Zastava Bosne i Hercegovine


Email Print


Nataša Kovačević za PRAVNI INSTRUKTOR

Paragraf intervju - OKTOBAR 2016


Kao osoba sa dugogodišnjim iskustvom na ukovodećim pozicijama u Poreskoj upravi i Ministarstvu finansija, kako ocenjujete trenutno stanje u poreskom sistemu Republike Srbije?

Generalno, može se reći da normativno uređenje našeg poreskog sistema i nije tako daleko od onoga što je zastupljeno u okviru svetske prakse. Poreske stope su vrlo atraktivne. U narednom periodu očekuje se da izmene propisa iz oblasti oporezivanja a koje su predmet usaglašavanja sa standardima EU, budu u pravcu daljeg postepenog usaglašavanja. U tom kontekstu, propis iz oblasti oporezivanja potrošnje PDV je usaglašen u velikoj meri, a propis kojim se uređuje oporezivanje akcizom, u najvećoj meri nije usaglašen, sa standardima EU. U tom smislu, u narednom periodu nam predstoji aktivna normativna aktivnost.

U medijima se u poslednje vreme najavljuju značajne izmene poreskih propisa, da li možete nešto bliže da nam kažete o kojim propisima je reč i u kojem obimu se planiraju izmene i dopune tih propisa?

Normativna aktivnost u organizacionom delu MF - Sektoru za fiskalni sistem je vrlo intenzivna. Do kraja godine se očekuje utvrđivanje akciznog kalendara. Pored toga, radi se i na izmenama Zakona o PDV koje po svojoj suštini predstavlja dalje usaglašavanje sa standardima EU. Razmatra se i promena nadležnog organa koji bi administrirao rešavanje u drugom stepenu, kako bi se stvorili uslovi za podizanje efikasnosti rada državnih organa. S druge strane, postoji potreba sagledavanja rešenja koja su ugrađena u okviru propisa kojim se uređuje oporezivanje prihoda fizičkih lica u smislu preciziranja određenih rešenja, sačinjavanja odredbi koje će biti jasnije i decidnije, kako ne bi imali otvorenih pitanja u primeni istih od strane obveznika i poreskih organa. Što se tiče visine poreskih stopa, one u ovom momentu ostaju u istim okvirima. To se odnosi i na oporezivanje dobiti pravnih lica.

U narednom periodu nas očekuje donošenje propisa kojim se uređuju naknade koji bi trebalo da doprinesu većoj transparentnosti propisa, predvidivosti obaveza, kao i nemogućnosti uvođenja istih bez izmena zakona. Razmatramo i izmenu propisa iz oblasti fiskalnih kasa kako bi doprineli smanjenju sive ekonomije.

U narednom periodu se očekuje i izmena propisa kojim se uređuje oporezivanje imovine čime bi se doprinelo, između ostalog, da visina poreske obaveze korespondira sa ekonomskom snagom obveznika, kao i propisa kojim se uređuje oporezivanje porezom na upotrebu, držanje i nošenje dobara (u kontekstu sagledavanja merila koji su najoptimalniji u opredeljivanju visine poreske obaveze koja se plaća pri registraciji vozila).

Donet je pravilnik kojim se u značajnoj meri menja obim PDV evidencije i uređuje pregled obračuna za PDV, koji će se od 2017. godine dostavljati uz poresku prijavu za PDV. Koliko će ova novina, prema Vašem mišljenju, poboljšati efikasnost rada poreske kontrole, sa jedne strane, a na koji način će uticati na poslovanje poreskih obveznika, sa druge strane?

Navedeni podzakonski akt je objavljen prošle nedelje (30.9.2016. godine), sa odloženom primenom od 1.1.2017. godine. Ovaj podzakonski akt je donet u kontekstu poslednjih izmena Zakona o PDV kojim je, između ostalog, propisana obaveza dostavljanja pregleda obračuna PDV kao obaveznog priloga uz poresku prijavu za PDV. Obrazac pregleda obračuna za PDV je vrlo analitičan. Neka polja su direktno vezana za iskazivanje podataka u prijavi za PDV i s tim u vezi, mogućnosti praćenja da su isti na pravilan način iskazani u prijavi. Neki podaci doprinose boljem sagledavanju poslovnih aktivnosti poreskih obveznika u poreskom periodu, a što pomaže poreskim organima da donose odluku u vezi budućih kontrola, odnosno da analizom tako iskazanih podataka se mogu izvući određeni zaključci koji će doprinositi sagledavanju poslovnih aktivnosti i visine poreza koji bi, okvirno, trebao biti plaćen. Sa druge strane, poreski obveznici će imati obavezu praćenja izvršenja ovih obaveza potrebnom softverskom podrškom zbog čega očekujemo da bude određena vrsta reakcija. Ali, ukoliko vam je argument samo trošak, a ne i potreba neiskazivanja podataka na pravilan način, onda u eri ovakvog stepena tehnološkog razvoja vam ne može biti osnovni argument za potencijalno nezadovoljstvo. I pored toga, mislim da će biti dosta otvorenih pitanja koja ćemo rešavati u predstojećem periodu. To je i razlog zašto je objavljen pravilnik tri meseca pre početka primene, s jedne strane da se obveznici upoznaju, a s druge strane da poreski organ stvori sve uslove za adekvatnu primenu ove izmene.

Da li se prilikom predstojećih izmena poreskih propisa može očekivati donošenje jedinstvenog pravilnika o PDV, koji će zameniti trenutno važeće PDV pravilnike?

Tzv. Jedinstveni pravilnik, odnosno podzakonski akt za primenu Zakona o PDV je nešto što smo smatrali u MF kao neophodnim dokumentom koji bi doprineo adekvatnoj primeni propisa iz oblasti oporezivanja PDV. Naime, veliki broj mišljenja i stavova iznetih u istim bi bili ugrađeni u tom podzakonskom aktu. A, to bi bio osnov za stvaranje uslova za jednoobraznu primenu propisa na teritoriji RS. Pored toga, isto bi doprinelo i većoj pravnoj sigurnosti poreskih obveznika. Svaki obveznik koji želi da ispuni svoje zakonske obaveze mora imati uslove da to uradi. Ali, sticajem okolnosti, u ovom momentu imamo u primeni 27 podzakonskih akata (tri uredbe, jednu odluku o usklađenim iznosima i 23 pravilnika). U ovom momentu se radi na tekstu tzv. Jedinstvenog pravilnika i očekujemo da ćemo ga objaviti do kraja godine. Planira se da isti ima odloženu primenu kako bi svi učesnici koji su zainteresovani za adekvatnu primenu propisa (obveznici i poreski organi) mogli da se pripreme za primenu istog. Smatramo da će njegovo donošenje doprineti podizanju kvaliteta primene propisa iz oblasti oporezivanja PDV.

U sredstvima javnog informisanja su se mogle čuti najave u pogledu izmena kod oporezivanja upotrebe motornih vozila, kakve izmene se očekuju u tom pogledu? Takođe, da li će biti ukinuto pravo na refundaciju PDV za hranu i opremu za bebe, kako je najavljivano?

U vezi prvog dela pitanja sam delimično odgovorila. Naime, u ovom momentu se u MF razmatra pitanje opredeljivanja kriterijuma i merila za oporezivanje motornih vozila, da li će to i dalje biti prema kubikaži (zapremini motora) ili prema tržišnoj vrednosti vozila za šta je potrebna i određena logistika neophodna za realizaciju takvog opredeljenja. U tom smislu, biće organizovana i radna grupa koja će imati predstavnike MF, MUP i PU.

U vezi drugog pitanja, a koje se odnosi na ukidanje prava na refundaciju PDV na hranu i opremu za bebe, isto će biti realizovano kroz izmenu Zakona o PDV, uzimajući u obzir da će ova vrsta stimulansa i beneficije biti ugrađena u okviru propisa iz nadležnosti ministarstva rada i socijalne politike, a imajući u vidu da se radi o instrumentu iz oblasti socijalne politike.

Da li se u narednom periodu očekuju izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koje će za cilj imati usklađivanje tog zakona sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru?

U okviru odgovora datih na prethodna pitanja, sadržan je odgovor i na ovo pitanje, uz napomenu da je Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji leg specijalis (leg specialis) zakon i da se primenjuju odredbe koje su ugrađene u okviru istog, a da se supsidijarno primenjuju određena rešenja iz drugih zakona (npr. Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o inspekcijskom nadzoru).

Ministarstvo finansija - Sektor za fiskalni sistem daje veliki broj mišljenja u vezi sa primenom poreskih propisa. Na koji način vidite ulogu službenih mišljenja u svakodnevnoj primeni poreskih propisa i u kojoj meri ona doprinose uspostavljanju pravne sigurnosti poreskih obveznika?

Davanje mišljenja iz oblasti oporezivanja je u nadležnosti Sektora za fiskalni sistem, organizacionog dela MF koji je stručni obrađivač navedenih propisa. S tim u vezi, pravo je poreskog obveznika i svakog zainteresovanog lica da ukoliko smatra potrebnim, da podnese zahtev za davanjem mišljenja i da, s tim u vezi, dobije odgovor. Mislim da propisivanjem odredbe u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, da je isto obavezujuće, nije od presudnog značaja. Naime, i pre postojanja ove odredbe, sasvim je logično bilo da su ista obavezujuća, naročito ako se uzme u obzir da je PU organ u sastavu MF. Pored toga, i dalje ne bi trebalo postavljati pitanje obaveznosti u kontekstu davanja mišljenja na osnovu datih početnih informacija od strane obveznika iznetih u zahtevu za davanje mišljenja ukoliko poreski organ u postupku kontrole utvrdi da se radi o potpuno drugačijoj poreskopravnoj situaciji. Isto tako, smatram da bi mišljenja trebalo da budu u vezi tumačenja određene odredbe i iznošenja stavova, s tim u vezi, a mi u praksi imamo, vrlo često davanje mišljenja na konkrektnu poreskopravnu situaciju, što mislim da je rezultat nejednoobrazne primene propisa od strane poreskih organa. Zato smatram vrlo bitnim donošenje tzv. Jedinstvenog pravilnika koji će po svojoj suštini biti sastavni deo Zakona o PDV, i koji će se neposredno primenjivati. To bi trebalo da smanji i zahteve za davanjem mišljenja od strane MF u ovoj oblasti.

Kompanija Paragraf slavi 20 godina rada, tokom kojih smo postali najzastupljenija baza pravnih propisa i tokom kojih je nastao časopis „Poresko-računovodstveni instruktor”, kojem sve veći broj poreskih obveznika ukazuje poverenje. Molim Vas za kraj da date Vaše mišljenje o značaju i ulozi stručnih časopisa za pravilnu primenu poreskih propisa u svakodnevnom radu poreskih obveznika?

Uloga stručne javnosti kojoj pripadaju i stručni časopisi bi trebalo da doprinese adekvatnijoj primeni propisa iz oblasti oporezivanja. Ovo naročito iz razloga što su Vaši čitaoci (poreski obveznici) u bližoj komunikaciji sa Vama, uz napomenu da je na Vama velika odgovornost da na pravilan način prenesete suštinu određenog normativnog rešenja. U tom smislu, smatram da ste adekvatan sagovornik u tom poslu i da volimo da čujemo vas i vaše mišljenje kako bi smo mogli da sagledamo da li je određeno zakonsko rešenje prihvaćeno na optimalan način, odnosno koja su otvorena pitanja, a što doprinosi da ispravimo sebe i poboljšamo predmetna rešenja koja bi trebalo da budu formulisana na način da ne izazivaju različita razumevanja i ne doprinose da se primenjuju na različit način. Na nama je da to čujemo i prepoznamo, a osnovni okvir u kojem se krećemo je svakako uticaj takvih rešenja na budžetske prihode s jedne strane, ali da ista ne doprinose dodatnim troškovima i otežanim uslovima poslovanja poreskih obveznika.Email Print