Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.05.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa
("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)


Član 1.

U Zakonu o pečatu državnih i drugih organa („Službeni glasnik RS”, broj 101/07) u članu 1. stav 1. posle reči: „namena,” dodaje se reč: „forma,”.

Član 2.

Posle člana 2, dodaju se naslov iznad člana i član 2a koji glase:

„Forma pečata

Član 2a

Pečat se koristi u elektronskoj formi kada se pridružuje elektronskom dokumentu ili u formi otiska na papirnom dokumentu.

Državni i drugi organi i imaoci javnih ovlašćenja koriste kvalifikovani elektronski pečat kada vrše poslove iz svog delokruga upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Pečat iz stava 2. ovog člana ima spoljni prikaz propisan ovim zakonom.”

Član 3.

U članu 3. posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

„Kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat, pored podataka iz st.1–3. ovog člana, osim grba koji se nalazi samo u njegovom spoljnom prikazu, sadrži i druge podatke u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Veza između podataka za validaciju elektronskog pečata i identiteta pečatioca sadržana je u elektronskoj potvrdi, odnosno kvalifikovanom sertifikatu za elektronski pečat.”

Član 4.

U naslovu iznad člana 5. posle reči: „pečata” dodaju se reči: „u formi otiska”.

Član 5.

U naslovu iznad člana 6. posle reči: „pečata” dodaju se reči: „u formi otiska”.

Član 6.

Posle člana 6. dodaju se naslov iznad člana i član 6a koji glase:

„Oblik, veličina i način ispisivanja teksta u spoljnom prikazu kvalifikovanog elektronskog pečata

Član 6a

Tekst u spoljnom prikazu kvalifikovanog elektronskog pečata ispisuje se u pravougaonom polju najmanje širine 30 mm i visine 20 mm.

Sa leve strane prikazuje se grb, a desno od grba ispisuje se sadržina pečata iz člana 3. ovog zakona po levoj margini.

Sadržina pečata iz stava 2. ovog člana ispisuje se tako što se u prvom redu ispisuje naziv Republike Srbije.

U spoljnom prikazu pečata organa čije je sedište na teritoriji autonomne pokrajine, naziv autonomne pokrajine ispisuje se u prvom sledećem redu ispod naziva Republike Srbije.

U sledećem redu ispisuje se naziv organa.

Naziv organa uprave u sastavu ministarstva ispisuje se u sledećem redu, a u narednom sedište organa, odnosno organa uprave u sastavu ministarstva.

Ako je organizaciona jedinica u državnom i drugom organu ovlašćena da odlučuje u upravnom postupku ili u drugim pojedinačnim stvarima, u sledećem redu ispisuje se naziv i sedište te jedinice.

U slučaju kada se, u skladu sa ovim zakonom, tekst pečata organa ispisuje i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, tekst u spoljnom prikazu kvalifikovanog elektronskog pečata ispisuje se i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u nastavku teksta pečata na srpskom jeziku ćiriličkog pisma.”

Član 7.

U članu 7. stav 1. posle reči: „bojom” dodaju se reči: „i najmanje jedan kvalifikovani elektronski pečat”.

U stavu 2. posle reči: „primerak” dodaju se reči: „pečata za otisak”, a posle reči: „organa” dodaju se zapeta i reči: „dok svaki izdati kvalifikovani elektronski pečat ima jedinstven serijski broj koji je sadržan u kvalifikovanom sertifikatu za elektronski pečat”.

Član 8.

U naslovu iznad člana 8. posle reči: „pečat” dodaju se reči: „u formi otiska”.

Član 9.

U članu 9. stav 1. posle reči: „pečat” dodaju se reči: „u formi otiska”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Kvalifikovani elektronski pečat i kvalifikovani elektronski pečat na daljinu čuvaju se i njima se rukuje u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Kvalifikovanim elektronskim pečatom, izuzetno, može se rukovati i van službenih prostorija kada treba izvršiti službene radnje van tih prostorija.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5.

Član 10.

U članu 10. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Zahtev za pribavljanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana prilikom nabavke pečata podnosi se putem usluge elektronske uprave na portalu e Uprava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Uslugu iz stava 2. ovog člana objavljuje Ministarstvo, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Ministarstvo odluku iz stava 4. ovog člana dostavlja elektronskim putem u jedinstveni elektronski sandučić na portalu e Uprava.”

Član 11.

U članu 13. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno, u slučaju nastupanja razloga iz stava 1. ovog člana, kao i u slučaju prestanka važenja ili opoziva kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat opoziva se bez odlaganja, odnosno prestaje da važi i stavlja se van upotrebe, s tim da se sredstvo za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata ne uništava, već se trajno čuva u službenim prostorijama organa, pod nadzorom ovlašćenog lica.”

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. posle reči: „pečata” dodaju se reči: „iz stava 1. ovog člana”, a posle reči: „pokrajine” dodaju se reči: „putem portala e Uprava”.

Član 12.

U naslovu iznad člana 14. posle reči: „pečata” dodaju se reči: „ili sredstva za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata”.

U članu 14. u stavu 1. posle reči: „organu autonomne pokrajine” dodaju se reči: „putem portala e Uprava”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Nestalo ili izgubljeno sredstvo za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata prijavljuje se bez odlaganja Ministarstvu i pružaocu usluga izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat, koji je dužan da kvalifikovani elektronski pečat opozove u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.”

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. posle reči: „pečatom” dodaju se reči: „odnosno sredstvom za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata”, posle reči: „pečat” dodaju se reči: „odnosno sredstvom za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata”, a posle reči: „za” dodaje se reč: „njihovo”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. posle reči: „gubitka” dodaju se zapeta i reči: „odnosno nestanka ili gubitka sredstva za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 13.

U naslovu iznad člana 15. posle reči: „pečata” dodaju se reči: „ili sredstva za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata”.

U članu 15. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„U slučaju nestalog ili izgubljenog sredstva za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata, izdaje se novi kvalifikovani elektronski pečat na osnovu saglasnosti ministarstva, a u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.”

Član 14.

U članu 16. stav 1. posle reči: „pečat” dodaju se reči: „u formi otiska”, a posle reči: „tekstu:” reč: „pečatoreznica” zamenjuje se rečju: „preduzetnik”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Kvalifikovani elektronski pečat izdaje pružalac usluge izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat, u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.”

Dosadašnji st. 2. i 3. brišu se.

Član 15.

U članu 17. stav 1. reč: „pečatoreznica” zamenjuje se rečju: „preduzetnik”.

U stavu 2. reči: „pečatoreznica je dužna” zamenjuju se rečima: „preduzetnik je dužan”.

Član 16.

U članu 18. posle reči: „otisak” dodaju se zapeta i reči: „odnosno spoljni prikaz”, a posle reči: „primeraka pečata” dodaju se zapeta i reči: „odnosno jedinstvenom serijskom broju koji je sadržan u kvalifikovanom sertifikatu za elektronski pečat”.

Član 17.

U članu 19. posle reči: „evidenciju” dodaju se reči: „u elektronskom obliku”, posle reči: „broju primeraka pečata,” dodaju se reči: „jedinstvenom serijskom broju,” posle reči: „izgubljenim” dodaju se zapeta i reči: „isteklim i povučenim”, a posle reči: „otisak” dodaju se zapeta i reči: „odnosno spoljni prikaz”.

Član 18.

U članu 20. stav 1. reči: „rad pečatoreznica” zamenjuju se rečima: „pružaoca usluge izdavanja kvalifikovanih sertifikata za elektronski pečat,”.

Član 19.

Posle člana 20. dodaje se član 20a koji glasi:

„Član 20a

Nadzor nad radom pružalaca usluge izdavanja kvalifikovanih sertifikata za elektronski pečat vrši nadležni organ u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.”

Član 20.

Član 21. briše se.

Član 21.

U članu 22. stav 1. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik:”

Alineja prva briše se.

Stav 3. briše se.

Član 22.

Član 23. menja se i glasi:

„Član 23.

„Novčanom kaznom od 15.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu:

– ako rukuje kvalifikovanim elektronskim pečatom van službenih prostorija za izvršenje radnji koje nisu službene (član 9. stav 3);

– ako naruči pečat bez saglasnosti nadležnog organa i takav pečat upotrebi (član 10. stav 1);

– ako ne uništi pečat koji je postao neodgovarajući (član 13. stav 1);

– ako ne prijavi nestanak ili gubitak pečata ili u roku ne podnese zahtev za oglašavanje pečata nevažećim (član 14. st. 1. i 4);

– ako ne prijavi nestalo ili izgubljeno sredstvo za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata pružaocu usluga izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat (član 14. stav 2);

– ako ne dostavi otisak pečata, odnosno spoljni prikaz kvalifikovanog elektronskog pečata i podatke o broju primeraka pečata, odnosno jedinstvenom serijskom broju koji je sadržan u kvalifikovanom sertifikatu za elektronski pečat i datumu početka upotrebe pečata (član 18).

Član 23.

Član 25. briše se.

Član 24.

U roku od 30 dana od dana početka primene ovog zakona, organi kojima su izdati kvalifikovani sertifikati za elektronski pečat u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, dužni su da usklade spoljni prikaz kvalifikovanog elektronskog pečata sa odredbama ovog zakona i o tome obaveste ministarstvo nadležno za poslove uprave.

Član 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se istekom 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim odredbe člana 10. koja uređuje način pribavljanja saglasnosti na sadržinu i izgled pečata u delu koji se odnosi na pečat u formi otiska, koja se primenjuje od 1. januara 2022. godine.Zakon o pečatu državnih i drugih organa


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print