Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 97/2021 od 15.10.2021.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA SEPTEMBAR 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • NACIONALNA STRATEGIJA ZA PROCESUIRANJE RATNIH ZLOČINA ZA PERIOD OD 2021. DO 2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRANSPORTGAS SRBIJA" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA RAZMATRANJE PITANJA NORMALIZACIJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA NA BALKANU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2040. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2050. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI CTRATEŠKE PROCENE UTICAJA STRATEŠKOG DOKUMENTA "DUGOROČNA STRATEGIJA ZA PODSTICANJE ULAGANJA U OBNOVU NACIONALNOG FONDA ZGRADA" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU PRIVREMENOG NADZORNOG TELA ZA PRAĆENJE MEDIJA TOKOM IZBORNE KAMPANJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU VISINE TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU STICANJA VIŠIH STRUČNIH ZVANJA U ARHIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NADLEŽNIM NACIONALNIM SPORTSKIM SAVEZIMA ZA SPORTSKE GRANE I OBLASTI SPORTA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PRIREĐIVANJE SAJMOVA I IZLOŽBI "BEOGRADSKI SAJAM" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM CRVENOG KRSTA SRBIJE "EFIKASAN ODGOVOR CRVENOG KRSTA NA NESREĆE – JAČANJE KAPACITETA LOKALNE ZAJEDNICE ZA SMANJENJE RIZIKA I POSLEDICA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH TIPOVA NESREĆE – 2021. GODINA" ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU CENA PRISTUPA I CENA PRISTUPA DELU JAVNE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE KOJI POVEZUJE SA USLUŽNIM OBJEKTIMA ZA RED VOŽNJE ZA 2022/2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA TOPLANA UŽICE", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ–LUDAŠ", PALIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "STAN", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "UŽICE RAZVOJ" UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VELIKI PARK", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE USLUGE "KOMUNALAC", KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA NAUČNI I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI UPRAVNIKA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PARK PRIRODE "MOKRA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA FAKULTETA ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "KRALJEVO" SA SEDIŠTEM U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 3426-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 3450-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE U KOMISIJI ZA IZBOR MIRITELJA I ARBITARA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA NAUČNI I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVNIKA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE SUVA REKA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA FAKULTETA ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 603-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 603-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 603-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9234/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9369/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9372/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9373/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9375/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9358/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9370/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9371/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9376/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9378/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9379/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI, 05 BROJ 465-9235/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI, 05 BROJ 465-9374/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O IZDAVANJU PRIVREMENE DOZVOLE ZA LEK – VAKCINE ZA IMUNIZACIJU STANOVNIŠTVA PROTIV ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU ELEMENATA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2022–2024. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU FISKALNOG SAVETA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex