Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 96 od 31.12.2019.)


 • ISPRAVKA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MERCATA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MERCATA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MERCATA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • NAREDBA O IZMENI NAREDBE O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • PRAVILNIK O ANALIZATORIMA ZA MERENJE SADRŽAJA PROTEINA U ŽITU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, MERILIMA I KRITERIJUMIMA, KAO I POSTUPKU PO ZAHTEVIMA LICA ZA UTVRĐIVANJE STATUSA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM MERAMA I ZAHTEVIMA KOJI SE ODNOSE NA DOZVOLJENE EMISIONE FAKTORE ZA ISPARLJIVA ORGANSKA JEDINJENJA KOJA POTIČU IZ PROCESA SKLADIŠTENJA I TRANSPORTA BENZINA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I ISPRAVKE SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD TE AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE I NAČINU PLAĆANJA TARIFA ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMBREST", BANATSKI BRESTOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OMOLJICA", OMOLJICA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VOD-KOM", JABUKA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "PANČEVOˮ SA SEDIŠTEM U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "PANČEVOˮ SA SEDIŠTEM U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE "DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT" ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA INŽENJERSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "PANČEVOˮ SA SEDIŠTEM U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "PANČEVOˮ SA SEDIŠTEM U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA "SINIŠA STANKOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE "DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT" ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA INŽENJERSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA, NAJNIŽEG IZNOSA PENZIJE NOVČANIH NAKNADA, NAKNADA POGREBNIH TROŠKOVA I NAKNADA PO OSNOVU INVALIDNOSTI OD JANUARA 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE, NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U DECEMBRU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • REŠENJE O VREDNOSTI OPŠTEG BODA OD JANUARA 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • STRATEGIJA RAZVOJA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2020–2025. GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)
 • UREDBA O GRUPACIJI ODBRAMBENA INDUSTRIJA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex