Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 98 od 10.07.2020.)


 • IZMENE I DOPUNE STATUTA KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ LEKARSKOG RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA BANKAMA KRATKOROČNIH KREDITA ZA LIKVIDNOST NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA KREDITA ZA ODRŽAVANJE DNEVNE LIKVIDNOSTI BANAKA NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA OPERACIJA NA OTVORENOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZIKOM KONCENTRACIJE PO OSNOVU IZLOŽENOSTI BANKE ODREĐENIM VRSTAMA PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRIKUPLJANJE ČINJENICA O STATUSU NOVOROĐENE DECE ZA KOJU SE SUMNJA DA SU NESTALA IZ PORODILIŠTA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU POSEBNIH MERA ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNE BOLESTI COVID-19 NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPROVOĐENJE AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23: PRAVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA PERIOD 1. JANUARA – 31. DECEMBRA 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANJE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4677/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8176/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 47443/14, BOLJEVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0080/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0228/2019-08 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", PEĆINCI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ŠUMADIJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O IZDAVANJU LICENCE ZA OBAVLJANJE RADIJACIONE DELATNOSTI VISOKOG RIZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, PRERAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5564/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5565/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5566/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5567/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5568/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5602/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5619/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5636/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PRAVA NA NACIONALNO SPORTSKO PRIZNANJE, 05 BROJ 661-5543/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PRAVA NA NACIONALNO SPORTSKO PRIZNANJE, 05 BROJ 661-5544/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U GRUZIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KIJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U GRUZIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KIJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex