Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 97/2023 od 03.11.2023.)

 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2023. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU MINIBUSEVA ZA POTREBE PREVOZA SEOSKOG STANOVNIŠTVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O VANREDNOJ INTERVENTNOJ MERI PODRŠKE PROIZVOĐAČIMA KONDITORSKIH PROIZVODA ZA OTKUP MLEKA U PRAHU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O USLOVIMA ISPORUKE I SNABDEVANJA PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA KATEGORIZACIJU JAVNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • STRATEGIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA ZA PERIOD OD 2023. DO 2027. GODINE, SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD OD 2023. DO 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENTRA RUME ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VATROGASNOG DOMA U BARANDI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SVOJSTVA KULTURNOG DOBRA STAMBENE ZGRADE U ŠTROSMAJEROVOJ ULICI U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • ODLUKA O ZAMENI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA STRUČNU ANALIZU I PREDLOG MERA ZA UNAPREĐENJE POSLOVANJA ELEKTRONSKE INDUSTRIJE NIŠ – U STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA JAVNA ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PRIVREMENOG DIREKTORA AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE GORA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE GORA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-10438/2023-1 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-10543/2023-1 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENI I DOPUNI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKEˮ, BEOGRAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SIBNICAˮ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM IDEJE 2023 FONDA ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM PODRŠKE SARADNJI SA SRPSKOM NAUČNOM DIJASPOROM – ZAJEDNIČKI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI (DIJASPORA 2023) FONDA ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE I NAČINU PLAĆANJA TARIFA ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O USTUPANJU STRANE ROBE BEZ PLAĆANJA PROTIVVREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA KRUŠEVCA, REPUBLIKA SRBIJA SA OPŠTINOM BITOLJ, REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10830/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10831/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10832/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10833/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10839/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10873/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10494/2023-1 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10497/2023-1 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10520/2023-1 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10522/2023-1 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10524/2023-1 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA O IZMENAMA IPARD PROGRAMA ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA DRŽANJE MOTORNIH DRUMSKIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, OSIM POLJOPRIVREDNIH VOZILA I MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA GRADA VRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VARVARIN ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ŽITORAĐA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KUČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE MALO CRNIĆE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I MESTU POSTAVLJANJA GRADILIŠNE TABLE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O LEGITIMACIJI I OPREMI URBANISTIČKOG I GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI SLUŽBENOG ZNAKA, KAO I POSTUPAK ZATVARANJA GRADILIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • ODLUKA O BROJU JAVNIH TUŽILACA U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • ODLUKA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA A BROJ 681/23 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • ODLUKA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA A BROJ 681/23 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • ISPRAVKA PRVILINIKA O IZMENI PRAVILNIKA O IZDAVANJU OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)