Zastava Bosne i Hercegovine
Intervju

Aktuelnosti u radu Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa osvrtom na zapošljavanje stranaca
Dejan Šijak

v.d. pomoćnika ministra za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanjaObjavljeno: 20.05.2024.

Redakcija časopisa „Pravo u privredi i pravosuđu” razgovara sa gospodinom Dejanom Šijakom, v.d. pomoćnika ministra u Sektoru za rad i zapošljavanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, o aktuelnostima u radu Ministarstva i o donošenju novog Zakona o zapošljavanju stranaca koji se primenjuje od 1.2.2024. godine istovremeno sa primenom Zakona o strancima i drugim aktuelnostima u ovoj oblasti

Koje su trenutne aktuelnosti u radu Ministarstva i projekti za ovu godinu na koje bi trebali da stavimo akcenat?


Po formiranju nove Vlade utvrdiće se i prioriteti Vlade, pa samim tim i ovog ministarstva.

U međuvremenu, a kako je izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca propisano da Vlada posebnim aktom može izuzeti određene kategorije stranaca sa deficitarnim zanimanjima, u zavisnosti od stanja na tržištu rada, kako u cilju ublažavanja negativnog efekta nastalog usled nedostatka radne snage na tržištu Republike Srbije, tako i kako bi se sprečio neograničeni priliv radnika sa zanimanjima i kvalifikacijama koje nisu na listi.

S obzirom na navedeno, formirana je Radna grupa i očekuje se usvajanje Liste deficitarnih zanimanja od strane Vlade Republike Srbije u prvom kvartalu 2025. godine.

Na koji način će novi Zakon o zapošljavanju stranaca i Zakon o strancima unaprediti u najvećoj meri postojeći sistem zapošljavanja stranaca koji se sada u potpunosti digitalizuje?


Uvođenjem jedinstvenog upravnog mesta i jedinstvene dozvole za boravak i rad svim stranim državljanima koji žele da rade u našoj zemlji, kao i poslodavcima koji zapošljavaju strane državljane, olakšano i ubrzano je dobijanje radno-boravišne dozvole.

Potpunom digitalizacijom postupka izdavanja jedinstvene dozvole za boravak i rad, privredi je olakšan pristup uslugama, a samim tim poboljšana je i saradnja između nadležnih organa, kao i razmena podataka neophodnih za odlučivanje, čime je dobijen jedan povezan, efikasan, kvalitetan i unapređen sistem koji poslodavcu omogućava da radno angažuje stranca.

Trenutno je preko portala za strance moguće podneti zahteve za vizu D po osnovu zapošljavanja i odobrenje za privremeni boravak elektronski, a kada se može očekivati da se ceo postupak zapošljavanja stranaca odvija elektronskim putem uključujući i podnošenje dokumentacije Nacionalnoj službi za zapošljavanje?


Imajući u vidu da je postupak kompletno digitalizovan, svi dokazi podnose se na jednom mestu - preko razvijenog veb Portala za strance, uključujući i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova za zapošljavanje stranca, koje u jedinstvenom postupku ceni Nacionalna služba za zapošljavanje, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca.

Za dalje unapređenje funkcionalnosti Portala za strance, nadležna je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, u saradnji sa drugim nadležnim organima.

Da li je u planu donošenje nekih smernica ili uputstava kako bi se olakšao rad korisnicima portala za strance odnosno e-uprave u delu koji se tiče zapošljavanja stranaca?


Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu razvila je veb servis - Portal za strance, kao javno dostupan portal na internetu. Portal za strance https://welcometoserbia.gov.rs/ sadrži i određene korisne informacije za poslodavca i stranca, a takođe putem odgovarajuće kontakt forme koja se nalazi na samom Portalu, zainteresovana lica mogu postaviti pitanja za rešavanje određenih nedoumica.

Ono što već izaziva dileme u praksi je i pitanje ko snosi troškove izdavanja jedinstvene dozvole, prema prethodnom zakonu to je bila isključivo obaveza poslodavca a kako zaključujemo sada troškove može da snosi i stranac ili treće lice?


Budući da Nacionalna služba za zapošljavanje, umesto dosadašnjeg sistema izdavanja dozvole za rad strancu, sada vrši procenu ispunjenosti uslova za rad stranaca u Republici Srbiji, Ministarstvo unutrašnjih poslova je nadležni organ koji donosi krajnju odluku u jedinstvenom postupku.

Kako shodno Zakonu o strancima zahtev za jedinstvenu dozvolu može podneti kako stranac, tako i poslodavac u ime stranca, to je shodno novom konceptu predviđena i obaveza plaćanja republičke administrativne takse.

Budući da su predviđeni slučajevi kada se može stranac zaposliti bez jedinstvene dozvole, kako očekujete da će to imati u praksi budući da otvara prostor za zapošljavanje stranaca recimo po osnovu spajanja porodice potpuno pojednostavljeno i bez sprovođenja testa tržišta rada?


Poslednje izmene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca i Zakona o strancima istovremeno prate i ubrzan razvoj Republike Srbije, pa je u skladu sa time i izvršeno dalje pojednostavljenje postupka kojim strancu omogućava zapošljavanje u Republici Srbiji, tako da će poslodavci, odnosno stranci na brži i jednostavniji način pribavljati potrebnu dozvolu.

Shodno novom konceptu Zakona o zapošljavanju stranaca i Zakona o strancima, preciziran je i krug određene kategorije stranaca sa regulisanim boravkom u Republici Srbiji, koji će imati pravo na rad, bez obaveze pribavljanja jedinstvene dozvole za boravak i rad, uz ispunjenje zakonom propisanih uslova.

Da li Ministarstvo ima u planu donošenje još nekih podzakonskih akata iz oblasti zapošljavanja stranaca osim ovih koji su već doneti u cilju sprovođenja zakona - Pravilnika o izdavanju jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranca, Pravilnika o odobravanju privremenog boravka i Pravilnika o podnošenju zahteva za stalno nastanjenje elektronskim putem, ali i drugih čije bi donošenje bilo značajno najaviti?


Shodno poslednjim izmenama i dopunama propisa u oblasti zapošljavanja stranaca, predviđeno je i donošenje podzakonskih akata, s tim da pravni osnov za donošenje podzakonskih akata jeste Zakon o strancima.

Na kraju, kada i da li uskoro možemo očekivati donošenje novog Zakona o radu kao matičnog zakona u sferi radnih odnosa?


Po formiranju nove Vlade utvrdiće se zakonodavne aktivnosti i rokovi u oblasti rada.

O ulozi kvalitetnog i kontinuiranog praćenja propisa u poslovanju...


Za svaki posao je potrebna određena stručnost, teorijsko znanje, ali i iskustvo. Takođe, praćenje propisa treba da bude jedna od osnovnih aktivnosti u poslovanju kako privrednih subjekata, tako i državne uprave. Sistem koji je ustanovljen u Sektoru za rad i zapošljavanje je da svaka organizaciona jedinica ima obavezu da prati propise koji su osnovni za njen rad. Pri tome se vodi računa i o propisima koji su u nadležnosti drugih organizacionih jedinica, kao i drugih državnih organa i organizacija. U navedenom svakako pomaže pristup koji postoji u bazi propisa Paragrafa.

Poruka pravnicima u privredi i pravosuđu...


Osnovna poruka pravnicima je da treba da prate najnovije promene koje se dešavaju u oblastima koje su sfere njihovog rada, kao i da nastoje da uvek budu u toku sa novim, fleksibilnijim načinima rada, izmenama propisa, digitalizacijom i sl.

Moramo biti spremni da odgovorimo na različite zahteve koje donosi savremeno poslovanje i da pratimo najnovije trendove u uporednim praksama, kao i da uz očuvanje ličnog identiteta prepoznamo i primenimo ono što je najbolje za naš pravni sistem.