Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 44/2022 od 13.12.2022.)


 • Zaključak o pristupanju promeni Statuta grada Jagodine
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine građevinskog zemljišta iz javne svojene Republike Srbije u javnu svojinu grada Jagodina za kp.br. 3520 KO Jagodina
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Jagodine za poslovni prostor u Jagodini u ulici Knjeginje Milice na kp.br. 3745 KO Jagodina i poslovni prostor u Jagodini u ulici Karađorđeva br. 9 na kp.br. 3464/1 KO Jagodina
 • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine građevinskog zemljišta iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Jagodine za deo kp.br. 2081/33 KO Kočino Selo, kp.br. 2310/67 KO Ribare i kp.br. 2310/74 KO Ribare
 • Odluka o izradi plana generalne regulacije zone 2 u Jagodini
 • Odluka o izradi plana generalne regulacije zone 5 u Jagodini
 • Odluka o izradi plana generalne regulacije zone 21 u Ribaru
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom
 • Tarifni sistem za obračun priključne snage i isporučene toplotne energije grada Jagodine
 • Odluka o izmeni odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Jagodine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Jagodine
 • Rešenje o prihvatanju Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, čiji je osnivač grad Jagodina, broj 023-87/2022-03 od 25.08.2022. godine, za period od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine
 • Program putovanja zdravstvenih radnika i privredno - političke delegacije grada Jagodine za Arapsku Republiku Egipat
 • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za urbanizam, građevinske, stambene i imovinsko pravne poslove grada Jagodine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za urbanizam, građevinske, stambene i imovinsko pravne poslove grada Jagodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka Narodne biblioteke "Radislav Nikčević" u Jagodini
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex