Zastava Bosne i Hercegovine
Intervju

Novine u radu Vrhovnog kasacionog suda
Jasmina Vasović

predsednica Vrhovnog kasacionog sudaObjavljeno: 18.10.2021.

Email Print

Budući da ste sada na čelu najviše sudske instance koji su Vaši planovi na unapređenju efikasnosti rada VKS?


Kada je reč o Vrhovnom kasacionom sudu, ovaj sud nije nikada ni bio neefikasan u svom radu. Dešava se da bude utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku za predmet koji se u tom trenutku nalazi u Vrhovnom kasacionom sudu, ali trebalo bi imati u vidu da se ovaj institut odnosi na ceo postupak od prve radnje pred osnovnim ili višim sudom, a ne na momenat kada je predmet stigao u VKS.

Dopunski stav VKS u vezi troškova obrade kredita je, blago rečeno, izazvao brojne reakcije, ne samo stručne javnosti. Da li je stvarno u pitanju u potpunosti suprotan stav VKS, kako se to moglo pročitati u medijima i šta taj dopunski stav znači građanima koji vode postupke protiv banaka na ime nezakonito obračunatih troškova kredita, kao i za one koji su već pravosnažno dobili te sporove?


U pitanju je dopuna stava, a ne novi stav. Stav ili dopuna stava ne donose se u nečiju korist ili na nečiju štetu, već u skladu sa zakonom. Stavovi nisu obavezujući, a ne bih da prejudiciram odluke koje će sudovi donositi takođe u skladu sa zakonom.

Prethodni predsednik VKS predstavio je Jedinstveni program rešavanja starih predmeta u Republici Srbiji za period 2021-2025. godine. Budući da je broj nerešenih predmeta i dužina trajanja postupaka jedan od gorućih problema, šta možemo očekivati u cilju rešavanja tih prepreka?


Radna grupa koja je osnovana radi izrade i praćenja tog Programa još uvek postoji i na njenom čelu je i dalje sudija Dragomir Milojević, a koliko je meni poznato postignuti su značajni rezultati posebno u oblasti starih izvršnih predmeta. I ubuduće će se raditi na primeni mera koje predviđa Program sve u cilju daljeg smanjenja dužine trajanja postupaka. U istom kontekstu formirana je od strane Visokog saveta sudstva i radna grupa koja se bavi projektom ponderisanja predmeta.

Jedna od trenutno najaktuelnijih tema su predložene izmene Ustava. Rasprava na ovu temu u suštini traje još od donošenja sada važećeg Ustava. Najveća promena odnosi se na to na koji način se sudije i tužioci biraju. Brojne su primedbe stručne javnosti koje govore da će se izmenama Ustava u stvari smanjiti nezavisnost sudstva i povećati uticaj izvršne vlasti na izbor sudija. Da li ovakvi stavovi imaju osnova?


Ja nisam upoznata sa takvim primedbama, kako rekoste, stručne javnosti. Koliko je meni poznato struka i stručna javnost su imale veoma malo primedbi na predlog teksta amandmana na Ustav Republike Srbije koji je radna grupa sačinila i koji je dostavljen Venecijanskoj komisiji na mišljenje pre dve nedelje, a iste se nisu odnosile na povećanje uticaja izvršne vlasti na izbor sudija.

Jedno od poslednjih pravnih shvatanja VKS je bilo o zahtevu za naknadu štete zbog nezakonito naplaćene naknade komunalnih usluga. Kakvo je pravno dejstvo ovog shvatanja?


Kada je reč o bilo kom pravnom shvatanju Vrhovnog kasacionog suda, ono nema obavezujuće dejstvo.

Zajedno sa sudijama Građanskog odeljenja učestvovali ste na tematskom sastanku "Stečaj banaka i drugih finansijskih organizacija i povreda prava na suđenje u razumnom roku u stečajnim postupcima, Praksa Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u stečajnim postupcima i praksa privrednih sudova" koji je održan 1. i 2. septembra 2021. godine u Vršcu u organizaciji Privrednog apelacionog suda. Da li možete da nam kažete nešto više o temi kao i o zaključcima sa sastanka?


Učešće na ovom sastanku sastojalo se od otvaranja tog događaja i moje pozdravne reči, veoma sam kratko učestvovala u samoj diskusiji i mislim da je ovo veoma dobro pitanje ali za predsednika Privrednog apelacionog suda.

U skladu sa nadležnošću Vrhovnog kasacionog suda izvan suđenja, Sud preduzima aktivnosti u cilju ujednačavanja sudske prakse sudova Republike Srbije. Koje su aktivnosti do sada preduzete u cilju ujednačavanja sudske prakse, a koje aktivnosti su u planu?


Nema tu noviteta, prema Poslovniku o radu VKS-a održavaju se sednice odeljenja sudske prakse, sednice odeljenja suda, opšte sednice, radi ujednačavanja prakse u okviru samog suda, ali i radi zauzimanja stavova o spornim pravnim pitanjima koja se pojavljuju i koja budu upućena VKS-u od nižestepenih sudova. Takođe se održavaju kvartalno sastanci odeljenja sudske prakse sa odeljenjima sudske prakse svih apelacionih sudova. Odluke i stavovi se objavljuju kako na sajtu, tako i u biltenima VKS-a.

Budući da se naša kompanija bavi izradom elektronskih baza uobičajeno je da naše sagovornike pitamo da li koriste inače ovakve elektronske baze i da li ih smatraju korisnom alatkom u svakodnevnom radu?


Da, veoma su korisne za brzu pretragu.Email Print