Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
16.12.2016.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoj

Proglašava se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Šestoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2016. godini, 16. decembra 2016. godine.

ZAKON
o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Član 1.

U Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14 i 103/15), član 10. menja se i glasi:

„Član 10.

Korisnik podsticaja dužan je da:

1) se pridržava propisa kojima se uređuju standardi kvaliteta životne sredine, zaštita javnog zdravlja, zaštita zdravlja životinja i biljaka, zaštita dobrobiti životinja i zaštita poljoprivrednog zemljišta;

2) postupa na način i pod uslovima predviđenim posebnim propisom koji bliže uređuje pojedine vrste podsticaja;

3) daje tačne podatke i dokumentaciju za ostvarivanje prava na podsticaje;

4) namenski koristi podsticajna sredstva kao i da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja, u roku određenom u skladu sa posebnim propisom;

5) čuva dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na podsticaje najmanje pet godina od dana njihove naplate;

6) vrati isplaćena novčana sredstva ako se ne pridržava obaveza iz tač. 2)–4) ovog člana;

7) vrati neosnovano isplaćena sredstva usled administrativne greške;

8) vrati višak novčanih sredstava u skladu sa članom 33. ovog zakona.

Korisnik podsticaja dužan je da vrati novčana sredstva iz stava 1. tač. 6)–8) ovog člana najkasnije u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja kojim se utvrđuje obaveza korisnika podsticaja da izvrši povraćaj novčanih sredstava.

Korisnik podsticaja dužan je da plati zateznu kamatu počev od dana isplate podsticaja u slučaju nepridržavanja obaveze iz stava 1. tač. 2)–4) ovog člana, odnosno počev od dana isteka roka iz stava 2. ovog člana u slučaju iz stava 1. tač. 7) i 8) ovog člana.

Ukoliko korisnik podsticaja ne vrati novčana sredstva iz stava 1. tač. 6)–8) ovog člana najkasnije u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja kojim se utvrđuje obaveza korisnika podsticaja da izvrši povraćaj novčanih sredstava, ministarstvo ima pravo da izvrši umanjenje narednih isplata prema korisniku do iznosa utvrđenog rešenjem iz stava 2. ovog člana uvećanog za zateznu kamatu u skladu sa stavom 3. ovog člana.”.

Član 2.

U članu 17. tačka 2) menja se i glasi:

„2) podsticaji u stočarstvu, i to za:

(1) kvalitetne priplodne mlečne krave,

(2) kvalitetne priplodne tovne krave i bikove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne tovne krave),

(3) krave za uzgoj teladi za tov,

(4) krave dojilje,

(5) kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne ovce i koze),

(6) kvalitetne priplodne krmače i nerastove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne krmače),

(7) tov junadi,

(8) tov jagnjadi,

(9) tov jaradi,

(10) tov svinja,

(11) košnice pčela,

(12) roditeljske kokoške teškog tipa,

(13) roditeljske kokoške lakog tipa,

(14) roditeljske ćurke,

(15) kvalitetne priplodne matice riba šarana,

(16) kvalitetne priplodne matice riba pastrmke,

(17) proizvodnju konzumne ribe.”.

Član 3.

U članu 20. stav 1. tačka 5) reči: „podtač. (12), (13) i (14)” zamenjuju se rečima: „podtač. (15), (16) i (17)”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Lice iz stava 1. ovog člana za korišćenje podsticaja u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla iz člana 17. tačka 2) podtač. (1), (2), (5), (6), (12), (13), (14), (15) i (16) ovog zakona pored uslova iz stava 1. ovog člana mora da ispuni uslov da su ta grla prijavljena na njegovom poljoprivrednom gazdinstvu pod kontrolom pravnih lica ovlašćenih za poslove selekcije – odgajivačke organizacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo.”.

Član 4.

Posle člana 21a dodaje se naziv člana i član 21b, koji glase:

„Krave za uzgoj teladi za tov

Član 21b

Podsticaji za krave za uzgoj teladi za tov utvrđuju se u minimalnom iznosu od 5.000 dinara po grlu.

Podsticaji iz stava 1. ovog člana ostvaruju se po kravi koja pripada stadu za uzgoj teladi, osim za krave iz člana 17. tačka 2) podtač. (1), (2) i (4) ovog zakona i autohtone rase krava za koje se ostvaruju podsticaji u skladu sa ovim zakonom.”.

Član 5.

U članu 22. stav 3. menja se i glasi:

„Lice iz člana 20. stav 1. ovog zakona koje je ostvarilo podsticaje iz stava 1. ovog člana ne može da ostvaruje pravo na podsticaje za premiju za mleko proizvedeno od grla za koje je ostvarilo podsticaje za krave dojilje.”.

Član 6.

U članu 25. stav 2. menja se i glasi:

„Podsticaji iz stava 1. ovog člana ostvaruju se ako je tovno grlo namenjeno za proizvodnju mesa provelo u vlasništvu lica iz člana 20. stav 1. ovog zakona najmanje 120 dana, nakon čega je predato klanici ili je namenjeno izvozu.”.

Član 7.

Naziv odeljka iznad člana 33. i član 33. menjaju se i glase:

„4. Umanjenje isplata direktnih plaćanja

Član 33.

Korisnik podsticaja po osnovu direktnih plaćanja za jednu kalendarsku godinu može ostvariti ukupan iznos od 10.000.000 dinara, koji se ne umanjuje.

Ako iznos sredstava iz stava 1. ovog člana prelazi 10.000.000 dinara, a manji je od 20.000.000 dinara, vrši se umanjenje isplate iznosa koji prelazi 10.000.000 dinara za 10%.

Ako iznos sredstava iz stava 1. ovog člana prelazi 20.000.000 dinara, vrši se umanjenje isplate iznosa koji prelazi 20.000.000 dinara za 20%.

Direktor Uprave donosi rešenje o umanjenju isplata direktnih plaćanja u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana.

Ako je korisniku podsticaja po osnovu direktnih plaćanja za jednu kalendarsku godinu isplaćeno više od iznosa dobijenog obračunom iz st. 2. i 3. ovog člana, višak sredstava se umanjuje od isplate direktnih plaćanja za narednu kalendarsku godinu, a ako to nije moguće ili nije dovoljno, korisnik podsticaja je dužan da vrati višak novčanih sredstava u roku od 60 dana od dana prijema rešenja iz stava 4. ovog člana.”.

Član 8.

Član 34. menja se i glasi:

„Član 34.

Podsticaji za mere ruralnog razvoja obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) unapređenje konkurentnosti;

2) očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa;

3) diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima;

4) pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja;

5) unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja.

Podsticaji iz stava 1. tačka 1) ovog člana su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju unapređenja tržišnog poslovanja, dostizanja standarda kvaliteta i unapređenja konkurentnosti poljoprivrednog gazdinstva.

Podsticaji iz stava 1. tačka 2) ovog člana su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju očuvanja i unapređenja životne sredine i prirodnih resursa.

Podsticaji iz stava 1. tačka 3) ovog člana su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju diversifikacije prihoda i unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima.

Podsticaji iz stava 1. tačka 4) ovog člana su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju omogućavanja lokalnim učesnicima ruralnog razvoja da dugoročno poboljšaju potencijale svojih lokalnih sredina kroz izradu i podršku u sprovođenju lokalnih strategija ruralnog razvoja na određenoj teritoriji.

Podsticaji iz stava 1. tačka 5) ovog člana su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju razvoja tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i u cilju podrške pružanju saveta poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi.

Ministar bliže propisuje vrste podsticaja za mere ruralnog razvoja, uslove, način ostvarivanja prava na podsticaje za mere ruralnog razvoja, obrasce zahteva, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalne iznose podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.”.

Član 9.

Član 35. menja se i glasi:

„Član 35.

Podsticaji za mere ruralnog razvoja sprovode se kao naknada dela troškova u određenom procentu od vrednosti pojedine vrste mere i utvrđuju se u minimalnom iznosu od 30% ukupne vrednosti pojedine vrste mere, odnosno 45% za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Izuzetno od stava 1. ovog člana podsticaji za mere ruralnog razvoja iz člana 34. stav 1. tačka 2) ovog zakona koji se odnose na životinjske genetičke resurse i podršku agroekološkim merama, dobroj poljoprivrednoj praksi i drugim politikama zaštite i očuvanja životne sredine utvrđuju se po jedinici mere.”.

Član 10.

Naziv odeljka iznad člana 36. i član 36. menjaju se i glase:

„1. Podsticaji za unapređenje konkurentnosti

Član 36.

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti obuhvataju podsticaje za:

1) investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva;

2) uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede;

3) investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva;

4) upravljanje rizicima.

Pravo na podsticaje iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji su upisani u Registar.

Pravo na podsticaje iz stava 1. tačka 2) ovog člana ima pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja.”.

Član 11.

Naziv odeljka iznad člana 37. i član 37. menjaju se i glase:

„2. Podsticaji za očuvanje i unapređenje životne sredine
i prirodnih resursa

Član 37.

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa obuhvataju podsticaje za:

1) održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta;

2) održivo korišćenje šumskih resursa;

3) organsku proizvodnju;

4) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa;

5) očuvanje poljoprivrednih i ostalih područja visoke prirodne vrednosti;

6) podršku agroekološkim merama, dobroj poljoprivrednoj praksi i drugim politikama zaštite i očuvanja životne sredine.

Pravo na podsticaje iz stava 1. ovog člana ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji su upisani u Registar.”.

Član 12.

Član 38. menja se i glasi:

„Član 38.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju obuhvataju plaćanja za podsticaje za biljnu proizvodnju i regrese za gorivo i/ili đubrivo i/ili seme, koji se ostvaruju za površine pod organskom biljnom proizvodnjom, i to u iznosima uvećanim za minimalno 40% u odnosu na iznose podsticaja za biljnu proizvodnju i regresa za gorivo i/ili đubrivo i/ili seme.

Ako je ostvareno pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ne može se ostvariti pravo na direktna plaćanja za iste površine i za istu meru.

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju obuhvataju plaćanja za premiju za mleko i podsticaje u stočarstvu iz člana 17. tačka 2) ovog zakona i to u iznosima uvećanim za minimalno 40%.

Ako je ostvareno pravo na podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju ne može se ostvariti pravo na direktna plaćanja za isto grlo i za istu meru.

Pravo na podsticaje za organsku proizvodnju ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji su upisani u Registar, pod uslovom da ima proizvodnju koja se nalazi u periodu konverzije, ili u postupku izdavanja sertifikata nakon završenog perioda konverzije ili ima sertifikovanu organsku biljnu odnosno stočarsku proizvodnju, ili su obuhvaćeni grupnom sertifikacijom u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja.”.

Član 13.

Naziv odeljka iznad člana 39. i član 39. menjaju se i glase:

„3. Podsticaji za diversifikaciju dohotka i unapređenje
kvaliteta života u ruralnim područjima

Član 39.

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima obuhvataju podršku za:

1) investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture;

2) unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima;

3) podršku mladima u ruralnim područjima;

4) sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu, kao i na uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima.

Pravo na korišćenje podsticaja iz stava 1. tačka 1) ovog člana ima jedinica lokalne samouprave.

Pravo na korišćenje podsticaja iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji su upisani u Registar, kao i pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja.”.

Član 14.

Naziv odeljka iznad člana 40a i član 40a menjaju se i glase:

„5. Podsticaji za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja

Član 40a

Podsticaji za podršku unapređenju sistema kreiranja i prenosa znanja obuhvataju podršku za:

1) razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

2) podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi.

Pravo na korišćenje podsticaja iz stava 1. tačka 1) ovog člana ima pravno lice upisano u Registar naučnoistraživačkih organizacija, istraživačko razvojni centar, inovacioni centar upisan u Registar inovacionih delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje inovaciona delatnost, akreditovani fakultet, preduzetnik i pravno lice koji ispunjava uslove za obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi, kao i pravno lice ovlašćeno za obuku i usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača, u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi.

Pravo na korišćenje podsticaja iz stava 1. tačka 2) ovog člana ima preduzetnik i pravno lice koje ispunjava uslove za obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi, kao i pravno lice ovlašćeno za obuku i usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi.”.

Član 15.

U članu 41. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

„5) podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju;”.

Stavovi 5. i 6. menjaju se i glase:

„Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju su plaćanja koja se odobravaju za organizovanje, odnosno učešće na naučno-stručnim skupovima, seminarima, radionicama, predavanjima, privrednim manifestacijama, sajmovima i izložbama iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju su plaćanja za podizanje matičnih zasada voćaka, vinove loze i drugih biljnih vrsta, proizvodnju sadnog materijala, kao i za nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održanje kolekcija i drugo u cilju proizvodnje i sertifikacije sadnog materijala i klonske selekcije sorti voćaka, vinove loze i drugih biljnih sorti.”.

Član 16.

U članu 42. stav 1. menja se i glasi:

„Pravo na korišćenje podsticaja za marketing-informacione sisteme u poljoprivredi i podsticaja za uspostavljanje, razvoj i funkcionisanje sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima imaju preduzetnik i pravno lice koje ispunjava uslove za obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi, kao i naučnoistraživačka organizacija i akreditovan fakultet.”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Pravo na korišćenje podsticaja za sprovođenje promotivnih aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju ima fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice, pod uslovom da su upisani u Registar, pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja, jedinica lokalne samouprave, obrazovna i naučnoistraživačka ustanova.”.

Član 17.

U članu 49. stav 1. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako nenamenski koristi sredstva podsticaja, otuđi i omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja, u roku određenom u skladu sa posebnim propisom (član 10. stav 1. tačka 4).”.

Član 18.

U članu 50. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) postupi suprotno odredbi člana 10. stav 1. tačka 5) ovog zakona;”.

Tačka 3) briše se.

Član 19.

U članu 51. tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

„1) nenamenski koristi sredstva podsticaja, otuđi i omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja, u roku određenom u skladu sa posebnim propisom (član 10. stav 1. tačka 4);

2) postupi suprotno odredbi člana 10. stav 1. tačka 5) ovog zakona;”.

Tačka 4) briše se.

Član 20.

U članu 52. tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

„1) nenamenski koristi sredstva podsticaja, otuđi i omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja, u roku određenom u skladu sa posebnim propisom (član 10. stav 1. tačka 4);

2) postupi suprotno odredbi člana 10. stav 1. tačka 5) ovog zakona;”.

Tačka 3) briše se.

Član 21.

Zahtevi, odnosno prijave za utvrđivanje prava na korišćenje podsticaja podneti do dana početka primene ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Izuzetno, u 2017. i 2018. godini svojstvo nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva utvrđuje se prilikom registracije, odnosno prilikom promene podataka u Registru.

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print