Zastava Bosne i Hercegovine

Nebojša Đuričić - intervju
Email Print


Doprinos strukovnih udruženja napretku pravosuđa

Nebojša Đuričić za Pravni komplet

Paragraf intervju - APRIL 2021Forum sudija je strukovno, neprofitno i nevladino udruženje, koje radi u interesu stručnog, odgovornog i efikasnog pravosuđa. Forum postoji 2015. godine, i okuplja sudije koji imaju energiju i viziju da kroz raznovrsne aktivnosti utiču na izgradnju boljeg položaja sudija i pravosuđa u celini. Članovi Foruma su i pripravnici, stručni saradnici kao i polaznici početne obuke Pravosudne akademije. Aktivnosti Foruma sudija Srbije usmerene su na podizanje nivoa stručnosti sudija kroz edukaciju, razmenu iskustva, vođenje aktivnog dijaloga u vezi spornih pitanja u sudskoj praksi. Rad na praćenju i unapređenju legislative kroz podnošenje inicijativa za aktuelne izmene zakona, zalaganje za jasne i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje sudija i njihovo unapređenje i zalaganje za poboljšanje materijalnog položaja sudija. Naša vizija: Rad na jačanju poverenja i predstavljanje sudstva iz drugačije perspektive koja se zasniva na sručnosti i integritetu sudija i sudstva u celini. Iniciranje promena u sudstvu koje se realizuju korak po korak uz jasan plan i konkretne akcije.


Srpsko pravosuđe, kao i celo naše društvo suočilo se sa pandemijom koja je sa sobom donela nove izazove. U periodu vanrednog stanja sudovi su postupali samo u najhitnijim predmetima dok se nakon njegovog ukidanja sudski postupci sprovode uz poštovanje epidemioloških mera. Iako postoji spremnost sudova, advokata i stranaka da se postupci nesmetano odvijaju primetno je da je broj neodržanih ročišta veći, zbog bolesti nekog od učesnika u postupku. Sudovi su organizovali rad u skladu sa epidemiološkim merama što je naišlo na razumevanje i podršku advokature kao i građana koji mere poštuju i na taj način svi zajedno pokušavamo da smanjimo negativan uticaj pandemije na tok sudskih postupaka.


Jedan od načina na koji se može povećati poverenje građana u pravosuđe je razvoj dijaloga i komunikacije između građana i predstavnika pravosuđa. Potrebno je uspostaviti proaktivan odnos predstavnika pravosuđa i građana i njihovo bolje upoznavanje sa samim sistemom koje bi doprinelo da se građani bolje upoznaju i razumeju svoja prava, kao i način njihovog ostvarivanja. Ovakav odnos projekat Otvorena vrata pravosuđa, (https://www.otvorenavratapravosudja.rs/) želi da uspostavi kroz nekoliko kanala komunikacije sa građanima, koji su prilagođeni različitoj socijalnoj strukturi stanovništva, starosnoj dobi i nivou obrazovanja. To uključuje komunikaciju kroz digitalnu platformu, digitalne medije i blog postove kao i kroz Tematska otvorena vrata. Projekat želi da, po ugledu na razvijene demokratije, usvoji princip otvorenog dijaloga, između građana i pravosuđa, i podstakne njihov veći angažman u lokalnim zajednicama.


Forum sudija Srbije je Ministarstvu pravde dostavio predlog izmena Zakona o parničnom postupku u kome smo dali predlog za izmenu gotovo trideset članova zakona. Više o ovome možete videti na https://forumsudija.org.rs/predlog-izmene-i-dopune-zakona-o-parnicnom-postupku.a180.html. Epidemija je aktuelizovala pitanje suđenja na daljinu koja već postoji u uporednom pravu. Neophodno je ovakvu mogućnost dati i u našem zakonodavstvu jer je to u skladu sa novonastalom situacijom a ujedno je praktično i neophodno. Ovu mogućnost treba koristiti ne samo u trenutnoj situaciji već i u sporovima u kojima su stranke lica koja žive ili duže borave u inostranstvu.

Jedno od prvih pitanja kojima se Forum sudija Srbije bavio nakon osnivanja je pitanje sudske dostave. Smatramo da je naš pravosudni sistem spreman da učini veliki iskorak i svu dostavu između pravnih lica, advokata i državnih organa prenese na elektronsku dostavu. Elektronska dostava za fizička lica bila bi mogućnost ali ne i obaveza. Na ovaj način ubrzala bi se komunikacija između sudova i stranaka, kao i između samih stranaka, ubrzali bi se i sudski postupci i smanjili troškovi.

Odredbe koje regulišu pitanja nadležnosti sadržane su kako u ZPP tako i zakonima koji uređuju pitanja potrošača i korisnika finansijskih usluga. Ove odredbe je potrebno unifikovati i na jednom mestu sistematizovati. Smatramo da je neophodno u ZPP nedvosmisleno propisati isključivu nadležnost suda po mestu prebivališta potrošača ili korisnika finansijskih usluga. Na ovaj način u ovoj vrsti sporova nadležan bi bio samo sud koji je nadležan za teritoriju na kojoj potrošač ili korisnik finansijskih usluga ima prebivalište. Na ovaj način sprečilo bi se i ugovaranje drugog nadležnog suda.


Jedan od načina da se obezbedi nezavisnost sudstva je da se spreče svi oblici neprimerenog uticaja na sudije. Ustavom se zabranjuje svaki uticaj na sudiju u vršenju sudijske funkcije, ali ova odredba nije dodatno razrađena u nižim opštim pravnim aktima, poput Zakona o sudijama i Poslovnik o radu Visokog saveta sudstva. Štaviše, ovom problemu pristupilo se na neadekvatan način i krajnje selektivno, pošto se u Zakonu o sudijama i ne spominje zabrana uticaja na sudiju u vršenju sudijske funkcije, dok je u gore pomenutom podzakonskom opštem pravnom aktu apostrofiran, jedino, politički uticaj, a koji je samo jedan u nizu oblika neprimerenih uticaja u vršenju sudijske funkcije. U Poslovniku o radu Visokog saveta sudstva uvodi se poseban oblik zaštite prava sudije u slučajevima političkog uticaja. Na taj način, pridat je značaj jednom od mogućih oblika neprimerenih uticaja u vršenju sudijske funkcije koji, nesumnjivo, jeste delikatan, mada je, po svoj prilici, i najmanje učestao u odnosu na neke druge, poput medijske kampanje. Imajući ovo u vidu predložili smo izmenu člana 29. Zakona o sudijama.

Predlagali smo i izmenu, odnosno dopunu Sudskog poslovnika kako bi se odredbe koje regulišu način formiranja veća novoizabranih sudija dodatno precizirale. Ključno je pitanje da li novoizabrane sudije treba da u rad dobiju samo nove predmete, tek prispele u sud, ili se njima do-deljuju i predmeti koji se nalaze u radu kod drugih sudija. Ukoliko se novoizabrane sudije zadužuju i predmetima u kojima je postupak već otpočeo da li to mogu biti samo predmeti starosti do tri godine ili i stariji. Praksa je veoma različita usled čega sudije koje su novoizabrane imaju različitu strukturu predmeta i nalaze se u neravnopravnom položaju. Cilj naše inicijative je da se izmenom Sudskog poslovnika način formiranja veća detaljnije propiše kako bi se neujednačeno postupanje otklonilo.


Forum sudija Srbije podržava projekat “Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi” koji realizuju njegovi članovi, a finansiran je od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u okviru Alumni Grant programa u oblasti Vladavine prava (Rule of Law). Objavljeni “Priručnik za primenu alternativnih sankcija” čiji je autor dr Olga Tešović, predsednik Osnovnog suda u Požegi, obuhvata analizu postojećih pravnih normi u oblasti alternativnih krivičnih sankcija i sudske prakse, smernice za sudije, javne tužioce i njihove zamenike, kao i poverenike za sprovođenje vanzavodskih sankcija i mera, kao i modele akata i odluka u ovoj oblasti. Nadamo se da ćemo kroz objavljivanje ovog priručnika i buduće obuke na temu alternativnih krivičnih sankcija doprineti napretku u ovoj oblasti.


Forum sudija Srbije započeo je realizaciju projekta “Online suđenje - prednosti suđenja na daljinu”, uz podršku Fonda za regionalno partnerstvo Kraljevine Holandije (NFRP-MATRA). U okviru projekta biće prikupljeni podaci o trenutnoj situaciji u Srbiji u vezi sa primenljivošću odgovarajućih softvera za sprovođenje onlajn suđenja, izrađena analiza relevantnih zakonskih odredbi, dat pregled primera dobre prakse uporednih država vezanih za onlajn suđenje, a obuhvataće i rezultate istraživanja metoda zaštite osnovnih ljudskih prava svih strana u sudskim postupcima tokom onlajn suđenja. Cilj projekta je da se na osnovu pomenutih podataka izrade preporuke u pogledu najboljeg mogućeg rešenja za uvođenje odgovarajuće tehnologije za onlajn suđenja, kako u zakonodavstvo, tako i u praksu Republike Srbije, sa posebnim naglaskom na prednosti takvog funkcionisanja sudova, kao i da se te preporuke predstave relevantnim predstavnicima javne vlasti. Pored toga, neophodno je podržati sudije i tužioce, odnosno unaprediti njihov nivo znanja o upotrebi takve tehnologije.


Elektronske baze, poput Paragraf leks baze, su postale svakodnevnica pravnika. Baze propisa i sudske prakse su one koje najviše koristim u svom svakodnevnom radu. Najveća prednost elektronske baze je mogućnost praćenja propisa koji su važili na određen dan, kao i mogućnost lakog praćenja sleda zakona koji su se više puta menjali.Email Print