Zastava Bosne i Hercegovine

Gorazd Đurović - intervju
Email Print


Medijacija i besplatna pravna pomoć

Gorazd Đurović za Pravni komplet

Paragraf intervju - DECEMBAR 2019Udruženje Posrednici u rešavanju sporova je nevladino, nestranačko, nedobitno i strukovno udruženje građana osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti posredovanja u rešavanju sporova (medijacije). Nastalo na edukativnim temeljima Pravne klinike za medijaciju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Udruženje je svoje aktivnosti usmerilo ka kreiranju stručne prakse, rešavanju sporova i regionalnoj saradnji medijatora.

Početkom 2015. godine, odmah nakon stupanja na snagu važećeg Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, pokrenuta je regionalna platforma www.medijator.com, sa ciljem regionalne saradnje medijatora sa prostora Jugoistočne Evrope, regionalne promocije medijacije, kreiranja regionalne stručne prakse, ali i razvijanja online medijacije. U tu svrhu sajt je do sadarazvio elektronsko podnošenje zahteva za pokretanje postupka medijacije sa procedurama za pravnu sigurnost, “online chat”, na kome korisnici u realnom vremenu mogu da dobiju osnovne informacije o medijaciji od operatera sajta, e-prodavnicu za prodaju publikacija o medijaciji i prikupljanje kotizacija za obuke, i elektronsko prikupljanje donacija za projekte o medijaciji. Danas medijator.com okuplja medijatore iz 5 zemalja regiona.


Singapurska konvencija o medijaciji je jedan od najznačajnijih multilateralnih ugovora iz oblasti alternativnog rešavanja sporova, kome je danom potpisivanja, pristupilo 46 zemalja sveta, među kojima je i Srbija. To je veliki uspeh Ministarstva pravde. Singapurska konvencija o medijaciji reguliše prekogranično izvršenje sporazuma postignutog u medijaciji u trgovinskim sporovima, omogućavajući da isti bude prinudno izvršiv po nacionalnim pravilima postupka izvršenja u zemlji potpisnici Konvencije gde se izvršenje sporazuma traži. Da bi sporazum postignut u medijaciji bio izvršiv potrebno je da bude u pisanom obliku, da je potpisan od strana u sporu, i da ima dokaz da je proistekao iz medijacije. Taj dokaz može biti potpis medijatora, isprava sa potpisom medijatora, potvrda institucije koja je administrirala medijaciju, ili bilo koji drugi dokaz prihvatljiv za nadležni organ države potpisnice. Da bi se jedan spor smatrao međunarodnim potrebno je da najmanje dve strane takvog sporazuma o rešavanju spora imaju svoja poslovna sedišta u različitim državama potpisnicama ili da država u kojoj strane sporazuma imaju svoja poslovna sedišta nije država u kojoj se izvršava pretežni deo obaveza iz sporazuma, kao i da nije država sa kojom je predmet sporazuma najbliže povezan. Koristi koje srpska privreda ima od Konvencije ilustruju publikacije Republičkog zavoda za statistiku. Dovoljno je uporediti sa kojim državama potpisnicama Konvencije Republika Srbija ima najveću spoljnu trgovinu. Konkretno to znači da će, nakon ratifikacije u Narodnoj skupštini, jedno privredno društvo registrovano u Srbiji moći sa drugim privrednim društvom, registrovanim u npr. Sjedinjenim Američkim Državama, svoj spor da reši na brz i ekonomičan način, uz garanciju da će takav sporazum postignut pred medijatorom biti prinudno izvršiv u nekoj od zemalja potpisnica. Kapital nema vremena za duge, spore i skupe procedure rešavanja sporova, te se Singapurska konvencija o medijaciji nametnula kao nužnost savremene globalne ekonomije.

Zahvaljujući Gradu Beogradu, u punoj sali Skupštine Grada dana 03.11.2019. godine održan je Međunarodni seminar o medijaciji na kome su aktivno učešće uzele najznačajnije regionalne institucije za medijaciju i istaknuti pojedinci, koji su izneli svoja gledišta o međusobnoj saradnji u duhu Singapurske konvencije o medijaciji, kao i o stepenu razvoja medijacije u državama iz kojih dolaze. Stručna javnost je pratilaizlaganja Nacionalnog udruženja medijatora Srbije, koje je predstavljao Blažo Nedić, Hrvatske udruge za mirenje, koju je predstavljala Suzana Fugaj, Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini, koje je predstavljala Orleanka Nikodinović, Udruge medijatora Jugoistočne Europe koju je predstavljao Stipe Šola, Centra za mirno rešavanje sporova GO Voždovac, koji je predstavljao lokalni ombudsman GO Voždovac Vesna Gojković, udruženja Posrednici u rešavanju sporova, i istaknutih pojedinaca, medijatora dr Zorana Vučeva iz Republike Severne Makedonije, prof. dr Muharema Selimovića iz Bosne i Hercegovine i Jelene Stojković Sokolović ombudsmana Grada Pančeva. Više o tome može da se pročita u članku Medijacija okupila Jugoistočnu Evropu!


Odgovor na postavljeno pitanje najbolje može da dâ Ministarstvo pravde koje koordiniše implementaciju medijacije, vodi Registar posrednika, i prikuplja statističke podatke. Kako je Zakon donet, nameće se oboriva pretpostavka da ti kapaciteti postoje. Svakako, Udruženje može raspravljati isključivo o svojim kapacitetima koji, mišljenja smo, mogu biti od koristi državi, građanima i privredi. Udruženje Posrednici u rešavanju sporova otvoreno je za udruživanje kapaciteta sa svim sličnim organizacijama kako bi usluge medijacije bile što pristupačnije za korisnike. Ukoliko bilateralni odnosi Srbije i zemalja u regionu to podržavaju, odnosno, podrže, Udruženje je spremno da sarađuje na taj način i sa svim sličnim organizacijama u regionu. Velika stvar za razvoj medijacije jeste što će država u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći finansirati postupke medijacije za građane koji tu uslugu neće moći sebi da priušte, ali, što se predviđa u Nacrtu novog Zakona o zaštiti potrošača, i da medijacija bude besplatna za sve potrošače i trgovce. U svetlu rasprave o novom Zakonu o zaštiti potrošača korisno je napomenuti da se Singapurska konvencija o medijaciji ne primenjuje u transakcijama međunarodni trgovac - domaći potrošač, a radi zadovoljenja potrošačkih potreba “za lične, porodične ili svrhe domaćinstva”.


Udruženje Posrednici u rešavanju sporova nije uključeno u radnu grupu za donošenje izmena i dopuna Zakona o posredovanju u rešavanju sporova. Koliko nam je poznato Nacrt novog Zakona nije još dostupan javnosti, te ne možemo imati ni formiran stav o tome.


Udruženje će najpre nastaviti uspešnu saradnju sa studentskim organizacijama poput Beogradske konferencije pravnika (BEKOP), ELSA-e i sa drugim sličnim organizacijama. Kako medijacija još nije, po našem mišljenju, dovoljno zastupljena u programima Pravnih fakulteta, smatramo da je važno da studentske organizacije svojim članovima omoguće interaktivna predavanja i radionice u kojima bi se upoznali o prednostima medijacije. Koliko je važno ulaganje u studente govori i činjenica da je medijator.com, koji je kasnije iznedrio strukovno udruženje, potekao iz studentske klupe.


Elektronski dokumenti sve više predstavljaju izvor informacija, dok se nastoji da se upotreba papira smanji na najmanju moguću meru. Stalan i ubrzan razvoj društvenihodnosa nameće i potrebu da se ti odnosi regulišu. Propisi se donose, menjaju i ukidaju sve većom brzinom i u sve većem obimu, te je potrebno i stalno ažuriranje tih propisa. Iz tog razloga elektronske baze su nužnost savremenog sveta.Email Print