Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 96/2021 od 08.10.2021.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 9864/15, SAVKOVIĆ I SAVKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA OPERATIVNO KORIŠĆENJE LUKA, ODNOSNO PRISTANIŠTA KAO DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ZAJEDNIČKE GRUPE ZA UNAPREĐENJE USLOVA POSLOVANJA I PRIVLAČENJA NOVIH INVESTICIJA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU OBRAZOVNO-NAUČNOG CENTRA "ĆOŠKA – RISTA STAJIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • ODLUKA O PRENOSU DRUŠTVENOG KAPITALA DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE DUNAV-RE A.D.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • ODLUKA O PRENOSU DRUŠTVENOG KAPITALA KOMPANIJE DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA MALO GOLOVODE I MUDRAKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-10205/2018 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PODNOŠENJA OBAVEŠTENJA O UČEŠĆU U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, PRIVATIZACIJE ILI DRUGOM POSTUPKU ČIJI JE ISHOD ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA ORGANOM JAVNE VLASTI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU JAVNIH FUNKCIONERA I REGISTRU IMOVINE I PRIHODA JAVNIH FUNKCIONERA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU SIDRIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I PROCEDURI IZDAVANJA I NAČINU KORIŠĆENJA BEZBEDNOSNOG ELEMENTA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRORAČUN BROJA STEPEN DANA GREJANJA I BROJA STEPEN DANA HLAĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRORAČUN CILJA KUMULATIVNE UŠTEDE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • PRAVILNIK O UČENIČKIM ZADRUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0158/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA JAVNOG PREDUZEĆA "AERODROM ROSULJE" SA P.O. KRUŠEVAC PRIVREDNOM DRUŠTVU "AERODROMI SRBIJE" D.O.O. NIŠ, 05 BROJ 023-9190/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA JAVNOG PREDUZEĆA "AERODROM ROSULJE" SA P.O. KRUŠEVAC PRIVREDNOM DRUŠTVU "AERODROMI SRBIJE" D.O.O. NIŠ, 05 BROJ 023-9197/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA "AERODROMI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DOO "GAS" BEČEJ ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "AERODROM ROSULJE" SA P.O. KRUŠEVAC ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "REGIONALNA DEPONIJA PIROT", PIROT ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "USLUGA", PRIBOJ ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", PIROT ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", PIROT ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I RAZVOJ PRIBOJ ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU I TEHNIČKU SARADNJU SA DRŽAVOM KUVAJT ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U CIRIHU, ŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U VUKOVARU, REPUBLIKA HRVATSKA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U LINCU, REPUBLIKA AUSTRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU I TEHNIČKU SARADNJU SA DRŽAVOM KUVAJT ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U VUKOVARU, REPUBLIKA HRVATSKA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ASTRONOMSKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, PRERAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9265/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9266/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9267/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9268/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9270/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9271/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9272/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9273/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • UREDBA O CENAMA USLUGA KOJE VRŠI AGENCIJA ZA ISPITIVANJE, ŽIGOSANJE I OBELEŽAVANJE ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE, ODNOSNO HITNIH RADOVA NA SANACIJI OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIH U POPLAVAMA IZAZVANIM ELEMENTARNOM NEPOGODOM U JUNU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O NAČINU I POSTUPKU DOBROVOLJNOG SLUŽENJA VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "CARSKA BARA" ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREMENOM REGISTRU PUNOLETNIH DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE KOJIMA SE UPLAĆUJE NOVČANA POMOĆ ZA UBLAŽAVANJE POSLEDICA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O MUZEJSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD ZA POTREBE FINANSIRANJA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE ŽELEZNIČKE PRUGE SUBOTICA–HORGOŠ GRANICA SA MAĐARSKOM (SEGEDIN) ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex