Zastava Bosne i Hercegovine

Boško Vidaković - intervju
Email Print


Novi zakon o računovodstvu

Boško Vidaković za Poresko-računovodstveni instruktor

Paragraf intervju - OKTOBAR 2019Rok do 30.6. odnosno za konsolidovane do 30.7. je zaista bio predug. Računovođe su odlagale ceo posao za poslednji trenutak, pa se dešavalo da revizorski posao koji je na terenu okončan i čekaju se finalni izveštaji stigne revizoru gotovo na isteku roka. Naravno niko nema jednog klijenta pa je to "sitan posao". Zato je ovo donekle bolje, mada profesionalno, pod uslovom da klijenti poštuju vreme revizora, raniji rokovi su bili razumniji.


Ne. Rokovi u principu ne bi trebalo da utiču na kvalitet. Za kvalitet je potrebno bolje razumevanje svih učesnika u sastavljanju FI, a pre svega stručnost i adekvatna obučenost, edukacija i usavršavanje računovođa i revizora.


Naravno. Šta raspodela treba bilo kog da interesuje osim same vlasnike i naravno kada dođe do raspodele poreske organe. Raspodela se može izvršti u svakom trenutku i to je pitanje odluke vlasnika i rukovodstva, odnosno likvidnosti društva koje ima nameru da tu raspodelu i izvrši.


Neće uticati bitno. Jer pozicioniranje društva u zadatim referentnim opsezima je promenljivo i zavisi od ekonomskog okruženja i uslova poslovanja, što ne reguliše ovaj zakon. Kakav će uticaj na povećanje broja revizorskih klijenata imati, to nije moguće proceniti u ovom trenutku.


Mislim da jeste. Uopšte principi konsolidacije u Srbiji nemaju nekakav veći značaj, osim u slučajevima kada se vrši poreska konsolidacija, a toga gotovo i da nema.


Po mom mišljenju to je samo forma bez uticaja na sadržaj i pre svega kvalitet FI. Da li će biti jednostavnije, verovatno sa aspekta potpisa i identifikacije da. Ovakvom odredbom se pre svega olakšava svakodnevno poslovanje.


U vođenju knjiga će se malo toga promeniti, kakvi će biti kompleti-(set) finansijskih izveštaja to zavisi od samih računovođa i zahteva vlasnika koji i utvrđuju svojim internim aktima kakav će princip i način finansijskog izveštavanja izabrati. Ovakva odredba daje mogućnost da sami privrednici biraju šta će primenjivati u zavisnosti od njihovih potreba.


Teško pitanje i nije jednostavno za odgovor. I sadašnje setove FI ne krasi uvek dobar i kvalitetan set napomena sa svim zahtevanim ili bolje reći potrebnim informacijama koje treba da pojasne pozicije u FI kao i upute korisnika u performanse društva i uporedivost sa drugim istorodne delatnosti.


To je logično. Samo je pitanje ko i kako shvata obavezu izveštavanja u smislu kompletnosti informacija i opšteg usaglašavanju sa zahtevima standarda.


To ima svoju logiku kad su u pitanju računovođe i njihova profesionalna odgovornost, kompetentnost i poverenje u njegovu objektivnost i poštenje. Etički kodeks i drugi profesionalni zahtevi su i do sada indirek-tno upućivali na to, ali se dešavalo da neko pronađe "zaobilazni put" za neka neprofesionalna rešenja ili čak i kriminalne radnje. Da li će to sve uticati na kvalitet FI ostaje da se vidi, ali je sigurno da će se stvari pokrenuti sa mrtve tačke, ništa nije moguće preko noći. Efekte ovog rešenja moći ćemo da vidimo tek za nekoliko godina.


Moramo imati u vidu da u EU nije praksa da se regulišu računovođe dok su revizori regulisani. Zbog specifičnosti trenutne situacije u Republici Srbiji predpostavljam da se htelo bar delimično urediti stanje na tržištu pružalaca računovodstvenih usluga. Mislim da nije ključno pitanje kod koga i po kom programu steći profesionalno zvanje, već je ključno imati ga i sprečiti lica koja nemaju znanja i veštine da pružaju računovodstvene usluge. Poređenje računovođa i revizora u smislu novih zakona nije upitno zato što se radi o dva potpuno drugačija pristupa.


Zakon je po ovom pitanju vrlo jasan, IFAC ima preko 175 članova u 130 zemalja širom sveta. Mislim da je izbor veoma širok.


U ovom trenutku najbitnije je da otpočne primena zakona a o njihovim efektima i eventualnim nedostacima moći ćemo da govorimo tek za nekoliko godina.


Mislim da nije i ne razumem stalno pitanje o kontinuiranim edukacijama kada ih zakon i ne pominje. Edukacije se mogu vršiti i organizovati kao i do sada.


Ne vidim monopol, kao što sam i rekao IFAC ima preko 175 članova u 130 zemalja širom sveta.


Mislim da jeste, Predlog zakona ne sprečava bilo koga da radi, niti mu to na bilo koji način onemogućuje. Da li može neko da pruža advokatske usluge ako nije položio pravosudni ispit? Ili da li može lekar opšte prakse da se bavi hirurgijom a da nije završio specijalizaciju? U krajnjem slučaju ovde se radi samo o načinu predstavljanja, prvi put imamo situaciju da se može lako proveriti koje profesionalno zvanje neko ima. Da li je išta drugačije kod računovođa, ne samo da nije već je u mnogome uprošćeno i pojednostavljeno. Pravno lice koje pruža računovodstvene usluge mora da ima barem jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem, dok i dalje svaki privrednik može zaposliti koga god on želi da mu vodi knjige, tu nema nikakvih uslova.


Ne želim da komentarišem, niti znam, šta se radi u Savezu. U zakonu se ne pominje licenciranje a da li će i ko da ostvaruje prihode i po kom osnovu i da li se krši neki propis nije pitanje za mene.


U Predlogu zakona se nigde ne pominje bilo kakvo licenciranje već samo da lice mora da ima profesionalno zvanje stečeno kod profesionalne organizacije člana IFAC-a. Mi već imamo veliki broj lica koja su stekla profesionalno zvanje u inostranstvu i to iz Velike Britanije, Australije, SAD-a, Kanade i drugih zemalja. I do sada su ova lica radila u Republici Srbiji. Moramo imati u vidu da su profesionalne organizacije orijentisane na državu iz koje potiču i da do sada nismo imali situacije da neko osniva posebno pravno lice u Republici Srbiji. Lično ne verujem da će doći do takve situacije.Email Print