Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 99 od 18.12.2018.)


 • KODEKS POSLOVNOG MORALA ORGANIZATORA PROFESIONALNOG UPRAVLJANJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01322/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01323/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01324/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01325/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01326/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01327/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01328/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01329/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01330/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01331/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01332/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01333/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01334/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01335/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU I RADU STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZMENI METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O POČETNOM KAPITALU, KAPITALU I KAPITALNOM ZAHTEVU OPERATORA PLATNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O SADRŽINI I NAČINU DOSTAVLJANJA I OBJAVLJIVANJA PODATAKA O NAKNADAMA KOJE PRUŽAOCI PLATNIH USLUGA NAPLAĆUJU KORISNICIMA PLATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLE ZA RAD PLATNOG SISTEMA I SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PRAVILA RADA PLATNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZGLEDA I SADRŽAJA IZVEŠTAJA O NAPLAĆENIM NAKNADAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE REPREZENTATIVNIH USLUGA POVEZANIH S PLATNIM RAČUNOM ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PREGLEDA USLUGA I NAKNADA POVEZANIH S PLATNIM RAČUNOM ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-155/2014 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1202/2016 I SAGLASNO IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3366/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-367/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • POSEBNE UZANSE U POSLOVANJU ŠPEDITERSKIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA DOZVOLE ZA POVREMENI PREVOZ I OBRASCA DOZVOLE ZA NAIZMENIČNI PREVOZ ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KARAĐORĐEVO" ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • PRAVILNIK O OBUSTAVLJANJU I POVLAČENJU, KAO I O TEHNIČKOJ PROCENI MEDICINSKOG SREDSTVA NA TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA, ODNOSNO KRITERIJUMIMA ZA PROCENU RIZIKA, UČESTALOST VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE ZA PERIOD OD 2018. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA SA PROGRAMOM PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU I FINANSIJSKI PLAN ZA REALIZACIJU PROGRAMA PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU "DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex