Zastava Bosne i Hercegovine


Email Print


Početak projekta "Medijacija u privrednim sporovima - dostignuća i izazovi", planovima za unapređenje ovog postupka i profesije kod nas, kao i dosadašnjim i budućim aktivnostima udruženja

Blažo Nedić

Paragraf intervju | MAJ 2017


Nedavno je održana konferencija na kojoj je predstavljen projekat “Medijacija u privrednim sporovima u Srbiji”. Recite nam nešto više o ovom projektu.

Od septembra 2016. godine, konzorcijum organizacija koji čine Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija), Evropski centar za rešavanje sporova (Slovenija), ADR Centar (Italija), i ADR Grupa (Velika Britanija), u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Pravosudnom akademijom, a uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Investicionog fonda Ujedinjenog Kraljevstva, sprovodi projekat “Medijacija u privrednim sporovima u Srbiji”.

Ovaj dvogodišnji projekat ima za cilj unapređenje primene medijacije u privrednim sporovima u Srbiji, kroz podizanje kapaciteta pružalaca usluga medijacije, kao i unapređenje svesti potencijalnih korisnika (privrednih društava, građana) o mogućnostima i prednostima primene medijacije u rešavanju sporova. Tokom projekta biće unapređeni kapaciteti Centra za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije za pružanje usluga medijacije, te obučeni budući treneri za medijatore pri Privrednoj komori Srbije i Pravosudnoj akademiji. Takođe, biće pružena podrška pravnim fakultetima u Srbiji za uključivanje me dijacije u redovne nastavne planove i programe.

Zvaničan početak projekta obeležen je 28. oktobra 2016. godine konferencijom “Medijacija u privrednim sporovima - dostignuća i izazovi” u Palati Srbija, na kojoj je učestvovalo preko 120 medijatora, predstavnika pravosuđa, advokata, privrednika i predstavnika regionalnih privrednih komora, dok je u aprilu 2017. godine u Beogradu održana međunarodna konferencija “Medijacija kao sredstvo prevencije i rešavanja sporova u privredi” na kojoj je učestvovalo preko 170 privrednika, medijatora, advokata, pravnika, domaćih i međunarodnih eksperata u oblasti medijacije. Izrađena je i analiza o nastavnim planovima i programima u oblasti medijacije na pravnim fakultetima u Srbiji, a započeta je i obuka medijatora, kao i trenera za medijatore (Training-of-’Trainers) u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Privrednom komorom Srbije.

Partneri za demokratske promene Srbija sprovode i druge projekte o medijaciji. Kakvi su dosadašnji efekti primene medijacije kod nas i koji su dalji planovi?

Partneri Srbija razvili su bogato iskustvo u sprovođenju projekata u oblasti medijacije, pružanju usluga medijacije, obuke i konsaltinga za primenu medijacije u rešavanju svih vrsta sporova, kao i podršku institucijama, od državnih organa do privrednih subjekata, u uspostavljanju sistema za pružanje usluga medijacije zaposlenima i korisnicima.

U okviru granta Međunarodne razvojne agencije Kanade, tokom 2009. godine Partneri Srbija pružali su podršku Centru za medijaciju Osnovnog suda u Kraljevu.

U okviru projekta Medijacija u privredi, realizovanog u partnerstvu sa Svetskom bankom IFC tokom 2011. godine, Partneri Srbija su razvili i sproveli sveobuhvatni program obuke za primenu medijacije, koji je obuhvatao promotivne seminare, treninge veština medijacije za predstavnike privred nih društava i advokature, kao i druge edukativne događaje čime je uspostavljena mreža profesionalaca koji prepoznaju značaj primene medijacije u svom svakodnevnom poslu.

Od 2013. do 2016. godine, uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, Partneri Srbija sarađivali su sa Privrednom komorom Srbije, pružajući podršku Centru za usluge i posredovanje PKS u sprovođenju sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava, a sa opštim ciljem unapređenja poslovne klime u zemlji.

U saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, i uz podršku Delegacije EU u Srbiji, Partneri Srbija sproveli su tokom 2012. i 2013. godine program promocije medijacije kao adekvatnog metoda za rešavanje sporova iz oblasti diskriminacije. U okviru ovog projekta, razvijen je specijalizovani model medijacije za slučajeve diskriminacije, prvi te vrste u Evropi.

Uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji, i u saradnji sa Udruženjem lokalnih ombudsmana Srbije, Partneri Srbija uspostavili su na Opštini Voždovac prvi Centar za me dijaciju u lokalnoj zajednici u zemlji. Uz podršku istog donatora, Partneri Srbija trenutno rade na unapređenju kapaciteta u tri pilot suda i Advokatskoj komori u Čačku na uspostavljanju sistema za pružanje usluga medijacije građanima.

Zaposleni u Partnerima Srbija su iskusni predavači treneri, i redovno sprovode obuke iz oblasti medijacije, fasilitacije, pre govaranja, upravljanja sukobima, kao i različitih pravnih obla sti, poput zaštite podataka o ličnosti. Od maja 2015. godine, Partneri Srbija prva su organizacija akreditovana za sprovođenje osnovne i specijalizovanih obuka iz oblasti medijacije, u skladu sa novim Zakonom o medijaciji (Rešenje br. 740-09-00435/2015-22). Do sada je organizovano više petodnevnih osnovnih obuka, kao i specijalizovanih treninga za medijatore u oblasti porodične medijacije, sprečavanja zlostavljanja na radu, i naprednih veština za pregovaranja i medijaciju.

Direktor Partnera, je Predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS), regionalni medijator Svetske banke za Srbiju, Hrvatsku, BiH, Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju i Bugarsku, a Partneri Srbija razvili su i saradnju sa američkom organizacijom JAMS, najvećim privatnim pružaocem usluga medijacije i arbitraže u svetu.

Partneri Srbija pripremaju nove projekte usmerene pre svega na podizanje nivoa svesti građana i privrednih subje kata o prednostima medijacije, podršku sudovima i drugim organima i organizacijama da prepoznaju i upućuju pogodne predmete na medijaciju, kao i podizanje kapaciteta advokature i drugih pravnih profesija radi efikasnog zastu panja i podrške svojim klijentima u procesima medijacije i drugih oblika mirnog rešavanja sporova.

Da li možemo uskoro očekivati izmene relevantnih propisa koji se tiču medijacije?

Partneri Srbija učestvovali su i u Radnoj grupi Ministarstva pravde za izradu novog Zakona o medijaciji, kao i nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, te nastavljaju saradnju sa relevantnim državnim organima na unapređenju pravnog okvira i društvenog ambijenta u Srbiji za unapređenje primene medijacije u svim oblastima.

Nakon dve godine primene Zakona o posredovanju u rešavanju sporova evidentno je da treba nastaviti i sa una pređivanjem normativnog okvira kako bi se medijacija dodatno približila korisnicima. Svakako, najveća prepreka identifikovana u ovoj fazi je mali broj sporova upućenih na medijaciju, iako Akcioni plan za Pregovaračko poglavlje 23 kao jedan od kriterijuma predviđa i broj predmeta upućenih i rešenih putem medijacije od strane sudova. Razmatra se uvođenje finansijskih podsticaja za primenu medijacije, u vidu mogućeg oslobođenja od sudskih taksi, kao i drugačijeg odnosa prema ukupnim sudskim troškovima u slučaju postizanja sporazuma putem medijacije. Takođe, razmišlja se i o uvođenju informativnih sesija sa medijatorom pre pokretanja sudskog postupka radi dobijanja dodatnih informacija o mogućnostima mirnog rešavanja spora, kao i davanje jače pravne snage ugovornim klauzulama o medijaciji. I sâm zakon koji reguliše medijaciju treba unaprediti, kako radi obezbeđivanja višeg nivoa kvaliteta pružanja usluga medijacije, tako i u smislu novih uslova za dobijanje akreditacija za sprovođenje obuka za medijatore.

Koje sve aktivnosti će biti preduzete u cilju razvoja medijacije i profesije medijatora od nas u narednom periodu i koliko će po Vašem mišljenju uticati na afirmaciju medijacije kao alternativnog sredstva rešavanja sporova?

Jedan od neophodnih preduslova za podizanje kvaliteta rada medijatora je i jačanje kapaciteta profesionalnog udruženja medijatora. Nacionalno udruženje medijatora Srbije (NUMS) osnovano je u oktobru 2014. godine od strane 91 medijatora, a danas ima više od 250 članova, koji dolaze iz preko 30 gradova u Srbiji i predstavljaju više od 20 različitih profesija, što NUMS čini jedinstvenim profesionalnim udruženjem u zemlji. Iako dobrovoljno, i bez javnih ovlašćenja, NUMS je za dve godine postojanja postao značajan partner na polju medijacije u Srbiji i nastaviće da radi na profesionalnom razvoju i unapređenju znanja i veština svo jih članova, kako bi se korisnicima pružile visoko stručne usluge medijacije. Jedan od najvažnijih zadataka NUMS-a je i podizanje svesti građana i drugih korisnika o prednostima i dostupnosti medijacije.

Naredne aktivnosti NUMS-a uključuju pružanje besplatnih usluga medijacije građanima, promotivne aktivnosti, kon ferencije i seminare radi unapređenja veština medijatora - članova NUMS-a i podizanja svesti javnosti o prednostima medijacije, kao i uspostavljanje sistema kontrole kvaliteta rada, pre svega u pogledu poštovanja etičkih principa i standarda u postupanju medijatora.

Međutim, da bi se realizovao pun kapacitet i ostvarili na vedeni ciljevi, Nacionalnom udruženju medijatora Srbije potrebna je podrška od strane relevantnih domaćih i međunarodnih organizacije i institucija. NUMS je neprofitno i dobrovoljno udruženje medijatora u kome svi članovi doprinose svojim pro bono radom i angažovanjem, te je radi unapređenja sveukupne primene medijacije neophodno posvetiti više pažnje podizanju kapaciteta nacionalnog udruženja koje okuplja medijatore u Srbiji.

Na internet stranici Partnera Srbija pobrojani su svi dosadašnji projekti koje ste ranije sprovodili. Molimo Vas da se ukratko osvrnete na najznačajnije od njih i na njihov značaj u unapređenju rada pravosuđa i pravosudnih profesija.

Činjenica da u sprovođenju obuka, promotivnih i drugih ak tivnosti ne nudimo gotova rešenja, već nastojimo da osmi slimo najbolje modele, prilagođene specifičnim uslovima i zahtevima svake profesije, omogućava nam da sarađujemo sa širokim krugom saradnika, partnera i korisnika.

Među završenim projektima, najobimniji, kako po trajanju tako i po broju korisnika, bio je četvorogodišnji projekat, implementiran od 2012. do 2016. godine, u saradnji sa organizacijom American Bar Association Rule of LAw Initiative (ABA ROLI) “Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima” koji je podržavao US Department of State/Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL). U ok viru projekta, preko 4.200 advokata i advokatskih pripravnika iz svih krajeva Srbije prošlo je neku od obuka iz oblasti novina Zakonika o krivičnom postupku iz 2011. godine, kao i veština neophodnih za uspešno zastupanje klijenata u krivičnim postupcima u skladu sa novim pravnim okvirom. Teme obuka, između ostalog, obuhvatale su veštine zastupanja na glavnom pretresu, primena sporazuma o priznanju krivice, upotreba forenzike u krivičnim postupcima, itd. U ovom projektu primenili smo i inovativnu metodologiju učenja, za koju smo razvili ekspertizu i u našim ranijim projektima - radi se o online (E-learning) platformi, posvećenoj krivično procesnom pravu. Na platformi je trenutno registrovano preko 1.300 korisnika, kojima su dostupna predavanja, prezentacije i autorski tekstovi domaćih i stranih stručnjaka (advokata, sudija, tužilaca, profesora prava) iz oblasti krivično procesnog prava. Smatramo da je ovaj projekat u velikoj meri unapredio kapacitete domaće advokature, ali i saradnju između tužilaca, advokata i sudija u razumevanju i primeni novih zakonodavnih rešenja. Projekat je sproveden uz aktivno učešće Advokatske komore Srbije i regionalnih advokatskih komora, a uz podršku projekta, postala je operativna i Advokatska akademija Advokatske komore Srbije koja danas sprovodi programe kontinuirane edukacije advokata i advokatskih pripravnika.

Tokom 2015. i 2016. godine, Partneri Srbija sproveli su i projekat “Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama” koji je finansijski podržao USAID program za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA). U okviru projekta sprovedena je analiza pravilnika i internih akata sudova u Srbiji kojima se uređuje oblast anonimizacije podataka u sudskim odlukama, kao i analizu prakse sudova u pogledu stavljanja sudskih odluka na uvid javnosti. Nakon dobijanja rezultata analize, formirana je ekspertska grupa koju su činili predstavnici relevantnih državnih organa, nevladinog sektora, medija i advokature, i koja je izradila Model pravilnika o standardima anonimizacije sudskih odluka. Model pravilnika, dostupan na web stranici www.partners-serbia.org, nastoji da uspostavi ravnotežu između prava javnosti da ima uvid u rad sudstva, potrebe učesnika sudskih postupaka da na lakši način pribavljaju informacije o kretanju predmeta, i neophodnosti zaštite privatnosti učesnika u sudskim postupcima

U okviru nekoliko projekata uspešno smo sarađivali i sa Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. Najskorija saradnja ostvarena je u okviru projekta “Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima”, koji je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija. Jedan od rezultata projekta su preporuke za unapređenje zaštite po dataka o ličnosti u javnim tužilaštvima, izrađene sa ciljem unapređenja komunikacije tužilaštava sa javnošću i sprečavanja curenja informacija iz istrage.

Koji su aktuelni projekti koje sprovodite, a tiču se pravosuđa?

Trenutno, Partneri Srbija sprovode nekoliko projekata iz oblasti pravosuđa koji su usmereni na podizanje kapaciteta pravosudnih profesija u različitim pravnim i praktičnim oblastima.

Tako, u okviru projekta “Medijacija u privredi u Srbiji”, kao deo međunarodnog konzorcijuma organizacija i u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Pravosudnom akademijom, radimo na unapređenju kapaciteta pružalaca usluga medijacije, ali i na promociji medijacije među privrednim društvima i građanima, a sve u cilju šire primene ovog mehanizma u rešavanju Cilja privrednih sporova. U okviru istog projekta, pružamo podršku pravnim fakultetima u Srbiji za uključivanje medijacije u redovne nastavne planove i programe. Projekat podržavaju Evropska banka za obnovu i razvoj i “Good Governance fund” Ujedinjenog kraljevstva.

Od decembra 2015. godine, sprovodimo i projekat “Podrška primeni medijacije u pravosuđu” podržanog od strane Ambasade Holandije u Srbiji, a sa ciljem povećanja efikasnosti pravosuđa kroz rešavanje postojećih i smanjenje priliva novih predmeta putem efikasnijeg korišćenja medijacije za vansudsko rešavanje sporova pre i nakon pokrenutog sudskog postupka. Projekat je trenutno u završnoj fazi, a jedan od glavnih rezultata je i formiranje službi za medijaciju u Drugom osnovnom sudu u Beogradu, kao i u Osnovnom i Višem sudu u Čačku, dok je Advokatskoj komori Čačak uspostavljen Centar za medijaciju. Ove službe, pored usluga medijacije, pružaju i informacije o prednostima medijacije, pomoć pri izboru medijatora i predmeta pogodnih za medijaciju, što će građanima i privredi omogućiti lakši pristup efikasnim vansudskim načinima rešavanja sporova. U okviru ovog projekta, održan je i niz edukativnih i promotivnih događaja za sudije, sudijske saradnike, advokate i advokatske pripravnike o značaju i primeni medijacije, posebnim veštinama neophodnim za prepoznavanje sporova podobnih za medijaciju, veštinama medijatora, ali i zastupanja stranaka u medijaciji.

U saradnji sa Komorom javnih izvršitelja, a uz podršku USAID Projekat za bolje uslove poslovanja, Partneri Srbija sprovode seriju obuka javnih izvršitelja u oblasti finansijskog poslovanja i veština rešavanja konflikata i pregovaranja, sa ciljem unapređenja efikasnosti rada kancelarija javnih izvršitelja. Program obuka obuhvata, između ostalog, oblasti uspešnog poslovanja kancelarija javnih izvršitelja, izrade i implementacije poslovnih planova, finansijskog upravljanja, osnove računovodstva. Obuke iz oblasti medijacije obuhvataju teme poput primene vansudskih metoda rešavanja sporova, pravnog okvira za primenu medijacije u Srbiji, uloge medijatora advokata u medijaciji, primene medijacije u različitim fazama sudskih postupaka. Takođe, učesnicima su predstavljene i veštine i tehnike neophod ne za posredovanje, poput efektivne komunikacije, pregovaranja, aktivnog slušanja. Konačno, program obuke obuhvata oblast metodologije i veština predavanja kako bi najuspešniji polaznici unapredili svoje trenerske veštine, te bili obučeni da znanja stečena u okviru programa uspešno prenesu i svojim kolegama i saradnicima.

U okviru različitih projekata i inicijativa koje naša organizacija sprovodi u oblasti zaštite podataka o ličnosti i prava na privatnost, kao šireg koncepta, sproveli smo više obuka za predstavnike pravosuđa u ovoj oblasti. Između ostalog, izradili smo i Priručnik za sudije Upravnog suda za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u saradnji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, naši eksperti sprovode obuke iz ove oblasti za širok krug ciljnih grupa, među kojima su i tužioci, sudije, javni izvršitelji, javni beležnici, advokati.

U okviru projekta “Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima” analizirate nivo poštovanja ovih prava. Kakvi su rezultati analize? Da li je, prema Vašem mišljenju, komunikacija između javnosti i pravosuđa dovoljno dobra?

Analiza poštovanja prava na privatnost i pretpostavku nevinosti u medijima pokazala je da tabloidni mediji ova dva prava učestalo, svakodnevno krše. Posebno zabrinjava praksa kršenja prava “običnih” ljudi koji usled uglavnom nesrećnih okolnosti postaju akteri medijskih napisa. Mediji učestalo otkrivaju niz intimnih informacija o žrtvama nasilja, saobraćajnih nezgoda, iako bi javnost mogla biti obaveštena o relevantnim činjenicama objavljivanjem znatno manjeg obima ličnih podataka.

Dodatni problem predstavlja “curenje” podataka iz javnih institucija ka tabloidnim medijima. Naša analiza pokazala je da Ministarstvo unutrašnjih poslova i javna tužilaštva nisu preduzeli adekvatne mere zaštite podataka o ličnosti i tako spreče neovlašćeno saopštavanje informacija. Saradnja javnih tužilaštava sa javnošću i medijima takođe treba da bude unapređena jer javnost često biva uskraćena za relevantne informacije, što tabloidni mediji koriste da plasiraju neproverene informacije pribavljene od “izvora bliskih istrazi”. U okviru našeg projekta u saradnji sa Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije izradili smo niz preporuka za unapređenje komunikacije tužilaštava sa javnošću, kao i za unapređenje stanja zaštite podataka o ličnosti u javnim tužilaštvima.

Što se tiče komunikacije sudova sa javnošću, naše aktivnosti bile su usmerene ka uspostavljanju balansa između prava javnosti da ima uvid u sadržaj sudskih odluka i prava na privatnost učesnika u postupku. U tom pogledu prvo smo

istražili na koji način sudovi anonimizuju podatke u sudskim odlukama. Ustanovili smo da je praksa veoma različita. Neki sudovi objavljuju presude u celosti, uključujući i naročito osetljive podatke učesnika u postupku. Nasuprot tome, neki uskraćuju informacije čak i o sudiji u konkretnom predmetu. Potom smo izradili Model pravilnika o standardima anonimizacije podataka o sudskim odlukama, sa ciljem da se pravila i praksa anonimizacije usaglase u celokupnoj mreži sudova u Srbiji. Model je ponuđen sudovima na usvajanje, dok je Vrhovni kasacioni sud u velikoj meri iskoristio nalaze Istraživanja i rešenja Modela prilikom izrade sopstvenog Pravilnika o anonimizaciji podataka u sudskim odlukama.

Za kraj, koliko korišćenje elektronskih pravnih baza utiče na unapređenje i osavremenjivanje rada pravnih profesija?

Pristup ažuriranim propisima i stalno upoznavanje sa novim rešenjima i praksama, nužan su preduslov za uspešno obavljanje svake od (ne samo i) pravnih profesija. Imajući u vidu dinamiku izmene propisa u našoj zemlji, ali i ubrzavanje pravnog prometa i radnih procesa uopšte, smatram da korišćenje elektronskih baza može značajno unaprediti rad pravnih profesija. Time ne samo da se doprinosi efikasnosti, već se i profesionalni standardi unapređuju i po kvalitetu približavaju najboljim uporednim praksama.Email Print