Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 97 od 28.11.2015.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PROKUPLJU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE NOVAKOVIĆA U KRALJEVU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPISKA NARUČILACA IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČKA 1) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5976/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U OKTOBRU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI DEKLARACIJE I UPUTSTVA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, KAO I SPECIFIČNIM ZAHTEVIMA I OZNAKAMA RIZIKA I UPOZORENJA ZA ČOVEKA I ŽIVOTNU SREDINU I NAČINU RUKOVANJA ISPRAŽNJENOM AMBALAŽOM OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA VREDNOVANJA I POSTUPKU KATEGORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O OBRAČUNU, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE REDOVNOG DOPRINOSA ČLANOVA FONDA ZA ZAŠTITU INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU BEZBEDNOSNE PROVERE I SADRŽINI UPITNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA CENOVNIKA USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA RADA "JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU I FINANSIJSKOG POSLOVANJA "JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA PRAĆENJE PRIMENE ANEKSA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE VALJEVO – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE O NACIONALNIM MANJINAMA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE "KRNJAČA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA POREZE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE O NACIONALNIM MANJINAMA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE "KRNJAČA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IZDAVANJE POTVRDE NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE PRAVO NA ISPLATU DOSPELIH OBAVEZA PREMA DEPONENTIMA DAFIMENT BANKE A.D. BEOGRAD, U LIKVIDACIJI I GRAĐANIMA KOJI SU DEVIZNA SREDSTVA POLOŽILI NA OSNOVU UGOVORA O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI SA JUGOSKANDIKOM D.D. BEOGRAD KOD BANKE PRIVATNE PRIVREDE CRNE GORE D.D. PODGORICA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ĐAKOVICA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANA RADNE GRUPE ZA PROVERU I SISTEMATIZOVANJE TROŠKOVA ZA KOJE SU SREDSTVA OBEZBEĐENA U FONDU SOLIDARNOSTI EVROPSKE UNIJE, ZA FINANSIRANJE HITNIH OPERACIJA I OPERACIJA OPORAVKA KOJE SU NASTALE KAO POSLEDICA KATASTROFE IZAZVANE VELIKIM POPLAVAMA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA POREZE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • UREDBA O MONITORINGU KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex