Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.11.2016.

ODLUKA O OSNIVANJU ZELENOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)


Na osnovu člana 64. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 72/12, 7/14 – US i 44/14), a u vezi sa članom 90. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – US i 14/16),
Vlada donosi

ODLUKU
o osnivanju Zelenog fonda Republike Srbije

1. Osniva se budžetski Zeleni fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond), kao evidencioni račun u okviru glavne knjige trezora, u okviru razdela Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

2. Fond se osniva radi evidentiranja sredstava namenjenih finansiranju pripreme, sprovođenja i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unapređivanja životne sredine, i to za:

1) zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta vazduha, vode, zemljišta i šuma, kao i smanjenje uticaja klimatskih promena i preduzimanje mera adaptacije, uključujući zaštitu ozonskog omotača;
2) sanaciju odlagališta otpada, smanjenje nastajanja otpada, ponovnu upotrebu, tretman, odnosno ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada;
3) programe, projekte i druge investicione i operativne aktivnosti iz oblasti upravljanja otpadom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom;
4) uvođenje čistije proizvodnje za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti, kao i za prilagođavanje zahtevima zaštite životne sredine;
5) tehnologije i proizvode koji smanjuju opterećenje i zagađenje životne sredine;
6) zaštitu i očuvanje biodiverziteta, zbrinjavanje povređenih, bolesnih, oduzetih ili zaplenjenih primeraka divlje flore i faune, uključujući aktivne mere zaštite kao što su reintrodukcija, repopulacija i održavanje staništa;
7) podsticanje održivog korišćenja zaštićenih područja;
8) unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu životne sredine, posebno za zaštitu od buke, kao i za izradu strateških karata buke i akcionih planova;
9) podsticanje korišćenja obnovljivih resursa;
10) podsticanje ekološki prihvatljivog vida transporta;
11) podsticanje održivog razvoja, osim projekata unapređenja energetske efikasnosti;
12) operativni rad i dalji razvoj monitoringa i informacionog sistema;
13) unapređenje sistema informisanja o stanju životne sredine, praćenje i ocenjivanje stanja životne sredine, kao i uvođenje sistema upravljanja životnom sredinom;
14) podsticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, uključujući i demonstracione aktivnosti;
15) finansiranje preventivnih mera radi sprečavanja udesa;
16) finansiranje interventnih mera u vanrednim okolnostima zagađivanja životne sredine, rekultivaciju i sanaciju zagađenog prostora u skladu sa članom 66. zakona kojim se uređuje zaštita životne sredine;
17) uklanjanje izvora jonizujućih zračenja iz radioaktivnih gromobrana i zbrinjavanje napuštenih izvora jonizujućih zračenja nepoznatog vlasnika, odnosno korisnika;
18) unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu od jonizujućih i nejonizujućih zračenja;
19) rekultivaciju i sanaciju istorijskog zagađenja (jalovišta, industrijske deponije i sl.);
20) finansiranje programa ekološkog obrazovanja i jačanja javne svesti o pitanjima očuvanja životne sredine i održivog razvoja;
21) sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz pretpristupne pomoći Evropske unije, međunarodne razvojne pomoći i drugih finansijskih izvora koji zahtevaju sufinansiranje;
22) finansiranje nacionalnih kontribucija u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama i protokolima;
23) razvoj javno-privatnog partnerstva u aktivnostima zaštite i unapređivanja životne sredine;
24) finansiranje drugih aktivnosti u skladu sa zakonom.

3. Fond se finansira iz:

1) aproprijacija obezbeđenih u okviru budžeta Republike Srbije za tekuću godinu;
2) donacija i kredita;
3) drugih javnih prihoda.

4. Preuzimanje obaveza i plaćanja na teret Fonda vrše se do nivoa sredstava odobrenih Fondu.

5. Fond se osniva na neodređeno vreme.

6. Fondom upravlja Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, a u slučaju ukidanja Fonda, prava i obaveze preuzima to ministarstvo.

7. Stručne i administrativno-tehničke poslove za Fond obavljaće Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print