 2021. godine.

PR broj 35

U Beogradu, 29. aprila 2021. godine

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

 

Član 1.

U Zakonu o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 i 153/20), posle člana 12a dodaju se naziv člana 12b i član 12b, koji glase:

„Normirani troškovi u dinarskom iznosu

Član 12b

Normirani troškovi iz člana 56. stav 2. i člana 85. stav 5. tačka 2) ovog zakona po osnovu prihoda koji obveznik ostvari u kvartalu, priznaju se u visini trostrukog iznosa iz člana 15a stav 2. ovog zakona.

Obvezniku koji u istom kvartalu ostvari i prihode od autorskih i srodnih prava i prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, po osnovu ukupnog iznosa tih prihoda priznaju se normirani troškovi u visini iz stava 1. ovog člana.”.

Član 2.

U članu 56. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, za prihode od autorskih i srodnih prava na koje se porez plaća samooporezivanjem, izuzev tih prihoda koje ostvaruje obveznik koji ima status samostalnog umetnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture, normirani troškovi priznaju se u skladu sa članom 12b ovog zakona.”.

Član 3.

U članu 85. stav 1. tačka 17) podtačka (9), tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaje se tačka 18), koja glasi:

„18) prihodi po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem.”.

Stav 5. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 3. ovog člana, oporezivi prihod iz:

1) stava 1. tačka 17) ovog člana, koji ostvari preduzetnik ili preduzetnik paušalac, čini bruto prihod obveznika poreza;

2) stava 1. tačka 18) ovog člana, koji fizičko lice ostvari po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad, na koji se porez plaća samooporezivanjem, čini bruto prihod ostvaren u kvartalu umanjen za normirane troškove koji se priznaju na način iz člana 12b ovog zakona.”.

Član 4.

U članu 95. posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Izuzetno od stava 5. ovog člana poreska prijava za prihode za koje se normirani troškovi priznaju saglasno članu 12b ovog zakona, podnosi se u roku od 30 dana od isteka kvartala u kome su ti prihodi ostvareni.”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

U dosadašnjem stavu 7, koji je postao stav 8, reči: „iz stava 6.” zamenjuju se rečima: „iz stava 7.”.

Član 5.

Poreski organ rešenjem utvrđuje porez na prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, ostvarene u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, ukoliko nije:

– nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze u skladu sa propisima koji su bili na snazi u momentu ostvarivanja prihoda, ili

– pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze, ili

– pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Ne plaća se porez na dohodak građana na prihode iz stava 1. ovog člana ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje.

Normirani troškovi za prihode iz stava 1. ovog člana na koje se plaća porez na dohodak građana, priznaju se u visini 50% od ostvarenih prihoda iz stava 1. ovog člana.

Porez utvrđen rešenjem iz stava 1. ovog člana plaća se u 120 jednakih mesečnih iznosa, s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje 15. u mesecu koji sledi mesecu koji je naredni u odnosu na mesec u kome je doneto rešenje poreskog organa.

Način evidentiranja i obaveštavanja nadležnih organa o javnim prihodima koji se utvrđuju i plaćaju saglasno st. 1–4. ovog člana bliže uređuje ministar finansija.

Član 6.

Podzakonski akt za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 7.

Ovaj zakon primenjivaće se od 1. januara 2022. godine, osim člana 5. koji će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print