Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 97/2022 od 30.08.2022.)


  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1), 2) I 3) ZAKONA O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2022)
  • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2022)
  • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI PORTUGALIJI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2022)
  • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2022)
  • UREDBA O IZMENI UREDBE O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2022)
  • UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2022)
  • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2022)